تحلیلی بر الگو‌های تفکر طراحی و شناسایی نقش و ابعاد آن: مرور نظام‌مند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری برنامه‌ریزی درسی، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

2 استادیار، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

3 دانشیار، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

4 استادیار، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

تفکر طراحیْ روش حل مسئلۀ مشارکتی با رویکرد انسان‌محور است که با بالابردن توانایی‌های تفکر خلاق یادگیرندگان، نوآوری را تقویت می‌کند. هدف از پژوهش حاضر تحلیل مفهوم تفکر طراحی و بررسی الگو‌های تفکر طراحی با جمع‌آوری، ارزیابی و مرور نظام‌مند مقالات مرتبط با این موضوع بود. برای این مطالعه، در بانک‌های دادۀ اریک، ساینس دایرکت، تایلر و فرانسیس، اسپیرینگر و گوگل اِسکالر جست‌وجو شد و کلیۀ مقالاتی که به زبان انگلیسی از سال 2000 تا 2020 در بانک داده‌های آن‌ها نمایه شده بودند گردآوری شدند. پس از جست‌وجو در بانک‌هایِ داده، مقالات مرتبط انتخاب شدند و با ملاک ارزیابیِ casp مورد ارزیابی قرار گرفتند. درنهایت، 36 مقاله تحلیل و بررسی شدند. با توجه به مطالعات به‌دست‌آمده، مطالعات به سه گروهِ 1. مقالاتی که تعریفی نو از تفکر طراحی ارائه داده‌اند؛ 2. الگو‌های جدید را ارائه نموده‌اند؛ و 3. از الگو‌ها در اجرای طرح استفاده نموده‌اند تقسیم و ارزیابی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of design thinking models and identifying their role and dimensions: A systematic review

نویسندگان [English]

  • Zahrā Abolhasani 1
  • Marziye Dehghāni 2
  • Mohammad Javādipour 3
  • Keyvān Sālehi 2
  • Nasrin Mohammadhasani 4
1 PhD in Curriculum Studies at University of Tehran, Tehran, Iran
2 (PhD), University of Tehran, Tehran, Iran
3 (PhD), University of Tehran, Tehran, Iran
4 (PhD), Khārazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Design thinking is a participatory problem-solving approach with a human-centered approach that enhances innovation by increasing learners' creative thinking abilities. The purpose of this study was to analyze the concept of design thinking and reviewing the models of design thinking by collecting, evaluating and systematically reviewing articles related to this topic. In this study, the databases of ERIC, Science Direct, Tyler & Francis, and Springer were searched, and all English articles indexed in their databases from 2000 to 2020 were collected. After searching the databases, the relevant articles were selected and evaluated according to the CASP evaluation criterion, and finally 36 articles were analyzed. The selected studies were divided in three groups: 1- articles that have provided a new definition of design thinking. 2- those which have presented new models. 3- those which used models in the implementation of the plan; and then they were evaluated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Design thinking
  • Model
  • systematic review
فریدی‌زاد، امیرمسعود (1395). ابهام‌زدایی از تفکر طراحی و شاخص‌های آن. فصلنامۀ مطالعات تطبیقی هنر، 6(11)، 25-37.
فیضی، مهدی و خاک‌زند، محسن (1384). تفکر طراحی در فرایند طراحی معماری. مجلۀ باغ نظر، 4،13-23. 
موهبتی، مینا.، لاری، مریم.، نامور مطلق، بهمن.، داودی رکن‌آبادی.، ابوالفضل و صالحی، سودابه (1398). واکاوی شــاخصه‌های تفکر بصری و کارکرد آن در فرایند تفکر طراحی. مجلۀ هنرهای تجسمی، 19، 155-162.
هوشیاریوسفی، بهرام. ( 1395). داستان تجمیع دو کفایت: توانایی معمارانه و لیاقت در کارآفرینی؛ «تفکر طراحی»، شاه‌راهی به‌سوی تعالی خلاقانه. مجلۀ طراح،12، 40-51. 
یارمحمدیان، محمدحسین.، محمدی، عفت و موحدی، فریده (1390). استانداردهایی برای تدوین مقالات مروری در نظام سلامت، مدیریت اطلاعات سلامت، 8(6)، 1226-1234.
