دوره و شماره: دوره 19، شماره 1 - شماره پیاپی 73، خرداد 1399، صفحه 1-172 
تبیین چارچوب مفهومی اهداف دوره‌های تحصیلی از منظر اسناد تحولی

صفحه 7-30

10.22034/jei.2020.107722

آمنه احمدی؛ محمود مهرمحمدی؛ حسن ملکی؛ علیرضا صادقی؛ مرتضی طاهری