بازشناسی مفهوم و تبیین جایگاه زبان امکان در برنامه‌های درسی و آموزش با تأکید بر دورة ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار،گروه علوم تربیتی،دانشگاه فرهنگیان.

چکیده

مقالة حاضر از نوع پژوهش فلسفی تحلیل مفهومی بوده است. لذا نخست با روش «تفسیر مفهومی»، به بازشناسی مفهوم «زبان امکان» پرداخته و معانی گوناگون آن را به‌اجمال بررسی کرده است. بحث مقدماتی روشن ساخت که زبان امکان یک ظرفیت و قابلیت ارجمند به‌جای مطلق صحبت کردن است که فرضیه‌ها را به چالش می‌کشد و دانش‌آموزان را از تفکر محدود خود بیرون می‌آورد. سپس دربارة کاربرد زبان امکان در برنامه‌های درسی و آموزش به روش مفهوم‌پردازی بحث شد. این موضوع متضمن پذیرش اصل تازه‌ای در طراحی آموزشی است تا چگونگی پاسخ‌گو بودن آموزش به قدرت زبان امکان را، به‌عنوان یک ابزار ذهنی و یک منبع مغتنم در فرایند یاددهی - یادگیری، در کانون توجه قرار دهد.
در بخش بعدی، به روش ارزیابی ساختار مفهومی، ضرورت پرورش زبان امکان معلمان در نظام‌های تعلیم‌وتربیت از ابعاد گوناگون مورد بحث واقع شده است. از جملة این ابعاد می‌توان به نقش برنامة درسی در فعلیت بخشیدن به ظرفیت‌های بالقوة ذهنی یا «ساختن ذهن» با استفاده از نظر دانش‌آموزان و معلمان، نقش زبان امکان معلمان در پرورش خلاقیت، طرح مسئله، و پرورش سوادهای چندگانه در دانش‌آموزان اشاره کرد. در آخرین بخش مقاله و در مقام جمع‌بندی، برای خروج از وضعیت نامطلوب کنونی ارائه طریق شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognition of the concept of the language of possibility and explaining its place in the curricula and education with emphasis on the primary school level

نویسنده [English]

  • tayebeh tajari
چکیده [English]

This article seeks to recognize and explain the concept of the language of possibility in the curriculum and education with an emphasis on the primary school level. This is a Philosophical research: Conceptual analysis. Therefore, firstly, by means of the conceptual interpretation method, the recognition of the concept of language of possibility was considered and its various meanings were briefly investigated. This preliminary discussion made it clear that recognizing the concept of language of possibility as a human capacity is not an easy task and it should be addressed as an unfinished project for educators, especially, policy makers who are thinking about innovation and transformation in this field. Following this discussion, by means of the conceptualization method, the use of language in the curriculum and education is discussed. This implies the adoption of a new principle in the educational design to focus on how responsive is teaching to the power of language as a mental tool and a valuable resource in the teaching-learning process. In the next section, by means of the conceptual structure assessment method, the necessity of nurturing the language of the possibility of teachers in the educational systems from different dimensions was discussed. Among these dimensions, one can mention the role of the curriculum in acquiring the potential mental capacities or "building the mind" using the voice and views of students and teachers, the role of language teachers' ability to nurture the creativity, problem statement, and the development of multiple literacy in students. In the last part of the paper, as a conclusion, some solutions were proposed to get out of the current unfavorable situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Language of Possibility
  • Curriculum
  • Education
  • Primary School level
 بدیعی، فاطمه. (1398). رابطة زبان امکان معلمان و پرورش سوادهای چندگانه دانش آموزان با توجه به میانجی‌گری نقش فراساختاری مدارس (پایان‌نامة کارشناسی ارشد). دانشگاه آزاد علی‌آباد کتول.
 تجری، طیبه؛ لولایی، محمدمهدی. (1398). اثربخشی زبان امکان معلمان بر پرورش سوادهای چندگانه دانش آموزان. فصلنامة علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، 19(73)، 257-299.