Aranda, M. L., Lie, R., & Guzey, S. S. (2020). Productive thinking in middle school science students’ design conversations in a design-based engineering challenge. International Journal of Technology and Design Education, 30(1), 67-81.
Beckman, S. L., & Barry, M. (2007). Innovation as a learning process: Embedding design thinking. California management review, 50(1), 25-56.
Beers, S. (2011). 21st century skills: Preparing students for their future. https://cosee.umaine.edu/files/coseeos/21st_century_skills.pdf    .
Bell, S. J. (2008). Design Thinking. American Libraries, 39(1/2) 45-49.
Borge, M., Toprani, D., Yan, S., & Xia, Y. (2020). Embedded design: engaging students as active participants in the learning of human-centered design practices. Computer Science Education, 30(1), 47-71.
Brenner, W., Uebernickel, F., & Abrell, T. (2016). Design thinking as mindset, process, and toolbox. In W. Brenner and F. Uebernickel (Eds), Design thinking for innovation (pp. 3-21). Springer.
Brown, A. L., & Campione, J. C. (1994). Guided discovery in a community of learners. In K. McGilly (Ed.), Classroom lessons: Integrating cognitive theory and classroom practice (pp. 229–270). The MIT Press.
Brown, T. (2008). Design thinking. Harvard business review, 86(6), 84–92.
Brown, T. (2009). Change by design: How design thinking transforms organizations and inspires innovation. Harper Business.
Brown, T., & Wyatt, J. (2010). Design thinking for social innovation. Development Outreach, 12(1), 29-43.
Buchanan, D.A. (1989). High performance: New boundaries of acceptability in worker control. In S. Sauter & J. J. Hurrell, & C. L. Cooper (Eds.), Job control and worker health (pp. 255–273). Wiley.
Buchanan, R. (1992). Wicked problems in design thinking. Design issues, 8(2), 5-21.
Buchanan, R. (2001). Human dignity and human rights: Thoughts on the principles of human-centered design. Design issues, 17(3), 35-39. 
Carroll, M., Goldman, S., Britos, L., Koh, J., Royalty, A., & Hornstein, M. (2010). Destination, imagination and the fires within: Design thinking in a middle school classroom. International Journal of Art & Design Education, 29(1), 37-53.
Cassim, F. (2013). Hands on, hearts on, minds on: design thinking within an education context. International Journal of Art & Design Education, 32(2), 190-202.
Clark, K., & Smith, R. (2008). Unleashing the power of design thinking. Design Management Review, 19(3), 8-15. doi: 10.1111/j.1948-7169.2008.tb00123.x
Clarkson, J., & Eckert, C. (2004). Design process improvement: A review of current practice. Springer.
Cross, N. (1999). Design research: A disciplined conversation. Design issues, 15(2), 5-10.
Cross, N. (2006). Understanding design cognition. In N. Cross (Ed), Designerly Ways of Knowing (pp. 77-93). Springer. https://doi.org/10.1007/1-84628-301-9_6
Cross, N. (2007). From a design science to a design discipline: Understanding designerly ways of knowing and thinking. In R. Michel (Ed), Design Research Now: Essays and Selected Projects (pp. 41-54). Birkhäuser Basel. https://doi.org/10.1007/978-3-7643-8472-2
Cross, N. (2011). Design Thinking. Oxford
De Loë, R. C., Melnychuk, N., Murray, D., & Plummer, R. (2016). Advancing the state of policy Delphi practice: a systematic review evaluating methodological evolution, innovation, and opportunities. Technological Forecasting and Social Change, 104, 78-88. 
Deaner, K., & McCreery-Kellert, H. (2018). Cultivating peace through design thinking: problem solving with past foundation. Childhood Education, 94(1), 26-31.
Dunne, D., & Martin, R. (2006). Design thinking and how it will change management education: An interview and discussion. Academy of Management Learning & Education, 5(4), 512-523.
Duncan, A. K., & Breslin, M. A. (2009). Innovating health care delivery: the design of health services. Journal of Business Strategy, 30(2/3), 13-20.
Efeoglu, A., Møller, C., Sérié, M., & Boer, H. (2013). Design thinking: characteristics and promises. In Proceedings 14th International CINet Conference on Business Development and Co-creation (pp. 241-256). Continuous Innovation Network.
