شناسایی و تحلیل ‌مهم‌ترین چالش‌های پداگوژیکی آموزش ابتدایی در محیط یادگیری الکترونیکی با رویکرد فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی مطالعات برنامۀ درسی، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، ایران

2 دانشیار گروه روش‌ها و برنامه‌های آموزشی و درسی، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر شناسایی مهم‌ترین چالش‌های پداگوژیکی آموزش ابتدایی در محیط یادگیری الکترونیکی است. متناسب با این هدفْ طرح پژوهش کیفی، از نوع فراترکیب، اتخاذ شد. داده‌های پژوهش با استفاده از الگوی هفت مرحله‌ای سندلوسکی و باروسو (2007) گردآوری شدند. بدین منظور در پایگاه‌های اطلاعاتی در محدودۀ زمانی موردنظر (مطالعات داخلی ۱۴۰۰-1399 و مطالعات خارجی 2021-2020) مقالات جست‌وجو شدند. درنهایت از میان 217 مقالۀ مرتبط با حوزۀ پژوهش تعداد 39 مقاله، که به‌صورت مستقیم چالش‌های آموزش ابتدایی در محیط یادگیری الکترونیکی را بررسی کرده بودند، به روش هدفمند و با استفاده از برنامۀ مهارت‌های ارزیابی حیاتی (CASP) انتخاب و وارد مرحلۀ تحلیل شدند. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش تحلیل محتوا به شیوۀ مقوله‌بندی استفاده شد. برای بررسی قابلیت اعتبار و اعتماد یافته‌ها نیز از معیارهای خودبازبینی محقق و روش مرور همتا بهره گرفته شد. درنهایت تحلیل عمیق مطالعات پیشین به بازنمایی 11 مقولۀ اصلی، 32 مفهوم و ۲۴۲ کد مرتبط منتج شد. بر اساس یافته‌های پژوهش، چالش‌های پداگوژیک شناسایی‌شده به ترتیب شامل مسائل مربوط به تعاملات، معلمان، دانش‌آموزان، والدین، روش تدریس، مدیریت کلاسی، نظارت و ارزشیابی، تکالیف و بازخورد، محتوای آموزشی، نتایج یادگیری و منابع آموزشی بوده است. در پایان، نتایج فراترکیب بر لزوم بازاندیشی و تمهید سازوکارهایی آموزشی مناسب برای کاهش آثار چالش‌ها و مسائل احتمالی و نیز ارتقای شرایط مثبت تأکید شده و به برخی پیشنهادهای کاربردی اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and analyzing the most important pedagogical challenges of primary school education in the e-learning environment with a meta-synthesis approach

نویسندگان [English]

  • Farzāne Tāri 1
  • Mohammad Javādipour 2
  • Rezvān Hakimzāde 2
  • Marziye Dehghāni 2
1 PhD Candidate in Curriculum Studies, University of Tehran, Tehran, Iran
2 (PhD), University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research was to identify the most important pedagogical challenges of primary school education in the e-learning environment. In accordance with this aim, a qualitative research design of the meta-synthesis type was selected. Data were collected using Sandelowski & Barroso (2007)'s seven-stage model. For this purpose, after searching for articles in the databases (during the period 1399-1400 for the nationwide researches and 2020-2021 for the foreign researches), finally, out of 217 articles related to the field of this research, 39 articles that directly address the challenges of primary school education in the e-learning environment, were purposefully selected using the Critical Assessment Skills Program (CASP), and they were entered into the analysis phase. To analyze the data, the content was analyzed using the categorization method. To evaluate the validity and reliability of the findings, the researcher's self-review criteria and peer review method were used. Finally, in-depth analysis of the previous studies resulted in the representation of 11 main categories, 32 concepts and 242 related codes. Findings showed that the identified pedagogical challenges have included issues on the interaction, teachers, students, parents, teaching method, classroom management, monitoring and evaluation, homework and feedback, educational content, learning outcomes and educational resources. Finally, the results of meta-synthesis emphasized the need for rethinking and preparing appropriate educational mechanisms to reduce the effects of challenges and potential problems, and promoting the positive conditions, and some practical suggestions have been point out.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Primary School Education
  • E-learning Environment
  • Pedagogical Challenges
  • Meta-Synthesis
ابراهیم‌آبادی، حسین. (1۴۰۰). تحولات فضای مجازی، نظریه‌های یادگیری و الگوهای آموزش الکترونیکی. نامۀ علوم پایه، 1، 8۵-101. 
