ارائة الگوی کیفیت‌بخشی تبدیل مدرسة فنی‌وحرفه‌ای به مدرسة کارآفرین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا گروه روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

2 استادیار دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

ایجاد توانایی‌های آفرینندگی در میان دانش‌آموزان، یکی از عالی‌ترین اهداف آموزش‌وپرورش در تمام سطوح تحصیلی است. بنابراین، کارآفرین‌شدن مدارس می‌تواند زمینه را برای توسعة جامعه فراهم آورد. هدف پژوهش حاضر ارائة الگوی کیفیت‌بخشی و تبدیل مدارس فنی‌وحرفه‌ای به مدارس کارآفرین است. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، جزء پژوهش‌های توسعه‌ای، ازنظر نحوة به دست آوردن داده‌ها، کیفی و از نوع نظریه، داده‌بنیاد است. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبة نیمه‌ساختاریافته با 14 نفر از خبرگان حوزة کارآفرینی، متخصصان تعلیم‌وتربیت، ازجمله استادان دانشگاه، هنرآموزان و مدیران مجرب، مسئولان اداره کل و همچنین دانش‌آموزان نخبة هنرستانی آموزش‌وپرورش استان مازندران است که با روش نمونه‌گیری هدفمند و به‌کارگیری معیار اشباع نظری انجام شد. همچنین، تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از کُدگذاری اولیه و ثانویه توسط اطلس تی 7 انجام گرفت که درنهایت به شناسایی 10 مقوله به همراه 101 کد منجر شد. داده‌ها با استفاده از راهبرد تحلیل مضمون بررسی شد. شبکة مضامین با 598 کد باز، 22 مضمون پایه، 10 مضمون سازمان‌دهنده و 4 مضمون فراگیر (ابعاد درون‌سازمانی و برون‌سازمانی مدرسة کارآفرین، بسترسازی مدرسة کارآفرین و پیامدهای مدرسة کارآفرین) ترسیم گردید. با توجه به نقش حساس و مهم نهاد آموزش‌وپرورش در جامعه لازم است، مدارس کارآفرین ازنظر فرهنگی پایه‌ریزی شود و مدیران آموزش‌وپرورش در این زمینه تدابیر لازم را اتخاذ نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting the Quality Pattern for Converting Vocational & Educational School to Entrepreneurial School

نویسندگان [English]

  • seyedeh khadije hashemi 1
  • Esmat Masoudi Nadoshan 2
  • Zeinab Golzari 2
1 management department,, psychology, Azad university, south branch,
2 Depatment of Educational Technology.Faculty of Psychology and Educational Sciences.Tehran.Iran
چکیده [English]

