اثربخشی یادگیری معکوس بر شاخص‌های تربیتی: مطالعة فراتحلیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی، گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

2 استادگروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم‌تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

چکیده

یادگیری معکوس امروزه مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته‏ است. وجود پژوهش‌‏های متعدد و متناقض در این حوزه لزوم انجام پژوهشی فراتحلیل را ضروری می‏‌نماید. پژوهش پیشِ رو به روش فراتحلیل و با هدف ترکیب پژوهش‌‏های انجام‌‏شده درزمینۀ تأثیر یادگیری معکوس در شاخص‌‏های تربیتی فراگیران، در مقایسه با یادگیری سنتی، انجام شده ‏است. جامعۀ آماری پژوهش شامل مطالعاتی است که در سال‏‌های 1393 تا 1398 در ایران و 2014 تا 2019 در خارج از ایران صورت گرفته و به‌‏صورت مقاله و پایان‏نامه‌‏های تمام‌‏متن در پایگاه‏‌های اطلاعاتی و کتابخانه‏‌های دانشگاه‌‏ها یا مراکز پژوهشی در دسترس است. بر اساس ملاک‌‏های ورود و خروج و تحلیل حساسیت، 46 اندازۀ اثر از 23 پژوهش استخراج شده است. اندازۀ ترکیبی تأثیر یادگیری معکوس با مدل اثرات تصادفی 99/0 محاسبه شده است. نتایج پژوهش نشان می‌‏دهد که اندازۀ اثر خلاصه از جنسیت، نوع درس و انواع متغیرهای پیامد تأثیر می‌‏پذیرد. نتایج فرارگرسیون نیز نشان می‏‌دهد که اندازۀ اثر تابع سن آزمودنی‌‏ها است و یادگیری معکوس در سنین کم (دورۀ ابتدایی) مؤثرتر است. با لحاظ یافته‏‌های این فراتحلیل و پشتوانۀ نظری و تجربی این حوزه توصیه می‌‏شود از این روش در نظام آموزشی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of flipped learning on educational indicators: A meta-analysis study

نویسندگان [English]

  • Hāfez Sāhebyār 1
  • Javād Mesrābādi 2
1 Ph.D Candidate in educational psychology
2 (PhD), Āzarbāijān Shahid Madani University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Flipped learning has become the focus of many researchers today. The numerous and contradictory studies in this area emphasize the need for a meta-analysis. The present meta-analysis has been conducted with the aim of combining the conducted research on the impact of flipped learning on learners' educational indicators compared to traditional learning. The research population included the nationwide studies conducted in the years between 1393 and 1398 and the foreign research between 2014 and 2019 consisting of the articles and full-text dissertations in the databases and libraries of the Universities or research centers. Based on the input and output criteria and sensitivity analysis, 46 effect sizes were extracted from 23 studies. The combined size of the flipped learning effect was calculated 0.99, with the stochastic effects model. The results showed that the summary effect size is affected by gender, type of course and different outcome variables. Also, the results of the meta-regression showed that the effect size is a function of the subjects' age and flipped learning is more effective at an early age (primary school level). Given the findings of meta-analysis and the theoretical and empirical support, it could be suggested to use this method in the educational system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flipped Learning
  • Educational Indicators
  • Meta-Analysis
  • Effect Size
احدیت، محمدرضا. (1397). تأثیر کلاس درس معکوس بر میزان یادگیری و رضایت از شیوة تدریس در دانشجویان رشتة مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهریز. فصلنامة آموزش مهندسی ایران20(80)، 69-51.
اسماعیلی‌فر، محمدصادق.، تقوایی یزدی، مریم و نیازآذری، کیومرث. (1395). تأثیر استفاده از رویکرد کلاس معکوس بر یادگیری درس علوم دانش‌آموزان دورة ابتدایی. نشریة شباک، 2(14)، 26-21.
