دوره و شماره: دوره 21، شماره 3 - شماره پیاپی 83، مهر 1401 
شناسایی شاخص‌های منش مربیگری مدیران مدارس مقاطع ابتدایی

صفحه 47-68

10.22034/jei.2022.321352.2214

جواد امجدی حور؛ مهدی مصلح گرمی؛ الهه سلطانی؛ عادل زاهد بابلان


شناسایی مؤلفه‌های سواد صلح معلمان متوسطۀ دورۀ اول

صفحه 123-150

10.22034/jei.2022.303166.2094

زهره طهماسبی؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ باقر انصاری؛ اسدالله عباسی