Abstract:The ultimate goal of education is creativity in students in all levels of education.So entrepreneurial school can provide development in society.The aim of this study is to provide a framework for quality in Voctional & educational school for converting to Entrepreneurial Schools .This is a development research .It's also qualitative research based on grounded theory studies.14 theoreticicians in the fields of Entrepreneur and university professors and teachers and managers in vocational schools and The head in educational office and students participated in this grounded –theory based qualitative research.They were selected based on the purposive method.In this study,using Corbin and Strauss grounded theory methods in open coding by using Attlas 7,10 categories and 101 concepts were extracted.It had 598 open coding and 22axial coding stage and 4 categories in the selective coding stage. The choice of the theoretical model derived from the research findings was introduced.It was drawn based on 4 categories (Intra-organizational dimensions ,External organizational dimensions Entrepreneurial Schools , School bedding,The consequences of entrepreneurial school).It is suggested to pay attention to the cultural foundations of entrepreneurial schools and Education officials should take the necessary task.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "vocational&educational schools"
  • "Entrepreneurial school"
  • "quality"
  • "Grounded theory"
ابراهیم‌زاده، یحیی و رشیدی، داود. (1394). بررسی رابطة بین فناوری اطلاعات با کارآفرینی اجتماعی. مقاله ارائه شده در دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و مهندسی صنایع، ترکیه، استانبول.
ابراهیمی، پریسا. (1395). تحلیل برنامة درسی کار و فناوری دورة اول متوسطه بر اساس مهارت‌های کسب‌وکار سازمان جهانی کار (پایان‌نامة کارشناسی ارشد). دانشگاه خوارزمی، تهران.
آراستی، زهرا،. کنعانی، احمد و سید قاسمی، نویسا سادات. (1392). انگیزه‌های کارآفرینی زنان و مردان در بخش صنعت شباهت‌ها و تفاوت‌ها. مجلة زن در توسعة سیاست، 11(1)، 83-100.
بازرگان هرندی، عباس. (1394). مقدمه‌ای بر روش‌های کیفی و آمیخته (چاپ پنجم). تهران: انتشارات دیدار.
باشکوه اجیرلو، محمد،. مرادی، مسعود و حیدری اناری، علی. (1394). بررسی عوامل سازمانی اثرگذار بر ایدة کارآفرینی در بین معلمان متوسطة شهرستان اردبیل. مجلة روان‌شناسی مدرسه، 4(1)، 38-51.
پسندیده فرد، کبری و کیانی مأوی، رضا. (1397). شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای موفقیت آموزش کارآفرینی و توسعه اقتصادی بر اساس مدل تصمیم‌گیری چندمعیاره. مطالعات نوین کاربردی در مدیریت و اقتصاد، 1(1)، 101-118.
پورآتشی، مهتاب. (1399). بررسی اقدامات حمایتی از کارآفرینی در دانشگاه‌های منتخب جهان و تحلیل گزینه‌های حمایتی در دانشگاه‌های ایران. فصلنامة علمی مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، 10(34)، 82-101.
پوررضا، محمدسعید. (1396). توسعة مفاهیم کارآفرین و کارآفرینی (چاپ دوم). تهران: انتشارات فرانما.
جلالی، خسرو و امینی، سامان. (1396). نوآوری، خلاقیت و کارآفرینی. مقالة ارائه‌شده در دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش‌وپرورش مازندران، محمودآباد.
خاتمی، علی و شاه‌حسینی، حامد. (1391). بررسی وضعیت شاخص‌های کارآفرینی دانش‌آموزان متوسطه و فنی‌وحرفه‌ای و کار و دانش. فصلنامة تحقیقات مدیریت آموزشی، 4(1)، 95- 116.
خورسندی، محمدرضا. (1396). نقش الگوی آموزش کارآفرینی کسب‌وکار بر ایجاد مهارت‌های کارآفرینی کارآموزان مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای استان سیستان و بلوچستان (پایان‌نامة منتشرنشدة کارشناسی ارشد). دانشگاه سیستان و بلوچستان.
رحیمی، محسن. (1397). طراحی الگوی تضمین کیفیت دانشگاه کارآفرین (پایان‌نامة منتشرنشدة دکتری). دانشگاه سمنان.
ستاری، صدرالدین.، بهرام‌نیا، سردار و بهرام‌نیا، وحید. (1397). تأثیر مدارس کارآفرین بر توسعه و اشتغال‌زایی. مقالة ارائه‌شده در نخستین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین، اصفهان.
