الگوی راهکارهای کاهش آسیب‌های اجتماعی در دانش‌آموزان با تأکید بر اوقات فراغت از دید معلمان ورزش و مدیران مدارس با رویکرد آمیخته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد کرمانشاه دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه ، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی ، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی،کرمانشاه، ایران

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه رازی کرمانشاه ، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارائۀ الگوی راهکارهای کاهش آسیب‌های اجتماعی در دانش‌آموزان، با تأکید بر اوقات فراغت از دید معلمان ورزش و مدیران مدارس، با رویکرد آمیخته بود. در پژوهش حاضر، شیوۀ گردآوری داده‌ها توصیفی‌ـ‌پیمایشی و روش آمیخته (کیفی‌ـ‌کمی) از نوع اکتشافی متوالی بود. مشارکت‌کنندگانِ پژوهش در بخش اول (کیفی)، برای اجرای مصاحبۀ میدانی، استادهای برجستۀ حوزۀ مدیریت ورزشی، متخصص در ورزش مدارس و اوقات فراغت؛ استادهای حوزۀ جامعه‌شناسی؛ و معلمان ورزش و مدیران مدارس برگزیدۀ کرمانشاه بودند. این افراد (13 تن) به‌صورت هدفمند (از نوع معیاری) برای مصاحبه‌های کیفی در موضوعِ پژوهش انتخاب شدند و گزینش آن‌ها تا حد اشباع نظری ادامه یافت. در بخش دوم (کمی)، بعد از گردآوری اطلاعات حاصل از پژوهش کیفی، پرسش‌نامه (حاوی 40 گویه و در قالب 5 مؤلفه) تنظیم شد و در میان معلمان ورزش و مدیران مدارس شهر کرمانشاه (334 تن) به روش خوشه‌ای‌–تصادفی پخش شد. روایی و پایایی هر دو نسخه از سؤال‌های مصاحبه و پرسش‌نامه تأیید شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که راهکارها دربردارندۀ زیرساخت‌سازی (امکانات و اجرایی)، عوامل درونی (انگیزانندۀ فرهنگی، مشوق‌های جمعی و نگرش)، فرهنگی‌‌اجتماعی (فرهنگ‌سازی، مشارکت عمومی و ترغیب اجتماعی)، نرم‌افزاری (منابع دانشی و منابع انسانی)، و رفتاری (فردی و اجتماعی) هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a model of strategies for reducing social harm among students with emphasis on leisure time from the perspective of sport teachers and school principals with a mixed methods approach

نویسندگان [English]

