تبیین کیفی تجربۀ زیستۀ والدین از فرایند شکل‌گیری برنامۀ درسی آموزش در خانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی درسی دانشگاه الزهرا تهران

2 دانشیار گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکدة علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه الزهرا

چکیده

آموزش در خانه بخشی از آموزش غیررسمی است که به دانش‌آموزان اجازه می‌دهد تا در محیطی غیر از محیط مدرسه به انتخاب آموزشی دست زنند و برنامۀ درسی را مطابق با علایق خود پیش ببرند. تمایل به این نوع از آموزش با وجود غیررسمی‌بودن در ایران در حال افزایش است. مطالعۀ حاضر با هدف تبیین فرایند شکل‌گیری برنامۀ درسی آموزش در خانه انجام شد. برای این منظور مطالعۀ کیفی با رویکرد پدیدارشناسانه انجام گرفت و ۱۲ نفر از خانواده‌هایی که به آموزش کودکان خود در خانه پرداخته بودند در این پژوهش مشارکت کردند. اطلاعات با روش هفت‌مرحله‌ای کلایزی تحلیل شدند. از تحلیل داده‌های این مطالعه برای پاسخ به سؤالِ اول ۲ کدِ محوریِ ایدئولوژیکی و پداگوژیکی شناسایی شد. در پاسخ به سؤال دوم درزمینۀ مؤلفه‌های هدف، محتوا، راهبردهای تدریس، فضا و ارزشیابی مجموعاً ۱۱ کد محوری استخراج شد. طبق یافته‌ها، والدین سعی بر آن دارند تا در تدوین برنامۀ درسی علایق و استعدادهای کودک خود را در نظر بگیرند و او را از جوّ دلهره‌آور و رقابتی دور کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative explanation of lived experience of parents from the process of forming the homeschooling curriculum

نویسندگان [English]