صمدی، پروین و شیرزادی اصفهانی، هما. (1386) بررسی رابطة جوّ سازمانی با روحیة کارآفرینی در دانش‌آموزان. فصلنامة نوآوری‌های آموزشی، 5(16)، 187-164.
عباس‌زاده، محمد. (1391). تأملی بر اعتبار و پایایی در تحقیقات کیفی. جامعه‌شناسی کاربردی، 23(1)، 19-34.
فریور، مریم.، جلالی، ابوطالب.، روشن، فریده و اخوان طبسی، آرش. (1396). بررسی مدل‌های ارزیابی کیفیت در نظام آموزشی فنی‌وحرفه‌ای کشور. مقالة ارائه‌شده در همایش ملی آسیب‌شناسی نظام آموزشی کشور، مؤسسة علمی پژوهشی دانش‌پژوهان پویای پردیس ایرانیان، تبریز.
فهام، الهام و پرهیزکار، مرتضی. (1397). جایگاه توسعة کارآفرینی در سیاست‌ها و برنامه‌های ملی کشور. فصلنامة سیاست‌های راهبردی و کلان، 6(22)، 41-60.
قربانی، زهرا. (1395). طراحی مدل مدرسة کارآفرین با رویکرد مدل کسب‌وکار (پایان‌نامة منتشرنشدة کارشناسی ارشد). دانشگاه شاهد.
مهرابی، امید. (1397). کارآفرینی در مدارس. مجلة رشد معلم، 36(8)، 30-28.
نصراصفهانی، حمید.، شاهین، آرش.، حکمت‌پناه، مسعود و نصری، مسعود. (1397). فلسفة مدارس کارآفرین و مدیریت در مدارس کارآفرین و نقش و تأثیر کتب کارآفرینی در مدارس و دبیرستان‌های کارآفرین ایران.  مقالة ارائه‌شده در نخستین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین، اصفهان.
نصیری ولیک‌بنی، فخرالسادات و سرچهانی، زهرا. (1397) طراحی مدل مناسب ایجاد مدرسة کارآفرین در مدارس دورة دوم متوسطه (طرح پژوهشی). آموزش‌وپرورش مازندران.
نیک‌رفتار، طیبه. (1393). تأثیر شایستگی‌های فردی و اجتماعی بر شخصیت کارآفرینانه. فصلنامة توسعة کارآفرینی، 4(14)، 125-143.
یعقوبی نجف‌آبادی، اشرف. (1389) ضرورت آموزش کارآفرینی در همة مقاطع تحصیلی. مجلة رشد مشاور مدرسه، 5(4)، 32-26.
Attride-Stirling, J. (2001). Thematic networks: an analytic tool for qualitative research. Qualitative research, 1(3), 385-405.
Audretsch, D. B., Lehmann, E. E., & Menter, M. (2016). Public cluster policy and new venture creation. Economia e Politica Industriale, 43(4), 357-381.
Nurmaliza, N., Caska, C., & Indrawati, H. (2018). Analysis of factors affecting entrepreneurial interest of vocational high school students in Pekanbaru. Journal of Educational Sciences, 2(2), 42-51.
Corbin, J. & Strauss, A. (2008). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. Los Angeles: Sage Publications.
Creswell, J. (2009). Research Design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches. Los Angeles: Sage Publications.
Cunningham, J. A., Menter, M. & Wirsching, K. (2019). Entrepreneurial ecosystem governance: A principal investigator-centered governance framework. Small business Economics, 52(2), 545-562.
Fillon, L. J. (1994). Ten steps to Entrepeneureial Teaching. Journal of Small Business & Entrepreneurship, 11(3), 68-78.
Hisrich, R. Peters, M. & Shepherd, D. (2016). Entrepreneurship (10th Ed). New York: McGraw-Hill Education.
Izedonmi, P. F. & Okafor, C. (2010). The effect of Entrepreneurship Education on students' Entrepreneurial Intentions. Global Journal of management and Business Research, 10(1), 49-60.
Marliyah, L. Sugiyo, Masrukhi, & Rusdarti. (2018). Model of entrepreneurship education in vocational school on agribusiness study programme. Journal of Entrepreneurship Education, 21(4), 1-9.
Paço, A. D., & Palinhas, M. J. (2011). Teaching entrepreneurship to children: a case study. Journal of Vocational Education & Training, 63(4), 593-608.
Rasheed, H. (2000). Developing Entrepreneurial Potential in youth: the effect of Entrepreneurial Education and venture creation. Journal educational change, 2(1), 20-170.
Sterling, J. (2009).Translating strategy into effective implementation: dispelling the myths and highlighting what works. Strategy & Leadership, 31(3), 27-34.
Walidaini, A. B., & Wirnarno, A. (2017). Vocational High School Students Entrepreneurship: The Success of Family or School Education?. JPBM (Jurnal Pendidikan Bisnis dan Manajemen), 3(1), 1-11.