بررسی اثربخشی بستۀ آموزشی کارکردهای اجرایی سرد در هیجانات تحصیلی دانش‏آموزان عادی پایۀ ششم ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‏شناسی، دانشگاه تبریز

2 استاد، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‏شناسی، دانشگاه تبریز

3 دانشیار، گروه علوم اعصاب شناختی، دانشکده علوم تربیتی و روان‏شناسی، دانشگاه تبریز

4 استاد، گروه روان ، دانشکده علوم تربیتی و روان‏شناسی، دانشگاه تبریز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثربخشی بستۀ آموزشی کارکردهای ‏اجرایی‏ سرد در هیجانات‏ تحصیلی دانش‏آموزان عادی پایۀ ششم ابتدایی و به روش نیمه‏‏آزمایشی از نوع پیش ‏آزمون ـ پس ‏آزمون با گروه کنترل انجام شده است. نمونۀ پژوهش شامل 60 دانش‌آموز در دو کلاس پایۀ ششم از دو مدرسۀ ابتدایی دخترانۀ شهر تبریز در سال تحصیلی 98-1397 بودند که با روش خوشه‏ ای چندمرحله‏ ای انتخاب شدند و به ‏طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش پانزده جلسۀ آموزش کارکردهای اجرایی سرد را گذراند. داده ‏های به‌دست‌آمده، از پرسش‌نامۀ هیجانات کلاس درس در مرحلۀ پیش ‏آزمون و پس ‏آزمون، با روش آماری تحلیل‏ کوواریانس تحلیل شد. نتایج نشان داد که بستۀ آموزشی کارکردهای اجرایی سرد به طور معناداری هیجانات تحصیلی را بهبود بخشید و باعث افزایش معنادار هیجانات مثبت کلاس درس و کاهش معنادار هیجانات منفی کلاس درس در گروه آزمایش به نسبت گروه کنترل شد (0/001>p). با توجه به نتایج پژوهش، اثربخشی بستۀ آموزشی کارکردهای اجرایی سرد در هیجانات تحصیلی مثبت و منفی دانش‌آموزان عادی پایۀ ششم ابتدایی تأیید شد؛ بنابراین این بستۀ آموزشی برای آموزش به دانش‏آموزان پایۀ ششم ابتدایی پیشنهاد می‏شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of the training package of cool executive functions on normal primary school sixth grade students' classroom excitement

نویسندگان [English]

