نویسنده = عبدالرحیم نوه‌ابراهیم
واکاوی باورهای مدیران مدرسه‌ها در اجتماع یادگیری حرفه‌ای معلمان (مرور نظام‌مند)

دوره 23، شماره 1، فروردین 1403

10.22034/jei.2024.387197.2586

منیره زمانی؛ بیژن عبداللهی؛ عبدالرحیم نوه‌ابراهیم؛ حسن رضا زین آبادی


نقش معلمان در توسعه و پرورش ذهن دانش‌آموز در کلاس درس؛ ارائۀ یک الگو

دوره 20، شماره 3، مهر 1400، صفحه 181-216

10.22034/jei.2021.253652.1671

آرزو احمدآبادی؛ حمید رضا آراسته؛ عبدالرحیم نوه‌ابراهیم؛ حسین عباسیان


طراحی الگوی اخلاق حرفه‌ای معلمان: یک مطالعه آمیخته

دوره 18، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 33-60

10.22034/jei.2019.88538

امید قنبرپور؛ حسین عباسیان؛ حمیدرضا آراسته؛ عبدالرحیم نو‌ابراهیم