دانش نظری و مهارت های حرفه ای ,معلمان دوره ابتدایی از نظریه یادگیری: معلمان دوره ابتدایی شهر همدان

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی،

2 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی،)

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

تحقیق حاضر با هدف شناخت میزان آگاهی معلمان دوره ابتدایی از نظریه های یادگیری و به کارگیری آن در فرایند تدریس انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق، معلمان ابتدایی شهر همدان در سال تحصیلی 86 - 1385 هستند که از میان آن ها 310 نفر ) 226 نفر زن و 84 نفر مرد( به عنوان نمونه تحقیق و به روش طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از دو نوع ابزار شامل:
آزمون سنجش میزان آگاهی معلمان از نظریه های یادگیری و پرسشنامه به کارگیری نظریه های یادگیری بهره گرفتیم و داده ها
با استفاده از آزمون های آماری t تک نمونه ای، t برای گروه های مستقل، U من و یتنی، و تحلیل واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت و در نهایت نتایج زیر به دست آمد: میزان آگاهی معلمان ابتدایی از نظریه رفتارگرایی در حد متوسط و از نظریه های
شناخت گرایی و شناختی- اجتماعی پایینتر از حد متوسط بود؛ میان میزان آگاهی معلمان از نظریه های یادگیری و متغیرها ی:
مدت دوره های آموزش ضمن خدمت، مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی و سابقه تدریس معلمان تفاوت معناداری وجود داشت، اما تفاوت معناداری با متغیر جنس ملاحظه نشد. میزان به کارگیری نظریه های یادگیری توسط معلمان بالاتر از حد متوسط بود و بیشترین میزان آن به نظریه های رفتارگرایی و کم ترین میزان به نظریه شناختی- اجتماعی مربوط می شد؛ میان میزان به کارگیری نظریه های
یادگیری توسط معلمان و متغیرهای جنس، مدرک تحصیلی، سابقه تدریس معلمان تفاوت معناداری وجود داشت، اما  تفاوت معناداری با متغیرهای: مدت دوره های آموزش ضمن خدمت و رشته تحصیلی معلمان ملاحظه نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Academic and professional knowledge of primary school teachers about learning theories: Evidence from primary school teachers of Hamedan

نویسندگان [English]

  • Mahbubeh Arefi 1
  • Kurosh Fathi Vajargah 2
  • Rahim Naderi 3
1 Shahid Beheshti University
2 Shahid Beheshti University
3 Master of Curriculum Planning, Shahid Beheshti University,
چکیده [English]

This research was conducted in order to investigate the primary school teachers’ knowledge about learning theories and applying it in teaching process.
The sample consisted of 310 teacher (226 women and 84 men) who were selected randomly from among Hamedan primary school teachers during 2006- 2007 academic year. The data was collected using two types of instruments:
1) a test for evaluating the teachers’ knowledge of learning theories and 2) a questionnaire for evaluating the application of learning theories. Also, the data was analyzed using one-sample t-test, independent sample t-test, Man-Whitney
U, analysis of variance and the following results was obtained: The knowledge of primary school teachers on behaviorism theory has been around average and their knowledge on cognitive and social-cognitive theories has been below average. There was a significant difference between teachers’ knowledge on learning theories and variables such as the length of
teachers’ in-service training, academic document, academic major and their,s teaching experience. However, there was not a significant difference among the teachers’ knowledge regarding the variable gender.
The application of learning theories by teachers was upper than average. They mostly applied behaviorism concepts and regarding the social-cognitive theories, there was the least application. There was a significant difference between the application rate of learning theories by teachers and variables such as gender, academic document, teachers’ teaching experiences. However,
regarding variables such as length of teachers’ in-service training and their academic major, no significant difference was observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning Theories
  • Behaviorism
  • Cognitive and Social- Cognitive Theories
  • Teaching Experience
  • Primary School
  • In-Service Training