باقری، محسن و جوشقان نژاد، فاطمه. (1395). تأثیر آموزش به روش معکوس بر آمادگی یادگیری خودراهبر و یادگیری دانشجویان در درس مقدمات کامپیوتر. فناوری برنامة درسی، 1(1)، 57-45.
بهمنی، مصطفی.، جوادی‌پور، محمد.، حکیم‌زاده، رضوان.، صالحی، کیوان.، علوی مقدم، سیدبهنام. (1396). بررسی میزان مشارکت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی با استفاده از روش آموزش کلاس معکوس.  فصلنامة پژوهش‌های کاربردی روانشناختی، 8(2)، 35-49.
پیری، موسی.، صاحب یار، حافظ و سعداللهی، آرش. (1397). تأثیر کلاس معکوس بر خودراهبری در یادگیری درس زبان انگلیسی. نشریة علمی-پژوهشی فناوری آموزش، 12(3)، 229-236.
خاک‌نژاد، حسین.، مردخدای رودمعجنی، فاطمه. (1398). تدریس به شیوة کلاس معکوس بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در درس زبان انگلیسی پایة دهم شهر رشتخوار. دستاوردهای نوین علوم‌انسانی، 2(15)، 94-85.
خیرآبادی، رضا. (1396). تأثیر راهبرد کلاس معکوس بر یادگیری بخش گرامر درس زبان انگلیسی پایة دهم تحصیلی. فصلنامة نوآوری‌های آموزشی، 16(64)، 162-141.
دیناروند، علی.، گلزاری، زینب. (1398). تأثیر روش تدریس معکوس بر نگرش حرفه‌ای و خودکارآمدی معلمان. فناوری آموزش، 14(1)، 156-145.
سیف، علی‌اکبر. (1398). روان‌شناسی پرورشی نوین: روان‌شناسی یادگیری و آموزش. نشر دوران.
صاحب‌یار، حافظ.، گل‌محمدنژاد، غلامرضا.، برقی، عیسی. (1398). مطالعة اثربخشی یادگیری معکوس بر تفکر تأملی دانش‌آموزان دورة دوم متوسطه در درس ریاضی. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 8(4)، 62-33.
عشرتی، جعفر. (1396). بررسی روش آموزش معکوس بر پیشرفت تحصیلی درس علوم‌تجربی پایة چهارم ابتدایی شهرستان پاکدشت (پایان‌نامة کارشناسی ارشد). دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.
کاویانی، الهام.، مصطفایی، سیدمحمدرضا و خاکره، فتانه. (1394). بررسی تأثیر رویکرد کلاس معکوس بر پیشرفت تحصیلی، خودتنظیمی تحصیلی، تعامل گروهی و انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان. پژوهش در آموزش، 1(5)، 69-52.
مبصرملکی، سمیه.، کیان، مرجان. (1397). تأثیر روش آموزش معکوس بر یادگیری درس کار و فناوری. تدریس‌پژوهی، 6(2)، 14-1.
مصرآبادی، جواد. (1395). فراتحلیل (مفاهیم، نرم‌افزار و گزارش‌نویسی). انتشارات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
وحیدی، زهرا.، پوشنه، کامبیز. (1397). تأثیر کلاس معکوس بر مهارت‌های فراشناختی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان هنرستان. فصلنامة فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 8(3(پیاپی 31))،168-141.
هومن، حیدرعلی. (1387). راهنمای عملی فراتحلیل در پژوهش علمی. سمت.
Abaeian, H., & Samadi, L. (2016). The effect of flipped classroom on Iranian EFL learners’ L2 reading comprehension: Focusing on different proficiency levels. Journal of Applied Linguistics and Language Research, 3(6), 295-304.‌
Abeysekera, L., & Dawson, P. (2015). Motivation and cognitive load in the flipped classroom: definition, rationale and a call for research. Higher education research & development, 34(1), 1-14.‌
Albalawi, A.S. (2018). The effect of using flipped classroom in teaching calculus on students‟ achievement at University of Tabuk. International Journal of Research in Education and Science  (IJRES), 4(1), 198-207. DOI:10.21890/ijres.383137
Ausubel, D. P. (1978). In defense of advance organizers: A reply to the critics. Review of Educational research, 48(2), 251-257.‌ doi:10.3102/00346543048002251
Bergmann, J., & Sams, A. (2012). Flip your classroom: Reach every student in every class every day. International Society for Technology in Education.
