شناسایی ویژگی های مؤثر عامل آموزشی در محیط های یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار تکنولوژی آموزشی، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 استادیار تکنولوژی آموزشی، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشیار روان‌شناسی تربیتی، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

طی دو دهه گذشته عامل آموزشی جهت پشتیبانی از نیازهای یادگیرندگان و تسهیل یادگیری در محیط‌های یادگیری مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی ویژگی‌های مفید و مؤثر عامل آموزشی در محیط یادگیری به صورت کیفی با روش تحلیل محتوای کیفی استقرائی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه اعضای هیئت علمی، دانش آموختگان و دانشجویان دکتری رشته تکنولوژی آموزشی دو دانشگاه علامه طباطبائی و تربیت مدرس بودند. داده‌های پژوهش با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته از طریق نمونه گیری هدفمند با مشارکت 14 نفر از اعضای جامعه آماری گردآوری شد. کلیه مراحل جمع آوری داده‌ها با روش نظریه زمینه‌ای و سه مرحله کدگذاری باز، مقوله‌ای و گزینشی انجام شد و در نهایت چهار مقوله اصلی شامل نقش، ظاهر، صدا و جنسیت برای عامل آموزشی و زیرمقوله‌های هر کدام شناسایی شدند. به منظور اعتبارسنجی یافته‌ها، از روش معادلات ساختاری استفاده شد و برازنده بودن مدل عاملی ویژگی‌های عامل آموزشی مورد تأیید قرار گرفت. براساس یافته‌های پژوهش، پیشنهاد می‌شود برای طراحی عامل آموزشی در محیط یادگیری به چهار ویژگی بیان شده و زیرمجموعه هر کدام توجه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the effective characteristics of educational agent in learning environments

نویسندگان [English]

  • Mohammadrezā Nili Ahmadābādi 1
  • Saeed Pourroostā'i Ardakāni 2
  • Noorali Farrokhi 3
  • Somaye Mohtadi 4
1 (PhD), Allāmeh Tabātabā'i University
2 (PhD), Allāmeh Tabātabā'i University
3 (PhD), Allāmeh Tabātabā'i University
4 , PhD Candidate in Educational Technology at Allāmeh Tabātabā'i University
چکیده [English]

