طراحی مدل مشارکت نظام دانشگاهی ایران در فرآیند تربیت‌معلم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه رهبری و توسعه، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، مدرس دانشگاه فرهنگیان

2 دانشیار گروه رهبری و توسعه، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی تهران

3 دانشگاه آزاد تهران جنوب، تهران، ایران (عضو هیأت علمی مدعو دانشگاه شهید بهشتی تهران)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های مشارکت نظام دانشگاهی در فرایند تربیت‌معلم کشور و طراحی مدلی در این زمینه، به اجرا درآمد. این پژوهش با استفاده از رویکرد تفسیری و روش اکتشافی صورت پذیرفت. برای گردآوری داده‌ها از روش مصاحبة نیمه ساختاریافته استفاده شد. به این منظور، با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و فنون نمونه‌گیری موارد مطلوب و زنجیره‌ای، 15 نفر از صاحب‌نظران، متخصصان و اعضای هیئت‌علمی جامعة علوم تربیتی و تربیت‌معلم ایران انتخاب شدند. داده‌های کیفی پس از گردآوری، با روش تحلیل مضمون، به‌صورت استقرایی یا مبتنی برداده مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفتند. یافته‌های پژوهش بیانگر شناسایی و استخراج 36 مؤلفة فرعی و 9 مؤلفة اصلی، در قالب 5 بُعد شامل ابعاد «چالشی»، «نظری»، «عملی»، «پیوند نظریه و عمل» و «توسعه‌ای» بودند. فرایند اعتباربخشی و روایابی یافته‌ها، علاوه بر سه‌سوسازی در مراحل گردآوری و تحلیل داده‌ها، با استفاده از روش دلفی و اجرای آزمون دوجمله‌ای، و همچنین روش‌های بررسی اعضا و جلسات گفت‌وگو با هم‌طرازان صورت پذیرفت. بر این اساس «مدل مشارکت نظام دانشگاهی در فرایند تربیت‌معلم کشور» طراحی و ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the partnership model of the Iranian academic system in the teacher education process

نویسندگان [English]

  • Mahdi Mohammad Aqaei 1
  • Mahmood Abolghasemi 2
  • Abdoreza Sobhani 3
1 Ph.D candidate, Department of Education, Shahide Beheshti University (SBU), Tehran, IRAN.
2 Associate Professor, Department of Education, Shahide Beheshti University (SBU), Tehran, IRAN.
3 Assistant Professor, Faculty member of Islamic Azad University (IAU), , Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to identify the dimensions and components of the academic system's partnership in the teacher education process of Iran and to design a model in this area. This research was done using the interpretive approach and the exploratory method. The semi-structured interview was used to collect data. For this purpose, using the purposeful sampling method and the intensity and chain sampling techniques, 15 experts and faculty members of Iran's Society of Educational Sciences and teacher education were selected. Qualitative data was analyzed through the thematic analysis approach and the inductive or grounded theory methods. The Research findings indicated the identification and extraction of 36 sub-components and 9 main components in the form of 5 Dimensions including "the challenging", "theoretical", "practical", "linking theory and practice", and "developmental". The credibility and validation of the results was done by the Delphi technique and implementing the binomial test, in addition to the triangulation in the data collection and analysis processes as well as member checking and peer debriefing meeting. Finally, “the model of the academic system partnership in the teacher education process of the country” was designed and presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teacher Education Process
  • Academic System
  • Partnership
  • Dimensions of Partnership
  • Credibility
 آقازاده، احمد (1393). مسائل آموزش‌وپرورش ایران. تهران: سمت.
 احمدی لاشکی، قاسم. (8 مرداد 1396). استخدام جداگانه آموزش‌وپرورش به صلاح نیست/وضعیت نیروهای بلاتکلیف وزارتخانه مشخص شود. قابل بازیابی از سایت خبرگزاری مجلس شورای اسلامی: http://www.icana.ir/Fa/News/342522/
 اسدی گرمارودی، اسدالله و شریف‌زاده، علی (1392). دانشگاه فرهنگیان، قله سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش. تهران: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، مؤسسه فرهنگی برهان (انتشارات مدرسه).
 بازرگان، عباس (1391). مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته؛ رویکردهای متداول در علوم رفتاری. تهران: دیدار.