  • Jilā Soleymāni 1
  • Parvin Samadi 2
  • Parvin Ahmadi 2
1 MA, Alzahrā University, Tehran, Iran
2 (PhD), Alzahrā University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Homeschooling constitutes part of an unofficial education process which enables students to choose a learning method and form a curriculum corresponding to their own interests in an atmosphere other than a school environment. Despite its informality, this type of education is growing in Iran. The aim of this study was to explain the process of forming a homeschooling curriculum. To do so, a qualitative research with a phenomenological approach was conducted with participation of twelve persons from the families who had educated their children at home. Data was analyzed by the seven-level Colaizzi method. To answer the first research question, two pivotal ideological and pedagogical codes were identified. To answer the second research question, and considering the components of purpose, content, teaching strategies, atmosphere, and evaluation, all in all, eleven pivotal codes were extracted. Findings indicated that the parents try to take their child's interests and talents into account when developing the curriculum and keep him or her away from a stressful and competitive environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Homeschooling
  • Homeschooling Curriculum Design Approaches
  • Components of the Curriculum
اکبری، ابوالقاسم. (1391). روش‌های جدید ارزشیابی. رشد و توسعه.
سلیمانی، بهاره.، علی‌عسگری، مجید.، حسینی‌خواه، علی و عطاران، محمد. (1397). مدرسه در خانه؛ حلقة مفقوده در نظام آموزشی ایران. فصلنامة علمی ـ پژوهشی تدریس پژوهی، 6(4)، 208-188.
شعبانی، حسن.(1390).مهارت های آموزش و پرورش. انتشارات سمت.
شکوهی‌یکتا، محسن و پرند، اکرم. (1386). آموزش در منزل جایگزین آموزش در مدرسه. فصلنامة خانواده‌پژوهی، 3(10)، 639-621.
عطاران، محمد و ملکی، صغری. (1392). آموزش در خانه: بدیل مدرسه. دوفصلنامة نظریه و عمل در برنامة درسی، 2(1)، 46-27.
فتحی‌واجارگاه، کوروش.، خراسانی، اباصلت و رودی، محمدتقی. (1391). علل گرایش به آموزش در خانه ازنظر والدین کودکان آموزش‌دیده در خانه: مطالعه کیفی تجربیات والدین. پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، 9(35)، 14-1.
مرتضایی، سیداصلان.(1397). مدرسه‌زدایی:بررسی پدیدة آموزش در خانه از ابعاد گوناگون در ایران. رشد مدیریت مدرسه، 7(1)، 59-55.
مروجی، مهدی. (1395). بازی‌های پیش‌دبستانی؛ مسابقه یا رقابت؟ رشد آموزش پیش‌دبستانی، 8(1) ، 28-26.
Aggarwall. J. C. (1995). Development and planning of modern education. Vikas Publishing House.
Anthony, V. K. (2009). Educational Counter Culture: Motivations, Instructional Approaches, Curriculum Choices, And Challenges of Home School Families (Publication No. 3352308) [Doctoral dissertation, Mississippi State University]. ProQuest Dissertations and Theses Global.
Arai, A. B. (2000). Reasons for home schooling in Canada. Canadian Journal of Education/Revue canadienne de l'éducation, 25(3), 204-217.
Baidi, B. (2019). The role of parents’ interests and attitudes in motivating them to homeschool their children. Journal of Social Studies Education Research, 10(1), 156-177.
Hepburn, C., Basham, P., & Merrifield, J. (2007). Home Schooling: From the Extreme to the Mainstream (2th ed.). studies in education policy. http://www.homeschoolworld.org/pages/05_research_statistics/ART_Homeschooling2007.pdf
Bauer, S. W. (2015). The Well-Educated Mind: A Guide to the Classical Education You Never Had (Updated and Expanded). W. W. Norton & Company.
Bielick, S., Chandler K., & Broughman, S. P., (2001). Homeschooling in the United States: 1999 (NCES 2001–033). U.S. Department of Education. National Center for education Statistics.
Bradford, V. T. (2018). Homeschooling Parents' Perceptions of Resources for Curriculum Development (Publication No. 10841963) [Doctoral dissertation, Walden University]. ProQuest Dissertations and Theses Global.
Cavan, L. R. (2017). Homeschooling in Alaska: Parent perceptions and homeschool regulations (Publication No. 10258532) [Doctoral dissertation, University of Alaska Fairbanks]. ProQuest Dissertations and Theses Global..
Clements, A. (2002). Variety of teaching methodologies used by homeschoolers: A case studies of three homeschooling families. Homeschooling methods and curriculum, 2-8.
Clements, A. D. (2002). Variety of Teaching Methodologies Used by Homeschoolers: Case Studies of Three Homeschooling Families (ED468436). https://eric.ed.gov/?id=ED468436
Driessen, G., Smit, F., & Sleegers, P. (2005). Parental involvement and educational achievement. British educational research journal, 31(4), 509-532.
Duffy, C. (2015). 102 top picks for homeschool curriculum. Duffy, C. (2005). 100 Top Picks for Homeschool Curriculum: Choosing the Right Curriculum and Approach for Your Child's Learning Style. B&H Publishing Group.
Elliott, R. J. (2019). The influence of homeschooling on the lives of college graduates: A Transcendental phenomenological study [Doctoral dissertation, Liberty University]. https://digitalcommons.liberty.edu/doctoral/2167
Evans, T., & Nation, D. (1996). Opening education. Routledge.
Purwaningsih, N., & Fauziah, Y. P. (2020). Homwschooling: An alternative education based on potential of children. In W. Striełkowski (Ed), Proceedings of the International Conference on Educational Research and Innovation (ICERI 2019): Advances in Social Science, Education and Humanities Research (pp. 191-196). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/assehr.k.200204.035