  • Safdar Pournasrollāh 1
  • Shahāb Bahrāmi 2
  • Hosein E’idi 3
1 PhD Candidate in Sport Management at Islāmic Āzād University (Kermānshāh Branch), Kermānshāh, Iran
2 (PhD), Islāmic Āzād University (Kermānshāh Branch), Kermānshāh, Iran
3 (PhD), Islāmic Āzād University (Kermānshāh Branch), Kermānshāh, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to present a model of strategies for reducing social harm among students with emphasis on leisure time from the perspective of sport teachers and school principals with a mixed-methods approach. In the current research, data collection method was descriptive-survey and mixed-methods with exploratory-sequential design. The research participants in the first (qualitative) part of the study, i.e., in the field interview were outstanding professors of sport management, specialists in school sports and leisure time, professors of sociology, as well as Kermānshāh selected sport teachers and school principals (n=13). They were selected for qualitative interviews on the research topic purposefully and the selection of participants continued up to theoretical saturation. In the second (quantitative) part of the study, after collecting the qualitative data, a questionnaire (consisting of 40 items in 5 components) was developed and it was distributed among the Kermānshāh sport teachers and school principals (n= 334) who were selected using random clustering method. The validity and reliability of both versions of interview questions and questionnaires were confirmed. The results of the present study showed that the strategies include infrastructure (facilities and executive), internal factors (cultural incentives, collective incentives and attitudes), socio-cultural (culturalization, public participation and social encouragement), software (knowledge and human resources) and behavioral (personal and social) resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infrastructure
  • Socio-cultural
  • Behavioral
  • Human
ابراهیمی، فهیمه.، تجاری، فرشاد و نیک‌بخش، رضا. (1394). تحلیل نقش عوامل درونی و بیرونی بر تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان در زمان اوقات فراغت با رویکرد فعالیت بدنی، رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 3(11)، 20-9.
افراسیابی، حسین و مداحی، جواد. (1395). بازنمایی و تبیین نقش اوقات فراغت در اعتیاد به سیگار در میان دانشجویان. برنامه‌ریزی رفاه و توسعۀ اجتماعی، 7(26)،216-178.
توسلی، غلامعباس و نورمراد، سکینه. (1391). بررسی جامعه‌شناختی علل گسترۀ آسیب‌های اجتماعی در بین حاشیه‌نشین‌های شهر تهران (موردمطالعه منطقۀ چهار خاک سفید)، مجلۀ مطالعات توسعۀ اجتماعی ایران، 4(3) ،79-65.
چمن‌پیرا، محبوبه.، فراهانی، ابوالفضل و جلالی فراهانی، مجید. (1393). بررسی نحوۀ گذران اوقات فراغت و فعالیت‌های بدنی سالمندان با تأکید بر دستگاه‌های بدن‌سازی شهرداری شهر تهران در سال 1389، سالمند، 9(3)، 188-179.
رضوی، سیدمحمد حسین، رجب‌زاده، رضا، میرزاپور، علی‌اکبر و سجادی، سید احمد. (1392). نقش فعالیت بدنی و ورزش در گذران اوقات فراغت معلولان جسمی. پژوهشنامۀ مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 9(18)،140-129.
روجک، کریس. (1388). نظریه اوقات فراغت (اصول و تجربه‌ها) ترجمۀ عباس مخبر. تهران: انتشارات شهر.
سرایی، محمدحسین.، روستا، مجتبی و اشنویی، امیر. (1391). عوامل مؤثر بر گذران اوقات فراغت در مناطق شهری ایران، برنامه‌ریزی منطقه‌ای، 2(7)، 37-25.
شماعی، علی.، شاهی میرزا، محمد عین و ملکان، جواد. (1391). بررسی عوامل و پدیده‌های مؤثر بر بروز جرائم و آسیب‌های اجتماعی در کلان‌شهرها (با تأکید بر مناطق حاشیه‌نشین). فصلنامۀ اطلاعات جغرافیایی سپهر، 21(83)،50-45.
عابدینی، صمد و طالبی، شیدا. (1396). عوامل اجتماعی‌‌‌فرهنگی مرتبط با میزان گرایش شهروندان به ورزش همگانی در خلخال. جامعه‌شناسی کاربردی، 28(1)، 144-131.
 قهفرخی، دهقان و رشیدلمیر، امین. (1396). طرد اجتماعی، بزهکاری جوانان و مشارکت ورزشی. پژوهش‌های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، 9(4)، 16-9.
کتبی، فرشته.، رضوی، سیدمحمد حسین و نقی زاده، حسن. (1393). رابطه گذران اوقات فراغت دانشجویان با گرایش آن‌ها به بزهکاریی با تأکید بر فعالیت‌های ورزشی، مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 13(24)، 18-7.
میرمحمدتبار، سیداحمد.، نوغانی، محسن و مسلمی، رقیه. (1394). عوامل مؤثر بر نحوۀ گذران اوقات فراغت (فراتحلیلی از پژوهش‌های موجود)، برنامه‌ریزی رفاه و توسعۀ اجتماعی، 6(24)، 194-165.
نادری، احمد.، شهبازی، مهدی و اکبری، الهام. (1393). تحلیل انسان‌شناختی ورزش زنان: مطالعه‌ای بر فعالیت‌های ورزشی در پارک‌های بانوان تهران. پژوهش‌های انسان‌شناسی ایران، 4(2)، 68-51.
 
Alexandru, M. A., & Lorand, B. (2015). Sport–a solution to the social integration of children with conduct disorders? Pilot study. Procedia-Social and Behavioral Sciences180, 1297-1303.‏
Brajša-Žganec, A., Merkaš, M., & Šverko, I. (2011). Quality of life and leisure activities: How do leisure activities contribute to subjective well-being? Social Indicators Research102(1), 81-91.‏
Brosnan, S. (2020). The impact of sports participation on crime in England between 2012 and 2015. Sport in Society23(6), 1080-1090.‏
Gidlow, C., Cerin, E., Sugiyama, T., Adams, M. A., Mitas, J., Akram, M., & Sallis, J. F. (2019). Objectively measured access to recreational destinations and leisure-time physical activity: Associations and demographic moderators in a six-country study. Health & place59, 102196.‏ doi:10.1016/j.healthplace.2019.102196
Hair, J. F., Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Mena, J. A. (2012). An assessment of the use of partial least squares structural equation modeling in marketing research. Journal of the academy of marketing science, 40(3), 414-433.
Lee, W., & Jeong, C. (2018). Effects of pro-environmental destination image and leisure sports mania on motivation and pro-environmental behavior of visitors to Korea's national parks. Journal of Destination Marketing & Management10, 25-35.‏
Liu, Y., Zhang, Y., Jin, S. T., & Liu, Y. (2020). Spatial pattern of leisure activities among residents in Beijing, China: Exploring the impacts of urban environment. Sustainable cities and society52, 101806.‏
Meekes, J. F., Buda, D. M., & de Roo, G. (2020). Socio-spatial complexity in leisure development. Annals of Tourism Research80, 102814.‏
Mouratidis, K. (2019). Built environment and leisure satisfaction: The role of commute time, social interaction, and active travel. Journal of transport geography80, 102491.‏ doi:10.1016/j.jtrangeo.2019.102491
Pereira, R., Santos, R., Póvoas, S., & Silva, P. (2018). Environment perception and leisure-time physical activity in Portuguese high school students. Preventive medicine reports10, 221-226.‏
Quarmby, T., Sandford, R., & Pickering, K. (2019). Care-experienced youth and positive development: an exploratory study into the value and use of leisure-time activities. Leisure Studies38(1), 28-42.‏
Zhang, F. (2018). A Study on the Interactive Effect between Quality of Life and Sports Leisure Mode. In Proceedings of the 4th Annual 2018 International Conference on Management Science and Engineering (MSE 2018) (pp. 277-281). Francis Academic Press.