Over the past two decades, educational agents have been considered to support the learners' needs and facilitate learning in the learning environments. This study aimed to identify the useful and effective characteristics of the educational agent in the learning environment qualitatively through the inductive content analysis. The research population consisted of all faculty members, graduates, and PhD candidates in educational technology at Allāmeh Tabataba'i and Tarbiat Moddares Universities. The research sample consisted of 14 faculty members, graduates, and PhD candidates who were selected through a purposive sampling method. Data were collected using a semi-structured interview. All steps of data collection were conducted through a grounded theory method along with three steps of open, axial, and selective coding. Consequently, four main categories including role, appearance, sound, and gender were identified for the educational agent. In the next stage, the related subcategories were also identified for each main category. To validate the findings, the structural equation modeling was used to confirm the extracted factors and the goodness of fit of the factor model of the educational agent's characteristics was confirmed. Findings suggest paying more attention to the pre-mentioned four components and the related sub-components to design an educational agent in the learning environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Agent
  • Learning Environment
  • Educational Agent's Characteristics
بیابانگرد، اسماعیل. (1392). روش‌های تحقیق در روان‌شناسی و علوم. دوران.
فردانش، هاشم. (1387). مبانی نظری تکنولوژی آموزشی. سمت.
کلارک، آر. سی. و مایر، آر. ای. (1393). یادگیری الکترونیکی و علم آموزش (ترجمة جواد حاتمی و کیومرث تقی‌پور). آوای نو.
Adcock, A. B., & Van Eck, R. N. (2005). Reliability and factor structure of the attitude toward tutoring agent scale (ATTAS). Journal of Interactive Learning Research, 16(2), 195-217.
Choi, S., & Clark, E. R. (2006). Cognitive and affective benefits of an animated pedagogical agent for learning English as a second language. Journal of Educational Computing Research, 34(4), 441-466.
Clark, R. E., & Choi, S. (2007). The questionable benefits of pedagogical agents: Response to Veletsianos. Journal of Educational Computing Research, 36(4), 379-381.
Davis, R. O. (2017). The Impact of Animated Pedagogical Agent Gestures on Agent Social Acceptance and Learning Outcomes with Elementary School Foreign Language Students(Doctoral Dissertation). University of Florida.
Domagk, S. (2010). Do Pedagogical Agents Facilitate Learner Motivation and Learning Outcomes? Journal of Media Psychology: Theories, Methods, and Applications, 22(2), 84-97. doi: 10.1027/1864-1105/a000011
Ryu, J., & Ke, F. (2018). Increasing persona effects: Does it matter the voice and appearance of animated pedagogical agent. Educational Technology International, 19(1), 61-91.
Hall, B., & Henningsen, D. D. (2008). Social facilitation and human-computer interaction. Computers in human behavior, 24(6), 2965-2971.  DOI: 10.1016/j.chb. 2013.02.023
Johnson, W. L., Rickel, J. W., & Lester, J. C. (2000). Animated pedagogical agents: Face-to-face interaction in interactive learning environments. International Journal of Artificial Intelligence in Education, 11(1), 47-78.
Johnson, A. M., Ozogul, G., & Reisslein, M. (2014). Supporting multimedia learning with visual signalling and animated pedagogical agent: moderating effects of prior knowledge. Journal of Computer Assisted Learning, 31(2), 91-115. DOI: 10.1111/jcal.12078.
Kondracki, N. L., Wellman, N. S. & Amundson, D. R. (2002). Content analysis: review of methods and their applications in nutrition education. Journal of nutrition education and behavior, 34(4), 224-230.
Hayashi, Y. (2019). Multiple pedagogical conversational agents to support learner-learner collaborative learning: Effects of splitting suggestion types. Cognitive Systems Research 54, 246-257, DOI: 10.1016/ j.cogsys.2018.04.005
Li, W., Wang, F., Mayer, R. E., & Liu, H. (2019). Getting the point: Which kinds of gestures by pedagogical agents improve multimedia learning? Journal of Educational Psychology, 111(8), 1382.‏ DOI: 10.1037/ edu0000352
Liew, T. W., Zin, N. A. M., & Sahari, N. (2017). Exploring the affective, motivational and cognitive effects of pedagogical agent enthusiasm in a multimedia learning environment. Human-centric Computing and Information Sciences, 7(1), 1-21.‏ DOI:10.1186/s13673-017-0089-2
Louwerse, M. M., Graesser, A. C., McNamara, D. S., & Lu, S. (2009). Embodied conversational agents as conversational partners. Applied Cognitive Psychology, 23(9), 1244-1255.
Makransky, G., Wismer, P. & Mayer, R. E. (2018). A gender matching effect in learning with pedagogical agents in an immersive virtual reality science simulation. Journal of Computer Assisted Learning, 35(3), 349-358.
Mayer, R. E., & DaPra, C. S. (2012). An Embodiment effect in computer-based learning with animated pedagogical agents. Journal of Experimental Psychology-Applied, 18(3), 239-252. DOI: 10.1037/a0028616.
Mayer, R. E., Sobko, K., & Mautone, P. D. (2003). Social cues in multimedia learning: Role of speaker's voice. Journal of Educational Psychology, 95(2), 419-425. DOI: 10.1037/0022-0663.95.2.419
Meij, H., Meij, J., & Harmsen, R. (2015). Animated pedagogical agents effects on enhancing student motivation and learning in a science inquiry learning environment.Educational Technology Research and Development, 63(3), 381-403. DOI:10.1007/s11423-015-9378-5.
Mikropoulos, T. A., & Natsis, A. (2011). Educational virtual environments: A ten-year review of empirical research (1999-2009). Computers & Education, 56(3), 769-780. DOI: 10.1016/j.compedu.2010.10.020 .
Moreno, R., & Mayer, R. E. (2002). Learning science in virtual reality multimedia environments: Role of methods and media. Journal of Educational Psychology, 94(3), 598-610. DOI: 10.1037/0022-0663.94.3.598
Nam, C. S., Shu, J., & Chung, D. (2008). The roles of sensory modalities in collaborative virtual environments (CVEs). Computers in Human Behavior, 24(4), 1404-1417.
Ozogul, G., Johnson, A. M., Atkinson, R. K., & Reisslein, M. (2013). Investigating the impact of pedagogical agent gender matching and learner choice on learning outcomes and perceptions. Computers & Education, 67(0), 36-50. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu. 2013.02.006
Roth, T., Appel, J., Schwingel, A., & Rumpler, M. (2019, May). Learning in virtual physics laboratories assisted by a pedagogical agent. In Journal of Physics: Conference Series(Vol. 1223, No. 1, p. 012001). IOP Publishing.Schroeder,
, & Adesope, O. O. (2012). A Case for the use of Pedagogical Agents in Online Learning Environments. Journal of Teaching and Learning with Technology, 1(2), 43 - 47.
Schroeder, N. L., Adesope, O. O., & Gilbert, R. B. (2013). How effective are Pedagogical Agents for Learning? A Meta-Analytic Review. Educational Computing Research, 49(1), 1-39.
Savin-Baden, M., Bhakta, R., Mason-Robbie, V., & Burden, D. (2019). An evaluation of the effectiveness of using pedagogical agents for teaching in inclusive ways. In Artificial Intelligence and Inclusive Education(pp. 117-134). Springer, Singapore. Springer. DOI: 10.1007/978-981-13-8161-4_7.
Sweller, J. (2005). Implications of cognitive load theory for multimedia learning. In R. Mayer (Ed.), The Cambridge handbook of multimedia learning (pp. 19-30). Cambridge University Press.