مشکلات آموزش برخط در دوران کرونا از دیدگاه معلمان و والدین و ارائۀ راهکارها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه تربیت معلم، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

2 استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

3 استادیار، گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران‌شرق

4 دکتری مشاورۀ خانواده

چکیده

همه‌گیری کُوید–19 مراکز آموزشی را ناگزیر به تلفیق آموزشِ برخط با روش‌های سنتیِ یادگیری کرده که به علت ساختار و ماهیت خود مشکلاتی را برای معلمان و والدین به همراه داشته است. هدف پژوهش حاضر مشخص‌کردن مشکلات آموزش برخط از دیدگاه والدین و معلمان و پیشنهاد راهکار است. ابتدا در فاز کیفی به روش نمونه‌گیریِ هدفمند، 14 معلم و 15 والد انتخاب شدند و با آن‌ها مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته انجام شد. اطلاعات با روش کلایزی تحلیل و مقولات اساسی ازطریقِ آن استخراج شد. در فاز کمّی، دو پرسش‌نامه بر اساس همین مقولات طراحی و با نمونه‌گیریِ گلوله‌برفی به شکل اینترنتی روی 357 والد و 306 معلم اجرا شد. تحلیل اطلاعات پس از تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه‌ها (روایی سازه به روش تحلیل عاملی اکتشافی، ملاکی، محتوایی و اعتبار)، نشان داد مشکلات آموزش برخط از دیدگاه معلمان در هشت مؤلفه (به ترتیب اولویت: آسیب‌های استفادۀ افراطی دانش‌آموزان از اینترنت، مشکلات شبکۀ شاد و منابع دیجیتالی، نقض عدالت آموزشی، کمبود امکانات پایه، مشکلات فرایند یاددهی–یادگیری و سنجش، فشار شغلی، همکاری‌نکردن والدین و سواد رسانه‌ای پایین) و از دیدگاه والدین در هشت مؤلفه (کمبود امکانات پایه، آسیب‌های استفادۀ افراطی از اینترنت، کاهش کارآمدی معلم، وقفه در تحول شخصیتی دانش‌آموز، کاهش انگیزش، برهم‌خوردن نظم خانه و ناآشنایی با عناصر و مهارت‌های آموزشی والدین) مقوله‌بندی می‌شوند. براین‌اساس، پیشنهاد‌هایی مبنی بر ارتقای سواد رسانه‌ای، تسهیل تعامل میان مدرسه با والدین، بهبود پیام‌رسان‌ها، منابع آموزشی دیجیتالی و آموزش تلویزیونی، فراهم‌کردن امکانات پایه، ارتقای نظارت والدینی، آموزش مهارت‌های آموزش غیرحضوری، تشویق ارتباط همسالان و بهبود زمان‌بندی تدریس مطرح و بررسی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Online teaching problems during COVID 19 pandemic from teachers and parents’ viewpoints and suggesting practical solutions

نویسندگان [English]

  • Sārā Yadollāhi 1
  • Elhām Tavakoli Torghe 2
  • Marziye Poorsālehi Navide 3
  • Fāteme Āzartāsh 4
1 (PhD), Organization of Educational Research and Planning, Tehran, Iran
2 (PhD), Organization of Educational Research and Planning, Tehran, Iran
3 (PhD), Islāmic Āzād University (East Tehran Branch)
4 PhD in Family Counseling
چکیده [English]

