اعضای هیات تحریریه

توضیحات صفحه اعضای هیئت تحریریه

اعضای هیات تحریریه

خدیجه ابوالمعالی

روانشناسی تربیتی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

sama.abolmaaligmail.com


 

Sama.abolmaali@gmail.com

دانشیار مرتبه­ی25

عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی- واحد رودهن

 

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

نام دانشگاه

شهر/کشور

معدل

دکتری تخصصی

روان شناسی تربیتی

دانشگاه الزهرا

تهران/ ایران

19.21

کارشناسی ارشد

روان شناسی تربیتی

دانشگاه علامه طباطبایی

تهران/ ایران

17.87

کارشناسی

روان شناسی کودکان استثنایی

دانشگاه شهید بهشتی

تهران/ ایران

17.88

1. سوابق تحصیلی

 

 

2. مقالات

 

1397، 2018

1. ابوالمعالی، خدیجه؛ رضایی نیارکی، مهدیه. (1397). تبیین روابط ساختاری بین توانایی حل مسئله، تاب آوری و فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه. اعتیادپژوهی، 12 (45): 209-230.

2. آقاپور، مهدی؛ ابوالمعالی، خدیجه*. اصغرنژاد فرید، علی اصغر. (1397). مقایسه اثر بخشی آموزش راهبردهای مقابله با استرس و راهبردهای کمک خواهی بر سازگاری تحصیلی  دختران دوره­ی متوسطه. پژوهش در نظام­های آموزشی، 12 (42): 1-1.

3. آقاپور، مهدی؛ ابوالمعالی، خدیجه*. اصغرنژاد فرید، علی اصغر. (1397). اثربخشی آموزش راهبردهای کمک­خواهی بر افزایش سازگاری تحصیلی دختران. مطالعات جامعه­شناختی. 97: 29-41.

4.  ابوالمعالی، خدیجه*؛ رستم آبادی، فرحناز. (1397). مقایسه ابعاد سرمایه روان شناختی زنان ورزشکار یوگا و غیرورزشکار در شهر تهران. فصلنامه پژوهش سلامت. 3 (2): 82-88.

5. ابراهیمی، عصمت؛ ابوالمعالی، خدیجه*؛ هاشمیان، کیانوش. (1396). نقش واسطه ای ساختار انگیزشی در رابطه­ی بین توانایی­های شناختی با رفتارهای پرخطر در نوجوانان. روان شناسی دانشگاه علامه، 13 (46): 171-190.

6. کاظمیان، رضا؛ ابوالمعالی، خدیجه. (پذیرش برای چاپ). مقایسه مکانیزم‌های دفاعی رشد یافته، رشد نایافته و روان‌رنجورانه در افراد جانباز و افراد عادی.  طب جانباز.

7. موسوی، سیده شایسته؛ ابوالمعالی، خدیجه*. (1397). نقش هویت تحصیلی و هیجان­های تحصیلی در پیش­بینی هویت تحصیلی دختران دبیرستانی. فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی.

8. الهام­پور، فوزیه، گنجی، حمزه؛ ابوالمعالی، خدیجه. (1397). مقایسه رابطه پیشرفت تحصیلی با درگیری تحصیلی، سرسختی و ادارک محیط کلاس درس در دانش آموزان دختر و پسر. مجله تخصصی پیشرفت­های نوین در علوم رفتاری. 2 (3): 26-40. https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1334565/

9. اعرابیان، اقدس؛ ابوالمعالی، خدیجه. (1397). تبیین روابط ساختاری بین توانایی حل مسئله، تاب آوری و فرسودگی تحصیلی دردانش آموزان دختر مقطع متوسطه. دوفصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، 7 (18): 141-163.

10. محمودی، علی؛ هاشمیان، کیانوش؛ ابوالمعالی، خدیجه. (1397). ساخت و هنجاریابی پرسشنامه نگرش سنج استعداد ریاضی. فصلنامه علمی– پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 9 (2): 77-103.

11. علیزاده، مرجان؛ ابوالمعالی، خدیجه. (1397). طراحی و بررسی اثربخشی برنامه آموزشی خانواده محور بر رضامندی زوجیت و سلامت روان مادران دختران تیزهوش. نشریه توانمندسازی کودکان استثنایی، 9 (2): 75-88.

12. یارویسی، رضا؛ ناظم، فتاح؛ ابوالمعالی، خدیجه. (1397). شناسایی عوامل مؤثر بر هوش سازمانی با استفاده از نظریه بنیانی: مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه. پژوهش در نظام­های آموزشی. 12: 415-435.

13. مرادی، محبوبه؛ کرمی­نیا، رضا؛ حاتمی، حمیدرضا؛ ابوالمعالی الحسینی، خدیجه. (1397). بررسی برازش الگوی مفهومی مبتنی بر پیش‌بینی رضایت زناشویی بر اساس عوامل اجتماعی ـ اقتصادی و ویژگیهای شخصیتی با میانجیگری سبک‌زندگی در زنان شهر تهران. فصلنامه فرهنگی- تربیتی زنان و خانواده، 43 (13): 7-31.

14. مظاهری، ساناز؛ ناظم، فتاح. ابوالمعالی، خدیجه. (1397). شناسایی عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی از دیدگاه متخصصان حوزهی مدیریت آموزشی: پژوهش کیفی. فصلنامه علمی- پژوهشی آموزش علوم دریایی، 5 (2): 66-80.

15. Khosrotash, Parisa; Abolmaali, Kh, Hashemian, K. (2018). Studying the Effectiveness of Integrative Instruction in Executive Function and the Collaborative for Academic, Social and Emotional learning on the Math: performance. International Journal of Psychology  A case study of female students with the mathematical learning disability.

