تبیین چارچوب مفهومی اهداف دوره‌های تحصیلی از منظر اسناد تحولی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای برنامة درسی، دانشگاه علامه طباطبایی

2 استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت‌مدرس، تهران، ایران

3 استاد برنامه‌ریزی درسی دانشگاه علامه طباطبائی

4 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تبیین چارچوب مفهومی اهداف دوره‌های تحصیلی از منظر اسناد تحولی انجام شده است. از نظر نوع در دستة پژوهش‌های کاربردی قرار دارد و روش آن پژوهش فلسفی از نوع اول (تفسیر مفهوم) است. این پژوهش به دنبال پاسخ‌گویی به این پرسش است که از منظر اسناد تحولی، صورت‌بندی اهداف از چه چارچوب مفهومی تبعیت می‌کند؟ و این چارچوب چگونه در صورت‌بندی اهداف ساحت علم و فناوری به کار گرفته شده است؟ برای بررسی اسناد تحولی نیز از روش تحلیل متن (تحلیل اسنادی) به شیوة استقرایی استفاده شد. یافته‌های حاصل از تحلیل اسناد تحولی نشان می‌دهد، چارچوب مفهومی اهداف دوره‌های تحصیلی تابع رویکرد کل‌نگر است و از این ظرفیت برخوردار است که به‌صورت تلفیقی (پیوند میان ساحت‌های تربیت) و در حرکتی دایره‌وار و توسعه‌یابنده در دوره‌های تحصیلی حرکت کند. در این جهت‌گیری، ابعاد شناختی، غیرشناختی و قلمروهای معرفتی (ساحت‌های تربیت) در صورت‌بندی اهداف یکپارچه می‌شوند و این امکان را به وجود می‌آورند که توانایی‌ها و صفاتی که به‌تدریج و در فرایند تربیت کسب می‌شوند، به‌صورت لایه‌ای متراکم شوند و در قالب هویت شخصی منعکس گردند. بررسی اهداف ساحت علم و فناوری بر اساس چارچوب مفهومی موردنظر نشان داد که سه بعد غیرشناختی، شناختی و قلمرو معرفتی در صورت‌بندی اهداف موردتوجه قرار گرفته است و از این نظر چارچوب مفهومی از قابلیت به‌کارگیری در عرصة عمل برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the conceptual framework of the educational levels’ objectives from the perspective of the transformation documents

نویسندگان [English]

  • Āmene Ahmadi 1
  • Mahmoud Mehrmohammadi 2
  • Hasan Maleki 3
  • Alirezā Sādeghi 4
  • Mortezā Tāheri 4
1 PhD Candidate in Curriculum Studies at Allāme Tabātabāyi University
2 (PhD), Tarbiyat Modares University
3 (PhD), Allāme Tabātabāyi University
4 (PhD), Allāme Tabātabāyi University
چکیده [English]

