ارزیابی کارایی آموزش‌وپرورش با تأکید بر تخصیص منابع: رویکرد کارایی برتر (موردپژوهی مناطق آموزش‌وپرورش خراسان شمالی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی تهران

2 استادیار اقتصاد آموزش، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی تهران

چکیده

هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی کارایی مناطق نه‌گانۀ آموزش‌وپرورش استان خراسان شمالی در سال تحصیلی 9۷-9۸ با بهره‌گیری از روش تحلیل پوششی داده‌هاست. در این روش، مجموعه‌ای از عملکردها و ویژگی‌های مناطق آموزشی به‌منزلۀ شاخص‌های ورودی و خروجی در نظر گرفته شده ‌است و با توجه به میزان اهمیت و تأثیرگذاری شاخص‌ها درمجموع عملکرد، نسبت مجموع موزون خروجی‌ها بر مجموع موزون ورودی‌ها در حکم میزان کارایی مناطق محاسبه و ارزیابی شده ‌است. برای ارزیابی کارایی مناطق نه‌گانۀ آموزش‌وپرورش استان خراسان شمالی در این پژوهش، داده‌های مربوط به معلمان، مدارس، دانش‌آموزان و نیروی انسانی از ادارۀ کل آموزش‌وپرورش استان خراسان شمالی، گردآوری شده و روش تحلیل پوششی داده‌ها با بهره‌گیری از سه شاخص درونداد و دو شاخص برونداد به‌کار گرفته شده است. علاوه‌بر ارزیابی کارایی هریک از مناطق، مجموعه‌های کارا، الگوهای مرجع، نهاده‌ها و ستاده‌های مطلوب، واحدهای ناکارا، نقاط ضعف و قوت هریک از مناطق و وضعیت استفاده از منابع نیز مشخص شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the efficiency of education with emphasis on allocation of resources: A super efficiency approach (Case study of North Khorāsān’s educational districts)

نویسندگان [English]