 

 

 

_____________________________________________________________________

1396، 2017

16. ابوالمعالی، خدیجه*؛ موسی­زاده، زهره. (1396). ساخت و استانداردسازی پرسشنامه سلامت روان بر اساس آموزه های اسلامی. فصلنامه روان شناسی و دین، 5 (2): 1-12. https://jrh.mazums.ac.ir/article-1-440-fa.pdf

17. ابوالمعالی، خدیجه*؛ اصفا، آرزو، هاشمیان، کیانوش. (1396). الگوی ساختاری پیش بینی اهمال کاری تحصیلی با میانجیگری بهزیستی روان­شناختی، اجتماعی و هیجانی در دانشجویان. پژوهش در نظام­های آموزشی، 11 (39): 21-40. http://www.jiera.ir/article_61047.html

 

18 . چهره، هاشمیه، ازگلی، گیتی؛ابوالمعالی،خدیجه؛ نصیری، ملیحه. (1396). بررسی ارتباط ویژگیهای شخصیتی و رضایت زناشویی بر اساس مدل پنج عامل بزرگ شخصیتی: مرور سیستماتیک. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 22: 121-132. https://sjku.muk.ac.ir/article-1-3566-en.pdf

19. خالدی، سارا؛ ابوالمعالی، خدیجه*. (1396). مقایسه کارکردهای اجرایی و سبک های هیجانی در افراد  و برونگرا. فصلنامه روان شناختی تحلیلی- شناختی، 8 (28): 33-42.

http://psy.journals.iau-garmsar.ac.ir/article_536133.html

 

20. خسروتاش، پریسا؛ ابوالمعالی، خدیجه*. هاشمیان، کیانوش. (1396). مقایسه اثر بخشی آموزش کارکردهای اجرایی و آموزش اجتماعی- هیجانی بر بهبود عملکرد توجه مداومِ دختران دانش آموزان دارای اختلال ریاضی در دوره ابتدایی. افراد استثنایی، 7 (27): 79-113. http://jpe.atu.ac.ir/article_8236.html

21. صابر گرکانی، افسانه؛ کشتی آرای، نرگس؛ ابوالمعالی، خدیجه. (1396). طراحی برنامه درسی سرمایه روانشناختی مبتی بر مؤلفه امید جهت آموزش عالی ایران. فصلنامه علمی پژوهشی تدریس پژوهی، 3 (5): 131-151.

22. کمالی ایگلی، سمیه؛ ابوالمعالی، خدیجه*. (1396). بررسی ساختار عاملی پرسشنامه کمال‌گرایی چند بعدی ورابطه‌ی آن باپرخاشگری در نوجوانان دختر دبیرستانی شهر تهران. روان­سنجی، 22: 125-140. http://jpsy.riau.ac.ir/article_1202.html

23. کمالی ایگلی، سمیه؛ ابوالمعالی، خدیجه*، هاشمیان، کیانوش. (1396). پیش بینی پرخاشگری دختران نوجوان بر اساس فرآیندهای ارتباطی خانواده با میانجیگری تنظیم شناختی هیجان. مطالعات روان­شناختی دانشگاه الزهرا، 13 (3): 129-146. http://psychstudies.alzahra.ac.ir/article_3034.html

24. کهندانی، مهدیه؛ ابوالمعالی، خدیجه*. (1396). ساختار عاملی و ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی پرسشنامه‌ی انعطاف‌پذیری شناختی دنیس، وندروال و جیلون. نشریه روش ها و مدل های روان شناختی دانشگاه مرودشت، 8 (29): 53-70. http://jpmm.miau.ac.ir/article_2556.html

25. گراوند، فریبرز؛ ابوالمعالی، خدیجه*؛ گنجی، حمزه؛ کیامنش، علیرضا. (1396). تحلیل عاملی تاییدی و همسانی درونی مقیاس های هیجان مربوط به کلاس درس در دانشجویان. فصلنامه اندازه­گیری تربیتی، 7 (25): 181-202.

26. موسوی، سیده شایسته؛ ابوالمعالی، خدیجه*؛ میرهاشمی، مالک. (1396). نقش میانجی گر هیجان تحصیلی در رابطه بین محیط یادگیری سازاگرا و شایستگی تحصیلی دختران دوره دوم متوسطه شهر تهران. پژوهش­های کاربردی روان شناختی دانشگاه تهران، (2)8: 72-95. http://jem.atu.ac.ir/article_7566.html

27. موسوی، سیده شایسته؛ ابوالمعالی، خدیجه*، میرهاشمی، مالک. (1396). ساختار تحلیل عاملی تأییدی مقیاس ارزیابی شایستگی تحصیلی در دانش آموزان دختر نوجوان. فصلنامه روان شناسی کاربردی دانشگاه شهید بهشتی، 11، 2 (42): 275-294. http://apsy.sbu.ac.ir/article/view/16959

28. میرحیدری، سیدجعفر؛ میرهاشمی، مالک؛ ابوالمعالی، خدیجه. (1396). پیش بینی عملکرد تحصیلی دانشآموزان آهسته گام بر اساس ویژگیهای شخصیتی، منبع کنترل و انگیزش پیشرفت. فصلنامه توانمندی کودکان استثنایی، 21(8): 16-24. https://www.empoweringchildrenj.com/article/85

29. هیراد آسا، ماهرخ؛ ابوالمعالی، خدیجه*. (1396). پیش­بینی امید بر اساس خلاقیت هیجانی و حمایت اجتماعی ادراک شده در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن. مجله تخصصی پیشرفت­های نوین در علوم رفتاری. 2 (10): 83-95.   http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=1735301&l=fa

30. ساعی، ویدا؛ ابوالمعالی، خدیجه. (1396). همه گیر شناسی وضعیت سلامت روان بیماران مبتلا به بیماری صرع. مجله علمی- پژوهشی خانواده و بهداشت. 7 (4): 16-1.

31. پاشا خانلو، ترانه؛ ابوالمعالی، خدیجه. (1396). پیش بینی سازگاری اجتماعی بر اساس سبک زندگی در زنان متأهل. مجله علمی- پژوهشی خانواده و بهداشت، 7 (3): 10-1.

    

32. Jonbeshi A, Abolmaali K*. Confirmatory Factor Analysis of the Experiential Avoidance Questionnaire in High School Students. Journal of behavioral Science 2017; 11(2):1–7.

33. Mohammad Nezhad M, Nazem F, Abolmaali K. Identification Empowerment Predisposing Factors in Islamic Azad University - A Theory Grounded Theory Approach. Interdisciplinary Journal of Education 2017; 1(4):64–72.

 

34. Abolmaali, K; AghaeipourGavasaraei, M. (2017). Effectiveness of Cognitive-Behavioral Therapy on Reducing the Maladaptive Schemas of Posttraumatic stress disorder in Veterans' Wives. Interdisciplinary Journal of Education, 1 (2). 7-19.

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1395، 2016

35. ابوالمعالی، خدیجه*؛ آل یاسین، فاطمه. (1395). بررسی معنای زندگی از دیدگاه امام علی و مقایسة آن با دیدگاه ویکتور فرانکل. دو فصلنامه علوم تربیتی و معارف اسلامی، 4 (6): 85-105.

36. ابوالمعالی، خدیجه*، آقایی­پور گواسرایی، مائده، کمال، اکرم سادات. (1395). ­مقایسۀ اثربخشی آموزش تکنیکهای شناختی رفتاری و آموزش طرحواره محور بر تعدیل علایم ترومای ثانویه در همسران جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از آسیب. پزشکی علمی جندی شاپور. 15 (2). 200-187.

