تبیین پدیدة مدرسه به‌عنوان شتاب‌دهنده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پژوهش محور مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

چکیده

هدف تحقیق حاضر، آشکارسازی تمایز نسل جدید مدرسه تحت عنوان مدرسه کارآفرین با سایر مدارس می‌باشد. در ادامه این، ساختار جدید مدرسه با کارکردی مشابه شتاب‌دهنده، تعریف و بازسازی می‌گردد. برای دستیابی به این هدف، از رویکرد کیفی استفاده شد. برای انتخاب نمونه، روش نمونه‌گیری مبتنی بر معیار که جزئی از روش‌های نمونه‌گیری هدفمند می‌باشد تا حصول اشباع نظری به‌کار گرفته شد. داده‌ها به کمک مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع‌آوری گردید. تجزیه‌و‌تحلیل اطلاعات با روش تحلیل مضمون انجام شد. بر مبنای کدگذاری‌ باز مصاحبه‌ها، در مرحله مقدماتی 99 مؤلفه بازشناسی شدند. لیکن در نهایت 13 مفهوم در قالب 5 تم اصلی به عنوان مؤلفه‌های شتاب‌دهنده خاص مدرسه کارآفرین تم یابی شدند. تحلیل‌های ارائه‌شده در این پژوهش نشان می‌دهد که این مؤلفه‌های استخراجی از ظرفیت لازم برای تغییر در کارکرد مدارس به سمت مدارس‌کارآفرین برخوردارند. همچنین مدارس‌کارآفرین مجهز به شتاب‌دهنده مدرسه‌ای دارای پتانسیل کافی برای ترویج فرهنگ کارآفرینی و پرورش کارآفرینان دانش‌آموز می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the phenomenon of school as accelerator

نویسندگان [English]

  • Hanif Hājiāghāyi 1
  • Ali Khalkhāli 2
1 PhD Candidate in Educational Management at Islāmic Āzad University (Tonekābon Branch), Tonekābon, Irān
2 Khalkhāli (PhD), Islāmic Āzad University (Tonekābon Branch), Tonekābon, Irān
چکیده [English]