Ejsing-Duun, S., & Skovbjerg, H. M. (2019). Design as a Mode of Inquiry in Design Pedagogy and Design Thinking. International Journal of Art & Design Education, 38(2), 445-460.
Ewin, N., Luck, J., Chugh, R., & Jarvis, J. (2017). Rethinking project management education: a humanistic approach based on design thinking. Procedia Computer Science, 121, 503-510.
Glen, R., Suciu, C., Baughn, C. C., & Anson, R. (2015). Teaching design thinking in business schools. The International Journal of Management Education, 13(2), 182-192.
Gross, K., & Gross, S. (2016). Transformation: Constructivism, design thinking, and elementary STEAM. Art Education, 69(6), 36-43.
Guaman-Quintanilla, S., Chiluiza, K., Everaert, P., & Valcke, M. (2020, May). Mapping impact of Design Thinking in teamwork, problem-solving and creativity. In Proceedings of the Design Society: DESIGN Conference (Vol. 1, pp. 1715-1724). Cambridge University Press.
Hidayat, T., Susilaningsih, E., & Kurniawan, C. (2018). The effectiveness of enrichment test instruments design to measure students’ creative thinking skills and problem-solving. Thinking Skills and Creativity, 29, 161-169.
Hubbard, L., & Datnow, A. (2020). Design thinking, leadership, and the grammar of schooling: Implications for educational change. American Journal of Education, 126(4), 499-518.
Huber, F., Peisl, T., Gedeon, S., Brodie, J., & Sailer, K. (2016, 11-13 May). Design thinking-based entrepreneurship education: How to incorporate design thinking principles into an entrepreneurship course [Paper presentation]. The 4th 3E Conference-ECSB Entrepreneurship Education, Leeds, UK.
Iden, J., Methlie, L. B., & Christensen, G. E. (2017). The nature of strategic foresight research: 
 systematic literature review. Technological Forecasting and Social Change, 116, 87-97.
Johansson-Sköldberg, U., Woodilla, J., & Çetinkaya, M. (2013). Design thinking: past, present and possible futures. Creativity and innovation management, 22(2), 121-146.
Jun, S., Han, S., & Kim, S. (2017). Effect of design-based learning on improving computational thinking. Behaviour & Information Technology, 36(1), 43-53.
Kangas, K., & Seitamaa-Hakkarainen, P. (2018). Collaborative design work in technology education. In M. de Vries (Ed), Handbook of Technology Education (pp. 597-609). Springer.
Kimbell, L. (2011). Rethinking design thinking: Part I. Design and Culture, 3(3), 285-306.
Kolodner, J. L., Camp, P. J., Crismond, D., Fasse, B., Gray, J., Holbrook, J., ... & Ryan, M. (2003). Problem-based learning meets case-based reasoning in the middle-school science classroom: Putting learning by design (tm) into practice. The journal of the learning sciences, 12(4), 495-547.
Kolodner, J. L., Hmelo, C., & Narayanan, N. (1996). Problem-based learning meets case-based reasoning. The Journal of the Learning Sciences, 12(4), 495-547.
Krippendorff, K. (2006). The semantic turn: A new foundation for design. Artifact, 1(1), 56-59.
 Lawson, B. (1980). How designers think: The design process demystified. Routledge.
Liedtka, J. (2014). Perspective: Linking design thinking with innovation outcomes through cognitive bias reduction. Journal of Product Innovation Managment, 32(6), 925-938. doi: 10.1111/jpim.12163
Lindberg, T., Noweski, C., & Meinel, C. (2010). Evolving discourses on design thinking: how design cognition inspires meta-disciplinary creative collaboration. Technoetic Arts: A Journal of Speculative Research, 8(1), 31-37.
Lynch, M., Kamovich, U., Longva, K. K., & Steinert, M. (2021). Combining technology and entrepreneurial education through design thinking: Students' reflections on the learning process. Technological Forecasting and Social Change, 164, 119689. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.06.015
Jiang, H., Tang, M., Peng, X., & Liu, X. (2018). Learning design and technology through social networks for high school students in China. International Journal of Technology and Design Education, 28(1), 189-206.
Martin, R. (2009). The Design of Business: Why Design Thinking is the Next Competitive Advantage. Harvard Business School Press.
Melles, G. (2008). An enlarged pragmatist inquiry paradigm for methodological pluralism in academic design research. Artifact: Journal of Design Practice, 2(1), 3-13.
