ارائۀ الگوی مفهومی مدارس کسب وکار برای نظام پیش‌دبستانی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی رشته مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

2 دانشیاررشته مدیریت آموزشی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، نویسنده مسئول

چکیده

این پژوهش با هدف ارائۀ الگوی مفهومی مدارس کسب‌وکار برای نظام پیش‌دبستانی ایران انجام شد. ابزار اصلیِ پژوهش پرسش‌نامۀ محقق‌ساخته‌ای بود که بر اساس نتایج مطالعۀ تطبیقی، با روش بردی از الگو‌های مراکز پیش‌دبستانی در مدارس کسب‌وکار، در کشورهای منتخب، تدوین شده بود. جامعۀ آماریِ پژوهش مدیرانِ مستقلِ مراکز پیش‌دبستانی کشور بودند؛ نمونۀ آماری به شیوۀ نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ایِ متناسب با سهم انجام شد که تعداد 377 نفر به‌صورت تصادفی، متناسب با حجم، انتخاب شدند. در این پژوهشِ روایی صوری، محتوایی و سازۀ (تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی) ابزار بررسی و تأیید شدند و پایایی کل ابزار، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، 821/0 محاسبه شد. به‌منظور تحلیل داده‌های پژوهش از بستۀ نرم‌افزار آماری در علوم اجتماعی نسخۀ 23 و حداقل مربعات جزئی هوشمند نسخۀ 3 استفاده شد. برای اعتبار عاملی و ابعاد آن از شیوۀ تحلیل عاملی تأییدی و شاخص‌های مربوط به اعتبار همگرا (میانگین واریانس استخراجی) و اعتبار واگرای بارهای عاملی متقابل و شاخص برآورد مقادیر معیار HTMT) استفاده شد. در این الگو 3 بعد و 11 مؤلفه به‌منزلۀ مهم‌ترین مؤلفه‌های نظام پیش‌دبستانی شناسایی شدند که شاملِ بُعد مدیریت منابع انسانی (آموزش و تربیت نیروی انسانی، شایستگی‌های حرفه‌ای، گروه‌های تخصصی، ارزیابی عملکرد)؛ بعد برنامۀ درسی (اهداف آموزشی، برنامه‌ریزی آموزشی و فرهنگی، ارزشیابی از پیشرفت کودکان)؛ و بعد ساختاری ارتباطی (راهبرد، مشارکت اولیا، پژوهش، وظایف هیئت‌مدیره) می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a conceptual model of business schools for the Iranian preschool System

نویسندگان [English]

  • Zahrā Eftekhāri 1
  • Mohammadali Nādi 2
1 , PhD in Educational Management from Islāmic Āzād University (Khorāsgān Branch), Isfahan, Iran
2 (PhD), Islāmic Āzād University (Khorāsgān Branch), Isfahan, Iran
چکیده [English]

