مقایسة انگیزش تحصیلی، خودتنظیمی و خود ارزشمندی دانش‌آموزان تیزهوش و عادی شهر کرج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم انتظامی امین ، تهران،ایران

2 دانشگاه آزاد ،کرج ،ایران

چکیده

هدف این پژوهش مقایسة انگیزش تحصیلی، خودتنظیمی و خود‌ارزشمندی بین دانش‌آموزان تیزهوش و عادی بود. روش پژوهش علی ـ مقایسه‌ای بود. جامعة آماری تمامی دانش‌آموزان دختر پایة یازدهم مدرسه‌های تیزهوش و عادی آموزش‌وپرورش ناحیة یک شهر کرج در سال تحصیلی 98-97 در حال تحصیل هستند که در مجموع 2107 نفر می‌شدند. از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای، یک مدرسة دخترانه از بین مدرسه‌های آموزش‌وپرورش ناحیة یک کرج انتخاب شد و از بین کلاس‌های پایة یازدهم آن مدرسه دو کلاس به تصادف و به تعداد 50 نفر انتخاب شدند. انتخاب نمونه از دبیرستان تیزهوشان هم به تعداد 50 نفر و به‌صورت هدفمند بود. آزمودنی‌ها به پرسش‌نامه ‌های انگیزش تحصیلی والرند و همکاران (1992)، پرسش‌نامة راهبردهای یادگیری خودتنظیمی پینتریج و دی گروت (1990) و پرسش‌نامة خود‌ارزشمندی روزنبرگ (1965) پاسخ دادند. دانش‌آموز‌داده‌ها با روش t مستقل و نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها فرضیة پژوهش را تأییدکردند. نتایج پژوهش نشان داد تفاوت معناداری (0/05> P) در انگیزش تحصیلی، میزان خود‌ارزشمندی و خودتنظیمی تحصیلی بین دانش‌‌آموزان عادی با دانش‌آموزان تیزهوش دیده شده و دانش‌‌‌آموزان تیزهوش در سه متغیر نسبت به دانش‌‌‌آموزان عادی میانگین بالاتری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the academic motivation, self-regulation and self- worth of the gifted and normal students in Karaj

نویسندگان [English]

  • Nezām Hāshemi 1
  • Fāteme Khorouti 2
1 Amin University of Police Sciences ,tehran , iran
2 Azad University, Karaj, Iran
چکیده [English]

