اثربخشی فلش‌کارت دیجیتالی و پویانمایی در یادسپاری واژه‌های عربی دانش‌آموزان پسر متوسطۀ اول شهرستان اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده

با توجه به شرایط محیطی کشور ایران و همسایگی‌اش با کشورهایِ عربی یادگیری زبان عربی به‌منزلۀ زبان دوم اهمیت فراوانی دارد. به این منظور، زبان عربی در دورۀ اول و دوم مقطع متوسطه آموزش داده می‌شود. این مقاله به مقایسۀ روش‌های تدریس در حفظ و یادسپاری واژه‌های عربی دانش‌آموزان پسر در دورۀ متوسطۀ اول شهرستان اهواز می‌پردازد. به‌منظور یادسپاری 200 واژه، پس از آموزش افراد در کلاس‌های مرسوم و آموزش تکمیلی در سه گروه مطالعاتی به سه روش تدریس مرسوم، بر اساس طرح تحقیق، فلش‌کارت‌های دیجیتالی و پویانمایی تهیه شد. طبق این مقایسه، 8 هفته پس از شروع آموزش‌ها، در پس‌آزمون، روش فلش‌کارت‌های دیجیتالی و پویانمایی با ضریب خطای 0/05 تفاوت معناداری با روش تدریس مرسوم داشتند. اما با گذشت 1۶ هفته از آموزش‌ها و در مرحلۀ پیگیریْ روش به‌یادسپاریِ واژه‌ها با استفاده از پویانمایی فقط با ضریب خطای 0/01 تفاوت معناداری در مقایسه با روش تدریس مرسوم و فلش‌کارت‌های دیجیتال داشت. همچنین این روش با میانگین به‌یادسپاری بیش از 128 واژه موفق بوده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Digital Flashcards and Animation on Memorizing Arabic Vocabulary for High School Students in Ahvaz

نویسنده [English]

  • Majid Hamdani
Assitant Professor, Department of Educational Sciences, Farhangian University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Based on environmental situation of Iran, learning second language has great importance. For this purpose, Arabic language teaching is implemented in the first and second levels of high schools of Iran. This article compares the teaching methods of memorizing the Arabic vocabulary of male students in the first high school in Ahvaz. In order to memorize 200 words, after teaching the subjects in conventional classes and added education in three study groups, three methods of traditional teaching, digital flashcards and animation based on the research design, were determined that in the post-test that conducted 8 weeks after the beginning of word memorizing, the Digital flashcard and animation were significantly different from traditional teaching method with 0.05 error coefficient. But after 16 weeks of training and memorizing in the follow-up phase, only the memorized vocabulary using animation method compared to the traditional method of digital flashcards had a significant difference with the error coefficient of 0.01 with an average 128.5 memorized words. This differences shows a significant elements that embedded in animation method to help student in memorizing Arabic words.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital FlashCard
  • Animation
  • Memorizing
  • Vocabulary
  • Arabic
ابراهیمیان، عباس و نبی‌فر، نسا. (139۴). تأثیر سه شیوۀ آموزشی واژگان، اجزای سازندۀ واژگان، فلش‌‌‌کارت و سر‌‌‌نخ‌‌‌های بافتی بر یاد‌‌‌سپاری فوری و با تأخیر واژگان دانش‌آموزان پایۀ سوم دبیرستان. پژوهش‌‌‌های آموزشی و کاربردی زبان انگلیسی، 8(17)، ۴۲-۶۳.
پیروی، رضا و فلسفی‌نژاد، محمدرضا. (1397). تحلیل نمرات خام پذیرفته‌شدگان آزمون ورودی دانشگاه‌های ایران در دروس عمومی، اختصاصی و زبان انگلیسی. رشد آموزش زبان‌های خارجی، 12۶، 1-۴.
تقی‌زاده، هدایت‌الله و برقی، محدثه. (1399). آسیب‌شناسی مهارت خوانداری کتاب‌های عربی دورۀ اول متوسطه (مطالعۀ موردی مدرسۀ دخترانۀ سیزده آبان شاهرود). پویش در آموزش علوم انسانی، ۶(1)، 23-39.
