طراحی و اعتباریابی الگوی کوچینگ بر مبنای نظریۀ انتخاب در دانشگاه فرهنگیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاورۀ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران

2 گروه مشاوره واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی اراک، ایران/ استاد سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی پژوهشگاه مطالعات آموزشی وزارت آموزش‌وپرورش، تهران، ایران

3 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران.

4 دانشیار گروه مشاورۀ دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

توانایی مربیگری دانشجومعلمان در محیط آموزشی صلاحیتی اساسی برای هر معلمی است. هدف از پژوهش حاضر طراحی و اعتباریابی الگوی مربیگری بر مبنای نظریۀ انتخاب در دانشگاه است. این پژوهش از نوع آمیختۀ متوالی بود و در دو بخش کیفی با رویکرد داده‌بنیاد و بخش کمّی به روش زمینه‌یابی انجام شد. بخشِ کیفی شامل مصاحبه با استادان دانشگاه است که طبق اصل اشباع نظری، با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند (N:۳۶۰)، انجام ‌شده است و بخش کمّی طبق فرمول کوکران بود و گروه هدف 360 نفر از دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان بودند. در این مرحله از روش نمونه‌گیری چند‌مرحله‌ای استفاده شد. برای جمع‌آوری داد‌ه‌ها در بخش کیفی از روش سندکاوی و مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته و در بخش کمّی از پرسش‌نامۀ محقق‌ساخته بهره‌گیری شد. شیوۀ تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در بخش کیفی کدگذاری باز، محوری و انتخابی با نرم‌افزار مکس‌کیودا و با رویکرد تحلیل مضمون صورت گرفت و در بخش کمّی از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده شد. بر اساس نتایج، الگوی مربیگری شامل ۲ بُعد مربیگری شخصی و مربیگری آموزشی و 7 مؤلفۀ اصلی شامل کشف خود، هدف‌‌گذاری هوشمند، جست‌وجوگری و پیگیرماندن در کار، رابطه‌سازی، آموزش و ایجاد دانش، محیط‌سازی، اثربخشی و نفوذ است. در این پژوهش 35 شاخص برای الگوی مربیگری ارائه شد. درنهایت ابعاد و مؤلفه‌های اصلی الگوی مربیگری بر مبنای نظریۀ انتخاب مشخص شد. مشخص شد که الگوی ارائه‌شده برازش مناسبی دارد و ساختار عاملی مفروض آن تأیید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and validating a coaching model based on choice theory in Farhangiān University

نویسندگان [English]