Covid 19 pandemic has forced educational centers to combine online teaching with their traditional learning strategies. Due to its nature and structure, online teaching has caused multiple problems for both teachers and parents. This study aimed at determining online teaching problems from teachers’ and parents’ viewpoints, prioritizing them and suggesting effective solutions. First, in the qualitative phase, purposive sampling method was used to select 14 teachers and 15 parents. They were interviewed by semi-structured method and their data was analyzed using Colaizzi method to extract key categories. In the quantitative phase, two questionnaires were designed based on the extracted categories from the previous phase. Using snowball sampling method 357 parents and 306 teachers completed the questionnaires via online link. Psychometric properties of the questionnaires were evaluated (construct validity through exploratory factor analysis, criterion, content, and reliability). Data analysis showed online teaching problems from teachers’ point of view could be categorized in 8 components (i.e., harms due to students' excessive use of internet, Shād network and digital resources’ problems, violation of educational justice, poor basic facilities, problems regarding teaching-learning process and assessment, job pressure, lack of parent collaboration and low media literacy, respectively). Online teaching problems from parents ‘point of view could also be categorized in 8 components including poor basic facilities, harms due to students' excessive use of internet, decreasing the efficiency of teachers, interruption in student personality development, decreasing their motivation, disrupting the order of the home and unfamiliarity with the elements and educational skills of parents. Based on these results, suggestions on increasing media literacy, mediating school-parent relations, upgrading messengers, online sources and TV educational programs, providing basic facilities, enhancing parental supervision, instructing distance teaching techniques, prompting peer relations and time management was presented and discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Online Teaching
  • Virtual Teaching
  • Distant Teacher
ابراهیم‌پور کومله، سمیرا. (1399). تجربۀ ارزشیابی توصیفی در شبکۀ آموزشی دانش‌آموزان (شاد) در بحران کوید–19. همایش ملی تبادل تجربیات دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کوید–19. مرداد 1399.
سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش. (1389). شورای عالی آموزش‌وپرورش. وزارت آموزش‌وپرورش.
سیگارودی. ع، دهقان نیری. ن، رهنورد. ز و سعید. ع (1391). روش‌شناسی تحقیق کیفی: پدیدارشناسی. مجلۀ پرستاری و مامایی جامع‌نگر، 22 (68): 63-56.
سیف، علی‌اکبر. (1396). اندازه‌گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی، تهران: دوران.
زینی‌وند، فرشته. (1399). عوامل مؤثر و روابط بین آن‌ها در ارتقای استفاده از فناوری‌های دیجیتال در میان معلمان دورۀ دوم ابتدایی و دبیران ریاضی دورۀ اول متوسطه. فصلنامۀ مطالعات برنامۀ درسی، (15)57: 106-65.
زینی‌وند، فرشته. استفاده از سامانۀ شاد و تدریس تلویزیونی در دورۀ شیوع کرونا: کاستی‌ها و چون‌وچراها. نوآوری‌های آموزشی، 20(2): 34-7.
عابدی، ح، (1389). کاربرد روش تحقیق پدید‌ شناسی در علوم بالینی. فصلنامۀ راهبرد، 19 (54): 224-207.
متین فر، احمدرضا؛ پورصالحی نویده، مرضیه، نادی؛ آذر؛ و یداللهی، سارا. (1396). اعتیاد به اینترنت (نگاهی به ارتباط با امنیت روانی و کیفیت زندگی). پیام بهاران.
محمدی‌پویا، سهراب. (1399). آموزش‌وپرورش و کرونا؛ چالش‌ها، ارزیابی اقدامات، تحولات پساکرونا و سیاست‌های گذر از بحران. پژوهشکدۀ سیاست‌پژوهش و مطالعات راهبردی حکمت.
میرزایی، نازنین. (1399، 30 فروردین). ثبت‌نام 2/7 میلیون دانش‌آموز و ۴۶۰ هزار معلم در شبکۀ شاد. https://www.irna.ir/news/
میرزایی، نازنین. (1399، 16 مهر). 11 میلیون و 408 دانش‌آموز در شبکۀ شاد حضور دارند. https://www.irna.ir/news/
نوری و مهرمحمدی، م. (1390). الگویی برای بهره‌گیری از روش نظریه برخاسته از داده‌ها در پژوهش‌های تربیتی. فصلنامۀ مطالعات برنامه درسی ایران. 6 (23): 35-8.
Adnan, M. (2018). Professional development in the transition to online teaching: The voice of entrant online instructors. ReCALL, 30(1), 88–111. https://doi.org/10.1017/S0958344017000106
Allen, M. (2017). The sage encyclopedia of communication research methods. SAGE Publications. doi: 10.4135/9781483381411.