Francis, L. (2018). Instructional strategies that homeschooling parents use to teach their children mathematics [Doctoral dissertation, Walden University]. https://search.proquest.com/openview/3c8d17e3ddf959bcd164709cb74697f6/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750 
Gaither, M. (2017). The history of homeschooling. In M. Gaither (Ed.), The Wiley handbook of homeschooling (pp.7-31). Malden, MA: John Wiley & Sons, Inc.
Garlington, D. (2020). A Qualitative Study of the Factors that contribute to successful Homeschool graduates [Doctoral dissertation, Milligan college]. https://mcstor.library.milligan.edu/bitstream/handle/11558/5086/Garlington_Daniel_20200428.pdf?sequence=3 
Green, C. L., & Hoover-Dempsey, K. V. (2007). Why do parents homeschool? A systematic examination of parental involvement. Education and Urban Society, 39(2), 264-285.
Jorgenson, T. M. (2011). Homeschooling in Iowa: An investigation of curricular choices made by homeschooling parents [Doctoral dissertation, The University of Iowa]. https://search.proquest.com/openview/863fe1af9880a49708a2267d86317b36/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750 
Knowles, J. G. (1989). Cooperating with home school parents: A new agenda for public schools?. Urban Education, 23(4), 392-410.
Kraftl, P. (2013). Towards geographies of ‘alternative’education: a case study of UK home schooling families. Transactions of the Institute of British Geographers, 38(3), 436-450.
Kunzman, R., & Gaither, M. (2013). Homeschooling: A comprehensive survey of the research. Other Education-the journal of educational alternatives, 2(1), 4-59.
Lagos, J. A. (2012). Parental education rights in canada: canon and civil law approaches to homeschooling1. Studia canonica, 46(2), 401.
Lines, P.M. (2001). Homeschooling. ERIC Digest (ED457539). ERIC. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED457539.pdf
Luecke, H. M. (2001). Post-secondary decisions of public school and homeschool graduates in Jackson County  [Masters Thesis, The Graduate School University of Wisconsin-Stout]. https://minds.wisconsin.edu/bitstream/handle/1793/40039/2001lueckeh.pdf?sequence=1
Luffman, J. (1997). A profile of homeschooling in canada. Education Quarterly Review, 4(4), 30-47.
Magdelana, M. (2010). My children don’t want to go to schools don’t be afraid try homeschooling. Gramedia pustaka utama.
Marshal, J. D. (2007). Turning points in curriculum: A contemporary American memoir (2nd ed.). Pearson Merrill Prentice Hall.
Martin-Chang, S., Gould, O. N., & Meuse, R. E. (2011). The impact of schooling on academic achievement: Evidence from homeschooled and traditionally schooled students. Canadian Journal of Behavioural Science/Revue canadienne des sciences du comportement, 43(3), 195-202.
McKeon, C. C. (2007). A mixed methods nested analysis of homeschooling styles, instructional practices, and reading methodologies (Publication No. 3258748) [Doctoral dissertation, Capella University]. ProQuest Dissertations and Theses Global.
Medlin, R. G. (2013). Homeschooling and the question of socialization revisited. Peabody Journal of Education, 88(3), 284-297.
Murphy, J. (2012). Homeschooling in America. Corwin
Norman, D. I. (2019). Virtual Classrooms Bridging Homeschooling to Public Schools [Masters Thesis, Old Dominion University]. https://digitalcommons.odu.edu/ots_masters_projects/597/
Pannone, S. (2019). Homeschoolers’ experiences with the public library: A phenomenological study. Children and Libraries, 17(1), 5-10.
Ray, B. D. (2016). Homeschool SAT scores for 2014 higher than national average. https//www.nheri.org/homeschool-sat-for-2014-higher-than-national-average/
Redford, J., Battle, D., & Bielick, S. (2016). Homeschooling in the United States: 2012 (NCES 2016-096). National Center for Education Statistics, Institute of Education Sciences, U.S. Department of Education.
Samardiono. (2007). homeschooling, the leap of learning. Elex media komputindo.
Whitlow-Spurlock, B. (2019). A Grounded Theory Study of the Educational Processes Implemented by Parents Homeschooling Gifted or Twice-Exceptional Children (Publication No. 13885210) [Doctoral dissertation, Liberty University]. ProQuest Dissertations and Theses Global.
Van Galen, J. (1991). Ideologues and pedagogues: parent who teach their children at home. In J.V. Galen & M.A. Pitman (Eds), Homeschooling: political, historical, and pedagogical perspectives (pp.1-5). Ablex.
Van Galen, J. A. (1988). Ideology, curriculuum, and pedagogy in home education. Education and urban society, 21(1), 52-68.
Wanke, A. A. (2008). Parental involvement in childrens education [Masters Thesis, The State University of New York]. http://hdl.handle.net/1951/43062
Winingsih, E., & Wardhani, F. P. (2019, December). Why Does He Choose Home Schooling? In W. Striełkowski (Ed), Proceedings of the International Conference on Educational Research and Innovation (ICERI 2019): Advances in Social Science, Education and Humanities Research (pp. 111-114). Atlantis Press.
Watson, C. J. (2019). Perceptions of Homeschooling (Publication No. 13885210) [Doctoral dissertation, Kent State University]. OhioLINK Electronic Theses and Dissertations Center. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=ksuhonors1525513771346317 
Widayanti, C. G., & Siswati, S. (2009). Fenomena bullying di sekolah dasar negeri di semarang: sebuah studi deskriptif. Jurnal Psikologi Undip, 5(2). http://eprints.undip.ac.id/8336/1/FENOMENA_BULLYING__DI_SEKOLAH_DASAR_NEGERI_DI_SEMARANG.pdf