The aim of this study was to explain the conceptual framework of the educational levels’ objectives from the perspective of the transformation documents. This type of research was applied in terms of type, and its method was a philosophical research of the first type: Interpretation of the concept. This research tried to answer this question: what conceptual framework does the formulation of the educational objectives follow from the perspective of the transformation documents? And how this framework has been used to formulate the objectives of science and technology area? An inductive text analysis (documentary analysis) method was also used to investigate the transformation documents. Findings from the analysis of the transformation documents showed that the conceptual framework of the educational levels’ objectives is a function of the the holistic approach and it has the capacity to move in an integrative (the link among the areas of education), circular and developmental way within the educational levels. In this orientation, the cognitive and non-cognitive dimensions and the epistemological realms (areas of education) are integrated in the formulation of the objectives, making it possible for the abilities and traits that are gradually acquired in the process of education to be condensed in the form of a layer and to be reflected in the form of the personal identity. An examination of the objectives of science and technology area based on the related conceptual framework showed that the three dimensions of the non-cognitive, cognitive, and epistemological domain have been considered in formulating the objectives. So, the conceptual framework has the potential to be applied in practice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Formulating the Objectives
  • Transformation Documents
  • Conceptual Framework
 پرهیزگار، زکیه، علم‌الهدایی، حسن، و جباری نوقابی، مهدی. (1396). ظرفیت آموزش مسائل مدل‌سازی برای تغییر نگرش دانش‌آموزان نسبت به ریاضی. دو فصلنامة نظریه و عمل در برنامة درسی، 9(5)، 167-162.
 پرهیزگار، زکیه. (1397). تأثیر آموزش مسائل مدل‌سازی ریاضی بر روی تجربه‌های جریان دانش‌آموزان در مسائل مختلف ریاضی. مقاله ارائه شده در شانزدهمین کنفرانس آموزش ریاضی، بابلسر.
 رحیم‌پور، شکوفه، عارفی، مژگان و منشئی، غلامرضا (1398). اثربخشی ذهن‌آگاهی بر غرقگی و ثبات قدم دانش‌آموزان دختر دورة دوم متوسطه. مجلة مطالعات آموزش و یادگیری، 11(1)، 70-91.
 عبدالله‌پور، کاظم، رفیع‌پور, ابوالفضل (1396). پدیدارشناسی چرخة مدل‌سازی دانش‌آموزان پایة نهم در حل یک مسئلة اصیل. فناوری آموزش، 11(3)، 237-248.
 Abbott, J. A. (2000). “Blinking out” and “having the touch”: Two fifth-grade boys talk about flow experiences in writing. Written Communication, 17(1), 53–92.
 Armstrong, A. C. (2008). The fragility of group flow: The experiences of two small groups in a middle school mathematics classroom. The Journal of Mathematical Behavior, 27, 101-115.
 Asakawa, K. (2004). Fow experience and autotelic personality in japanese college students: how do they experience challenges in daily life? Journal of Happiness Studies, 5, 123–154.
 Azizi, Z., & Ghonsooly , B. (2015). Exploring flow theory in toefl texts: Expository and argumentative genre. Journal of Language Teaching and Research, 6(1), 210-215.
 Blum, W. (2011). Can modelling be taught and learnt? Some answers from empirical research. In G. Kaiser,W. Blum, R. Borromeo Ferri, & G. Stillman (Eds.), Trends in teaching and learning mathematical modelling (pp. 15 -30). New York: Springer.
 Blum, W., & Niss, M. (1991). Applied mathematical problem solving, modelling, application, and links to other subjects-state, trends, and issues in mathematics instruction. Educational Studies in Mathematics, 22(1), 37-68.
 Csikszentmihalyi, M. (1975). Beyond boredom and anxiety. San Francisco: Jossey-Bass.
 Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow: The psychology of optimal experience. New York: Harper and Row.
 Csíkszentmihályi, M. (1996). Creativity: Flow and the Psychology of Discovery and Invention. New York, NY: Harper Perennial.
 Csikszentmihalyi, M. (1997). Flow and Education. The NAMTA Journal, 22(2), 3-35.
 Csíkszentmihályi, M. (1998). Finding flow: the psychology of flow experiences with everyday life (REP edition). New York: Basic Books
 Custodero, L. A. (2002). Seeking challenge, finding skill: Flow experience and music education. Arts Education Policy Review, 103(3), 3–9.
 Drakes, C. I. (2012). Mathematical Modelling: from Novice to Expert (Unpublished doctoral dissertation), Simon Fraser University, Burnaby.