Cabi, E. (2018). The Impact of the Flipped Classroom Model on Students' Academic Achievement. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 19(3), 203-221.
Chen, K.S, L. Monrouxe, Y.H. Lu, C.C. Jenq, Y.J. Chang, Y.C. Chang, et al. (2018). Academic outcomes of flipped classroom learning: A meta-analysis. Medical Education, 52(9), 910-924.
Cheng, L., Ritzhaupt, A. D., & Antonenko, P. (2019). Effects of the flipped classroom instructional strategy on students’ learning outcomes: A meta-analysis. Educational Technology Research and Development, 67(4), 793-824.‌
Chua, J. S. M., & Lateef, F. A. (2014). The flipped classroom: Viewpoints in Asian universities. Education in medicine journal, 6(4), 20-26.
Chung, E., & Hee Lee, B. (2018).   The effects of flipped learning on learning motivation and attitudes in a class of college physical therapy students. Journal of Problem-Based Learning, 5(1), 29-36.
Clark, K. R. (2015). The effects of the flipped model of instruction on student engagement and performance in the secondary mathematics classroom. Journal of Educators online, 12(1), 91-115.‌
Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education. New York: Routledge.
Crawford, T. H. (2017). Flipped learning influence on active learning and assessments in the postsecondary hospitality classroom: An action research study  (Unpublished doctoral dissertation, Capella University).
Dempfle, A.  (2006). Evaluation of methods for meta-analysis of genetic linkage studies for complex diseases and application to genome scans for asthma and adult height  (Unpublished doctoral dissertation, Philipps-University Marburg). https://archiv.ub.uni-marburg.de/diss/z2007/0016/pdf/dad.pdf
Elian, S. A., & Hamaidi, D. A. (2018). The effect of using flipped classroom strategy on the academic achievement of fourth grade students in Jordan.. International Journal of Emerging Technologies in Learning, 13(2), 110-125.
Enfield, J. (2013). Looking at the impact of the flipped classroom model of instruction on undergraduate multimedia students at CSUN. TechTrends, 57(6), 14-27.‌
Evseeva, A., & Solozhenko, A. (2015). Use of flipped classroom technology in language learning. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 206, 205-209.‌
Fautch, J. M. (2015). The flipped classroom for teaching organic chemistry in small classes: is it effective?. Chemistry Education Research and Practice, 16(1), 179-186.
Hew, K. F., & Lo, C. K. (2018). Flipped classroom improves student learning in health professions education: A meta-analysis. BMC Medical Education, 18(1), 38.
Hughes, H. (2012, June). Introduction to flipping the college classroom. In EdMedia+ Innovate Learning  (pp. 2434-2438). Association for the Advancement of Computing in Education  (AACE).‌
Johnson, G. B. (2013). Student perceptions of the Flipped Classroom  (Doctoral dissertation, University of British Columbia). file:///C:/Users/shine/Downloads/ubc_2013_spring_johnson_graham.pdf
Johnston, B. M. (2017). Implementing a flipped classroom approach in a university numerical methods mathematics course. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 48(4), 485-498.
Karadag, R. & Keskin, S. S. (2017). The effects of flipped learning approach on the academic achievement and attitudes of the students. New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, 4(6), 158-168.
Karagöl, İ., & Emrullah, E. S. E. N. (2019). The effect of flipped learning  approach on academic achievement: A meta-analysis study. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(3), 708-727.‌
Kim, M. K., Kim, S. M., Khera, O., & Getman, J. (2014). The experience of three flipped classrooms in an urban university: an exploration of design principles. The Internet and Higher Education, 22, 37-50.
