بررسی رابطة رهبری تحولی با عملکرد شغلی معلمان دورة دوم متوسطة شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

چکیده

پژوهش حاضر بر مبنای نوع، کاربردی و بر اساس روش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعة آماری آن همة معلمان دورة دوم متوسطة دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 98-1397 بودند
(29756 = N). حجم نمونة این پژوهش 380 معلم بود که با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای از بین دبیران دبیرستان‌های دورة دوم متوسطة مناطق آموزشی شهر تهران انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌های استاندارد بأس و آولیو (2000) و عملکرد شغلی پاترسون (1999) استفاده شده است.
برای اطمینان از روایی پرسش‌نامه‌ها از روش‌های روایی محتوا و روایی صوری استفاده شد. برای آزمون پایایی پرسش‌نامه، دو پرسش‌نامه در یک نمونة آزمایشی 30 نفرة توزیع آلفا، پرسش‌نامة رهبری تحولی 0/93 و پرسش‌نامة عملکرد شغلی 0/85 برآورد شد. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد که همة ابعاد رهبری تحولی رابطة مثبت و معناداری با عملکرد شغلی معلمان داشتند که در بین آن‌ها ضریب هم‌بستگی انگیزة الهام‌بخش (0/491 =r) بیشتر از سایر مؤلفه‌ها بود.
نتایج رگرسیون گام‌به‌گام نشان داد که از بین مؤلفه‌های رهبری تحولی، مؤلفة انگیزه الهام‌بخش در گام اول به‌تنهایی بیش از 23 درصد از عملکرد شغلی معلمان را تبیین می‌کند. در گام دوم،10 مؤلفة انگیزة الهام‌بخش به همراه ترغیب ذهنی، بیش از 26 درصد از عملکرد شغلی معلمان را بیان می‌دارند. در گام سوم نیز مؤلفه‌های انگیزة الهام‌بخش، نفوذ آرمانی و ترغیب ذهنی به همراه هم بیش از 27 درصد عملکرد شغلی معلمان را پیش‌بینی می‌کنند. ضرایب بتا نشان داد، متغیرهای انگیزة الهام‌بخش (0/38= B)، ترغیب ذهنی (0/32= B) و نفوذ آرمانی (0/23= B)، متغیر عملکرد شغلی را پیش‌بینی می‌کنند. بنابراین می‌توان با استفاده از رهبری تحولی، عملکرد شغلی معلمان را بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between the transformational leadership and job performance of second cycle high school teachers of Tehran

نویسندگان [English]

  • Mahdi Navid Adham 1
  • Hamid Shafi'zāde 2
1 (PhD), Shahid Rajāee Teacher Training University
2 (PhD), Islāmic Āzād University (Garmsār Branch), Garmsār, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between the transformational leadership and job performance of second cycle high school teachers of Tehran. The present study was applied in terms of type and it was descriptive-correlational in terms of method. The statistical population included all Tehran second cycle high school teachers in 1397-98 academic year (N = 29756). The research sample consisted of 380 teachers who were selected through cluster random sampling method who were selected from second cycle high schools of Tehran. To collect the data, the standard questionnaire of Bass and Vulli (2000) and Paterson's (1999) job performance questionnaire were used. To ensure the validity of the questionnaires, their content validity and face validity were checked. In order to test the reliability of the questionnaires, the two questionnaires were distributed in a sample of 30 participants and their Cronbach's alpha was calculated using SPSS software. The alpha of the transformational leadership questionnaire was 0.93 and the job performance questionnaire was 0.85. The results showed that all aspects of the transformational leadership have a positive and significant relationship with the teachers' job performance, among which the correlation coefficient of the inspiring motivation (r = 0.491) was higher than the other components. The results of the step-by-step regression showed that from among the components of transformational leadership, in the first step, the component of the inspirational motivation by itself explains more than 23% of teachers' job performance and in the second step the component of the inspirational motivation along with the mental persuasion explain more than 26% of the teachers 'job performance. In the third step, the components of the inspirational motivation, ideal influence, and mental persuasion together predict more than 27% of the teachers' job performance. Beta coefficients showed that the variables of the inspirational motivation, mental persuasion and ideal influence predict the 0.38, 0.32 and 0.23 of the job performance variable, respectively. Therefore, it is possible to improve the teachers' job performance using the transformational leadership.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transformational Leadership
  • Job Performance
  • School Teachers
اسپکتور، پل. (1388). روانشناسی صنعتی و سازمانی، (ترجمه شهناز محمدی). تهران: انتشارات ارسباران. (اثر اصلی در سال 2٠٠6 چاپ شده است).