                 
Abstract
The purpose of this study was to compare the academic motivation, self-regulation and self-worth of the gifted and normal students. It was a causal-comparative study. The research population consisted of all 11-year-old female students studying in the gifted and normal schools of Karaj educational district 1 in the academic year 1397-98 (totally 2107 people). Using random cluster sampling method, a female school was selected from the schools of Karaj educational district 1. Two classes of 11th grade of that school including 50 students were selected randomly from among the 11th grade classes and a sample of 50 gifted high school students was also selected purposefully. The subjects responded to Valerand and colleagues (1992) questionnaire, Self-Regulatory Learning Questionnaire (Pintrich & De Groot, 1990) and Rosenberg Self- worth Inventory (1965). The purpose of this research was to investigate the following hypothesis: there is a significant difference between the academic motivation, academic self-regulation and self- worth of the gifted and normal students. Data were analyzed by independent samples t-test using SPSS software. Findings confirmed the above hypothesis and showed that the level of the academic motivation, self-regulation and self-worth of the gifted students is higher than the normal students. Therefore, the above results emphasized the need to pay attention to the components of the self-regulation learning, and reinforcing the motivational beliefs and internal values of the normal students, because the correct policy of the educational development is of paramount importance to both the gifted and normal people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Motivation
  • Self-regulation
  • Self- worth
  • Gifted student
  • Normal student
 ابراهیمی قیری، رسول. (1392). مقایسة انگیزش تحصیلی و امید تحصیلی دانش‌آموزان تیزهوش و عادی دورة متوسطه (پایان‌نامة کارشناسی ارشد). دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
 احدی، الهام، میرزا نژاد اصل، فهیمه، احدی، علیرضا، و مقاصدی، فینا. (1395). مقایسة انگیزش تحصیلی و هوش هیجانی در دانش‌آموزان تیزهوش و عادی. مقاله ارائه‌شده در کنفرانس ملی دانش و فناوری روان‌شناسی، علوم تربیتی و جامع روان‌شناسی ایران، تهران، مؤسسة برگزارکنندة همایش‌های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان.
 اسکندری، محمدجواد. (1396). مقایسة انگیزة پیشرفت و عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان تیزهوش و عادی. مقاله ارائه‌شده در دومین کنگرة سراسری تحول و نوآوری در علوم انسانی، شیراز، مؤسسة عالی علوم و فناوری خوارزمی.
 اعتماد اهری، علاءالدین، تختی پور، مریم. (1394). بررسی رابطة میزان خود نظم دهی و خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستان‌های دخترانه (دورة دوم) منطقة 2 تهران. فصلنامة علمی پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی، 7(1)، 63-33.
 آقاجری، پروانه، حسین زاده، مینا، مهدوی، نادر، هشترودی زاده، محمد، و وحیدی، مریم. (1394). تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر انگیزة یادگیری (درونی و بیرونی،) عزت‌نفس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری. آموزش پرستاری، 4(2)، 27-18.
 بحرانی، محمود. (1384). مطالعة انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان متوسطة استان فارس و عوامل همبسته با آن. مجلة علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 22(4)، 115-104.
 البرزی، شهلا، و سامانی، سیامک. (1378). بررسـی و مقایسة باورهـای انگیزشـی و راهبردهـای یـادگـیری خودتنظیمی بـرای یـادگـیری در میــان دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی مراکز تیزهوشان شهر شیراز.. مجلة علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 15(1)، 18-1.
 حافظی، فریبا، افتخار، زهرا وسیدنژاد، مرضیه. (1389). مقایسة باورهای انگیزشی، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و ویژگی‌های شخصیتی دانش‌آموزان دبیرستان‌های تیزهوش و عادی شهر اهواز. یافته‌های نو در روان‌شناسی (روان‌شناسی اجتماعی)، 5(16)،142-129.
 حسینی نسب، سید داوود، و رامشه، سید محمد حسین. (1379). بررسی ارتباط بین مؤلفه‌های یادگیری خودنظم داده‌شده با هوش. مجلة علوم اجتمـاعی و انسـانی دانشگاه شیراز، 2(1)، 85-69.
 رزمی ویرثق، فاطمه. (1393). مقایسةراهبردهای خودتنظیمی، احساس شادکامی، منزلت و اعتماد اجتماعی در دانش‌آموزا نتیزهوش و عادی. (پایان‌نامة کارشناسی ارشد). دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل.
 رهبری، مهشاد، اصغری، الهام، صلاحی، نوشین، و علوی، لادن. (1396). بررسی مقایسه‌ای عزت نفس دانش‌آموزان پسر تیزهوش و عادی دورة اول متوسطة شهر اصفهان در سال تحصیلی 94-95. کنفرانس بین‌المللی روان‌شناسی، علوم تربیتی و رفتاری.
 ریاسی، حمیدرضا، مقرب، مرضیه، صالحی ابرقوئی، مهنوش، حسن‌زاده طاهری، عمادالدین، و حسن‌زاده طاهری، محمد مهدی. (1391). مقایسة افسردگی در دانش‌آموزان عادی و تیزهوش شهرستان بیرجند در سال تحصیلی 88-1387. مراقبت‌های نوین، فصلنامة علمی دانشکدة پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 9(2)، 95-103.
 زکی، محمدعلی. (1391). آزمون و اعتباریابی پرسش نامة خودارزشمندی در بـین دانش‌آموزان دختر و پسر دبیرستان‌های شهر اصفهان، روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی، 2(7)، 63-85.
 سراج خرمی، ناصر، برومندنسب، مسعود، یگانه دوست، عصمت و رشتی، سارا. (1388). تأثیر آموزش‌های فراشناختی بر عملکرد تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان مقطع راهنمایی. یافته‌های نو در روان‌شناسی (روان‌شناسی اجتماعی) ،5(13)، 79-67.
 صابریان، سمیه، و طباطبایی، سید موسی. (1396). اثربخشی آموزش خود شفقت‌ورزی بر روی رفاه ذهنی و خود‌ارزشمندی دانش‌آموزان دختر دارای اضطراب امتحان. فصلنامة روان‌شناسی تحلیلی- شناختی، 8(31)، 19-29.
 عرفانیان عالی منش، منصوره. (1387). آموزش محور اعداد. رشد آموزش ابتدایی، 26(2)، 68-79.
