دوره و شماره: دوره 20، شماره 2 - شماره پیاپی 78، تیر 1400 
شناسایی ویژگی های مؤثر عامل آموزشی در محیط های یادگیری

صفحه 61-78

10.22034/jei.2021.245227.1603

محمدرضا نیلی احمدآبادی؛ سعید پورروستایی اردکانی؛ نورعلی فرخی؛ سمیه مهتدی جعفری


گفتمان‌های رایج در زبان بدن مدرسان دانشگاه فرهنگیان

صفحه 95-118

10.22034/jei.2021.236444.1530

مصطفی باقریان فر؛ احمدرضا نصراصفهانی؛ محمد جوادی پور؛ مهران عزیزی محمودآباد