  • Seyed Aliakbar Mortazavi Emāmi 1
  • Ghodsi Ahghar 2
  • Davood Taghvā’i 3
  • Hassan Asadzāde 4
1 , PhD Candidate in Counselling Psychology at Islamic Āzād University (Arāk Branch), Arāk, Iran
2 Consulting Group of Arak Unit, Islamic Azad University of Arak, Iran/(PhD), Organization for Educational Research and Planning (Research Institute for Education), Tehran, Iran
3 (PhD), Islamic Āzād University (Arāk Branch), Arāk, Iran
4 (PhD), Allāme Tabātabā’e University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The coaching ability of the student-teachers in the educational environment is a key competence for any teacher. The purpose of this study was to design and validate a coaching model based on the choice theory at the University. It was a sequential mixed-methods study which consisted of a qualitative section with grounded theory approach and a quantitative section with field finding method. In the qualitative section, the University professors were interviewed. They were selected according to the principle of theoretical saturation using purposive sampling method (N= 32). In the quantitative section of the study, the sample size was calculated based on the Cochran's formula and therefore, 360 students and teachers of Farhangiān University were selected through multi-stage cluster sampling method. Document mining and semi-structured interviews were used to collect data in the qualitative section and a researcher-made questionnaire was used in the quantitative section of the study. The method of data analysis in the qualitative section was open, axial and selective coding which was done by MAXqd software with thematic analysis approach. In the quantitative section of the study, exploratory and confirmatory factor analysis were used. The results showed that the coaching model includes two dimensions of personal coaching and educational coaching, 7 main components including (self-discovery, smart Chinese goal, searching and staying at work, relationship building, training and knowledge creation, environment building, effectiveness and influence) and 35 indicators were presented as a coaching model. Finally, the main dimensions and components of the coaching model was identified based on the choice theory. It was found that the proposed model has an acceptable fit and the assumed factor structure was confirmed.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coaching
  • Choice Theory
  • Validation
  • Exploratory Factor Analysis
  • Confirmatory Factor Analysis
سامرز، مت. (1397). کوچینگ در کار و عمل (ترجمة سید احمد طباطبائی). مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران. (اثر اصلی در سال 2019 چاپ شده است).
سهرابی، گلناز. (1399). تئوری انتخاب. زرین کلک.
صاحبی، علی. (1397). انسان و انتخاب دشوار. ذهن‌آویز.
صاحبی، علی و پهلونژاد، امیرمحمد. (۱۳۹8). مربیگری زندگی: خودشکوفایی در سایة راهبری شخصی. اندیشة احسان.
طهماسب‌زاده شیخلار، داود.، حبیبی، حمدالله و جعفری، کریم. (1397). مقایسة دیدگاه اساتید و دانشجویان در کیفیت کاربست روش مربیگری (مربیگری) در فعالیت‌های آموزشی اعضای هیئت‌علمی. نشریة راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 12(2)،25-49
فتحی‌واجارگاه، کوروش.، خراسانی، اباصلت.، دانشمندی، سمیه و آرمان، مانی. (1393). مربیگری در آموزش و بهبود منابع انسانی. مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
کوری، جرالد. (1391). نظریه و روش‌های مشاورة گروهی (ترجمة فائزه عسگری، مریم خدابخشی، مهرنوش دارینی، فرناز عسکری). شبنم دانش. (اثر اصلی در سال 2005 چاپ شده است).
Abu Mansor, N.N., Syafiqah Abd Rahim., Mohamed, A., Idris, N. (2012). Determinates of coaching culture development: A case study. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 40(2012), 485 – 489
Berg, M. E., & Karlsen, J. T. (2012). An evaluation of management training and coaching. Journal of Workplace Learning, 24(3), 177-199
Bolton, M. K. (1999). The role of coaching in student teams: A “just-in-time” approach to learning. Journal of Management Education, 23(3), 233-250.
Burley, S., & Pomphrey, C. (2011). Mentoring and coaching in schools: Professional learning through collaborative inquiry. Routledge.
Churchill, P. M. (1976, May 6-8). Creativity and Locus of Control in Junior High School Students [Paper presentation]. The Annual Spring Conference of the New England Educational Research Organization. https://eric.ed.gov/
De Valk, p. (2011). Creating a Coaching Culture. Institute of Leadership & Management
Gallwey, T. (2011). The Inner Game of Work: Focus, Learning, Pleasure, and Mobility in the Workplace. Random House
Glaser, B. (2013). What is grounded theory. http://www.groundedtheory.com/what-is-gt.aspx
Graham, F., Rodger, S., & Ziviani, J. (2009). Coaching parents to enable children's participation: An approach for working with parents and their children. Australian Occupational Therapy Journal, 56(1), 16-23.
 Grant, A- M. (2001). Towards a psychology of coaching. Sydney Coaching Psychology Unit, University of Sydney.https://www.researchgate.net/profile/Anthony-Grant-4/publication/228598134_Towards_a_psychology_of_coaching/links/54c81fa70cf238bb7d0d9949/Towards-a-psychology-of-coaching.pdf
 Grant, A. M., & Palmer, S. (2002). Coaching Psychology Meeting held at: the Annual Conference of the Division of Counselling Psychology. British Psychological Society. https://files.eric.ed.gov/
Green, S., Grant, A., & Rynsaardt, J. (2007). Evidence-based life coaching for senior high school students Building hardiness and hope. International Coaching Psychology Review, 2(1), 24-32.
Heron, J., & Reason, P. (1997). A participatory inquiry paradigm. Qualitative inquiry, 3(3), 274-294. http://eric.ed.gov.
Jones, D. N., & Paulhus, D. L. (2011). The role of impulsivity in the Dark Triad of personality. Personality and Individual Differences, 51(5), 679-682.
Kim, S. (2014). Assessing the influence of managerial coaching on employee outcomes. Human Resource Development Quarterly, 25(1), 59-85.
Kline, R. B. (2010). Principles and practice of structural equation modeling (3rd ed.). The Guilford Press.
Law, H., Ireland, S., & Hussain, Z. (2007). The psychology of coaching, mentoring and learning. John Wiley & Sons Ltd.
Lawrence, P. (2015). Building a coaching culture in a small Australian multinational organisation. Coaching: An International Journal of Theory, Research and Practice, 8(1), 53-60.
Lin, W. J., Lin, C. Y., & Chang, Y. H. (2017). The impact of coaching orientation on subordinate performance: the moderating effects of implicit person theory and LMX. Asia Pacific Journal of Human Resources, 55(1), 86-105.
MacRae, R. (2010). Coaching and consolidating the practice of newly qualified social workers: a brief literature review. South Lanarkshire Council.
Matsuo, M. (2018). How does managerial coaching affect individual learning? The mediating roles of team and individual reflexivity. Personnel review, 47(1), 118-132. https://doi.org/10.1108/PR-06-2016-0132
Moen, F., & Federici, R. A. (2012). Perceived leadership self-efficacy and coach competence: Assessing a coaching-based leadership self-efficacy scale. International journal of Evidence Based Coaching and Mentoring, 10(2), 1-16. https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/bitstream/handle/11250/2621508/Moen.pdf?sequence=1
Palmer, S., & Whybrow, A. (2006). The coaching psychology movement and its development within the British Psychological Society. International Coaching Psychology Review, 1(1), 5-11.
Reeves, D. B., & Allison, E. (2009). Renewal coaching: Sustainable change for individuals and organizations. John Wiley & Sons.
Schalk, M., & Landeta, J. (2017). Internal versus external executive coaching. Coaching: An International Journal of Theory, Research and Practice, 10(2), 140-156.
Tabachnick, B- G. & Fidell, L- S. (2007). Using multivariate statistics (5th ed). Allyn and Bacon.
Veselka, L., Schermer, J. A., & Vernon, P. A. (2012). The Dark Triad and an expanded framework of personality. Personality and Individual Differences, 53(4), 417-425.
Vesso, S., & Alas, R. (2016). Characteristics of a coaching culture in leadership style the leader’s impact on culture. Problems and Perspectives in Management, 14(2), 306-318.
Wales, S. (2003). Why coaching? Journal of change management, 3(3), 275-282.
Walker,A.(2011). An HR perspective on executive coaching for organizational Learning. International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring, 9(2), 67-79.