حیدریان، یگانه و اسلام‌پناه، مریم. (1397). نقش آموزش الفبای فارسی به شیوۀ پویانمایی بر میزان پیشرفت درسی و تمرکز ذهنی دانش‌‌‌آموزان دارای اختلال یادگیری پایۀ اول ابتدایی [مقالۀ ارائه‌شده]. سومین کنفرانس بین‌المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم‌انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی، کرج، ایران. https://civilica.com/doc/865391
سازمان پژوهش و برنامه‌‌‌ریزی. (1398). عربی پایه نهم. شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.
فردانش، هاشم. (1398). طراحی آموزشی: مبانی، رویکردها و کاربردها. سمت.
کیارسی، سمیه.، کیارسی، زهرا و کیارسی، آزاده. (139۶). بررسی تأثیر تدریس مبتنی بر انیمیشن‌‌‌های داستانی کوتاه بر میزان درک مطلب دانش‌‌‌آموزان دختر دو‌‌‌زبانۀ فارسی عرب‌زبان پایۀ چهارم شهر اهواز [مقالۀ ارائه‌شده]. کنفرانس ملی روان‌شناسی تربیتی و برنامه‌‌‌ریزی و آموزش دبستان و پیش‌دبستان، شادگان، ایران. https://civilica.com/doc/769729
وفایی، لیلا و اشعری‌تبار، نرجس (139۶). تأثیر تکنیک‌های کپی ـ پوشش ـ مقایسه و خوداصلاحی فوری بر پیشرفت دیکته و یادآوری املای لغات فراگیران زبان انگلیسی ایرانی در پایۀ نهم. پژوهش‌‌‌های زبان‌شناختی در زبان‌‌‌های خارجی، 7(1)، 271-297. 
Alghamdi, H. H. (2019). Exploring Second Language Vocabulary Learning in ESL Classes. English Language Teaching, 12(1), 78-84.
Al-Musawi, M. J. (2017). Arabic literature for the classroom: Teaching methods, theories, themes and texts. Taylor & Francis.
Balilah, A., & Archibald, L. (2018). The measurement of language ability and impairment in Arabic-speaking children. In Revisiting the assessment of second language abilities: From theory to practice (pp. 65-84). Springer, Cham.
binti Mokhtar, M. (2019). The usage of animation programme in arabic language learning and its effect on vocabulary recall and basic verbal skills: a case study at Al Amin Gombak Islamic Primary School [Master of Education, International Islamic University Malaysia]. http://studentrepo.iium.edu.my/handle/ 123456789 /9659.
Chen, R. W., & Chan, K. K. (2019). Using augmented reality flashcards to learn vocabulary in early childhood education. Journal of Educational Computing Research, 57(7), 1812-1831.
Davis, J. L. (2019). Brain structure, learning, and memory. Routledge.
Ebrahimain, A., & Nabifar, N. (2015). The effect of three vocabulary learning strategies of word-part, word-card and context-clue on Iranian high school students’ immediate and delayed English vocabulary learning and retention. Journal of English Language Pedagogy and Practice, 8(17), 42-63.
Elstad m, E., & Christophersen, K. A. (2017). Perceptions of Digital Competency among Student Teachers: Contributing to the Development of Student Teachers’ Instructional Self-Efficacy in Technology-Rich Classrooms. Educational Sciences, 7(27), 1-15.
Fuadah, N., Fariz, M., & Indah, R. N. (2020). Arabic Vocabulary Acquisition through Short Animation Movie. [Paper presentation]. International Conference on Islam, Science and Technology (ICONQUHAS) 2018, Bandung, Indonesia. https://eudl.eu/doi/10.4108/eai.2-10-2018.2295551.
Groth, R. E., Bergner, J. A., & Austin, J. W. (2020). Dimensions of learning probability vocabulary. Journal for Research in Mathematics Education, 51(1), 75-104. 
Jones, P. E. (2009). From ‘external speech’to ‘inner speech’in Vygotsky: A critical appraisal and fresh perspectives. Language & Communication, 29(2), 166-181.