 اکرمی، محمود. (1389). رابطه موضع کنترل با سبک مدیریت مدیران مراکز دولتی. (پایان‌نامة کارشناسی ارشد). مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران.
 پورسلطانی زرندی، حسین. (1387). مقایسه سبک‌های رهبری تحول‌گرا و عمل‌گرای مسئولین هیئت‌های ورزشی استان گیلان. پژوهش در علوم رفتاری، 19(6)، 2٠5-196.
 تقی پور ظهیر، علی. امین فر، مرتضی. باقری، سیفعلی. (1388). بررسی و مقایسه اثربخشی معلمان جذب‌شده از نهضت سوادآموزی و معلمان جذب‌شده از آموزش عالی و مراکز تربیت‌معلم در دوره ابتدایی. فصلنامة تحقیقات مدیریت آموزشی، 6 (2)، 51-39.
 حمیدی، فریده. ساکی، رضا. موحدی‌نسب، عباس. محب‌زاده، زینب. (1393). رابطه بین هوش سازمانی و عملکرد مدیران مدارس متوسطه شهر یزد. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 5(2)، 57-35.
 جلالی، نسرین و مؤمنی، ماندانا. (مرداد، 1396). بررسی تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران با نقش میانجی‌گری رضایت شغلی. مقاله ارائه‌شده در دومین کنفرانس بین‌المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه ایران، تهران، مردادماه 1396.
 خردمند، محمدعلی. (1384). بایسته‌های معلمی. فرهنگیان بسیجی، 3 (2)، 18-9.
 رستمی، رها. سالاری، تکتم. (1397). بررسی رابطه بین سبک رهبری و عملکرد سازمانی کارکنان با در نظر گرفتن نقش میانجی استراتژی‌های منابع انسانی. مدیریت، حسابداری و اقتصاد، 2 (1)، 84-7٠.
 ساکی، رضا. عصاره، علیرضا. شعبانی مشکول، روح اله. (1394). بررسی رابطه اخلاق حرفه‌ای مدیران و رهبری تحولی با عملکرد شغلی معلمان در مدارس متوسطه شهرستان ملارد. رهبری و مدیریت آموزشی، 9 (1)، 5٠-27.
 سلاجقه، سنجر. احمدزاده، سلیمان. (1393). بررسی تأثیر رهبری تحول‌آفرین مدیران بر نگرش‌های شغلی دبیران با نقش میانجی هویت سازمانی. پژوهش‌نامه مدیریت تحول، 6 (12)، 9٠-72.
 شعبان‌نژاد، حسین. علیاری، ابوالفضل. گرجی، حسن. (1395). رابطه رهبری تحول‌گرا و عملکرد شغلی کارکنان در بیمارستان فارابی. مدیریت سلامت، 19 (4)، 3٠-22.
 قادری، اسماعیل (1388). رهبری تحول‌آفرین رکن اصلی در توسعه و ارتقای هوش سازمانی. عصر مدیریت، 4 (4)، 25-17.
 مرادی چالشتری، جواد. (1388). رابطه سبک‌های رهبری تحولی_ تبادلی با عدالت سازمانی و ارائه مدل در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران. مدیریت ورزشی، 1 (2)، 68-99.
 کامکاری، کامبیز. ساعتچی، محمود. (1395). آزمون‌های روان‌شناختی. تهران: نشر ویرایش.
 نیک‌بخت، اکرم. سیادت، سید علی. مقدم، اعظم. (1387). بررسی و مقایسة بین مؤلفه‌های رهبری چندگانة مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. فصلنامه آموزش عالی، 1(2)، 57-44.
 Antonakis, J. (2001). The validity of the transformational, transactional, and laissez-faire leadership model as measured by the Multifactor Leadership Questionnaire. (PH. D Dissertation), Walden University, Minnesota.
 Antonakis, J. & House, R. J. (2002). The full-range leadership theory: The way forward. In B. J. Avolio & F. J. Yammarino (eds.), Transformational and charismatic leadership: The road ahead (pp. 3-33). Kidlington, Oxford: Elsevier Science, Ltd.