 کلانتری، حکیمه. (1390). بررسی مقایسه‌ای رابطة انگیزش پیشرفت، خودکارآمدی و عزت‌نفس با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان تیزهوش و عادی شهر اصفهان (91-1390) (پایان‌نامة کارشناسی ارشد). دانشگاه کاشان.
 مارشال ریو، جان یحیی. (1398). انگیزش و هیجان (ترجمة یحیی سیدمحمدی). تهران: انتشارات ویرایش. (اثر اصلی در سال 2004 چاپ شده است).
 محمدپور پیر علیدهی، ناهیده. (1391). مقایسة خودتنظیمی و تاب‌آوری در دانش‌آموزان تیزهوش و عادی شهر بندرعباس (پایان‌نامة کارشناسی ارشد). دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
 محمودی، لیلا و فاطمه شاطریان محمدی. (1396). مقایسة خود ارزشمندی، اعتماد اجتماعی و نیاز به خاتمه در دانش‌آموزان تیزهوش و عادی. مقاله ارائه‌شده در سومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزة علوم تربیتی و روان‌شناسی ایران، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی.
 مردانی, ایوب، محمودی، عباس، احمدی، آزاده، و به ویری، فاطمه. (۱۳۹۳). مقایسة انگیزش پیشرفت و نشانگان وانمودگرایی در دانش‌آموزان تیزهوش و عادی شهر ایذه. مقاله ارائه‌شده در اولین کنفرانس ملی توسعة پایدار در علوم تربیتی و روان‌شناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهران، مؤسسة آموزش عالی مهر اروند، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعة پایدار.
 میلانی فر، بهروز. (1390). روان‌شناسی کودکان و نوجوانان استثنایی. نشر قومس.
 نصیران، صدیقه و ایروانی، محمدرضا. (1395). بررسی مشکلات دانش‌آموزان تیزهوش در مدرسه‌های استعدادهای درخشان از نظر دانش‌آموزان و والدین. مطالعات روان‌شناسی و علوم تربیتی، 2(1)، 27-1.
 ویسانی، مختار، غلامعلی لواسانی، مسعود و اژه‌ای، جواد. (1391). نقش اهداف پیشرفت، انگیزش تحصیلی و راهبردهای یادگیری بر اضطراب آمار: آزمون مدل علی. مجلة روان‌شناسی، 16(2)، 160-142.
 Adams, K. E., Tyler, J. M., Calogero, R., & Lee, J. (2017). Exploring the relationship between appearance-contingent self-worth and self-esteem: The roles of self-objectification and appearance anxiety. Body image, 23, 176-182.
 Aksan, N. (2009). A descriptive study: epistemological beliefs and self regulated learning. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 896-901.
 Aumend, D. (2007). The Role of Self-Esteem as a Buffer and Independent Predictor among Variables in Objectification Theory (Doctoral dissertation). The Ohio State University.
 Back, L. Bennett, A. Edles, L. D. Gibson, M. Inglis, D. Jacobs, R. & Woodward, I. (2012). Cultural Sociology: An Introduction. Oxford: Wiley-Blackwell.
 Cole, J., Logan, T. K., & Walker, R. (2011). Social exclusion, personal control, self-regulation, and stress among substance abuse treatment clients. Drug and alcohol dependence, 113(1), 13-20.
 Crocker, J., Luhtanen, R. K., Cooper, M. L., & Bouvrette, A. (2003). Contingencies of self-worth in college students: theory and measurement. Journal of personality and social psychology, 85(5), 894-908.
 Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2012). Motivation, personality, and development within embedded social contexts: An overview of self-determi- nation theory. In R. M. Ryan (Ed.), Oxford handbook of human motivation (pp. 85-107). Oxford, UK: Oxford University Press
 Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York: Plenum Press
 Ghorbani, N., Watson, P. J., & Bart L. Weathington. (2009). Mindfulness in Iran and the United States: Cross-Cultural Structural Complexity and Parallel Relationships with Psychological Adjustment. Current Psychology, 28(5), 211–224.
 Graziano, P. A., Calkins, S. D. & Keane, S. P. (2010). Toddler self-regulation skills predict risk for pediatric obesity. International Journal of Obesity, 34, 633 – 641.
 Jakešová, J. & Kalenda, J. (2015). Self-regulated learning: Critical-realistic conceptualization. Procedia - Social and Behavioral Sciences 171, 78 – 189.
 Kosgeroglu, N., Acat, M. B., Ayranci, U., Ozabaci, N., & Erkal, S. (2009). An investigation on nursing, midwifery and health care students’ learning motivation in Turkey. Nurse education in practice, 9(5), 331-339.
 Kusurkar, R. A., Ten Cate, T. J., Vos, C. M. P., Westers, P., & Croiset, G. (2013). How motivation affects academic performance: A structural equation modeling analysis. Advances in Health Science Education, 18, 57-69.
 Mclnerney, D. M, cheng, W. R, Ching, M, Haplam, A. K. (2012). Academic self – concept and learning strategies: Direction of effect on student academic achievement. Journal of advanced academic, 23(3), 249-269.
 Pintrich, P. R., & De Groot, E. V. (1990). Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance. Journal of educational psychology, 82(1), 33- 40.
 Rosenberg, M. (1965). Society and adolescent self-image. Princeton, NJ: Princeton University Press.
 Shkullaku, R. (2013). The relationship between self- effcacy and academic performance in the context of gender among Albanian students. European Academic Research, 1(4), 467-478.
 Tortop, H. S. (2015). A Comparison of Gifted and Non-gifted Students’ Self-regulation Skills for Science Learning. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 3(1), 42-57.
 Vallerand, R.J., & Bissonnette, R. (1992). Intrinsic extrinsic & motivational Styles as Predictors of behavior: a Prospective study. Journal of Personality, 60, 550-620.
 Zimmerman, B. J. (2015). Self-Regulated Learning: Theories, Measures, and Outcomes. In J. D. Wright (Ed.), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (pp. 541-546). Oxford: Elsevier.
 Zimmerman, B. J. (2000). Self-efficacy: An essential motive to learn. Contemporary educational psychology, 25(1), 82-91.