37. ابوالمعالی، خدیجه*؛ گودرزی، مهدی. (1395). تبیین معنای زندگی  بر اساس تصور خدا و اضطراب مرگ در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی. دو فصلنامه­ی علوم تربیتی از دیدگاه اسلام.  3: 5-23.

38. ابوالمعالی، خدیجه*؛ یعقوبی، مطهره. (1395). ساخت و عامل یابی پرسشنامه رهبری کار تیمی در دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول. نوآوریهایمدیریتآموزشی، 11 (4): 7-19.

39. ابوالمعالی، خدیجه*، محمدتبار کاسکری. (1395). بررسی نقش ویژگیهای شخصیتی و بهزیستی روانشناختی مادران در اضطراب و افسردگی دختران دوره ابتدایی، فصلنامه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده، 11 (37): 113-132.

40. آذرنیاد، آرش؛ مدنی، مهتاب؛ ابوالمعالی، خدیجه. (1395). رابطۀ سبک های پردازش هویت و راهبردهای حل تعارض با بهزیستی روانشناختی. مجله روان­شناسی، 2 (20): 346-360.

41. اعرابیان، اقدس؛ ابوالمعالی، خدیجه*؛ شریفی، حسن­پاشا. (1395). تبیین فرسودگی تحصیلی بر اساس الگوی ارتباط مادر-وفرزند با میانجی گری تاب آوری در دختران دانش آموز. فصلنامه ی پژوهش های کاربردی روان شناختی، 159-173.

42. باقرپور، لیلا؛ ابوالمعالی، خدیجه*؛ سیف، علی اکبر. (1395). روایی و پایایی پرسشنامه سواد رایانه‌ای و مقایسه آن در دانشجویان مجازی و غیر مجازی. روان سنجی، 4 (16): 1-17.

43. پسندیده، راحله؛ ابوالمعالی، خدیجه*. (1395). اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افزایش بهزیستی. اندیشه و رفتار، 11 (41): 7-16.

44. حریری، پرستو؛ صابری، هاییده؛ ابوالمعالی، خدیجه. (1395). اثربخشی برنامه تلفیقی آموزش مستقیم و آگاهی واج­شناسی بر مهارت­های روان­خوانی، درک مطلب و حافظه کاری در دانش آموزان دختر با مشکلات خواندن. فصلنامه افراد استثنایی، 6 (23): 51-81. http://jpe.atu.ac.ir/article_7367.html

45. شجاعیان، مریم؛ ابوالمعالی، خدیجه*. (1395). اثربخشی آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی بر افزایش سرمایه روان شناختی جانبازان. فصلنامه علمی- پژوهشی طب جانباز، 4 (8): 202-196.

46. کمالی ایگلی، سمیه؛ ابوالمعالی، خدیجه*، هاشمیان، کیانوش. (1395). پیش­بینی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر اساس فرایندهای ارتباطی خانواده و کمالگرایی در دختران نوجوان دبیرستانی. فصلنامه روان­شناسی کاربردی، 10، 3 (39): 310-291. https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1306175

47. منایی، زهره؛ ابوالمعالی، خدیجه*. (1395). همه گیر شناسی وضعیت سلامت روان جانبازان نابینا از یک چشم: مطالعه موردی استان فارس. طب جانباز، 4 (8): 235-241.

48. محلاتی، ریحانه؛ ابوالمعالی، خدیجه*، (1395). مقایسة ابعاد سازگاری تحصیلی و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان ایرانی و مهاجر دورۀ متوسطه با توجه به ملیت - نوع مدرسه و جنسیت آنان.  نوآوری­های آموزشی، 15 (60): 118-99.

49. میراخورلی، الهه؛ هاشمیان، کیانوش؛ ابوالمعالی، خدیجه؛ غباری بناب، باقر. (1395). تحلیل اکتشافی و عاملی مقیاس هوش معنوی کینگ برای معلمان‌های‌‌ دبیرستان شهر تهران‌‌. روان سنجی، 5 (19): 43-58.

50. نقدبیشی، الهام؛ ابوالمعالی، خدیجه. (1395). نقش باورهای فراشناخت و دشواری در تنظیم هیجان در رضایت شغلی مربیان مهدکودک. فصلنامه مطالعات دبستان و پیش دبستان علامه طباطبایی، 2 (5): 47-68.

51. Aminian M, Abolmaali K. Executive Function in Patients with Bipolar Disorder and normal people. International Journal of Education and Applied Sciences 2016; 8(2):378–84.

52. Gholami Bozorgi M, Abolmaali K. Predicting sexual diversity based on processing of emotional information and dimension of processing of emotional information. International Journal of Education and Applied Sciences 2016; 8(1).

53. Saif AA, Jebbeli A, Abolmaali K, Farrokhi N. The comparison of the music and chess training effectiveness in learning mathematics. Advances in Environmental Biology 2016; 10(2):80–5.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1394، 2015

54. ابوالمعالی، خدیجه*؛ افضلی قادی، مونا؛ بیدخوری، سمیرا. (1394). پیش بینی کنترل خشم بر اساس سبک های هویت در نوجوانان دختر. نشریه علمی- پژوهشی پژوهش های روان شناختی، 18: 44-36.

55. ابوالمعالی، خدیجه*؛ آقایی پور گواسرایی، مائده. (1394). اثربخشی آموزش شناختی- رفتاری بر کاهش علائم استرس ترومای ثانویه در همسران جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از آسیب. نشریه علمی- پژوهشی طب جانباز، 7 (2):  57-65.  

56. ابوالمعالی، خدیجه*؛ کمال، اکرم­السادات. (1394). اثربخشی آموزش مبتنی بر طرحواره بر کاهش علائم ترومای ثانوی در همسران جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از آسیب. نشریه علمی- پژوهشی طب جانباز، 1 (7): 21-28.

57. پارسیان، منیر؛ هاشمیان، کیانوش؛ ابوالمعالی، خدیجه، میرهاشمی، مالک. (1394). پیش بینی نگرش به مصرف مواد مخدر در نوجوانان بر اساس عوامل خطرساز تربیتی خانوادگی به منظور سلامت روانی نوجوانان در جامعه: طراحی مدلی برای پیشگیری از اعتیاد. مجله علوم پزشکی اردبیل، 15 (2): 194-206.

58. عبدی، هادی.م؛ هاشمیان، کیانوش؛ ابوالمعالی، خدیجه. (1394). پیش بینی سرزندگی تحصیلی بر اساس ویژگی های شخصیتی و خود تنظیمی تحصیلی در دانش آموزان دوره متوسطه دوم. پژوهشنامه تربیتی، 44 (10). 111-128.