This paper is a research report that aims at conceptualizing a new generation of the entrepreneurial schools with the functions of an accelerator. This study was conducted with a qualitative phenomenological approach. The research sample consisted of 10 experts who were engaged simultaneously in both the theoretical and practical activities in the field of entrepreneurship and school systems. They were selected through a purposeful sampling method and they participated in the study until getting the theoretical saturation. Due to the diverse range of schools, the focus of study was on the technical and vocational schools. Data were collected through the semi-structured interview and they were analyzed by the thematic analysis. The final findings were encoded in the form of 29 open, 13 axial, and 5 selective codes. The results showed that the constructs of "launching the within-school accelerator committed to innovation development", "establishing the entrepreneurship developer network", "the integrated individualization of all school programs in the shared spaces", "inclusive and practical commitment of all school accelerator stakeholders to the entrepreneurship development," and "the school accelerator risk-taking with specific inputs and the value-added stakeholders" can together explain the school phenomenon as the accelerator.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Eentrepreneurial School
  • Accelerator
  • Technical & Vocational High School
 استراوس، ای. و کوربین، جی.(1390). مبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریة زمینه‌ای، (ترجمة ابراهیم افشار). تهران: نی.
 حاجی آقایی، حنیف و خلخالی، علی. (1398). پایش اکوسیستم کارآفرینی در مدارس ایران. مدیریت مدرسه، 7(2)، 200-210.
 دانایی‌فرد، حسن و امامی، سیدمجتبی. (1386). استراتژی‌های پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه‌پردازی داده‌بنیاد. دوفصلنامة علمی - پژوهشی اندیشة مدیریت راهبردی، 1(2)، 69-97.
 دانایی‌فرد، حسن و کاظمی، محمدرضا. (1394). پویش کیفی و طرح پژوهش: انتخاب از میان پنج رویکرد. تهران: اشراقی.
 یاوری، حسین؛ روشن، سیدعلیقلی و وفادار، میلاد. (۱۳۹۶)، کارآفرینی نوین با ظهور شتاب‌دهنده. پنجمین همایش علمی پژوهشی یافته‌های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران، تهران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.
 Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101.
 Cohen, S. (2013, a). What do accelerators do? Insights from incubators and angels. Innovations: Technology, Governance, Globalization, 8(3-4), 19-25.
 Cohen, S. L. (2013, b). How to accelerate learning: Entrepreneurial ventures participating in accelerator programs (Doctoral dissertation, The University of North Carolina at Chapel Hill).
 Cohen, S. L. (2013). How to accelerate learning: Entrepreneurial ventures participating in accelerator programs (Doctoral dissertation, The University of North Carolina at Chapel Hill).
 Cohen, S., & Hochberg, Y. (2014). Accelerating startups: The seed accelerator phenomenon. Available at: https://scholarship.richmond.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1054&context = management-faculty-publications.
 Eyal, O., & Inbar, D. E. (2003). Developing a public school entrepreneurship inventory. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research.
 Fuchs, K., Werner, A., & Wallau, F. (2008). Entrepreneurship education in Germany and Sweden: what role do different school systems play? Journal of small business and enterprise development, 15(2), 365-381.
 Fiet, J. O. (2001). The theoretical side of teaching entrepreneurship. Journal of business venturing, 16(1), 1-24.
 Hallen, B. L., Bingham, C. B., & Cohen, S. (2014). Do accelerators accelerate? A study of venture accelerators as a path to success? In Academy of management proceedings (Vol. 2014, No. 1, p. 12955). Briarcliff Manor, NY 10510: Academy of Management.
 Isabelle, D. A. (2013). Key factors affecting a technology entrepreneur's choice of incubator or accelerator. Technology innovation management review, 3(2).
 Kirby, D. A. (2004, July). Entrepreneurship education and incubators: pre-incubators, incubators and science parks as enterprise laboratories. In 14th Annual IntEnt Conference.
 Lumpkin, G. T., & Dess, G. G. (1996). Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance. Academy of Management Review, 21(1), 135-72
 Onduygu, M. O., & Guven, S. (2006, July). A Corporate Venturing Case Study in Turkey: SBA (Siemens Business Accelerator). In Technology Management for the Global Future, 2006. PICMET 2006 (Vol. 3, pp. 1102-1107). IEEE.
 Peters, L., Rice, M., & Sundararajan, M. (2004). The role of incubators in the entrepreneurial process. The Journal of Technology Transfer, 29(1), 83-91.
 Pihie, Z. A. L., & Bagheri, A. (2013). The impact of principals entrepreneurial leadership behavior on school organizational Innovativeness. Life Science Journal, 10(2), 1033-1041.
 Pihie, L., Akmaliah, Z., Bagheri, A., & Asimiran, S. (2014). Entrepreneurial Leadership Behavior among School Principals: Perspectives from Malaysian Secondary School Teachers. Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities, 22(3).
 Radu Lefebvre, M., & Redien.Collot, R. (2013). “How to do things with words”: The discursive dimension of experiential learning in entrepreneurial mentoring dyads. Journal of Small Business Management, 51(3), 370-393.
 Rostarova, M., & Rentkova, K. (2016). Investment criteria of the successful start-up accelerators. Economic and Social Development: Book of Proceedings, 109.
 Sagar, H. (2015). Thematic paper on entrepreneurial schools. Part 2: entrepreneurial learning environments and a changed role for teachers.
 Sam, C., & Van Der Sijde, P. (2014). Understanding the concept of the entrepreneurial university from the perspective of higher education models. Higher Education, 68(6), 891-908.
 Supovitz, J. A., & Klein, V. (2003). Mapping a course for improved student learning: How innovative schools systematically use student performance data to guide improvement.
 Thomas, D. R. (2003). A general inductive approach for qualitative data analysis, university of Auckland, New Zealand.
 Van Huijgevoort, T. (2012). The ‘business accelerator’: Just a different name for a business incubator. Bachelor Thesis, Utrecht School of Economics, Utrecht, the Netherlands.
 Wiggins, J., & Gibson, D. V. (2003). Overview of US incubators and the case of the Austin Technology Incubator.