 دپین، ایرمگارد. (1390). رهایی از مطلق انگاریی فلسفه‌های مدرن، فهم متقابل فرهنگ با فلسفه میان گروهی (ترجمة احمد رجبی). سورة اندیشه، 18(50-51)، 162-167.
 شورای عالی انقلاب فرهنگی، سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش. (1390).
 شورت، ادموند سی. (1398). روش‌شناسی مطالعات برنامة درسی، (ترجمه دکتر محمود مهرمحمدی و همکاران). تهران: انتشارات سمت.
 فتحی واجارگاه، کوروش. (1395). برنامة درسی به‌سوی هویت‌های جدید. تهران: انتشارات آییژ.
 مظفری، محسن. (1398). بررسی رابطه دانش زیبایی‌شناختی و سوادآموزی زبان‌شناختی با توجه به نقش میانجی درک مبتنی بر تحلیل دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان گلستان (پایان‌نامة کارشناسی ارشد). دانشگاه آزاد علی‌آباد کتول.
 مهرمحمدی، محمود؛‌ شریف، مصطفی؛‌ امیر تیموری، محمدحسن؛‌ میر شمشیری، مرجان؛‌ فتحی واجارگاه، کوروش؛‌ نصر اصفهانی، احمدرضا؛‌ خویی‌نژاد، غلامرضا؛ کیامنش، علیرضا ... و حاتمی، جواد. (1388). برنامة درسی، نظرگاه‌ها، رویکردها و چشم‌اندازها. تهران: انتشارات سمت.
 مهرمحمدی، محمود. (1389). بازشناسی مفهوم و تبیین جایگاه تخیل در برنامه‌های درسی و آموزش با تأکید بر دوره ابتدائی. مطالعات تربیتی و روان‌شناسی، 11(1)، 5-20.
 Aoki, T.T. (2005). Curriculum in a New Key: The collected works of Ted. T. Aoki (W.F. Pinar & R.L. Irwin, Eds.). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
 Apple, M.W., & Christan Smith, L.K. (1991). The Politics of the Textbook. New York: Routledge.
 Apple, M.W. (1998). Knowledge, Pedagogy and the Conservative Alliance. Studies in Literary Imagination, 31(1), 5-23.
 Apple, M.W. (1992). Computers in Schools: Salvation or Social Disaster? Education Digest, 57(6), 47-52.
 Arnowitz, S., & Girroux, H.A. (1993). Education Still under Siege:Critical Studies in Education and Culture (2nd). Westport, CONN: Bergin & Garvey.
 Arnowitz, S., & Girroux, H.A. (1985). Education under Siege: The Conservative, Liberal and Radical Debate over Schooling. South Hadley , MA: Bergin & Garvey.
 Arnowitz, S., & Girroux, H.A. (1991). Postmodern Education: Politics, Culture and Socialcriticism. Minneapolis: University of Minnesota Press.
 Barrow, R. (1990). The Role of Conceptual Analisis in Curriculum Inquary: A Holistic approach. Journal of Curriculum and Supervision, 5, 265-278.
 Broudy, H.S. (1988). Aesthetics and Curriculum. In W. Pinar. (Ed.), Contemporary Curriculum Discourses (PP. 332-342). Scottsdale, AZ: Gorsuch Scarisbrick.
 Cornbleteth,C. (1988). Curriculum in and out of Context. Journal of Curriculum and Supervision, 3(2), 85-96.
 Cohen, A., Porath, M., Clarke, A., Bai, H., Leggo, C., & Meyer, K. (2012). Speaking of Teaching: Inclinations, Inspirations and Innerworkings. Rotterdam, Netherlands: Sense Publishers.
 CheryL. R., &, Pamela,S, P. (1998). Becoming a Member of the Teaching Profession: Learning a Language of Possibility.Teaching and Teacher Education,14(3), 283-303.
 Elliott, J., (1991). A Model of pPofessionalism and its Implications for Teacher Education. British Journal of Educational Research, 19(4), 309–318.
 Egan, K. (1997). The Educated Mind: How Cognitive Tools Shape our Understanding. Chicago. The University of Chicago Press.
