روش شناسی پژوهش های مربوط به یادگیری الکترونیکی: مقایسه پژوهش های ایرانی و خارجی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا

2 عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم

چکیده

هدف این پژوهش، شناسایی روش شناسی های متداول در پژوهشهای یادگیری الکترونیکی ایرانی و خارجی است. روش شناسی پژوهشی مجموعه باورها و تصمیم هایی است که بر نحوه شناسایی مسائل، انتخاب روشها، جمع آوری دادهها و تحلیل آنها توسط پژوهشگر
تاثیر میگذارد. در این پژوهش برای شناسایی وضعیت روش شناسی پژوهشهای خارجی با استفاده نمونه گیری ملاک محور مقاله های چاپ شده در چهار نشریه شامل؛ British Journal of Educational Technology، Journal of Computer Assisted Learning،
Computers & Education ، و Educational Technology Research & Development به عنوان نمونه انتخاب شد. همچنین برای بررسی وضعیت روش شناسی پژوهش های مربوط به یادگیری الکترونیکی در ایران، کلیه مقاله های مرتبط با یادگیری الکترونیکی که در نشریه های معتبر)علمی- پژوهشی( چاپ شده اند، به عنوان نمونه انتخاب شدند. در هر دو نمونه برای شناسایی روش شناسی پژوهشی مقاله ها، بخشهای چکیده، بیان مسئله،سؤالها، ابزارهای جمع آوری اطلاعات، شیوه نمونه گیری و تحلیل داده ها در هر مقاله با استفاده از شیوه تحلیل محتوای کمی بررسی و تحلیل گردید.
یافته های این پژوهش نشان می دهد که در پژوهشهای خارجی 94 / 46 درصد از روش شناسی کمی، 26 / 27 از روش شناسی کیفی و 79 / 25 درصد از ترکیبی و در پژوهش های ایرانی 44 / 67 درصد از روش شناسی کمی، 95 / 13 درصد از روششناسی کیفی و 60 /18 درصد از رو ششناسی ترکیبی استفاده شده است. بررسی تحول رو ش شناسی پژوهشی مربوط به پژوهش های یادگیری الکترونیکی خارجی در مدت ده سال) 2000 تا 2009 ( نشانگر تفوق نسبی رو ششناسی کمی بر رو ش شناسی های کیفی و ترکیبی در این پژوهش ها است، لیکن روند حرکت به صورت نسبتاً کند به سمت مقبولیت رو ش شناسی های کیفی و ترکیبی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Methodology of research on e-learning: A comparison between Iranian and foreign research

نویسندگان [English]

  • Farhad Seraji 1
  • Mohammad Attaran 2
1 Bu -Ali Sina University، Hamedan، Iran
2 University of Tarbiat Moallem، Tehran، Iran
چکیده [English]

The present research is aimed to identify the prevalent methodologies of research on e-learning conducted in Iran and other countries. Research methodology can be defined as a set of perceptions and decisions which
influences the identification of the problem، the choice of methodology، data collection and analysis by the researcher. The research sample consisted of papers published in four foreign journals، namely British Journal of Educational
Technology، Journal of Computer Assisted Learning، Computers & Education and Educational Technology Research & Development، and also the entire set of papers published on this subject in Iranian accredited academic journals
that were selected through a criteria-based sampling method. In all cases، to identify the papers’ research methodology; the abstract، statement of the problem، research question(s)، data collection instruments، sampling method
and data analysis sections were analyzed using the quantitative content analysis method. Findings showed that in research carried out in other countries، quantitative، qualitative and mixed methodologies comprise 46.94، 27.26
and 25.79 percent of methodologies respectively، while these figures were 13.95 and 18.60 percent in Iranian papers. The study on the shift taken ، 67.44 place in methodologies in foreign countries research on e-learning within a span of ten years (2000-2009) indicated the relative prevalence of quantitative methodology vis-à-vis its qualitative and mixed counterparts. However، the overall trend was slow and towards further adoption of qualitative and mixed
methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-Learning
  • Research
  • Research Methodology