البرزی، محبوبه.، محمدی، مهدی.، ناصری‌جهرمی، رضا.، صفری، مریم. و میرغفاری، فاطمه. (1۴۰۰). تجارب معلمان دورۀ ابتدایی از چالش‌های تغییر آموزش سنتی به آموزش مجازی در دوران شیوع ویروس کرونا. مطالعات آموزش و یادگیری، 13(1)، 1-19.
ابوالمعالی‌الحسینی، خدیجه. (1399). پیامدهای روان‌شناختی و آموزشی بیماری کرونا در دانش‌آموزان و راهکارهای مقابله با آن‌ها.روان‌شناسی تربیتی، 1۵(۵۶)، 1۵3-1۶۶. 
بارخدا، سید جمال و احمدحیدری، پرستو. (1۴۰۰). بازنمایی تجارب دانشجویان از چالش‌ها و مشکلات تدریس اساتید در فضای مجازی. تدریس‌پژوهی، 9(1)، 73-98.
پورکریمی، جواد و علیمردانی، زهره. (1399). عوامل مؤثر بر تعاملات در محیط‌های یادگیری الکترونیک (مطالعه‌ای فراترکیب). فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 11(1)، 2۵-۴۴. 
تاری، فرزانه.، شمس‌مورکانی، غلامرضا. و رضایی‌زاده، مرتضی. (139۶). شناسایی و مدل‌سازی مهم‌ترین چالش‌های به‌کارگیری آموزش الکترونیکی با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM) در شرکت ملی گاز ایران. آموزش و توسعۀ منابع انسانی، ۴(1۴)، 27-1.
جعفری، پریوش و سعیدیان، نرگس. (138۵). ابعاد پداگوژیک دانشگاه مجازی به منظور ارائۀ یک مدل مناسب. دانش و پژوهش در علوم تربیتی، 3(12)، 1-2۶. 
حاجی، جمال.، محمدی‌مهر، مژگان. و محمدی‌آذر، حدیقه. (1۴۰۰). بازنمایی مشکلات آموزش در فضای مجازی با استفاده از برنامۀ شاد در دورۀ پاندمی کرونا: یک مطالعۀ پدیدارشناسی. فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 11(3)، 1۵3-17۴.
حوری‌زاد، بهمن. (1393). غنی‌سازی تکالیف آموزشی؛ سازوکارها و راهنمای عمل مدیران، معلمان و اولیای دانش‌آموزان. سایۀ سخن. 
خادمی، یوسف و ستاری، صدرالدین. (1۴۰۰). ارزیابی و اولویت‌بندی انواع تعامل و مشارکت در محیط یادگیری الکترونیکی با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله‌مراتب (AHP). فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 11(3)، 87-107.
خوش‌خلق، ایرج و اسلامیه، محمدمهدی. (138۵). تدوین و طرحی الگویی برای ارائۀ بازخوردهای کیفی در ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی. نوآوری‌های آموزشی، ۵(18)، ۵۷-78. 
شورای عالی انقلاب فرهنگی. (139۵). مطالعه و تدوین چشم‌انداز آموزش مجازی در آموزش‌وپرورش جمهوری اسلامی ایران. https://sccr.ir/files/6929.pdf
رضوی، سید عباس . (1390). تعامل در محیط یادگیری الکترونیکی. رشد تکنولوژی آموزشی، 27(۴)، 1۴-18.
زارع‌خلیلی، مجتبی و فریدونی، فائزه. (1399). آسیب‌شناسی آموزش مجازی از دیدگاه معلمان دورۀ ابتدایی؛ مطالعۀ موردی کیفی. پیشرفت‌های نوین در مدیریت آموزشی، 1(2)، ۴۳-۵۳. 