  • Mortezā Badri 1
  • Samad Borzooyān 2
  • Zahrā Mohammadiyān 1
1 , PhD Candidate in Educaional Management at Allāme Tabātabā'i University, Tehran, Iran
2 (PhD), Allāme Tabātabā'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The main objective of this research was to evaluate the efficiency of North Khorāsān Province’s nine educational districts in the academic year of 2018-2019 using data envelopment analysis method. In this method, a set of functions and features of educational districts are considered as input and output indicators. And, given the importance and impact of the indicators on the total performance, the ratio of the weighted sum of the outputs to the weighted sum of the inputs has been calculated and evaluated as the criteria of the efficiency of the districts. To evaluate the efficiency of North Khorāsān province’s nine educational districts, data on teachers, schools, students and human resources from the general department of education of this Province have been collected. Data envelopment analysis method has been applied using three inputs and two output indicators. In addition to assessing the efficiency of each district, efficient collections, reference patterns, desirable inputs and outputs, inefficient units, strengths and weaknesses of each district, and the status of resource use have also been determined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficiency
  • Performance Evaluation
  • Education
  • Data Envelopment Analysis
ابراهیمی، علیرضا.، ساعتی، صابر و رئیسی، صدیق. (1390). ارزیابی عملکرد پژوهشی اساتید با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها، کاربردی در دانشکده صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب. مجلة ریاضی کاربردی واحد لاهیجان، 8(2)، 81-70.
روحی، فهیمه.، باقری، فضه و سوری، فاطمه. (1393). ارزیابی عملکرد دبیرستان‌هاى منطقه 5 آموزش‌وپرورش با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها. نوآوری‌های آموزشی، 13(52)، 77-59.
عباس‌پور، عباس.، رحیمیان، حمید.، مهرگان، محمدرضا و احمدنیا، هادی. (1395). تحلیل پوششی داده‌ها به‌مثابه ابزار اندازه‌گیری عملکرد سازمانی، برنامه‌ریزی و بهینه‌کاوی در آموزش‌وپرورش. فصلنامة اندازه‌گیری تربیتی، 6(23)، 99-116.
غفوری، ماندانا.، خداپرست، مهدی.، سلیمی‌فر، مصطفی و کاظمی، مصطفی. (1396). اندازه‌گیری کارایی خارجی آموزش رسمی و بررسی آثار آن بر رشد اقتصادی ایران طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۵۴. پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 8(29)، 44-31.
مشایخی، بیتا و شفیع‌پور، سیدمجتبی. (1391). بررسی کارایی نظام آموزشی رشته حسابداری در سطح دانشگاه‌های ایران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 19(67)، 142-119.
نادری، ابوالقاسم.، حسنی، حجت و صادقی، اعظم. (1392). ارزیابی کارایی مدارس با بهره‌گیری از روش تحلیل پوششی داده‌ها: موردپژوهی مدارس راهنمایی شهرستان شهربابک در سال تحصیلی87-1386. نشریة تعلیم‌وتربیت، 37(115)، 32-9.
Afonso, A., & Aubyn, M. S. (2006). Cross-country efficiency of secondary education provision: A semi-parametric analysis with non-discretionary inputs. Economic modelling, 23(3), 476-491.
Agasisti, T., Egorov, A., & Maximova, M. (2021). Do merger policies increase universities’ efficiency? Evidence from a fuzzy regression discontinuity design. Applied Economics, 53(2), 185-204.
Aristovnik, A. (2011). An analysis of the efficiency of education spending in central and Eastern Europe. In V. Dermol, N. Sirca, G. Dakovic and U. Lindav (Eds), Knowledge as Business Opportunity: Proceedings of the Management, Knowledge and Learning International Conference 2011 (pp. 277-286). International School for Social and Business Studies.
Aubyn, M. S., Garcia, F., & Pais, J. (2009). Study on the efficiency and effectiveness of public spending on tertiary education (No. 390).
Directorate General Economic and Financial Affairs (DG ECFIN), European Commission.
Bilan, Y., Mishchuk, H., Roshchyk, I., & Kmecova, I. (2020). An analysis of intellecutal potential and its impact on the social and economic development of European countries. Journal of Competit
iveness, 12(1), 22–38.
Chodakowska, E. (2015). The Future Of Evaluation Of Lower Secondary Schools' Management. Business, Management and Education, 13(1), 112-125.
De la Fuente, A., & Doménech, R. (2006). Human capital in growth regressions: how much difference does data quality make?. Journal of the European Economic Association, 4(1), 1-36.
Dincă, M. S., Dincă, G., Andronic, M. L., & Pasztori, A. M. (2021). Assessment of the European Union’s Educational Efficiency. Sustainability, 13(6), 3116. https://www.mdpi.com/1031200
Fatimah, S., & Mahmudah, U. (2017). Two-Stage Data Envelopment Analysis (DEA) for Measuring the Efficiency of Elementary Schools in Indonesia. International Journal of Environmental and Science Education, 12(8), 1971-1987.
Garrett, R. M. (Ed.). (2010). Education and development. Routledge.
Grosskopf, S., Hayes, K. J., & Taylor, L. L. (2014). Efficiency in education: research and implications. Applied Economic Perspectives and Policy, 36(2), 175-210.
Hanushek, E. A., Ruhose, J., & Woessmann, L. (2015). Economic gains for US states from educational reform (No. w21770). National Bureau of Economic Research.
Heiskala, L., Erola, J., & Kilpi-Jakonen, E. (2021). Compensatory and multiplicative advantages: Social origin, school performance, and stratified higher education enrolment in Finland. European Sociological Review, 37(2), 171-185.
Hunt, A. M. (2014). Data envelopment analysis: An alternative approach to Ohio's state share of instruction allocation (Doctoral dissertation, The University of Akron). https://search.proquest.com/openview/7b1bd53c51a0c3b6fe3e82e52c573778/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750
Johnes, J. (2006). Data envelopment analysis and its application to the measurement of efficiency in higher education. Economics of Education Review, 25(3), 273-288.
Johnes, J., Portela, M., & Thanassoulis, E. (2017). Efficiency in education. Journal of the Operational Research Society, 68(4), 331-338.
Khanduzi, R., Peyghami, M. R., & Sangaiah, A. K. (2018). Data envelopment analysis and interdiction median problem with fortification for enabling IoT technologies to relieve potential attacks. Future Generation Computer Systems, 79, 928-940.
Masci, C., De Witte, K., & Agasisti, T. (2018). The influence of school size, principal characteristics and school management practices on educational performance: An efficiency analysis of Italian students attending middle schools. Socio-Economic Planning Sciences, 61, 52-69.
McMahon, W. W. (2004). The social and external benefits of education. In G. Johnes and J. Johnes (Eds), International handbook on the economics of education (pp. 211-259). Edward Elgar Publishing Limited. 
Munoz, D. A., & Queupil, J. P. (2016). Assessing the efficiency of secondary schools in Chile: a data envelopment analysis. Quality Assurance in Education, 24(3), 306-328.
Munoz, D. A., Munoz, D. A., Queupil, J. P., & Queupil, J. P. (2016). Assessing the efficiency of secondary schools in Chile: a data envelopment analysis. Quality Assurance in Education, 24(3), 306-328.
Patrinos, H. A., & Psacharopoulos, G. (2020). Returns to education in developing countries. In S. Bradley and ‎C. Green (Eds), The Economics of education (2nd ed., pp. 53–64). Academic Press.
Ramzi, S., Afonso, A., & Ayadi, M. (2016). Assessment of efficiency in basic and secondary education in Tunisia: A regional analysis. International Journal of Educational Development, 51, 62-76.
Raposo, I., & Menezes, T. (2011). Public school efficiency using Data Envelopment Analysis: An empirical application for Brazil. [Paper presentation]. 51st Congress of the European Regional Science Association: "New Challenges for European Regions and Urban Areas in a Globalised World", 30 August - 3 September 2011, Barcelona, Spain.
Thompson, J. (2017). Evaluating Educational Efficiency in Texas Schools Utilizing Data Envelopment Analysis. Lamar University-Beaumont.
Verhoeven, M., Gunnarsson, V. & Carcillo, S. (2007). Education and Health in G7Countries: Achieving Better Outcomes with Less Spending. https://www.elibrary.imf.org/view/journals/001/2007/263/article-A001-en.xml
Wen, M., Zhang, Q., Kang, R., & Yang, Y. (2017). Some new ranking criteria in data envelopment analysis under uncertain environment. Computers & Industrial Engineering, 110, 498-504.
Yocum, T. P. (2012). Efficiency of Fiscal Expenditures in Nevada Elementary Schools Using Data Envelopment Analysis [Master’s thesis, Georgia Southern University]. https://digitalscholarship.unlv.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2651&context=thesesdissertations