نقد و بررسی نظام ارزشیابی تحصیلی ایران از منظر ارزشیابی نظام آموزشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی.)

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات.

چکیده

خرده نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در کشور ما به طور رسمی با تصویب اولین
نظا منامه امتحانات مدارس در نظام آموزش و پرورش کشور شکل گرفت. بررسی آیین نامه ها
و شرح وظایف تشکیلات مرتبط با این خرده نظام نشان می دهد که سیاست گزاران و تصمیم گیرندگان نظام آموزشی کشور همانند
ارزشیابی از عملکرد تحصیلی دانش آموزان به ارزشیابی از نظام آموزشی کشورها توجه داشته اند.
تغییر در ساختار و برنامه های نظام آموزشی، توجه به ارزشیابی آموزشی را کمرنگ تر و نقش ارزشیابی پیشرفت تحصیلی را برجسته تر
کرده است. در این مقاله، روند خرده نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، پیگیری میشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A critical examination of Iran’s student achievement evaluation subsystem from educational evaluation system perspective

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hasani 1
  • Alireza Kiamanesh 2
1 Research Institution for Curriculum Development and Educational Innovations, Tehran
2 Islamic Azad University (Science and Research Branch)
چکیده [English]

The subsystem of student achievement evaluation in our country formally established with approvement of the first regulation of school examinations in Iran’s education system. Investigating regulations and the explanation of responsibilities of organizations related to this subsystem indicated that the policy makers and decision makers of the country’s evaluation system have paid attention to evaluation of educational system in a way similar to the students’ achievement evaluation. With changes in structure and programs of educational system, attention to educational evaluation became less prominent and on the contrary, achievement evaluation subsystem became more prominent. In this paper, we are mainly concerned with following through the changes in achievement evaluation subsystem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran’s Education system
  • Educational Evaluation
  • Student Achievement Evaluation
  • Examination