زینی‌وندنژاد، فرشته و نویدی، احد. (1۴۰۰). استفاده از سامانۀ شاد و تدریس تلویزیونی در دورۀ شیوع کرونا: «کاستی‌ها» و «چون‌وچراها». نوآوری‌های آموزشی، 20(2)، 7-3۴.
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی. (1399). ارزشیابی، گام آخر در آموزش مجازی. http://oerp.ir/baztab/11357/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%8C-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C
سلیمی، سمانه و فردین، محمدعلی. (1399). نقش ویروس کرونا در آموزش مجازی، با تأکید بر فرصت‌ها و چالش‌ها. فصلنامۀ علمی پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 8(2)، ۴۹-۶۰.
سیف، علی‌اکبر. (1391). روان‌شناسی پرورشی نوین. دوران. 
شفیعی، صابر و هاشمی، حبیب‌الله. (1399). مهارت‌ها مدیریتی کلاس درس. پیشرفت‌های نوین در روان‌شناسی، علوم تربیتی و آموزش‌وپرورش، 3(2۵)، 78-88. 
صمدی، نرگس. (1۴۰۰). تحلیل و بررسی پیامدهای تربیتی گسترش فضای مجازی در وضعیت کرونایی و پساکرونایی بر دانش‌آموزان کشور. راهبردهای نو در روان‌شناسی و علوم تربیتی،3(9) ، 1۴-2۵.
عباسی، فهیمه.، حجازی، الهه. و حکیم‌زاده، رضوان. (1399). تجربۀ زیستۀ معلمان دورۀ ابتدایی از فرصت‌ها و چالش‌های تدریس در شبکۀ آموزشی دانش‌آموزان (شاد): یک مطالعۀ پدیدارشناسی. تدریس‌پژوهی، 8(3)، 1-2۴.
عزیزی، سیدمحسن.، فرج‌اللهی، مهران.، سراجی، فرهاد.، خاتونی، علیرضا. و سرمدی، محمدرضا. (1397). کاربست ویژگی‌های مؤلفه‌های برنامۀ درسی مجازی؛ در دوره‌های آموزش مجازی علوم پزشکی. توسعۀ آموزش در علوم پزشکی، 11(31)، ۶۲-70.
غفوری‌فرد، منصور. (1399). رونق آموزش مجازی در ایران: توان بالقوه‌ای که با ویروس کرونا شکوفا شد. آموزش در علوم پزشکی، 20(83)، 33-3۴.
قربانخانی، مهدی و صالحی، کیوان. (139۵). بازنمایی چالش‌های آموزش مجازی در نظام آموزش عالی: مطالعه‌ای با روش پدیدارشناسی. فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 7(2)، 123-1۴۸.
کرمی‌پور، محمدرضا. (139۵). از پداگوژی تا رهبری آموزشی. رشد فناوری آموزشی، 31(8)، 38-۴۰.
گوتیه، کلرمون و تاردیف، موریس. (1399). پداگوژی: علم و هنر یاددهی ـ یادگیری از دوران باستان تا به امروز (ترجمۀ فریده مشایخ). سمت. (تاریخ انتشار به زبان اصلی 2012). 
مانیان، امیر.، موسی خانی، محمد.، حسن‌زاده، علیرضا. و جامی پور، مونا. (1393). طراحی مدل بلوغ مدیریت دانش هم‌راستا با استراتژی‌های کسب‌وکار: با استفاده از روش فراترکیب. مدیریت فناوری اطلاعات، ۶(2)، 307-332. 
محسن‌پور، بهرام. (1393). مبانی برنامه‌ریزی آموزشی. سمت. 