This research was conducted with the aim of presenting a conceptual model of business schools for the Iranian preschool system. The main research tool was a researcher-made questionnaire that was prepared based on the results of a comparative study with Bereday method of preschool center models in business schools of the selected countries. The research population included independent principals of preschool centers. The research sample consisted of 377 preschool centers’ principals who were selected by stratified random sampling method. In this study, face validity, content validity and construct validity (exploratory and confirmatory factor analysis) of the research tool were checked and confirmed and the reliability of the research tool was calculated by Cronbach's alpha coefficient (α = 0.821). Data was analyzed using SPSS version 23 and Smart PLS version 3. In order to validate the factor and its dimensions, the method of confirmatory factor analysis and indicators related to convergent validity (AVE index) and discriminant validity (Fornell and Larker criteria), cross-factor loads and HTMT index were used. In this model, 3 dimensions and 11 components were identified as the most important components of the preschool system, including human resource management dimension (instructing and training the human resources, professional competencies, specialized groups, performance evaluation); curriculum dimension (educational goals, educational and cultural planning, assessing children's progress); structural dimension of communication: (strategy, parents’ participation, research, board duties).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Schools Model
  • Dimensions and Components of Preschool System’s Model
  • Conceptual Model
بشلیده، کیومرث. (1393). روش‌های پژوهش و تحلیل آماری مثال‌های پژوهشی با SPSS و AMOS. انتشارات دانشگاه شهید چمران.
تقی‌پور، کیومرث و محمودی، فیروز. (1397). شناسایی نرم‌افزار آموزشی مناسب ویژگی‌های رشدی یادگیرندگان دورۀ پیش‌دبستانی. فصلنامۀ نوآوری آموزشی، 17(4)، 125-150.
یاسمی،صدیقه.،حسینی‌خواه، علی.، کیان، مرجان.،گرامی پور، مسعود و حسینی، افضل السادات. (1399).مدرسۀ خلاق، چیستی و چرایی در دورۀ ابتدایی.فصلنامۀ نوآوری آموزشی، 19(3)، 7-32.
رســولی، یوســف و عیســی مراد، ابوالقاســم. (1395). اثربخشــی روش تدریس بدیعه‌پردازی بر خلاقیت و پیشــرفت تحصیلی دانش آموزان. فصلنامۀ ابتکار و خلاقیت در علوم‌انسانی، 6(1) ،157 -174.
سبزه، بتول. (1394). طراحی الگوی برنامۀ درسی کارآفرینی برای کودکان پیش از دبستان و ارزشیابی آن از دیدگاه متخصصان برنامۀ درسی، کارآفرینی و مربیان. مجلۀ مطالعات پیش‌دبستان و دبستان، 1(1)، 113-140.
عباسی، علی. (1397). طراحی الگوی برنامۀ درسی بهینه برای دورۀ کودکستان، نقد و بررسی وضعیت این دوره در مقایسه با آن الگو (پایان‌نامۀ دورۀ دکتری). دانشگاه تربیت مدرس تهران.
عبدالملکی، صابر.، خسروی، محمد و فرجادمند، لیلا.(1397). شناسایی عوامل مؤثر بر اثربخشی بازی‌های آموزشی ازنظر مربیان مراکز پیش‌دبستانی و مهدکودک شهر تهران. تدریس پژوهی، 6(2)، 183-202.
فضلی، رخساره. (1394).چرا آموزش‌وپرورش دورۀ پیش‌دبستان مهم است؟ رشد آموزش پیش‌دبستانی، 6(3)، 10-12.
محمدی فارسانی، فریبرز.، حکیم‌زاده، رضوان.، دهقانی، مرضیه و تلخابی، محمود. (1397). بررسی و تحلیل برنامۀ درسی آموزش پیش از دبستان در ایران از حیث تطابق با معیارهای رویکرد شناختی آموزش‌وپرورش. فصلنامۀ مطالعات درسی، 13(51)، 105-144.
زارعی، محمدحسین، میرشاه‌جعفری، سیدابراهیم و لیاقت‌دار، محمد.جواد. (1397).تبیین رویکردهای یاددهی و یادگیری و ارزشیابی مناسب برای برنامۀ درسی رشد حرفه‌ای مربیان پیش‌دبستانی. رویکردهای نوین آموزشی، 12(2)، 114-130.
مفیدی،فرخنده. (1394).اصول و مفاهیم آموزش‌وپرورش پیش از دبستان. شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.
نادی، محمدعلی، کریمی، فریبا، افتخاری، زهرا. (1398). مطالعۀ تطبیقی مدل‌های مدارس کسب‌وکار در کشورهای منتخب به‌منظور ارائۀ الگوی ایرانی اسلامی برای نظام پیش‌دبستانی ایران (پایان‌نامۀ دورۀ دکتری). دانشگاه آزاد اصفهان.
نیاز آذری، کیومرث.، نیازآذری، مرضیه و تقوایی یزدی، مریم. (1393). نظریه‌های سازمان و مدیریت در هزارۀ سوم (چاپ دوم). انتشارات مهرالنبی.
Brock, A., Dodds, S., Jarvis, P., & Olusoga, Y. (2013). Perspectives on Play: Learning for life. Routledge.‏
Brooker, E., Blaise, M., & Edwards, S. (Eds.). (2014). SAGE handbook of play and learning in early childhood. Sage.‏
Duncan, G. J., & Magnuson, K. (2013). Investing in preschool programs. Journal of economic perspectives27(2), 109-32.‏
Ehrenberg, R. G., Jakubson, G. H., Martin, M. L., Main, J. B., & Eisenberg, T. (2012). Diversifying the faculty across gender lines: Do trustees and administrators matter? Economics of Education Review31(1), 9-18.‏
Fleer, M. (2015). Pedagogical positioning in play–teachers being inside and outside of children's imaginary play. Early child development and care185(11-12), 1801-1814.‏
Floyd, F. J., & Widaman, K. F. (1995). Factor analysis in the development and refinement of clinical assessment instruments. Psychological assessment7(3), 286-299.
Hawkes, H., Künstner, T., Vogelsang, G., & Benzin, T. (2014). Reset the Media Business Model Cost reduction and Growth Priorities in Today’s Media Industry. Booz & Company Inc. https://entertainment.report//Resources/Whitepapers/928adee4-a66c-4025-8c1e-8649d8c40294_Reset_the_Media_Business_Model.pdf
Hermalin. B. E. (2013). Board of trustees in higher education: A research program. https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.357.7710&rep=rep1&type=pdf.
Koralek, D. (2004). Spotlight on young children and play. Washington: National Association for Education.
Lassibille, G. (2016). Improving the management style of school principals: results from a randomized trial. Education Economics24(2), 121-141.‏
Najmaei, A. (2012). Business model: Strategic logic of disruptive innovation. In In K. Rezaul (Ed.), Strategic and pragmatic e-business: Implications for future business practices (pp. 100-131). IGI Global.‏
Nelson, N.W. (2004) Help Wanted: College and University Trustees. Journal of Adventist education, 66(5), 35-39.
Papatheodorou, T. (2010). Being, belonging and becoming: Some worldviews of early childhood in contemporary curriculam. http://www.forumonpublicpolicy.com.
Reynolds, A. J., Temple, J. A., & Ou, S. R. (2010). Preschool education, educational attainment, and crime prevention: Contributions of cognitive and non-cognitive skills. Children and Youth Services Review32(8), 1054-1063.‏
Russell, J. L. (2011). From child’s garden to academic press: The role of shifting institutional logics in redefining kindergarten education. American Educational Research Journal48(2), 236-267.‏
Simatwa, E. M. (2010). Piagets theory of intellectual development and its implication for instructional management at pre-secondary school level. Educational research and reviews5(7), 366-371.‏
Smit, K. (2015). Preschool teachers' understanding and implementation of learning through play (Doctoral dissertation, University of Pretoria).‏ https://repository.up.ac.za/bitstream/handle/2263/50788/Smit_Preschool_2015.pdf?sequence=1.
Stonehouse, A. (2011). The ‘third teacher’–creating child friendly learning spaces. Putting Children First38, 12-14.‏
Thomas, Harry. Lisa, Thomas. Jon Billsberry. (2014). Reset the Media Business Model Cost reduction and Growth Priorities in Today’s Media Industry.
Wirtz, B. W., Pistoia, A., Ullrich, S., & Göttel, V. (2016). Business models: Origin, development and future research perspectives. Long range planning49(1), 36-54.‏