 Egbert, J. (2003). A study of flow theory in the foreign language classroom. The Modern Language Journal, 87k(IV), 499–518.
 English, L. D., & Sriraman, B. (2010). Problem solving for the 21st century. In B. Sriraman & L. D. English (Eds.), Theories of mathematics education: Seeking new frontiers (pp. 263-285). Advances in Mathematics Education, Series: Springer.
 Galbraith P., & Clatworthy, N. (1990). Beyond standard models-meeting the challenge of modeling. Educational Studies in Mathematics, 21, 137-163.
 Greer, B., Verschaffel, L., & Mukhopadhyay, S. (2007). Modelling for life: Mathematics and children’s experience. In W. Blum, W. Henne, & M. Niss (Eds.), Applications and Modelling in Mathematics Education (ICMI Study 14, pp. 89–98). Dordrecht: Kluwer.
 Hattie, J., Biggs, J. B., & Purdie, N. (1996). Effects of learning skills interventions on student learning: A meta analysis. Review of Educational Research, 66 ,99–136.
 Kahn, D. (2003). Montessori and optimal experience research: toward building a comprehensive education reform. The NAMTA Journal, 28(3), 1-10.
 Kim, H. K., & Kim, S. (2010). The effects of mathematical modeling on creative production ability and self-directed learning attitude. Asia Pacific Educ. Rev, 11, 09–120.
 Liljedahl, P. (2016). Flow: A Framework for Discussing Teaching. In Proceedings of the 40th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 3, pp. 203-210). Szeged, Hungary.
 Liljedahl, P. (2018). On the edges of flow: Student problem solving behavior. In S. Carreira, N.Amado, & K. Jones (Eds.), Broadening the scope of research on mathematical problem solving: A focus on technology, creativity and affect (pp. 505–524). New York: Springer.
 Liu, M., & Liljedahl, P. (2019). Flow and modelling. In Chamberlin, S. A. & Sriraman, B. (Eds.), Affect in Mathematical Modeling (pp. 273-295). Switzerland: Springer.
 Ma, X., & Kishor, N. (1997). Assessing the relationship between attitude toward mathematics and achievement in mathematics: A meta-analysis. Journal For Research In Mathematics Education, 28(1), 26-47.
 Mandigo, J. L., & Thompson, L. P. (1998). Go with their flow: How flow theory can help practitioners to intrinsically motivate children to be physically active. Physical Educator, 55(3), 145–160.
 Mirlohi, M., Egbert, J., & Ghonsooly, B. (2011). Flow in translation Exploring optimal experience for translation trainees. Target, 23(2), 251–271.
 National Council of Teachers of Mathematics Education (NCTM) (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, VA: The National Council of Teachers of Mathematics, Inc.
 Niss, M., Blum, W., & Galbraith, P. L. (2007). Introduction. In W. Blum, P. L. Galbraith, H.-W. Henn, & M. Niss (Eds.), Modelling and applications in mathematics education: The 14th ICMI study (pp. 1 – 32). New York: Springer.
 Prince, M. (2004). Does Active Learning Work? A Review of the Research. Journal of Engineering Education, 93(3), 223-231.
 Parhizgar, Z., & Liljedahl, P. (2019). Teaching Modelling Problems and its Effects on Students' Engagement and Attitude toward Mathematics. In Chamberlin, S. A. & Sriraman, B. (Eds.), Affect in Mathematical Modeling (pp. 235-25). Switzerland: Springer.
 Schukajlow, S., Leiss, D., Pekrun, R., Blum, W., Müller, M., & Messner, R. (2012). Teaching methods for modelling problems and students’ task-specific enjoyment, value, interest and self-efficacy expectations. Educational Studies in Mathematics, 79(2), 215–237.
 Schukajlow, S., & Krug, A. (2013). Planning, monitoring and multiple solutions while solving modelling problems. In A. M. Lindmeier & A. Heinze (Eds.), Proc. 37th Conf. of the Int. Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 4, pp. 177-184). Kiel,Germany: PME.
 Sedig, K. (2007). Toward operationalization of 'flow' in mathematics learnware. Computers in Human Behavior, 23, 2064-2092.
 Shernoff, D. J., Csikszentimihalyi, M., Schneider, B., & Shernoff, E. S. (2003). Student engagement in high school classrooms from the perspective of flow theory. School Psychology Quarterly, 18(2), 158–176.
 Skemp, R. R. (1986). The psychology of learning mathematics (2nd ed.). Middlesex, UK: Penguin Books.
 Whitson, C. & Consoli, J. (2009). Flow Theory and Student Engagement. Journal of Cross-Disciplinary Perspectives in Education, 2(1), 40 – 49.
 Winberg, T. M., & Hedman, l. (2008). Student attitudes toward learning, level of pre-knowledge and instruction type in a computer-simulation: effects on flow experiences and perceived learning outcomes. Instructional science, 36, 269–287.