دوره و شماره: دوره 20، شماره 3 - شماره پیاپی 79، مهر 1400 
نقش معلمان در توسعه و پرورش ذهن دانش‌آموز در کلاس درس؛ ارائۀ یک الگو

صفحه 181-216

10.22034/jei.2021.253652.1671

آرزو احمدآبادی؛ حمید رضا آراسته؛ عبدالرحیم نوه‌ابراهیم؛ حسین عباسیان