  • Najme Āzādfar 1
  • Rahim Badri Gargari 2
  • Eskandar Fathi Āzar 2
  • Hasan Saboori Moghadam 3
  • Toraj Hāshemi 4
1 , PhD Candidate in Educational Psychology at Tabriz University, Tabriz, Iran
2 (PhD), Tabriz University, Tabriz, Iran
3 (PhD), Tabriz University, Tabriz, Iran
4 (PhD), Tabriz University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the effectiveness of the training package of cool executive functions on the classroom excitement of primary school sixth grade normal students. It was a quasi -experimental study with pretest-posttest control group design. The research sample consisted of 60 sixth grade students of 2 classrooms from 2 different primary schools in Tabriz in the academic year 1397-98. They were selected using multi-stage cluster sampling method and they were randomly divided into two experimental and control groups. The experimental group was trained cool executive functions for 15 sessions. The pretest and posttest data collected through the classroom excitement questionnaire were analyzed using statistical method of analysis of covariance. The results showed that this package has been significantly effective in improving classroom excitement. It significantly increased the positive classroom excitement and significantly reduced   negative classroom excitement in the experimental group, compared to the control group (p <0.001). Findings generally confirmed the effectiveness of the training package of cool executive functions on the positive and negative classroom excitement of primary school sixth grade students. Therefore, this training package is recommended for training students at this grade.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Executive Functions
  • Cool Executive Functions
  • Academic Excitement
  • Classroom Excitement
تقی زاده، محمد احسان و فرمانی، اعظم. (1395). بررسی نقش انعطاف پذیری شناختی در پیش بینی نومیدی و تاب آوری در دانشجویان. روان شناسی شناختی، 1(2)، 68-57.
حسینی، فریده و خیر، محمد. (1390). نقش ارزیابی شناختی در تبیین رابطه ابعاد فرزندپروری با هیجانات تحصیلی ریاضی و تنظیم هیجانی. مطالعات آموزش و یادگیری، 3(1)، 17-46.
خلفی، اکرم. (1386). کارکردهای اجرایی مغز در اختلالات یادگیری. انتشارات لوح محفوظ.
عابدی، احمد. (1389). اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی. یافته های نو در روان شناسی، 5(17)، 77-63.
عزیزیان، مرضیه. (1396). طراحی و تدوین بسته آموزشی کارکردهای اجرایی و تعیین اثربخشی آن بر پیشرفت تحصیلی و خودتنظیمی در دانش‏آموزان دیرآموز (پایان نامة دکتری). دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.
کدیور، پروین.، فرزاد، ولی اله.، کاوسیان، جواد و نیک دل، فریبرز. (1388). رواسازی پرسش نامة هیجان های تحصیلی پکران. نوآوری های آموزشی، 8(33)، 7-38.
نورانی جورجاده، سیده رقیه.، مشهدی، علی.، طبیبی، زهرا و خیرخواه، فرزان (1395). اثر آموزش کارکردهای اجرایی مبتنی برزندگی روزمره، بر کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه- بیش فعالی. تازه های علوم شناختی، 18(1)، 68-78.
ملک پور، مختار.، کاویان پور، فرنوش و عابدی، احمد. (1392). اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی (بازداری پاسخ) بر میزان توجه کودکان پیش دبستانی دارای اختلال هماهنگی رشد: پژوهش مورد- منفرد. تحقیقات علوم رفتاری، 11(2)، 25-32.
هژیر ابراهیمی، زهرا. (1392). بررسی رابطة اهمال کاری و هیجان های تحصیلی بررسی نقش تعدیل کننده شیوه های مدیریت کلاس (پایان نامة کارشناسی ارشد). دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
Avtzon, S. A. (2012). Effect of neuroscience-based cognitive skill training on growth of cognitive deficits associated with learning disabilities in children Grades 2-4. Learning Disabilities, 18(3), 111.‏
Bachmann, K., Lam, A.P., Soros, P., Kanat, M., Hoxhaj, E., Matthies, S., Feige, B., Muller, H., Ozyurt J., Thiel, C.M., & Philipsen, A. (2018). Effects of mindfulness and psychoeducation on working memory in adult ADHD: a randomised, controlled fMRI study. Behaviour Research and Therapy, 106, 47-56
Baddeley, A. (2012). Working memory: theories, models, and controversies. Annual review of psychology, 63, 1-29.‏
Baggetta, P., & Alexander, P. A. (2016). Conceptualization and operationalization of executive function. Mind, Brain, and Education, 10(1), 10-33.‏
Barkley, R. A. (1997). Behavioral inhibition, sustained attention, and executive functions: constructing a unifying theory of ADHD. Psychological bulletin, 121(1), 65-94.
Barkley, R. A. (2011). The importance of emotion in ADHD. Journal of ADHD and related disorders, 1(2), 5-37.‏
Blair, C., Zelazo, P. D., & Greenberg, M. T. (2016). Measurement of executive function in early childhood: A special issue of developmental neuropsychology. Psychology Press.‏
Byrnes, J.P., Miller-Cotto, D., & Wang A.H. (2018). Children as mediators of their own cognitive development: The case of learning science in kindergarten and first grade. Journal of Cognition and Development, 19(3), 248-277.
Dawson, P., & Guare, R. (2018). Executive skills in children and adolescents: A practical guide to assessment and intervention. Guilford Publications.‏
Diamond, A. (2013). Executive functions. Annual review of psychology, 64, 135-168.‏
Dias, N. M., & Seabra, A. G. (2017). Intervention for executive functions development in early elementary school children: effects on learning and behaviour, and follow-up maintenance. Educational Psychology, 37(4), 468-486.‏
Flick, U. (2015). Introducing research methodology: A beginner's guide to doing a research project.‏
Goldstein, S., & Naglieri, J. A. (eds). (2014). Handbook of executive functioning. Springer-Verlag.
Greco, G., & Ronzi, R. D. (2020). Effect of karate training on social, emotional, and executive functioning in children with autism spectrum disorder. Journal of Physical Education and Sport, 20(4), 37-45.
