دوره و شماره: دوره 21، شماره 1 - شماره پیاپی 81، فروردین 1401 
رابطة نظر و عمل در فرایند برنامه‌‏ریزی ‏درسی: تجربه‌ای بومی

صفحه 95-112

10.22034/jei.2021.285005.1911

محمود مهرمحمدی؛ آمنه احمدی؛ نگار الهامیان؛ فاطمه زهرا احمدی