محمدی، مهدی.، کشاورزی، فهیمه.، ناصری‌جهرمی، رضا.، ناصری‌جهرمی، راحیل.، حسام‌پور، زهرا.، میرغفاری، فاطمه و ابراهیمی، شیما. (1399). واکاوی تجارب والدین دانش‌آموزان دورۀ اول ابتدایی از چالش‌های آموزش مجازی با شبکه‌های اجتماعی در زمان شیوع ویروس کرونا. نشریۀ پژوهش‌های تربیتی، ۷(۴۰)، 7۴-101.
مرادی، امیر و ضرغامی، سعید. (1399). تنگناها و راهبردهای به‌کارگیری شبکۀ‌ اجتماعی دانش‌آموزی (شاد) در تدریس و یادگیری دانش‌آموزان در دوران شیوع کرونا: مطالعه‌ای پدیدارشناسانه. نوآوری‌های آموزشی، 20(2)، 3۵-۶۰.
مرادی، خدیجه و هداوند، ضا. (139۶). بررسی میزان و تأثیر سواد دیجیتالی دبیران شاغل در مدارس راهنمایی شهرستان‌های استان تهران بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان. ادکا، ۴(1) ، 1۴-29.
مشایخ، فریده. (1389). جایگاه پداگوژی در کیفیت یادگیری الکترونیکی: از نظریه تا کاربرد. مدارس کارآمد، 3(1)، 20-22.
معصومی‌فرد، مرجان. (1398). مطالعۀ رابطۀ انواع تعامل در یادگیری الکترونیکی با کیفیت یادگیری مشارکتی (موردمطالعه: دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش محیط‌زیست). آموزش محیط‌زیست و توسعۀ پایدار، 7(3)، 103-11۴. 
میرانی‌سرگزی، نرگس.، حیدری‌آبروان، محمدجواد.، عسکری، مهتاب. و خوش‌خواهش، رویا. (2۶ شهریور، 1399). کرونا و چالش‌های آموزش مجازی در ایران [مقالۀ ارائه‌شده]. در دومین کنفرانس بین‌المللی روان‌شناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و مشاوره، پادوا، ایتالیا.
نجفی، حسین. (1391). مبانی پداگوژیکی آموزش از دور و نظریه‌های آن. پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، 9(3۴)، 32-۴۱.
وحدانی، محسن.، رضاسلطانی، نجمه و جعفری، محمد. (1۴۰۰). طراحی الگوی پداگوژیکی برای پیاده‌سازی اهداف برنامۀ درسی تربیت‌بدنی مدارس در دوران شیوع کوید‌ـ19‌. پژوهش در ورزش تربیتی، 9(22)، 17-۴۶.
Abdel-Fattah, M. A., EMAM, O. E., & Abdel-Hady, B. A. (2019). Developing Production Process of e-learning Courses: A four Phase Model. International Journal of Applied Engineering Research, 14(10), 2347-2358.
Abuhammad, S. (2020). Barriers to distance learning during the COVID-19 outbreak: A qualitative review from parents’ perspective. Heliyon, 6(11), 1-5.
Adedoyin, O. B., & Soykan, E. (2020). Covid-19 pandemic and online learning: the challenges and opportunities. Interactive Learning Environments. https://doi.org/10.1080/10494820.2020.1813180.
Aga Khan Foundation. (2021). Supporting Primary School Educators to Help Students Learn. https://www.akdn.org/sites/akdn/files/media/documents/various_pdf_documents/akdn_primary_educators_tips_and_resources_during_covid-19_vs02. pdf .
Al-Fraihat, D., Joy, M., & Sinclair, J. (2020). Evaluating E-learning systems success: An empirical study. Computers in Human Behavior, 102, 67-86.
Alhammadi, S. (2021). The Effect of the COVID-19 Pandemic on Learning Quality and Practices in Higher Education Using Deep and Surface Approaches. Education Sciences, 11(9), 1-13.
Anas, A. (2020). Perceptions of Saudi students to blended learning environments at the University of Bisha, Saudi Arabia. Arab World English Journal, 6, 261-277.
Bhamani, S., Makhdoom, A. Z., Bharuchi, V., Ali, N., Kaleem, S., & Ahmed, D. (2020). Home learning in times of COVID: Experiences of parents. Journal of Education and Educational Development, 7(1), 9-26.