Anggriawan, R. (2020, September). Preschool Teachers’ Perspectives and Challenges in Online Teaching and Learning during COVID-19 Pandemic in Indonesia.‏ 12th Annual conference of Indonesia Focus, University of Pittsburgh, October 2-3, 2020.
Bao, W. (2020). COVID‐19 and online teaching in higher education: A case study of Peking University. Human Behavior and Emerging Technologies, 2(2), 113-115.‏ https://doi.org/10.1002/hbe2.191
Binh, T. T. M. (2020). A pilot model for Japanese online teaching with Japanese teachers–problems and solutions. VNU Journal of Foreign Studies36(2), 2525-2445. https://doi.org/10.25073/2525-2445/vnufs.4548.
Cai, R., & Wang, Q. (2020, March 17). A six-step online teaching method based on protocol-guided learning during the COVID-19 epidemic: A case study of the First Middle School Teaching Practice in Changyuan City, Henan Province, China. Henan Province, China. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3555526.
Dong, C., Cao, S., & Li, H. (2020). Young children’s online learning during COVID-19 pandemic: Chinese parents’ beliefs and attitudes. Children and youth services review118, 105440.‏ https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105440
Edwards, M., Perry, B., & Janzen, K. (2011). The making of an exemplary online educator. Distance Education, 32(1), 101–118. https://doi.org/10.1080/01587919.2011.565499
Eidi, A. & Delam, H. (2020). Internet addiction is likely to increase in home quarantine caused by coronavirus disease 2019 (COVID 19). Journal of Health Sciences & Surveillance System, 8(3), 142-143.
Fauzi, I., & Khusuma, I, H, S. (2020). Teachers’ Elementary School in Online Learning of COVID-19 Pandemic Conditions. Jurnal Iqra’: Kajian Ilmu Pendidikan, 5(1), 58-70. https://doi.org/10.25217/ji.v5i1.914
Greer, M. & Pierce, C. (2020). 5 Stepping Stones to Connect the Parent to the Classroom during Non-Traditional Instruction. In Proceedings of EdMedia + Innovate Learning (pp. 37-41). Online, The Netherlands: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). https://www.learntechlib.org/primary/p/217281/.
Harpaz, G., & Grinshtain, Y. (2020). Parent–Teacher Relations, Parental Self-Efficacy, and Parents’ Help-Seeking from Teachers about Children’s Learning and Socio-Emotional Problems. Education and Urban Society52(9), 1397-1416.‏ https://doi.org/10.1177/0013124520915597.
Martin, F., Ritzhaupt, A., Kumar, S., & Budhrani, K. (2019). Award-winning faculty online teaching practices: Course design, assessment and evaluation, and facilitation. The Internet and Higher Education42, 34-43.‏ https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2019.04.001
Mercer, S., & Gregensen, T. (2020). Teacher Wellbeing (Oxford Handbooks for Language Teachers). Oxford University.
Ní Shé, C., Farrell, O., Brunton, J., Costello, E., Donlon, E., Trevaskis, S., & Eccles, S. (2019). Teaching online is different: critical perspectives from the literature.‏ Dublin City University. Doi: 10.5281/zenodo.3479402
Rasmitadila, A., Aliyyah, R. R., Rahmadtullah, R., Samsudin, A.,… & Tambunan, A. R. S. (2020). The Perceptions of Primary School Teachers of Online Learning during the COVID-19 Pandemic Period: A Case Study in Indonesia. Journal of Ethnic and Cultural Studies, 7(2), 90-109. http://dx.doi.org/10.29333/ejecs/388
Sener, J. (2015). Updated E-Learning Definitions. https:// onlinelearningconsortium.org/updated-e-learning-definitions-2/
The World Bank. (2020). How countries are using edtech (including online learning, radio, television, texting) to support access to remote learning during the COVID-19 pandemic. https://www.worldbank.org/en/topic/edutech/brief/how-countries-are-using-edtech-to-support-remote-learning-during-the-covid-19-pandemic
Torres-Rodriguez, A., Griffiths, M. D., Carbonell, X., & Obesrt, U. (2018). Internet Gaming Disorder in Adolescence: Psychological Charecteristics of a Clinical Sample. Journal of Behavioral Addictions, 7(3): 1-12. DOI:10.1556/2006.7.2018.75
Wetterneck, C. T., Burgess, A. J., Short, M. B., Smith, A. H., & Cervantes, M. E. (2012). The role of sexual compulsivity, impulsivity, and experiential avoidance in internet pornography use. The Psychological Record62(1), 3-18.‏
UNESCO. (2020, Match 13). COVID‐19 educational disruption and response. https://en.unesco.org/themes/education-emergencies/coronavirus-school-closures.