دوره و شماره: دوره 20، شماره 3 - شماره پیاپی 79، پاییز 1400 
8. چگونگی توسعه و پرورش ذهن دانش آموز در کلاس درس توسط معلم؛ ارائه یک مدل

10.22034/jei.2021.253652.1671

آرزو احمدآبادی؛ حمید رضا آراسته؛ عبدالرحیم نوه‌ابراهیم؛ حسین عباسیان