Blagg, K., Blom, E., Gallagher, M., & Rainer, M. (2020). Mapping Student Needs during COVID-19. https://www.urban.org/sites/default/files/publication/102131/mapping-student-needs-during-covid-19-final_2.pdf
Borah, B. (2021). Challenges of using digital pedagogy practices during covid 19 outbreak in the elementary schools of sivasagar district of Assam (India). The Online Journal of Distance Education and e-Learning, 9(1), 19-27.
Cheng, X. (2020). Challenges of'school’s out, but class’s on'to school education: Practical exploration of Chinese schools during the COVID-19 Pandemic. Sci Insigt Edu Front, 5(2), 501-516.
Claro, M., Salinas, A., Cabello-Hutt, T., San Martín, E., Preiss, D. D., &Valenzuela, S. (2018). Teaching in a digital environment (TIDE): Defining and measuring teachers’ capacity to develop students’ digital information and communication skills. Computers & Education, 121, 162–174.
Cui, S., Zhang, C., Wang, S., Zhang, X., Wang, L., Zhang, L., Yuan, Q., Huang, C., Cheng, F., Zhang, K., & Zhou, X. (2021). Experiences and Attitudes of Elementary School Students and Their Parents Toward Online Learning in China During the COVID-19 Pandemic: Questionnaire Study. Journal of medical Internet research, 23(5), e24496.
Dewi, L. (2017). Designing Online Learning in Higher Education Institution: Case Study in Curriculum and Instruction Course at Indonesia University of Education. Edutech, 16(2), 205–221.
Dhawan, Sh. (2020). Online Learning: A Panacea in the Time of COVID-19 Crisis. Journal of Educational Technology Systems, 49(1), 5–22.
Ergen, Y., & Durmuş, M. E. (2021). The experiences of classroom teachers on the homework process in teaching mathematics: An interpretative phenomenological analysis. Journal of Pedagogical Research, 5(1), 293-314.
Fauzi, I., & Khusuma, I. H. S. (2020). Teachers’ elementary school in online learning of COVID-19 pandemic conditions. Jurnal Iqra': Kajian Ilmu Pendidikan, 5(1), 58-70.
Ferri, F., Grifoni, P., & Guzzo, T. (2020). Online learning and emergency remote teaching: Opportunities and challenges in emergency situations. Societies, 10(4), 1-18.
Statistics Canada. (2020). Impacts of COVID-19 on Canadian families and children. https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200709/dq200709a-eng.htm.
Fontenelle-Tereshchuk, D. (2021). ‘Homeschooling’and the COVID-19 Crisis: The Insights of Parents on Curriculum and Remote Learning. Interchange, 52(2), 167-191. https://link.springer.com/article/10.1007/s10780-021-09420-w
Gallagher-Mackay, K., Srivastava, P., Underwood, K., Dhuey, E., McCready, L., Born, K., Maltsev, A., Perkhun, A., Steiner, R., Barrett, K., & Sander, B. (2021). COVID-19 and education disruption in Ontario: emerging evidence on impacts. Law and Society Faculty Publications. 1 .https://scholars.wlu.ca/laso_faculty/1.
Garbe, A., Ogurlu, U., Logan, N., & Cook, P. (2020). COVID-19 and remote learning: Experiences of parents with children during the pandemic. American Journal of Qualitative Research, 4(3), 45-65.
Garg, S., Aggarwal, D., Upadhyay, S. K., Kumar, G., & Singh, G. (2020). Effect of COVID-19 on school education system: Challenges and opportunities to adopt online teaching and learning. Hum Soc Sci Rev, 8(6), 10-17.
Hadad, S., Meishar-Tal, H., & Blau, I. (2020). The parents' tale: Why parents resist the educational use of smartphones at schools? Computers & education, 157, 103984. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131520301822
Hamad, F. (2021). Palestinian Mothers’ Perceptions about Online Learning at Public and Private Elementary Schools during COVID-19: Challenges and Recommendations. Pedagogical Research, 6(3), 1-18. 