59. گیلی، شهناز؛ هاشمیان، کیانوش، پاکدامن، شهلا؛ ابوالمعالی، خدیجه. (1394). مقایسه فراوانی ویژگی های ترسیمی کودکان بدسرپرست با کودکان عادی 5 تا 11 سال. دانش و پژوهش در روان­شناسی کاربردی، 16(1): 54-65.   

60. محلاتی، ریحانه؛ ابوالمعالی، خدیجه*. (1394). سهم خودکارآمدی و سازگاری در پیش­بینی غرور ملی دانش­آموزان. پژوهش­های روان­شناختی، 18 (1): 116-125.

61. نظری، سوسن؛ ابوالمعالی، خدیجه*. (1394). بررسی ارتباط کمال گرایی و عزت نفس با رضایت جنسی زنان متاهل. مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران  )نشریه پرستاری ایران(، 95 (28)، 11-21.  

 

62. Hassankhani S, Abolmaali K. Prediction of sexual variety seeking based on personality characteristic, sexual beliefs and gender among married individual. Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences 2015; 5(S (4)):465–70.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1393، 2014

63. ابوالمعالی، خدیجه*؛ قربانی ثابت، مریم؛ صابری، هاییده. (1393). پیش بینی اختلالات رفتاری- عاطفی برون نمود در نوجوانان بر اساس عملکرد خانواده آنان. مجموعه مقالات خانواده پژوهی- دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران، 260-233.

64. ابوالمعالی، خدیجه*؛ رفیعیان اصفهانی، خدیجه. گنجی، حمزه. (1393). پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس مولفه های سلامت روان در افراد متاهل، مجموعه مقالات خانواده پژوهی- دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران، 129-151.

65. چراغی، الناز؛ ابوالمعالی، خدیجه*. (1393). اثر بخشی آموزش مهارت حل مسئله اجتماعی بر افزایش سرمایه روان شناختی در زنان متاهل. فصلنامه علمی-پژوهشی خانواده و بهداشت، 5 (1): 1-14.

66. رزم پوش، مینو؛ هاشمیان، کیانوش؛ ابوالمعالی، خدیجه. (1393). تعیین سهم تاب اوری و هوش معنوی در پیش­بینی جهت­گیری زندگی دانشجویان. تحقیقات مدیریت آموزشی. 21: 49-66.

67. Abolmaali K, Barkhordari P. The Prediction of Mental Health Based on Social Problem Solving and Self-Efficacy among undergraduate students. International Journal of Education and Applied Sciences 2014; 1(2):78–84.

68. Abolmaali K, Keivan L, Ajilchi B. The Prediction of Social Problem-Solving Skills Based on Birth Order and Attachment Styles. AASoci 2014; 04(01):15–9.

69. Abolmaali K, Rashedi M, Ajilchi B. Explanation of Academic Achievement Based on Personality Characteristics Psycho-Social Climate of the Classroom and Students’ Academic Engagement in Mathematics. OJAppS 2014; 04(05):225–33.

70. Abolmaali K. Saberi, H, Saber, S. The Construction and Standardization of a Domestic Violence Questionnaire. Scientific Research 2014; 4(1):51–7. Available from: URL: http://file.scirp.org/Html/42244.html.

71. Karkhaneh M, Hashemian K, Abolmaali K. Studying the Efficacy of communication skills training (based on the TA theory) in reducing marital burnout in Kermanshah. Journal of Applied Science and Agriculture 2014; 9(2):872–9.

72. Kohantorabi F, Abolmaali K. The Prediction of Job Satisfaction Based on Coping Skills in Pilots and Assistant of Pilots. JSSM 2014; 07(03):260–6.

73. Abolmaali K, Ghafari T, Ajilchi B. The Prediction of High School Girls’ Happiness Based on Their Educational Major and Their Mothers’ Gender Stereotypes. AASoci 2014; 04(04):121–7.

74. Gili S, Bahmanzad E, Hashemian K, Abolmaali K, Pakdaman S. Drawing characteristics of Iranian Children with dysfunctional parents. Advances environmental biology 2014; 8(17):598–603.

75. Salehi Moghadam N, Abolmaali K, Mojtabaie M. Comparison of Meta-Cognitive Beliefs with Regard to Depressed, Obsessive-Compulsive and Normal Individuals. Journal of Behavioral Sciences 2014; 06(13):1662–8.

76. Shater Dalal Yazdi K, Abolmaali K. Effectiveness of happiness teaching with Fordyce method on belonging to school of students. Journal of Novel Applied Sciences 2014; 3(3):287–90.

77. Tehrani L, Abolmaali K. Comparison of Metacognitive Beliefs and Measures of Executive Functions in Individuals with Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) and Depression with Normal Individuals. International Journal of Education and Applied Sciences 2014; 7(1).

78. Yadegari L, Hashemiyan K, Abolmaali K. Effect of Acceptance and Commitment Therapy on Young People with Social Anxiety. IJSRK 2014; 2(8):395–403.

79. Rashedi M, Abolmaali K. The relationship between personality characteristics and the psycho-social climate of the classroom in the engagement of high school students studying mathematics. International Journal of Education and Applied Sciences 2014; 1(1):225–34.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1392، 2013

80. ابوالمعالی، خدیجه*. (1392). تحلیل متن: استقرا یا قیاس. دو فصلنامه علوم تربیتی و معارف اسلامی. 1 (1). 85-104.

81. ابوالمعالی، خدیجه*؛ مجتبایی، مینا؛ رحیمی، ندا. (1392). پیش بینی رضایت از زندگی زناشویی بر اساس مهارتهای حل مسئله اجتماعی و هوش معنوی. فصلنامه علمی- پژوهشی علوم رفتاری بیمارستان بقیه الله، 7 (2): 115-122.

82. ابوالمعالی، خدیجه*. (1392). پیشبینی اضطراب، پرخاشگری و شایستگی اجتماعی کودکان پیش دبستانی بر اساس کمالگرایی ناسازگارانه والدین. فصلنامه روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، 3 (4): 25-35.

83. چراغعلی گل، هایده؛ رستمی، امیرمسعود، ابوالمعالی، خدیجه. (1392). مقایسه جو خانواده دختران فراری و غیر فراری 20 -12 ساله. فصلنامه پژوهش اجتماعی،  6 (18): 77-108.

84. صابری، هاییده؛ ابوالمعالی، خدیجه. (1392). استاندارد سازی سنجش کیفیت ازدواج در زوج های شهر تهران. مجله روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تنکابن، 4 (2): 60-73.