Lage, M. J., Platt, G. J., & Treglia, M. (2000). Inverting the classroom: A gateway to creating an inclusive learning environment. The journal of economic education, 31(1), 30-43.‌
Lemmer, C. A. (2013). A view from the flip side: Using the inverted classroom to enhance the legal information literacy of the international LL. M. student. Law Libr. J., 105, 461-491.
Lo, C. K., Hew, K. F., & Chen, G. (2017). Toward a set of design principles for mathematics flipped classrooms: A synthesis of research in mathematics education. Educational Research Review, 22, 50-73.
Mazur, E. (1991). Can we teach computers to teach? Computers in Physics, 5(1), 31-38. http://dx.doi.org/10.1063/1.4822968.
McLean, S., Attardi, S. M., Faden, L., & Goldszmidt, M. (2016). Flipped classrooms and student learning: not just surface gains. Advances in Physiology Education, 40(1), 47-55.
Mehring, J. (2016). Present Research on the Flipped Classroom and Potential Tools for the EFL Classroom. Computers in the Schools, 33(1), 1-10.
Muniandy, A/P., V. (2018). Effectiveness of flipped classroom on students` achievement and attitudes towards English language in secondary school. Journal of Innovative technologies in Education (JITE), 2, 9-15.
Myung, K. L; & Bu K.P.(2018). Effects of Flipped Learning Using Online Materials in a Surgical Nursing Practicum: A Pilot Stratified Group-Randomized Trial. Healthcare Informatics Research, 24(1), 69-78.
Peterson, D. J. (2016). The flipped classroom improves student achievement and course satisfaction in a statistics course: A quasi-experimental study. Teaching of Psychology, 43(1), 10-15. 10.1177/0098628315620063.
Petitti, D. B. (2000). Meta-analysis, decision analysis and cost effectiveness analysis: Methods for quantitative synthesis in medicine. NY: Oxford University Press.
Prashar, A. (2015). Assessing the flipped classroom in operations management: A pilot study. Journal of Education for Business, 90(3), 126-138.
Prince, M. (2004). Does active learning work? A review of the research. Journal of engineering education, 93(3), 223-231.
Qader, R. O., & Yalcin Arslan, F. (2019). The Effect of Flipped Classroom Instruction in Writing: A Case Study with Iraqi EFL Learners. Teaching English with Technology, 19(1), 36-55.
Rotellar, C., & Cain, J.  (2016). Research, perspectives, and recommendations on implementing the flipped classroom. American journal of pharmaceutical education, 80(2), 34.
Sirakaya, D. A, & Ozdemir, S. (2018). The Effect of a Flipped Classroom Model on Academic Achievement, Self-Directed Learning Readiness, Motivation and Retention. Malaysian Online Journal of Educational Technology, 6(1), 76-91.
Subramaniam, S. R., & Muniandy, B. (2017). The effect of flipped classroom on students’ engagement. Technology, Knowledge and Learning, 24(3), 355-372.‌ https://doi.org/10.1007/s10758-017-9343-y
Sun, J. C. Y., Wu, Y. T., & Lee, W. I. (2017). The effect of the flipped classroom approach to OpenCourseWare instruction on students’ self-regulation. British Journal of Educational Technology, 48(3), 713-729.‌
Thomas, J. S., & Philpot, T. A.  (2012). An inverted teaching model for a mechanics of materials course. ASEE Annual Conference & Exposition, San Antonio, TX.
Üstün, U., & Eryılmaz, A. (2014). A Research Methodology to Conduct Effective Research Syntheses: Meta-Analysis. Eğitim ve Bilim, 174(39), 1-32.
van Alten, D. C., Phielix, C., Janssen, J., & Kester, L. (2019). Effects of flipping the classroom on learning outcomes and satisfaction: A meta-analysis. Educational Research Review, 28, 100281.‌
Yousefzadeh, M., & Salimi, A. (2015). The Effect of Flipped Learning  (Revised Learning) on Iranian Students' Learning Outcomes. Advances in Language and Literary Studies, 6(5), 209-213.