Gresham, D., & Gullone, E. (2012). Emotion regulation strategy use in children and adolescents: The explanatory roles of personality and attachment. Personality and individual differences, 52(5), 616-621.‏
Hepark, S., Janssen, L., de Vries, A., Schoenberg, P.L.A., Donders, R., Kan, C.C., & Speckens, A. E. M. (2019). The efficacy of adapted MBCT on core symptoms and executive functioning in adults with ADHD: a preliminary randomized controlled trial.  Journal of Attention Disorders, 23(4), 351-362.
Holm, M. E., Björn, P. M., Laine, A., Korhonen, J., & Hannula, M. S. (2020). Achievement emotions among adolescents receiving special education support in mathematics. Learning and Individual Differences, 79,‏ https://doi.org/10.1016/j.lindif.2020.101851
Kuhn, D. (1989). Children and adults as intuitive scientists. Psychological review, 96(4), 674-689.
Lezak, M. D., Howieson, D. B., & Loring, D. W. (2004). Neuropsychological Assessment(4th ed.). Oxford University Press
Liss, M., Fein, D., Allen, D., Dunn, M., Feinstein, C., Morris, R., Waterhouse, L., Rapin, I. (2001). Executive Functioning in High-functioning Children with Autism. Child Psycology and Psychiatry, 61(11), 261-270.
Linnenbrink, E. A. (2007). The role of affect in student learning: Amulti-dimensional approach to considering the interaction of affect, motivation, and engagement. In P. A. Schutz & R. Pekrun (Eds.), Emotion in education(pp. 107-124). Academic Press.
Meltzer, L. (Ed.). (2007). Executive function in education: From theory to practice. Guilford Press.
Meltzer, L. (2010). Promoting executive function in the classroom. Guilford Press.‏
Miyake, A., Friedman, N. P., Emerson, M. J., Witzki, A. H., Howerter, A., & Wager, T. D. (2000). The unity and diversity of executive functions and their contributions to complex “frontal lobe” tasks: A latent variable analysis. Cognitive psychology, 41(1), 49-100.‏
Pekrun,R. (2002). Emotion in education, San Diego, CA: Academic Press, 107-124
Pekrun, R. (2017). Emotion and achievement during adolescence. Child Development Perspectives, 11(3), 215-221.‏
Pekrun, R., Goetz, T., Frenzel, A. C., Barchfeld, P., & Perry, R. P. (2011). Measuring emotions in students’ learning and performance: The Achievement Emotions Questionnaire (AEQ). Contemporary educational psychology, 36(1), 36-48.‏
Pekrun, R., Goetz, T., Perry, R. P., Kramer, K., Hochstadt, M., & Molfenter, S. (2004). Beyond test anxiety: Development and validation of the test emotions questionnaire (TEQ). Anxiety, Stress & Coping: An International Journal, 17(3), 287-316.
Pekrun, R., & Stephens, E. J. (2010). Achievement emotions: A control-value approach. Social and Personality Psychology Compass, 4(4), 238-255.‏
Poon, K. (2018). Hot and cool executive functions in adolescence: development and contributions to important developmental outcomes. Frontiers in psychology, 8, 2311.‏ doi: 10.3389/fpsyg.2017.02311
Petersen, I. T., Bates, J. E., & Staples, A. D. (2015). The role of language ability and self-regulation in the development of inattentive-hyperactive behavior problems. Development and psychopathology, 27(1), 221.‏
Xiu, L., Zhou, R., & Jiang, Y. (2016). Working memory training improves emotion regulation ability: Evidence from HRV. Physiology & behavior, 155, 25-29.‏
Reilly, S. E., & Downer, J. T. (2019). Roles of executive functioning and language in developing low-income preschoolers’ behavior and emotion regulation. Early childhood research quarterly, 49, 229-240.‏
Rush Neuro Behavioral Center (RNBC). (2016). Executive function Skill-Building program. http://rnbc.org.
Sasser, T R., Bierman, K L., & Heinrichs, B. (2015). Executive functioning and school adjustment: The mediational role of pre-kindergarten learning-related behaviors. Early Childhood Research Quarterly, 30(1), 70-79.
Skibbe, L. E., Montroy, J. J., Bowles, R. P., & Morrison, F. J. (2019). Self-regulation and the development of literacy and language achievement from preschool through second grade. Early childhood research quarterly, 46, 240-251.‏
Spencer-Smith, M., & Klingberg, T. (2016). Benefits of a Working Memory Training Program for Inattention in Daily Life: A Systematic Review and Meta-Analysis. Lose One, 11(11), 73-85.
Stuss, D. T. (2011). Functions of the frontal lobes: relation to executive functions. Journal of the International Neuropsychological Society: JINS, 17(5), 759-765.
Swanson, H. L., & Fung, W. (2016). Working memory components and problem-solving accuracy: Are there multiple pathways?. Journal of Educational Psychology, 108(8), 1153-1177.
Wasserman, L. H., & Zambo, D. (Eds.). (2013). Early childhood and neuroscience-links to development and learning. Springer.‏
Weiner, B. (1985). An attributional theory of achievement motivation and emotion. Psychological review, 92(4), 548-573.
Zelazo, P. D. (2006). The Dimensional Change Card Sort (DCCS): A method of assessing executive function in children. Nature protocols, 1(1), 297-301.‏
Zelazo, P. D., & Müller, U. (2002). Executive function in typical and atypical development. In U. Goswami (Ed.), Handbook of childhood cognitive development(pp. 445-469). Blackwell.
Zelazo, P. D., & Carlson, S. M. (2012). Hot and cool executive function in childhood and adolescence: Development and plasticity. Child development perspectives, 6(4), 354-360.‏
Zelazo, P. D. (2015). Executive function: Reflection, iterative reprocessing, complexity, and the developing brain. Developmental Review, 38, 55-68. https://doi.org/10.1016/j.dr.2015.07.001.‏
Zelazo, P. D. (2018). Abstracting and aligning essential features of cognitive development. Human Development, 61(1), 43-48.‏