 Aggarwal, R. & Boyson, N. M. (2016). The performance of female hedge fund managers. Review of Financial Economics, 29 (1), 23-36.
 Alda, M. Andreu, L. & Sarto, J. L. (2017). Learning about individual managers’ performance in UK pension funds: The importance of specialization. The North American Journal of Economics and Finance, 42, 654-667.
 Avolio, B. J. & Bass, B. M. (2004). Manual for the Multifactor Leadership Questionnaire (Form 5X). Mind Garden, Inc.
 Bai, J. Ma, L. Mullally, K. A. & Solomon, D. H. (2019). What a difference a (birth) month makes: The relative age effect and fund manager performance. Journal of Financial Economics, 132(1), 200-221.
 Barnett, K. McCormick, J. Connor, R. (2001), Transformational leadership in schools: Panacea, Placebo or problem? Journal of Educational Administration, 39(1), 24-46.
 Bass, B. (1999). Two Decades of Research and Development in Transformational Leadership. European Journal of Work and Organizational Psychology, 88 (1), 9-31.
 Bass, B. M. & Avolio, B. J. (2007). Developing Transformational Leadership: 1992 and Beyond. Journal of European Industrial Training, 14(5), 21–27.
 Bass, B.M. (2013). Does the transactional - transformational leadership paradigm transcend organizational and national boundaries? American Psychologist, 52(2), 130–139.
 Burke, S. & Collins, K. (2009). Gender differences in leadership styles and management skills. Women in Management Review, 16, 244–456.
 Clare, A. (2017). The performance of long-serving fund managers. International Review of Financial Analysis, 52 (1), 152-159.
 Chung-kai, L & Chia-Hung, H. (2009). The influence of transformational leadership on workplace relationships and job performance. Social Behavior and Personality an International journal, 37(8), 1129- 1142.
 Dimmock, C. A. J. & Walker, A. (2005). Educational leadership: culture and diversity. Thousands Oak: SAGE.
 Dionne S.D. Yammarino F.J, Atwater L.E. & Spangler, W.D. (2003). Transformational leadership and team performance. Journal of Organizational Change Management, 17(2), 177–193.
 Eisenbeiss, S. A. van Knippenberg, D. & Boerner, S. (2011). Transformational leadership and team innovation: integrating team climate principles. Journal of applied psychology, 93(6), 1438–1446.
 Gumusluoglu, L. & Ilsev, A. (2009). Transformational leadership, creativity, and organizational innovation. Journal of Business Research, 62, 461-473.
 Hardly, L. Arthur. C.A, Jones, G. sheriff, A, munnech, K. isaacsl, E (2010), The relationship between transformational leadership behaviors, psychological, and training outcomes in elite military recruits. leadership Quietly, 2 (1), 13-21.
 Jiang, W. Zhao, X. & Ni, J. (2017). The Impact of Transformational Leadership on Employee Sustainable Performance: The Mediating Role of Organizational Citizenship Behavior. Sustainability, 9(2), 1-17.
 Jyoti, J & Bhau, S. (2016). Transformational Leadership and Job Performance: A study of Higher Education. Journal of Services Research, 15(2), 77-110.
 Marks, H. M. & Printy, S. M. (2003), Principal Leadership and School Performance: An Integration of Transformational and Instructional Leadership. Educational Administration Quarterly, 39(3), 370-397.
 Naeem, Sh. & Khanzada, B. (2018). Role of Transformational Leadership in Employee's Performance with Mediating Role of Job Satisfaction in Health Sector of Pakistan. Journal of Health Education Research & Development, 6(1), 1-6.
 Tracy, J.B. & Hinkin, T.R. (1994) Transformational leaders in the hospitality industry. Cornell Hotel Administration Quarterly, 35 (2), 110-128.
 Thamrin, M.H. (2012). The Influence of Transformational Leadership and Organizational Commitment on Job Satisfaction and Employee Performance. International Journal of Innovation, Management and Technology, 3(5), 566-572.
 Ur Rahiman, H. & Kodikal, R. (2017). Impact of Employee Work Related Attitudes on Job Performance. British Journal of Economics, Finance and Management Sciences, 13(2), 93-105.