دوره و شماره: دوره 20، شماره 4 - شماره پیاپی 80، دی 1400 
تحلیلی بر الگو‌های تفکر طراحی و شناسایی نقش و ابعاد آن: مرور نظام‌مند

صفحه 7-34

10.22034/jei.2021.242752.1584

زهرا ابوالحسنی؛ مرضیه دهقانی؛ محمد جوادی پور؛ کیوان صالحی؛ نسرین محمد حسنی


شکاف نسلی و راهبردهای یاددهی و یادگیری در دورۀ ابتدایی: رویکردی آینده‌پژوهانه

صفحه 149-172

10.22034/jei.2021.275970.1834

الهام یوسفی همدانی؛ احمدرضا نصراصفهانی؛ یاسمین عابدینی؛ محسن طاهری دمنه