 Egan, K. (2003). Start with What the Student Knows or with What the Student Can Imagine? Phi Delta Kappa, 84(6), 443-445
 Egan, K. (2006). An Imaginative Approach to Teaching. Jossey-Bass Books.
 Friere, P. (1987). Literacy: Reading the Word & the Word. Boston, Massachuset: Bergin & Garvey Publishers.
 Friere, P. (1994). Pedagogy of Hope: Reliving Pedagogy of the Oppressed. NewYork: Continuum.
 Friere, P. (1996). Letters to Cristina: Reflection on my Life and Work. New York: Routledge.
 Friere, P. (1989). Learning to Question: Pedagogy of Liberation. New York: Continuum Press.
 Freire, P. (1970). Pedagogy of the Oppressed. New York, NY: Seabury Press.
 Friere, P. (1997). Teacher as Cultural Workers. Letters to those Who Dare to Teach. Boulder, CO: Westview Press.
 Giroux, Henry, A. (1999). The Mouse that Roared: Disney and the end of Innocence. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
 Giroux, Henry, A. (1997). Channnel Surfing: Race Talk and the Destruction of Today s Youth. New York: St. Martin s Press.
 Giroux, Henry, A., & Shannon, P. (1997). Education and Cultural Studies: Toward a Performative Practice. New York: Routledge.
 Giroux, Henry, A. (1997). Pedagogy and the Politics of Hope: Theory, Culture and Schooling: A Critical Reader the Edge, Critical Studies in Educational Theory. Boulder, Colo: West view Press.
 Giroux, Henry A., & Mclaren. P. (1989). Critical Pedagogy, the State and Cultural Struggle Teacher Empowerment and School Reform. Albany: State University of New York Press.
 Giroux, Henry A. (1989). Schooling for Democracy. Critical Pedagogy in Modern Age. London: Routledge.
 Giroux, Henry A. (1981). Ideology, Culture & the Process of Schooling. Philadelphia, London: Temple University Press, Falmer Press.
 Giroux, Henry A. (1996). Counternarratives: Cultural Studies and Critical Pedaghogies in Postmodern Spaces. New York: Routledge.
 Giroux, Henry A. (1993). Living Dangerously: Multiculturalism and the Politics of Difference Counterpoints, (Vol. 1). New York: P Lang.
 Giroux, Henry A., & Mclaren, P. (1994). Between Borders: Pedagogy and the Politics of Cultural Studies. New York, London: Routledge.
 Giroux, Henry A. (1992). Border Crossing: Cultural Workers and the Politics of Education. New York, London: Routledge.
 Goodman, J. (1992). Elementary Schooling for Critical Democracy. Albany, NY: State University of New York Press.
 Grumet, M. (1988). Women and Teaching: Homeless at Hom. In W. Pinar (Ed), Contemporary Curriculum Discourses(pp. 531-539). Scottsdale, AZ: Gorsuch Scarisbrick.
 Grumet, M. (1992). Existential and Phenomenological Foundations of Autobi Ographical Method. In W. Pinar & W. Reynolods (Eds), Understanding Curriculum Phenomenological and Deconstructed Text (pp. 28–43). New York: Teacher Colleg Press.
 Heidegger, M. (1999). Contributions to Philosophy: From Enowning (Trans P. Emad, & K. Maly). Bloomington: Indiana University Press.
 Hubner, D.E. (1969). Language and Teaching: Reflections in the Light of Heidegger s writing about Language. Paper Presented at the Union Theological Seminary, New York.
 Hubner, D.E. (1962). Politics and the Curriculum. In A. Passow (Ed), Curriculum Crossroads (pp. 87-95). New York: Teachers College Press.
 Hubner, D.E. (1987). Practicing the Presence of God. Religious Education, 82(4), 569-577.
 Hubner, D.E. (1985). The Redmtion of Schooling: The Work of James B. Macdonald. JCT, 6(3), 28-34.
 Hubner, D.E. (1975). Curricular Language and Classroom Meaning. In W. Pinar (ed.), Curriculum Theorizing: The Reconceptualists (pp. 217-237). Berkeley, CA: McCutchan.