 چهاربند، اسفندیار (26 فروردین 1397). 35٠ هزار بازنشسته تا 4 سال آینده چالش جدی آموزش‌وپرورش است. بازیابی 1٠ اردیبهشت 1397، از سایت خبرگزاری مهر: https://www.mehrnews.com/news/4271369/
 خنیفر، حسین (5 فروردین 1397). آمادگی برای جذب 25 هزار دانشجو معلم در سال 97. قابل بازیابی از سایت شعار سال: http://shoaresal.ir/fa/news/117857/
 رجانیوز (5 فروردین 1399). واکنش 96 دفتر بسیج دانشجویی به واگذاری دانشگاه فرهنگیان. قابل بازیابی از سایت رجانیوز: http://rajanews.com/node/335713/
 زارع، مریم، پارسا، عبدالله و صفایی مقدم، مسعود (1395). متولی تربیت‌معلم: آموزش عالی یا آموزش‌وپرورش. دوفصلنامه نظریه‌وعمل در برنامة درسی، 8 (4)، 118-85.
 سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1388). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگاه.
 سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش (139٠). تهران: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی.
 صافی، احمد (1391). تربیت‌معلم در ایران، ژاپن، مالزی، آلمان، انگلستان، هند و پاکستان. تهران: نشر ویرایش.
 صفوی، امان‌الله (1383). تاریخ آموزش‌وپرورش ایران (از ایران باستان تا 138٠ هجری شمسی). تهران: انتشارات رشد.
 عابدی‌جعفری، حسن، تسلیمی، محمد سعید، فقیهی، ابوالحسن و شیخ‌زاده، محمد (139٠). تحلیل مضمون و شبکة مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی. مجلة اندیشه مدیریت راهبردی، 5 (1٠)، 198-151.
 کیامنش، علیرضا (1377). وضعیت تحقیق در آموزش‌وپرورش: یافته‌های تحقیقاتی انجام‌شده در حوزة علوم تربیتی. مجموعه مقالات پژوهش در آموزش. تک‌نگاشت 17. تهران: پژوهشکده تعلیم‌وتربیت.
 گال، مردیت، بورگ، والتر و گال، جویس (1996). روش‌های تحقیق کمّی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی. مترجمان، احمدرضا نصر و همکاران (1387). تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
 مجلس شورای اسلامی (1395). قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 14٠٠-1396، (ماده 63).
 محمدآقایی، مهدی، ابوالقاسمی، محمود، و سبحانی، عبدالرضا (1399). گسست نظام دانشگاهی از فرایند تربیت‌معلم: ضرورت پیوند نظریه و عمل. فصل‌نامة علمی ـ پژوهشی اندیشه‌های نوین تربیتی، 15(3)، 33-7.
 مهرمحمدی، محمود (1392). برنامة درسی تربیت‌معلم و الگوی اجرایی مشارکتی آن؛ راهبردی تحولی برای تربیت‌معلم در ایران. دوفصلنامة نظریه ‌وعمل در برنامة درسی. 1(1)، 26-5.
 مهرمحمدی، محمود و فاضلی، احمدرضا (1394). ماهیت دانش تدریس و دانش معلمان: مقایسة دیدگاه لی شولمن و گری فنسترماخر. پژوهش‌نامة مبانی تعلیم‌وتربیت، 5 (1)، 46-3٠.
 میرزایی، خلیل (1395). کیفی پژوهی، پژوهش، پژوهشگری و پژوهش‌نامه نویسی. تهران: نشر فوژان.
 هومن، حیدر علی (1394). راهنمای عملی پژوهش کیفی. تهران: سمت.
 یمنی‌دوزی سرخابی (1391). کیفیت در آموزش عالی. تهران: سمت.
 Aubusson, P. & Schuck, S. (2013). Teacher education futures: Today’s trends, tomorrow’s expectations. Teacher Development, 17(3), 322-333.
 Adegbile, A. Sarpong, D. & Meissner, D. (2017). Strategic foresight for innovation management: A review and research agenda. International Journal of Innovation and Technology Management, 14(04), 1750019.
 Anderson, S. E. & Putman, R. S. (2020). Special Education Teachers’ Experience, Confidence, Beliefs, and Knowledge about Integrating Technology. Journal of Special Education Technology, 35(1), 37-50.
 Attrid – Stirling, J. (2001). Thematic networks: an analytic tool for qualitative research. Qualitative Research, 1(3), 385-405.
 Braun, V. and Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.
 Bryman, A. (2004). Quantity and quality in social research. New York, NY: Routledge.
 Chemi, T. (2018). Critical Places beyond the Psychology of Well-Being and Competitiveness. Integr Psych Behav, 52, 449–458.
 Clark, V. L. P. & Creswell, J. W. (2014). Understanding research: A consumer's guide. Pearson Higher Ed.