85. کریم زاده، منصوره؛ اصغری جعفرآبادی، محمد؛ ابوالمعالی، خدیجه. (1392). فصلنامه تعلیم و تربیت عوامل تأثیرگذار بر تفاوتهای جنسیتی در پیشرفت ریاضی، 29(114): 113-144.

86. همرنگ، حمید؛ ابوالمعالی، خدیجه*؛ گنجی، حمزه. (1392). پیش‏بینی پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان براساس سبک‏های تفکر معلمین آنان. اندیشه های تازه در علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی رودهن، ویژه نامه: 190-203.

87. Abolmaali K, Bagheri F, and Azadmanesh M. The comparison of linguistic components in boys with and without learning disability. European Journal of Experimental Biology 2013; 3(5):581–6.

88. Abolmaali K, Mahmudi R. The prediction of academic achievement based on resilience and perception of the classroom environment. Open Science Journal of Education 2013; 1(1):7–12.

89. Abolmaali K, Memari E. The effect of inhibitory-concentrative exercises on increasing mathematics skills among girls with ADHD. Advances in Environmental Biology 2013; 7(6):1143–7. Available from: URL: https://www.thefreelibrary.com/The+effect+of+inhibitory-concentrative+exercises+on+increasing…-a0346926581

90. MerghatiKhoei E, Rahimi R, Abolmaali K. The Effect of Self-Education Package Using Cognitive Behavioral Methods on Sexual Communication of Married Couples. J. Appl. Environ. Biol. Sci 2013; 3(8):42–6.

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1391، 2012

91. ابوالمعالی، خدیجه*؛ کیوان، لیلا ؛ سعادتی شامیر، ابوطالب. (1391). پیش بینی مهارت­های حل مسئله اجتماعی بر اساس ترتیب تولد و سبک­های دلبستگی. پژوهشنامه تربیتی، 33: 13-32.

92. تقاضا، مژگان؛ ابوالمعالی، خدیجه*؛ صابری، هاییده. (1391). مقایسه جو عاطفی خانواده کودکان بیش فعال و عادی. نشریه علوم رفتاری دانشگاه آزاد اسلامی- واحد ابهر،  4 (11): 26-29.

93. ابوالمعالی، خدیجه*؛ هاشمیان، کیانوش ؛ اناری، فهیمه. (1391)  تعیین سهم مؤلفه­های ادراک محیط کلاس درس در پیش­بینی درگیری تحصیلی دانش­آموزان در کلاس درس. نوآوری در مدیریت آموزشی، 7(3):  19-33.

94. خوش لهجه صدق، انیسی؛ ابوالمعالی، خدیجه؛ خوش لهجه، زهرا؛ ایمانی؛ احسان؛ حسینی، علی. (1391). مقایسه طرحواره های ناسازگار افراد معتاد موفق و ناموفق به ترک و جمعیت غیر بالینی. یافته های نو در روان شناسی، 33: 40-69.

95. عاملی، طیبه؛ ابوالمعالی، خدیجه*؛ میرزایی، بهشته. (1391). مقایسه حل تعارض و کیفیت زندگی معتادان به تریاک با معتادان به مواد محرک. فصلنامه علمی-پژوهشی اعتیاد پژوهی، 6 (24): 55-68.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1390، 2011

96. ابوالمعالی، خدیجه*؛ مهران، گلنار؛ منادی، مرتضی؛ خسروی، زهره؛ ناظرزاده کرمانی، فرشته. (1387). تاثیر روش شناختی رفتاری بر ارتقاء برخی از مؤلفه‌های شناخت اجتماعی در پسران بزهکار. فصل‌نامۀ علمی– پژوهشی مطالعات روان شناختی دانشگاه الزهراء، 2 (6): 45-72.

3. کتاب­ها

الف. تألیف

1. ابوالمعالی، خدیجه. (1394). نظریه های بزهکاری و جرم شناسی. چاپ دوم. تهران: ارجمند.

2. ابوالمعالی، خدیجه. (1391). پژوهش کیفی: از نظریه تا عمل. تهران: علم.

3. ابوالمعالی، خدیجه؛ موسی زاده، زهره. (1392). پرخاشگری ماهیت، علل و پیش‌گیری (با ضمیمه ماهیت پرخاشگری و پیشگیری از آن از دیدگاه اسلام). تهران: ارجمند.

4. ابوالمعالی، خدیجه؛ خوش لهجه صدق، انیسی. (1392). سری کتابهای آزمون ورودی دکتری (روان شناسی)- آمار و روش تحقیق، روان شناسی  رشد  روان شناسی تربیتی. تهران: دانش.

ب. ترجمه

1.  کارگروه تخصصی شبکه جهانی مذاهب برای کودکان. (1396).  یادگیری زندگی با هم (برنامه بین‌مذهبی و بین‌فرهنگی برای آموزش‌های اخلاقی). ابوالمعالی، خدیجه.، رستمی، امیر مسعود؛ بوستان، افسانه. تهران: علم.

2 . پانچ، کیت. (1395). مقدمه­ای بر روش­های پژوهش در آموزش و پرورش­. ترجمه حسن پاشا شریفی، جعفر نجفی زند، خدیجه ابوالمعالی و سیمین دخت رضاخانی. تهران: علم.

3. تاباکنیک، باربارا؛ فیدل، لیندا، اس. (1395). کاربرد آمار چند متغیری. ترجمه بلال ایزانلو، ولی الله فرزاد، حمیدرضا حسن آبادی، خدیجه ابوالمعالی و مجتبی حبیبی. تهران: رشد.

4. کارلسون ، کارن، جی؛ ایزنستات، استفانی، ای، و  ترازیپورین. (1383). بهداشت روانی،  ترجمه خدیجه ابوالمعالی، هاییده صابری، ژینوس لطیفی، مهدی محی الدین بناب. تهران: ساوالان.

5. دسالیر، لوک. (1387). ویتامین c برای همسران.، ترجمه هاییده صابری و خدیجه ابوالمعالی. تهران: ساوالان.

6. راتوس، اسپنسر، ای. (1388).  روان شناسی عمومی. ترجمه ابراهیمی مقدم، حسین؛ ابوالمعالی، خدیجه و همکاران. تهران: ساوالان

7. آمار توصیفی. (زیرچاپ). ابوالمعالی، خدیجه؛ ثابت، مهرداد؛ کوشکی، نرگس. تهران: علم.

4. شرکت در همایش­ها

1. Abolmaali, K. (2009). The Difference between Male Delinquents and Nondelinquents in Social cognition. Diversity in Childhood Education  19th EECERA. www.lefuret.org/19th%20EECERA/EECERA2009Abstracts.pd. Strasburg, France.