Okoli, C. & Schabram, K. (2010). A Guide to Conducting a Systematic Literature Review of Information Systems Research (Working Papers on Information Systems). http://sprouts.aisnet.org/10-26
Phusavat, K., Hidayanto, A. N., Kess, P., & Kantola, J. (2019). Integrating Design Thinking into peer-learning community: Impacts on professional development and learning. Journal of Workplace Learning, 31(1), 59-74.
Rauth, I., Köppen, E., Jobst, B., & Meinel, C. (2010). Design thinking: An educational model towards creative confidence [Paper presentation]. First International Conference on Design Creativity, ICDC 2010, Kobe, Japan. https://www.designsociety.org/download-publication/30267/Design+Thinking%3A+An+Educational+Model+towards+Creative+Confidence
Retna, K. S. (2016). Thinking about “design thinking”: a study of teacher experiences. Asia Pacific Journal of Education, 36(sup1), 5-19.
Rittel, H. W., & Webber, M. M. (1973). Dilemmas in a general theory of planning. Policy sciences, 4(2), 155-169.
Rodgers, P. A. (2013). Articulating design thinking. Design Studies, 34(4), 433-437. doi: 10.1016/j.destud.2013.01.003
Romme, A. G. L. (2003). Making a difference: Organization as design. Organization science, 14(5), 558-573.
Rotherham, A. J., & Willingham, D. (2009). 21st century. Educational leadership, 67(1), 16-21.
Sengers, F., Wieczorek, A. J., & Raven, R. (2019). Experimenting for sustainability transitions: A systematic literature review. Technological Forecasting and Social Change, 145, 153-164.
Scheer, A., Noweski, C., & Meinel, C. (2012). Transforming constructivist learning into action: Design thinking in education. Design and Technology Education: An International Journal, 17(3), 8-19.
Schön, D. A. (1983). The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action. Basic Books.
Schön, D. A., & Wiggins, G. (1992). Kinds of seeing in designing. Creativity and Innovation Management, 1(2), 68-74.
Silva, M. (2015). A systematic review of Foresight in Project Management literature. Procedia Computer Science, 64, 792-799.
Simon, H. A. (1969). The sciences of the artificial.(1st/3rd eds.). Cambridge, MA: MIT Press. Star, SL, & Ruhleder, K.(1996). Steps toward an ecology of infrastructure: Design and access for large information spaces. Information Systems Research, 7(1), 111134.
Simon, H. A. (1996). The sciences of the artificial. MIT press. 
Stock, K. L., Bucar, B., & Vokoun, J. (2018). Walking in another’s shoes: nhaEncing experiential learning through design thinking. Management Teaching Review, 3(3), 221-228.
Sung, E., & Kelley, T. R. (20 19). Identifying design process patterns: a sequential analysis study of design thinking. International Journal of Technology and Design Education, 29(2), 283-302.
Thoring, K., Mueller, R. M., Giegler, S., & Badke-Schaub, P. (2020, May). From Bauhaus To Design Thinking And Beyond: A Comparison Of Two Design Educational Schools. In Proceedings of the Design Society: DESIGN Conference (Vol. 1, pp. 1815-1824). Cambridge University Press
Val, E., Gonzalez, I., Iriarte, I., Beitia, A., Lasa, G., & Elkoro, M. (2017). A Design Thinking approach to introduce entrepreneurship education in European school curricula. The Design Journal, 20(sup1), S754-S766.
Vande Zande, R. (2011). Design education supports social responsibility and the economy. Arts Education Policy Review, 112(1), 26-34. doi:10.1080/10632913. 2011.518123
von Kortzfleisch, H. F., Mokanis I., & Zerwas, D. (2012). Introducing Entrepreneurial Design Thinking (Nr. 5/2012). Arbeitsberichte aus dem Fachbereich Informatik, University of Koblenz-Landau.
Warr, M., Mishra, P., & Scragg, B. (2020). Designing theory. Educational Technology Research and Development, 68(2), 601-632.
Welsh, M. A., & Dehler, G. E. (2013). Combining critical reflection and design thinking to develop integrative learners. Journal of Management Education, 37(6), 771-802.
Zárraga, C., & Bonache, J. (2005). The impact of team atmosphere on knowledge outcomes in self-managed teams. Organization Studies, 26(5), 661-681.