 Creswell, J. W. (3Ed) (2013). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. Sage publications.
 Ellis, R. A. & Keedy Jr, T. C. (1960). Three dimensions of status: a study of academic prestige. Pacific Sociological Review, 3(1), 23-28.
 Falkenberg, T. (2010). Framing an Integrative Approach to the Education and Development of Teachers in Canada. McGill Journal of Education, 45(3), 555- 577.
 Garg , Amit X., Hackam, Dan., & Tonelli, Marcello. (2008). Systematic Review and Meta-analysis: When One Study Is Just Not Enough. Clinical Journal of the American Society of Nephrology, 3, 253–260
 Gornitzka, A. Maassen, P. Olsen, J. P. & Stensaker, B. (2007). ‘Europe of knowledge’: Search for a new pact. In P. Maassen & J. P. Olsen (Eds.), University dynamics and European integration (pp. 181–214). Dordrecht, the Netherlands: Springer.
 Guillen , L., and Zeichner, K. (2018). A University-Community Partnership in Teacher Education from the Perspectives of Community-Based Teacher Educators. Journal of Teacher Education, 69(2), 140 –153.
 Huberman, M. & Levinson, N. (1984). Knowledge Transfer and the University: Facilitators and Barriers. The Review of Higher Education, 8(1), 55-77.
 Jonsen, Susan K. Goree, Krystal K. & Sulak, Trasey N. (2017). Transforming Teacher Education in the United State. A Clinically-Based Developmental Approach, In Kimonen, E. & Nevalainen, R. (Eds.), Reforming Teaching and Teacher Education: Bright Prospects for Active Schools, 3–33.
 Kreidle, A. (2016). Descriptive case study of the university of Pennsylvania partnership with the Penn Alexander School: understanding success and its factors. Higher Education Management, Faculties of the University of Pennsylvania, Philadelphia.
 Lincoln, Y. S. Lynham, S. A. & Guba, E. G. (2011). Paradigmatic controversies, contradictions, and emerging confluences, revisited. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), The Sage handbook of qualitative research, (4th ed. pp. 97-128). Thousand Oaks, CA: Sage.
 Maassen, P. (2017). The university’s governance paradox. Higher Education Quartely, 71(3), 290–298.
 McIntosh, P. (2010). Action Research and Reflective Practice: Creative and visual methods to facilitate reflection and learning. London and New York: Routledge.
 McNamara, O. Murray, J. & Jones, M. (eds.) (2014). Workplace Learning in Pre-service Teacher Education: An English Case Study. Professional Learning and Development in Schools and Higher Education. Springer Science.
 Mehrmohammadi, M. (2004). Teacher Classroom Research: Reflections on a Nation-Wide Experience in Iran. Humanities, 11(3), 133-144.
 Newby, M. (2005). Technology 2020. Journal of Education for Teaching: International Research and Pedagogy 31(4), 265–267.
 Puustinen, M. Santti, J. Koski, A. & Tammi, T. (2018). Teaching: A practical or research-based profession? Teacher candidates' approaches to research-based teacher education. Teaching and Teacher Education, 74, 170-179.
 Ritchie, J. L. J. Nicholls, C. M. & Ormston, R. (eds.) (2013). Qualitative research practice: A guide for social science students and researchers. London: Sage.
 Schon, D. A. (1991). The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action. Arena. Farnham: Ashgate Publishing.
 Shin, J. C. Postiglione, G. A. & Huang, F. (2016). Mass higher education development in East Asia. Springer International Pu.
 Schuck, S. (2013). The opportunities and challenges of research partnerships in teacher education. Aust. Educ. Res, 40, 47–60.
 Schuck, S. Aubusson, P. Burden, K. & Brindley, S. (2018). Uncertainty in teacher education futures: Scenarios, politics and STEM. Springer.
 Shulman, L.S. (2017). Those who understand: Knowledge growth in teaching. American Educational Research Association: Sage. (Reprinted from Educational Research, 15(2) 4–14). Retrieved from http://www.jstor.org/stable/1175860.
 Strier, R. (2014). Fields of paradox: University–community partnerships. Higher Education, 68(2), 155-165.
 Tedley, Ch. and Tashakkori, A. (2009). The foundations of mixed method research (Translated by Akbar Zare Shahabadi and colleagues) (1396). Yazd: Yazd University Press.
 Zeichner, Ken. (2010). Rethinking the Connections between Campus Courses and Field Experiences in College- and University-Based Teacher Education. Journal of Teacher Education, 61(1-2) 89–99.