2. Abolmaali, K. (2010). The concept of dead in preschool Children. Diversity in Childhood Education. 20 th EECERA. www.wlv.ac.uk/PDF/sed-res-eecera-2010.pdf, Birmingham- England.

3. ابوالمعالی، خدیجه؛ صابری، هاییده؛ حق شناس، طلعت. (1390). تأثیر سبک‌های هویتی مردان بر انواع خشونت خانگی آنان نسبت به همسر خود. دومین همایش نقش دانش و دانشگاهیان در پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی. دانشگاه آزاد اسلامی- واحد شوشتر. https://www.civilica.com/Paper-PISHGIRIIAU01-PISHGIRIIAU01_004.html

4. ابوالمعالی، خدیجه؛ شائق، حمیرا. (1390). رابطه ویژگی های شخصیتی با بهزیستی روان در زنان نابارور. تأثیر سبک‌های هویتی مردان بر انواع خشونت خانگی آنان نسبت به همسر خود. اولین کنگره بین الملل و دومین کنگره ملی نقش زن در سلامت خانواده و جامعه. پژوهشکده زنان، دانشگاه الزهرا، تهران-ایران.

5. ابوالمعالی، خدیجه. (1388). تبیین جرائم خشونت بار در بزهکاران. همایش ملی علمی ـ کاربردی پیشگیری از جرم ( قوه قضائیه). مشهد مقدس.

6. ابوالمعالی، خدیجه. (1390). نواندیشی اسلامی در مقابله با خشونت خانگی نسبت به همسر. چهارمین همایش نو اندیشی دینی با محوریت خانواده و زنان

دانشگاه شهید بهشتی، تهران. http://hamayesh.sbu.ac.ir/default.htm

7. طالبی نجف آبادی، سهیلا، ابوالمعالی، خدیجه؛ اسدی، سهند. (1392). پیش بینی اضطراب بر اساس هوش هیجانی و تاب آوری در دانش آموزان دختر در شهر تهران. نخستین کنگره سراسری روان شناسی کودک و نوجوان دانشگاه شهید بهشتی-تهران. http://www.iranachildpsy.ir/fa/news/59-2013-09-15-11-37-20

8. گیلی، شهناز؛ هاشمیان، کیانوش؛ پاکدامن، شهلا، ابوالمعالی، خدیجه. (1392). مقایسه چگونگی بیان گرایش های دفاع من در ترسیم کودکان بد سرپرست و کودکان عادی بر اساس آزمون ترسیم خانواده.  نخستین کنگره سراسری روان شناسی کودک و نوجوان دانشگاه شهید بهشتی. http://www.iranachildpsy.ir/fa/news/59-2013-09-15-11-37-20

9. ابوالمعالی، خدیجه. (1393). رابطه عملکرد خانواده با اختلالات سلوک، اختلال نافرمانی مقابله‌ای و ADHD  در نوجوانان. ششمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده. تهران-ایران.

10. ابوالمعالی، خدیجه؛ رفیعیان اصفهانی، فرخنده. (1393). رابطه مؤلفه‌های سلامت روان با رضایت از زندگی زناشویی. ششمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده، تهران-ایران.

11. ابوالمعالی، خدیجه، غفاری اقدم، آجیل چی. بیتا. (). پیش بینی شادکامی دختران دبیرستانی  بر اساس رشته تحصیلی آنان و کلیشه‌های جنسیتی مادران آنها. ششمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده. ششمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده، تهران-ایران.

12.  . گیلی، شهناز؛ هاشمیان، کیانوش؛ پاکدامن، شهلا، ابوالمعالی، خدیجه. (1392). نقش خانواده در شکل گیری در کودکان از خود و خانواده.  نخستین کنگره سراسری روان شناسی کودک و نوجوان دانشگاه شهید بهشتی. http://www.iranachildpsy.ir/fa/news/59-2013-09-15-11-37-20

13. ابوالمعالی، خدیجه؛ کیوان، لیلی؛ آجیل چی، بیتا. (1393). تبیین مهارت‌های حل مسئله اجتماعی بر اساس ترتیب تولد و سبک‌های  دلبستگی. ششمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده. تهران- ایران.

14. ابوالمعالی، خدیجه؛ اثنی عشری، اکرم؛ آجیل­چی، بیتا. (1393). پیش بینی اضطراب تحصسلی و سازگاری اجتماعی بر اساس جو عاطفی خانواده، دومین کنگره ملی روان شناسی اجتماعی. تهران- ایران.

15. مهدی پور، اکرم؛ ابوالمعالی، خدیجه. (1394). پیش بینی خلاقیت براساس سرمایه اجتماعی و سرمایه روان شناختی. اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران. تهران- ایران. https://www.civilica.com/Paper-EPCONF01-EPCONF01_355.html

16. مهدی پور, اکرم و خدیجه ابوالمعالی (۱۳۹۴). پیش بینی خلاقیت براساس سرمایه روان شناختی در بین دانشجویان دانشگاههنر تهران، اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران، تهران، انجمن علمی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین، https://www.civilica.com/Paper-EPCONF01-EPCONF01_387.html

17. مصطفوی النوری, سیده سروناز و خدیجه ابوالمعالی، ۱۳۹۴، پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس حساسیت اضطرابی، کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در روانشناسی و علوم تربیتی، تهران، موسسه آموزش عالی نیکان، https://www.civilica.com/Paper-PSYCHO01-PSYCHO01_003.html

18. رضایی, معصومه و خدیجه ابوالمعالی، ۱۳۹۴، تعیین سهم جهت گیری زندگی و ویژگی های شخصیتی در پیش بینی احساس تعلق در دانش آموزان دختر، اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی، شیراز، موسسه عالی علوم و فناوری حکیم عرفی شیراز،https://www.civilica.com/Paper-ICPE01-ICPE01_050.html

19. ابوالمعالی, خدیجه و زهرا محمودی، ۱۳۹۴، تاثیرآموزش مهارتهای تاب آوری برکاهش فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان، اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه. https://www.civilica.com/Paper-ASIBCONF01-ASIBCONF01_073.html

20. قبادی, محدثه و خدیجه ابوالمعالی (۱۳۹۴)، مقایسه سبک های دلبستگی و دشواری در کنترل هیجانی نوجوانان دختر و پسرساکن مراکز بهزیستی و در خانواده، دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی، تهران، https://www.civilica.com/Paper-MRHCONF02-MRHCONF02_163.html

21. ابوالمعالی، خدیجه؛ جنبشی، عاطفه. (1395). پیش بینی اضطراب امتحان دانش آموزان دوره متوسطه بر اساس اجتناب تجربی. سومین کنفرانس روان شناسی مدرسه، تهران- دانشگاه الزهرا. ص. 9.

