فعالیت ها، ئبازدارنده های محیطی و ویژگی های فردی مؤثر بر یادگیری غیررسمی معلمان شهر اصفهان

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان

2 دانشجوی دکترای روانشناسی دانشگاه اصفهان و عضو بنیاد ملی نخبگان ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی فعالیت ها، بازدارنده های محیطی و ویژگی های فردی مؤثر بر یادگیری غیررسمی معلمان مدارس دولتی شهر اصفهان است. این پژوهش با استفاده از طرح پژوهشی زمینه یابی انجام گرفت و جامعه آماری آن را همه معلمان مدارس دولتی در سه دوره تحصیلی نواحی پنجگانه شهر اصفهان در سال تحصیلی 1387 - 1386 تشکیل می دهند. 370 معلم به عنوان حجم نمونه به روش تصادفی طبقه ای و با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوهن و همکاران ) 2000 ( انتخاب شدند.
ابزار اصلی گردآوری اطلاعات این پژوهش، براساس پرسش نامه تعدیل شده لوهمن ) 2003 ( است که پایایی کلی آن با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ 95 / 0 برآورد شد و متخصصان روان سنجی و موضوعی نیز روایی آن را به شکل صوری و محتوایی تأیید کردند.
یافته های پژوهش نشان داد میانگین ) 50 / F= 6 و 33 / M=3 ( استفاده از فعالیت های یادگیری غی ررسمی معلمان دوره دبیرستان بیش از معلمان دوره های دیگر است و این تفاوت در سطح ) 05 / p>0 ( معنادار میباشد.
هم چنین، نتایج آزمون t تک نمونه ای در ارتباط با بازدارنده های محیطی گویای آن بود که «برقرار نکردن ارتباط با حیطه های
شغلی همکاران، نداشتن شناخت، نداشتن پاداش های مالی مناسب و دسترسی نداشتن به فنآوری کامپیوتر » کمتر از حد متوسط و «ویژگی های فردی: عشق به یادگیری و علاقه به زمینه حرفه ای خویش » بالاتر از حد متوسط بر یادگیری غیررسمی معلمان در هر سه دوره تحصیلی تأثیر داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the activities, environmental inhibitors and personal characteristics influential on teachers’ informal learning in Isfahan public schools

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Nadi 1
  • Ilnaz Sajjadian 2
1 Islamic Azad University (Khorasgan Branch)
2 Isfahan University
چکیده [English]

The purpose of this study was to examine the activities, environmental inhibitors and personal characteristics influential on teachers’ informal learning in Isfahan public schools. In this study, we used a survey research design.
The sample consisted of 370 public elementary, guidance school and high school teachers. They were selected using a randomized cluster sampling commensurate with Cohen & others (2001) formula from among all the public
elementary, guidance and high school teachers of the five districts of Isfahan, during the academic year 1386-87.
The data was collected using the adjusted lohman (2003) questionnaire.
The reliability of this questionnaire was estimated .95 using Cronbach,s Alpha coefficient. Also, its content and face validity was verified by experts and psychometrics.
The findings revealed that the degree of high school teachers’ use of informal learning activities (M=2.33) was significantly more than the teachers of other stages (p<0.05, F=6/50). Also, the results of one sample t-test showed
that four environmental factors inhibit teachers from using informal learning activities: lack of proximity to colleages’ work areas, lack of recognition, lack of monetary rewards and lower than average access to computer technology. The
other finding was that personal characteristics such as love to learning and higher than average interest in his/her own profession influenced the informal learning of teachers’ at three educational stages (elementary, guidance and high school).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Informal Learning
  • Teachers’ Behaviour
  • Personal Characteristics
  • Environmental Inhibitors
  • Activities