 Hubner, D.E. (1996).Teaching as Moral Activity. Journal of Curriculum and Supervision, 11(3), 267-275.
 Kelly, R. (2016). Creative Development: Transforming Education through Design Thinking, Innovation, and Invention. Edmonton, AB: Brush Education.
 Koshan, M. (2013). Frogh Frokhzad - Literary Collections. London, United Kingdom: H & S Media.
 Koshan, M. (2013). Ahmad shamlo- Literary Collections. London, United Kingdom: H & S Media.
 Leggo, C. (2004). The Curriculum of Becoming Human: A Rumination. International Journal of Whole Schooling, 1(1), 28–36.
 Leggo, C. (2018). Poetry in the Academy: A Language of Possibility. Canadian Journal of Education 41(1), 69-97
 Luttenberg, J., & Bergen, T. (2008).Teacher Reflection: the Development of a Typology. Teachers and Teaching, Theory and Practice Journal, 14(5), 543-566. Doi:10.1080/13540600802583713
 Meyer, K., & Leggo, C. (2009). Imagining other Wise: Tantalizing Tales from the Centre. In P. Lewis & J. Tupper (Eds.), Challenges Bequeathed Taking up the Challenges of Dwayne Huebner (pp. 39–50). Rotterdam, Netherlands: Sense Publishers.
 Mclaren, P. (2006). Rage Hope: Interviews with Peter Mclaren on War, Imperialisism, Critical Pedagogy. New York, NY: Peter Lang Publishing.
 Mclaren, P. (1989). Life in School: An Introduction to Critical Pedagogy in the Foundations of Education. New York: Longman.
 Mclaren, P., & Frahmandpur, R. (2005). Teaching Aginst Global Capitalism and the New Imperialism: Acritical Pedagogy. Rowman and Littlefield.
 Mclaren, P. (1995). Critical Pedagogy and Predatory Culture: Oppositional Politics in a postModern era. London. New York: Routledge.
 Olson, J. (1992). Understanding Teachers, Milton Keynes. Open University Press.
 Penny, Alan J., L. Harley, K., & S. Jessop, T., (2006). Towards a Language of possibility: Critial Reflection and Mentorship in Initial Teacher Education. Teachers and Teaching, 2(1), 1996.
 Penny, A.J. (2007). Critical Moments: Towards a Language of Possibility in Initial Teacher Education. Paper Presented at the Kenton Conference. University of Fort Hare, Alice.
 Pinar, W.F., Reynolds, W., & Slattery, P. (1995).Understanding Curriculum. New York: Peter Lang.
 Rosario, J. (1988). Harold Ruggon How We came to Know: Aview of his Acsthetics. In W. Pinar (Ed.), Contemporary Curriculum Discourses (pp. 343-58). Scottsdale, AZ: Gorsuch Scarisbrick.
 Spear A., Costa, M., & Romina, B. (2018). Potential for Transformation? Two Teacher Training Programs Examined through a Critical Pedagogy Framework. Teaching and Teacher Education, 69, 202-209.
 Salvio, P. (1995). On the Forbidden Pleasures and Hidden Dangers of Covert Reading. English Quartery, 27(3), 8-15.
 Shokri, A. (2016). The Beaty is Glorious of Truth. Literary Criticism. London, United Kingdom: H & S Media.
 Swarbrick, A. (2011). Languages: Building on Firm Foundations. The Curriculum Journal, 22, 227-241.
 Tanner, D., & Tanner, L. (1980). History of School Curriculum. New York. Mcmillan.
 Taylor & Francis. (1996). Towards a Language of Possibility: Ccritical Reflection and Mentorship in Initial Teacher Education. Teacher and Teaching, 2(1), 57-69.
 Willis, P. (2001). Centre and Periphery an Interview with Paul Willis. Cultural Anthropology, 16(3), 388-414.
 Young, L.P. (2003). The Problem with Power of Imagination. English Journal, 92(5), 15-17
 Zvia, F., (2010). Effects of Communities of Reflecting Peers on Student-Teacher Development – Including in-Depth Case Studies. Teachers and Teaching, 16(6), 679-701.