تنگناها و راهبردهای به‌کارگیری شبکۀ‌ اجتماعی دانش‌آموزی (شاد) در تدریس و یادگیری دانش‌آموزان در دوران شیوع کرونا: مطالعه‌ای پدیدارشناسانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دوره‌ دکتری فلسفه‌ تعلم و تربیت، دانشکده‌ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران، مدرس دانشگاه فرهنگیان

2 دانشیار فلسفه‌ تعلیم و تربیت، دانشکده‌ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران،

چکیده

آموزش برخط (الکترونیکی) و امکان برگزاری کلاسِ درس در فضای مجازی فرصتی بی‌بدیل برای مقابله با محدودیت‌های آموزش حضوری، تحقق آرمان آموزش برای همه و زمینه‌سازی برای توسعۀ پایدار و متوازن در کشور است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل و درک تجربۀ زیستۀ معلمان، دانش‌آموزان و والدینِ نواحی سه‌گانۀ شهرستان کرمانشاه، از تنگناها و راهبردهای به‌کارگیری شبکۀ‌ اجتماعی دانش‌آموزی (شاد) در تدریس و یادگیری دانش‌آموزان، در دوران شیوع ویروس کرونا، انجام شده است. بدین منظور از روش کیفی بهره گرفته شده است و با رویکرد پدیدارشناسی به شناسایی و بازنمایی پدیدۀ مورد بررسی پرداخته شد. داده‌ها با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند و مصاحبۀ عمیقِ نیمه‌ساختاریافته با بیست‌ودو نفر از معلمان، مدیران، دانش‌آموزان و والدین فعال در سامانۀ شاد گردآوری و بر اساس الگوی کلایزی تحلیل شده است. در چهاردهمین مصاحبه، اشباع نظری داده‌ها حاصل شد اما به منظور اعتباربخشی یافته‌ها، مصاحبه‌ها تا بیست‌ودومین نفر ادامه یافت. تحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه‌ها به شناسایی دو مقوله (تنگناها و راهبردها) و بیست مضمون اصلی منجر شد. تنگناهای سامانۀ شاد در دو دستۀ «ادراکِ معلمان و مدیران» و «ادراکِ دانش‌آموزان و والدین» شناسایی شدند. نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که به‌کارگیری سامانۀ شاد در تدریس و یادگیری دانش‌آموزان تنگناهای متعدد و متفاوتی دارد. بنابراین تا رسیدن به وضعیتِ مطلوب بسیار فاصله است و بهبود کیفیت آن مستلزم نگاه متولیان و دوری از طرز تلقی آموزش موقت، پاره‌وقت و درجه دو به این قبیل آموزش‌هاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Barriers and strategies of using student social network (SHĀD) in the teaching and learning of students during the corona outbreak: A phenomenological study

نویسندگان [English]