Kayaoglu, M. N., Dag Akbas, R., & Ozturk, Z. (2011). A small scale experimental study: Using animations to learn vocabulary. Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 10(2), 24-30.
Hall, A. H. (2014). Making Spelling Meaningful: Using Explicit Instruction and Individual Conferencing. Reading Matters, 14, 34-37. 
Hamdan, M. N., & Ali, A. Z. M. (2015). Developing and Evaluating of Non-Realistic Three-Dimensional (3d-Nr) and Two-Dimensional (2d) Talking-Head Animation Courseware. Malaysian Online Journal of Educational Technology, 3(1), 35-48.
Hat, N. C., Hamid, M. F. A., Sha'ari, S. H., & Zaid, S. B. (2017). The effectiveness of the use of animation in arabic language learning. Asian Social Science, 13(10), 124-129.
Hiebert, E. H., & Kamil, M. L. (2005). Teaching and learning vocabulary: Bringing research to practice. Routledge.
Hung, H. T. (2015). Intentional vocabulary learning using digital flashcards. English Language Teaching, 8(10), 107-112.
Ma, Q. (2017). Technologies for teaching and learning L2 vocabulary. In C. A. Chapelle and S. Sauro (Eds), The handbook of technology and second language teaching and learning (pp. 45-61). Wiley.
Management Association, I.R. (2019). Computer-Assisted Language Learning: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications. IGI Global.
Matsuoka, W, & Hirsh, D. (2012). Vocabulary learning through reading: does an ELT course book provide good opportunities? In D. Hirsh (Ed.), Current Perspectives in Second Language Vocabulary Research (pp. 51-177).Peter Lang.
Mascareño, A. (2008). Communication and cognition: The social beyond language, interaction and culture. Integrative Psychological and Behavioral Science, 42(2), 200-207.
Masrai, A., & Milton, J. (2019). How many words do you need to speak Arabic? An Arabic vocabulary size test. The Language Learning Journal, 47(5), 519-536. 
Milligan, K., Astington, J. W., & Dack, L. A. (2007). Language and theory of mind: Meta‐analysis of the relation between language ability and false‐belief understanding. Child development, 78(2), 622-646.
Naemi, A. M., & Naemi, A. (2017). Effectiveness of smart training on creativity and achievement motivation in science course of sixth-grade students of primary schools. International Journal of Educational and Psychological Researches, 3(3), 168-172.
Nation, P. (2014). Designing reading tasks to maximise vocabulary learning. Applied Research on English Language, 3(1), 1-8.
Nikoopour, J., & Kazemi, A. (2014). Vocabulary learning through digitized & non-digitized flashcards delivery. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 98, 1366-1373.
Ostad, S. A., & Askeland, M. (2008). Sound-based number facts training in a private speech internalization perspective: evidence for effectiveness of an intervention in grade 3. Journal of Research in Childhood Education, 23(1), 109-124.
Ramezanali, N., & Faez, F. (2019). Vocabulary learning and retention through multimedia glossing. Language Learning & Technology, 23(2), 105-124.
Reynolds, B. L., & Shih, Y. C. (2019). The learning effects of student-constructed word cards as homework for the adolescent English Language classroom. System, 81, 146-162.
Ryding, K. C., & Allen, R. (2013). Teaching and learning Arabic as a foreign language: A guide for teachers. Georgetown University Press.
Sage, K., Piazzini, M., Downey IV, J. C., & Ewing, S. (2020). Flip it or click it: Equivalent learning of vocabulary from paper, laptop, and smartphone flashcards. Journal of Educational Technology Systems, 49(2), 145-169.
Tulving, E. (2000). Memory: an overview. In A. E. Kazdin (Ed.), Encyclopedia of Psychology (Vol. 5, pp. 161-162). American Psychological Association.
Wanda, D., Fowler, C., & Wilson, V. (2016). Using flash cards to engage Indonesian nursing students in reflection on their practice. Nurse education today, 38, 132-137.
Younes, M. (2014). The integrated approach to Arabic instruction. Routledge.