22. اسفندیار، فاطمه؛ ابوالمعالی، خدیجه. (1395). پیش بینی رضایت شغلی براساس باورهای فراشناخت و سطح نگرانی و سلامت روان معلمان آموزش وپرورش شهرستان فیروزکوه. سومین کنفرانس روان شناسی مدرسه، تهران- دانشگاه الزهرا. ص. 33.

23. آصفی راد، بهناز؛ ابوالمعالی، خدیجه، میرهاشمی، مالک. (1394). اثربخشیآموزشهمدلیدرافزایشرضایتجنسیزنانمتأهل. اولین کنگره ملی انجمن روان شناسی ایران

24. ابوالمعالی، خدیجه؛ رفیعیان اصفهانی، فرخنده. (1394). پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس سلامت روانی در افراد متأهل. مجموعه مقالات خانواده پژوهی از منظر جامعه شناسی، روان شناسی و تعلیم و تربیت با رویکرد معارف اسلامی، دانشگاه امام صادق (ع)- پردیس خواهران. 129-152.

25. . ابوالمعالی، خدیجه، قربانی ثابت، مریم؛ صابری، هاییده (1394). پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس سلامت روانی در افراد متأهل. مجموعه مقالات خانواده پژوهی از منظر جامعه شناسی، روان شناسی و تعلیم و تربیت با رویکرد معارف اسلامی، دانشگاه امام صادق (ع)- پردیس خواهران. 233-260.

26. ابوالمعالی، خدیجه. (1394). اثربخشی آموزش جرأت ورزی بر پیشرفت تحصیلی و مهارت اجتماعی ارتقای سلامت و سواد آموزی، مشهد- خراسان رضوی.

27. ابوالمعالی، خدیجه؛ محمدی، حبیبه (1394).  مقایسه سطح تمایز یافتگی خود و سبک های هویت در زنان و مردان جوان و میانسال. کنفرانس ملی هویت (عوامل  و زیرساخت ها).

28. محمدی, حبیبه و ابوالمعالی،  خدیجه. (۱۳۹۶)، مقایسه سطوح تمایز یافتگی خود در زنان و مردان جوان و میانسال شاغل، چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری، تهران، دانشگاه نیکان، https://www.civilica.com/Paper-PSYCHO04-PSYCHO04_029.html

 

5. طر­ح­های پژوهشی

1. مجری طرح پژوهشی ساخت و استاندارد سازی مقیاس خشونت خانگی، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد رودهن.

2. همکار طرح پژوهشی استاندارد سازی مقیاس کیفیت زندگی، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد رودهن

3. مجری طرح پژوهشی ساخت و استانداردسازی مقیاس سلامت روان برا ساس آموزه های اسلامی، دانشگاه امام صادق (ع)- پردیس خواهران.

4. همکار طرح پژوهشی ملی نظام مراقبت­های اجتماعی از دانش آموزان، وزارت آموزش و پرورش.

7. سوابق اجرایی

مدیر گروه علوم تربیتی در دانشگاه امام صادق (ع)- پردیس خواهران به مدت 2 سال

مدیر گروه روان شناسی اصلاح و تربیت دانشگاه آزاد اسلامی- واحد رودهن از سال 88- 90

رئیس دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد رودهن. از سال 96 تاکنون

 

8. کسب رتبه:

استاد منتخب گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی-واحد رودهن  سال 1388 و 1396

پژوهشگر نمونه دانشکده روان شناسی- دانشگاه آزاد اسلامی-واحد رودهن   ( سال 1392 )

9. عضو هیأت تحریریه

ü      عضو هیأت تحریریه دو فصلنامه علمی- ترویجی مطالعات در معارف اسلامی و علوم تربیتی دانشگاه امام صادق (ع)- پردیس خواهران

ü      عضو هیآت تحریریه نشریه علمی – پژوهشی Iranian Educational Sociology

ü      عضو هیأت تحریریه نشریه بین المللی Learning and Memory

ü      عضو هیأت تحریریه نشریه فصلنامه علمی-پژوهشی خانواده و بهداشت دانشگاه آستارا

ü      عضو هیأت تحریریه نشریه پژوهش سلامت

 

برخی  از راهنمایی­های پایان نامه­های تخصصی

 

 

عنوان پروژه ، پایان نامه ورساله

نام دانشجو

مقطع

تاریخ دفاع

1

رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری در تبیین رابطه بین فرسودگی تحصیلی، الگوی ارتباط مادر- فرزند وتاب آوری در دختران دانش آموز پایه اول متوسطه دوره دوم شهر تهران

اقدس اعرابیان

دکتری روان شناسی تربیتی

اسفند 95

2

تاثیر آموزش کارکرد های اجرایی و مهارت های  عاطفی -اجتماعی  بر افزایش سطح  تمرکز و  عملکرد ریاضی دختران  دانش آموز ناتوان در یادگیری ریاضی

پریسا خسروتاش

دکتری روان شناسی تربیتی

6 مهر 95

3

پیش­بینی اضطراب امتحان براساس کمال­گرایی و جایگاه اجتماعی-اقتصادی با میانجی­گری اجتناب تجربی در دانش آموزان دوره متوسطه دوم

عاطفه جنبشی

دکتری روان شناسی تربیتی

15 مهر ماه 95

4

مقایسة سازگاری تحصیلی، عملکرد تحصیلی و غرور ملی دانش‌آموزان مقطع متوسطة مدارس تک‌ملیتی و چندملیتی در شهر یزد

ریحانه محلاتی

دکتری روان شناسی تربیتی

6 مهر 95

5

تبیین پرخاشگری دختران نوجوان دبیرستانی براساس فرایندهای ارتباطی خانواده، کمال‏گرایی وتنظیم شناختی هیجان و کاربندی آزمایشی برای کاهش پرخاشگری

سمیه کمالی ایگلی

دکتری روان شناسی تربیتی

فروردین 96

6

تاثیر کاربرد آموزش مجازی بر سرعت پردازش اطلاعات (انعطاف پذیری ذهنی و توجه انتخابی) و گسترش دانش(سواد رایانه ) در دانشجویان

لیلا باقرپور

دکتری روان شناسی تربیتی

تابستان 1394

7

تأثیر آموزش نظریه ذهن بر سازگاری اجتماعی نوجوانان بزهکار دارای اختلال سلوک

سعیده جعفری

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

اسفند 95

8

استانداردسازی پرسشنامه منطقی تجربی

سیما سادات صفوی پور نایینی

کارشناس ارشد روان­شناسی عمومی

اسفند 95

9

مقایسه معنای زندگی ، مکانیزم های دفاعی و سرمایه روان شناختی در جانبازان و افراد عادی