  • Amir Morādi 1
  • Saee'd Zarghāmi hamrāh 2
1 , PhD in Philosophy of Education from Khārazmi University of Tehran, Iran
2 (PhD), Khārazmi University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Virtual education and the possibility of holding the classroom in cyberspace is a unique opportunity to cope with limitations of face-to-face education, the realization of the ideal of education for all and paving the way for sustainable and balanced development in the country. The aim of this study was to analyze and understand the lived experience of teachers, students and parents from the barriers and strategies of using the social network of students (SHĀD) in teaching and learning of students during the corona outbreak, in the three districts of Kermānshāh city. For this purpose, using a qualitative method with a phenomenological approach, the phenomenon under study was identified and represented. The research sample consisted of 22 teachers, principals, students and parents who were active in the SHĀD system and they were selected using purposive sampling method. Data were collected through semi-structured in-depth interviews and they were analyzed based on the Colaizzi model. In the 14th interview, the theoretical saturation of the data was obtained, however, in order to validate the findings, interviews were continued until the 22th person. Analysis of the interview data led to the identification of two main categories (barriers and strategies) and twenty main themes. The barriers of the SHĀD application were identified as the two categories of "teachers and principals' understanding" and "students and parents' understanding". The results showed that the use of SHĀD application for students' teaching and learning still has many different barriers. It became clear that there is a long way to reach the desired situation and improving its quality requires the view of authorities and staying away from temporary, part-time, second-hand attitude towards such education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Network of Students (SHĀD)
  • Phenomenology
  • Teaching
  • Learning
ادیب حاج باقری، محسن.، پرویزی، سرور و صلصالی، مهوش. (1390). روش های تحقیق کیفی. نشر و تبلیغ بشری.
اعظمی، بهارک و عطاران، محمد. (1390). کاوشی پدیدارشناسانه در تجربة تعامل یادگیرندگان در دانشگاه مجازی. نشریة دانشگاهی یادگیری الکترونیکی (مدیا)، 2(2)، 2- 10.
خالوندی، فاطمه و کرکینی، محمد. (1398). بررسی امکان برگزاری کلاس درس در فضای مجازی با فناوری های نوین آموزشی با هدف مقابله با تعطیلات اضطراری مدارس استان خوزستان از دیدگاه کارشناسان (با استفاده از روش کیو). فصلنامة مدیریت بر آموزش سازمان ها، 8(1)، 203- 230.
سیاری، حبیب الله.، لطفی پور، پیمان و کاظم پور، اسماعیل. (1391). تأثیر آموزش مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه عدالت آموزشی. فصلنامة روان شناسی تربیتی، 8(23)، 1- 25.
ضرغامی، سعید. (1388). فلسفة فناوری اطلاعات و تعلیم و تربیت. انتشارات مبنای خرد.
Abouchdid, K. & Eide, g. (2013). Online Learning: Challenge in developing country. Journal of Educational Technology, 12(1), 15-27.
Ajjan, H., & Hartshorne, R. (2008). Investigating faculty decisions to adopt Web 2.0 technologies: Theory and empirical tests. The internet and higher education, 11(2), 71-80.
Anohina, A. (2005). Analysis of the terminology used in the field of virtual learning. Educational Technology & Society, 8(3), 91-102.
Banisar, D. (2000). Privacy and Human Right. An international survey of Privacy law and developments. Electronic Privacy Information Center (EPIC).
Bedford, L. (2019). Using Social Media as a Platform for a Virtual Professional Learning Community. Online Learning Journal, 23(3), 120- 136.
Beer, D. D. (2008). Social network (ing) sites… revisiting the story so far: A response to danah boyd & Nicole Ellison. Journal of Computer-Mediated Communication, 13(2), 516-529.
Colaizzi, P. F. (1978). Psychological research as the phenomenologist views it. In R. S. Valle & M. King (Eds.), Existential-phenomenological alternatives for psychology (pp. 48-71). Oxford University Press
Elsayed, A. & Shinobu, H. (2019). The effects of a new virtual learning platform on improving student skills in designing and producing online virtual laboratories. Knowledge Management & E-Learning, 11(3), 364- 377.
Feenberg, A. (2002). Transforming Technology. Oxford.
Fuchs, C. (2009). Social Networking Sites Revisiting the Surveillance Society. Ethics and Information Technology, 12(2), 171-185.
Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1994). Competing paradigms in qualitative research. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (eds.), Handbook of qualitative research (pp. 105-117). Sage Publications
Johnson, L., Levine, A., Smith, R. & Smythe, T. (2009). NMC Horizon Report: 2009 K-12 Edition. The New Media Consortium. https://www.learntechlib.org/p/182031/.
Obrien, R. (2003). Civil Society, The Public Sphere and Internet. Retrieved April 30, 2007 from. Papcharissi zizi. the Virtual Spher in webster frank (ed). Routledge Publication, 72 - 83.
Selwyn, N. (2007). Web 2.0 applications as alternative environments forinformal learning- a critical review [Paper presentation]. OECD CERIKERIS International expert meeting on ICT and educational performance. South Korea, Cheju Island.
Sokolowski, R. (2000). Introduction to phenomenology. Cambridge University Press.
Stanley, J. W., & Weare, C. (2004). The effects of Internet use on political participation: Evidence from an agency online discussion forum. Administration & Society, 36(5), 503-527.‏
Su, B., Bonk, C. J., Magjuka, R. J., Liu, Xiaojing. & Lee, S. H. (2005). The Importance of Interaction in Web-Based Education: A Program-level Case Study of Online MBA Courses. Journal of Interactive Online Learning, 4(1), 1-19.
Wodarz, N. (2011). Hiring, Social Media, and E-Due Diligence. School Business Affairs, 77(11), 8-10.‏
Vara, V. (2007, May 21). Facebook open its pages as a way to fuel growth. Wall street journal. http://online.wsj.com/article/ SB11797139789000917 7.html.