رضاکاظمیان

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

اسفند 95

10

تحلیل روایت های زندگی بیماران اسکیزوفرنیا

محمدی

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

اسفند 95

11

تحلیل روایت های زندگی بیماران مبتلا به اختلال دو قطبی

نیره سادات دادصفت

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

فروردین 96

12

مقایسه تکانشگری و تنظیم شناختی هیجان و باورهای منطقی درمیان نوجوانان  دختر تک فرزند و چند فرزند

فاطمه خدادادبیگی

کارشناس ارشد روان شناسی عمومی

فروردین 96

13

اثربخشی معنویت درمانی در کاهش استرس، افسردگی و اضطراب در زنان مبتلا به  PMS

توران ساری زاده

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

1395

14

اثربخشی معنویت درمانی بر سبک های مقابله ای و علائم PMS


افسون خدام

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

1395

15

نقش باورهای فراشناخت و سبک های اسنادی در تبیین تنظیم شناختی هیجان در معتادان در حال ترک

مهری رضایی نیارکی

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

1395

16

مقایسه ى اثر بخشى اموزش نظریه انتخاب و درمان فراشناختى بر کاهش احساس تنهایی و ترس از ارزیابى منفى در افراد درون گرا

آرزو عربی

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

1395

17

مقایسه عملکرد اجرایی و کفایت اجتماعی در بیماران مبتلا به اختلال دو قطبی نوع یک و دو و افراد عادی

محبوبه امینیان

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

1395

18

اثر بخشی درمان ذهن آگاهی بر افزایش سرمایه روان شناختی دانش آموزان مقطع متوسطه

مریم شجاعیان

کارشناس ارشد روان شناسی عمومی

1395

19

مقایسه حساسیت اضطرابی و پردازش اطلاعات هیجانی در افراد وسواس، افسرده و عادی

مریم اینانلو

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

1395

20

تأثیر آموزش مهارت های حل مسئله اجتماعی بر افزایش سرمایه روان شناختی

الناز چراغی

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

1394

21

همه گیر شناسی وضعیت سلامت روان در جانبازان یک چشم نابینا

زهره منایی

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

1395

22

تعیین سهم سلامت روان بر اساس آموزه های اسلامی و پردازش اطلاعات هیجانی در پیش بینی تنوع طلبی جنسی در دانشجویان دانشگاه رودهن

مرضیه غلامی

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

1394

23

تبینی معنای زندگی از دیدگاه امام علی (ع) و مقایسه دیدگاه ایشان با دیدگاه ویکتور هوگو

فاطمه سادات آل یاسین

کارشناس ارشد روان­شناسی عمومی

 

24

مقایسه باورهای فراشناخت، کارکردهای اجرایی و سطح تحمل فشار در افراد وسواس، افسرده و عادی

لیلا طهرانی آزاد

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

1394

25

پیش بینی خوش بینی و رضایت زناشویی در مربیان مهد کودک بر اساس باورهای فراشناخت و تنظیم شناختی هیجان

الهام نقدبیشی

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

1394

26

پیش بینی سازگاری زناشویی بر اساس باورهای فراشناخت و سبک­های دلبستگی در زنان متأهل

فاطمه تاجیک

کارشناس ارشد روان شناسی عمومی

بهمن 95

27

مقایسه ادراک از نحوه فرزند پروری، سازگاری عاطفی و هم وابستگی در دانشجویان دختر و پسر

نسیبه پورمختاری

کارشناس ارشد روان شناسی عمومی

بهمن 95

28

پیش بینی پرخاشگری بر اساس سوگیری توجه و سبک های هویتی در دختران نوجوان

فریده پناهی

ارشد روان شناسی عمومی

7 مهر 95

29

مقایسه خوش بینی، خودکارآمدی و تاب آوری بیماران دارای سرطان و ام اس

هاجر حاتمی

ارشد روان شناسی عمومی

24 شهریور 95

30

مقایسه کارکردهای اجرایی و سبک‌های عاطفی در افراد درونگرا و برونگرا

بتول خالدی

ارشد روان شناسی عمومی

29 شهریور 95

31

اثرات سینی شن درمانی بر کاهش مشکلات عاطفی- رفتاری کودکان پیش دبستانی شهر تهران

ماهرخ هیراد آسا

ارشد روان شناسی عمومی

8 شهریور 95

32

مقایسه ابعاد سرمایه روان شناختی ورزشکاران و غیر ورزشکاران یوگا با توجه به ویژگی های جمعیت شناختی آنها

فرحناز رستم آبادی

ارشد روان شناسی بالیتی

6 شهریور 95

33

مقایسه مهارتهای حل مسائل اجتماعی  و انعطاف­پذیری شناختی در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و اختلال وسواس فکری - عملی

 

سرور شکوری

ارشد روان شناسی بالینی

29 شهریور

34

پیش بینی رضایت شغلی براساس باورهای فراشناخت وسطح نگرانی وسلامت روان معلمان آموزش وپرورش شهرستان فیروزکوه

فاطمه اسفندیار

ارشد روان شناسی بالینی

5 مرداد 95

35

پیش بینی امید بر اساس خلاقیت هیجانی و حمایت اجتماعی ادارک شده در دانشجویان

ماهرخ هیراد آسا

ارشد روان شناسی بالینی

4 مرداد 95

36

مقایسه الگوی روابط والد - فرزند و سبکهای هویت در بین متولدین دهه 40,60و70

کامران احمدی

ارشد روان شناسی عمومی

7 مرداد  95

37

مقایسه بهزیستی روان شناختی، جامعه شناختی و هیجانی فرزندان افراد دورکار و غیر دورکار

الهه خسروانجم

روان شناسی بالینی

29 شهریور 95

38

اثربخشی سینی شن درمانی بر مشکلات عاطفی_ رفتاری کودکان پیش دبستانی

 

سیده نرگس عبداللهی کیوانی

روان شناسی بالینی

تابستان 1395

 

برخی از کارگاه­های آموزشی برگزار شده

-         تغییر و اصلاح رفتار

-         روش­های حل تعارض

-         روش­های مقابله با استرس

-         تنظیم هیجانات

-         خودشناسی

-         مدیریت خود

-         روش­های آموزشی

-         پداگوژی و آندراگوژی

-         آشنایی با پژوهش کیفی

-         تحلیل روایتی

-         پژوهش پدیدارشناسی

-         مقاله نویسی

-         نرم افزار CITAVI

-         نرم افزار SPSS