Heng, K., & Sol, K. (2021). Online learning during COVID-19: Key challenges and suggestions to enhance effectiveness. Cambodian Journal of Educational Research, 1(1), 3-16. 
Hoon, C. (2013). Meta-synthesis of qualitative case studies: An approach to theory building. Organizational Research Methods, 16(4), 522-556.
Kang, M., & Duong, A. (2021). Student Perceptions of First-time Online Learning During the COVID-19 Pandemic in Vietnam. ie: inquiry in education, 13(1), 1-17.
Kearns, L. R. (2012). Student assessment in online learning: Challenges and effective practices. Journal of Online Learning and Teaching, 8(3), 198-208. 
Klapproth, F., Federkeil, L., Heinschke, F., & Jungmann, T. (2020). Teachers’ experiences of stress and their coping strategies during COVID-19 induced distance teaching. Journal of Pedagogical Research, 4(4), 444-452.
Kusumaningrum, D. E., Budiarti, E. M., Triwiyanto, T., & Utari, R. (2020, October). The effect of distance learning in an online learning framework on student learning independence during the Covid-19 pandemic. In 2020 6th International Conference on Education and Technology (ICET) (pp. 182-185). IEEE. https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9276564.
Lan, C.-H., Sheng, M.-H., Hsu, Y.-C., & Shiue, Y.-M. (2019, May). Influence of online and face-to-face collaboration and learning style on cognitive load and engagement in a health introductory course. In the third International Conference on Medical and Health Informatics (pp. 142-148). Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/3340037.3340069.
Larreamendy-Joerns, J., & Leinhardt, G. (2006). Going the distance with online education. Review of educational research, 76(4), 567-605. 
Lathifah, Z. K., Helmanto, F., & Maryani, N. (2020). The practice of effective classroom management in COVID-19 time. International Journal of Advanced Science and Technology, 29(7), 3263-3271. 
Lightner, C. A., & Lightner-Laws, C. A. (2016). A blended model: Simultaneously teaching a quantitative course traditionally, online, and remotely. Interactive Learning Environments, 24(1), 224-238.
Lukas, B. A., & Yunus, M. M. (2021). ESL Teachers’ Challenges in Implementing E-learning during COVID-19. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 20(2), 330-348.
Malekolkalami, M. (2020). The Perception of Iranian Teachers on Online Teaching Using Digital Carrier During the COVID-19 Pandemic. International Journal of Digital Content Management, 1(1), 109-126.
Miao, F., Huang, R., Liu, D., & zhuang, R. (2020). Ensuring effectivedistance learning during COVID-19 disruption Guidance for teachers. UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375116.
Mailizar, M., Almanthari, A., Maulina, S., & Bruce, S. (2020). Secondary school mathematics teachers' views on e-learning implementation barriers during the COVID-19 pandemic: The case of Indonesia. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 16(7), em1860. https://doi.org/10.29333/ejmste/8240.
Martins-Filho, P. R., Damascena, N. P., Lage, R. C., & Sposato, K. B. (2020). Decrease in child abuse notifications during COVID-19 outbreak: A reason for worry or celebration? Journal of paediatrics and child health, 56(12), 1980–1981. https://doi.org/10.1111/jpc.15213.
Noblit, G. W., & Hare, R. D. (1988). Meta-ethnography: Synthesizing qualitative studies (Vol. 11). sage.
NU. CEPAL. Sede Subregional para el Caribe. (2021). Selected online learning experiences in the Caribbean during COVID-19. https://repositorio.https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46907/1/LCCAR2021_03_en.pdf.
Pramana, C. (2021). Distance Learning In Primary Schools During The Covid-19 Pandemic In Indonesia: Challenges, Solutions, And Projections. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 12(4), 263-270.
Purwanto, A., Pramono, R., Asbari, M., Santoso, P. B., Wijayanti, L. M., Hyun, C. C., & Putri, R.S. (2020). Studi Eksploratif Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar. EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling, 2(1), 1–12.
Rasmitadila, R., Rusmiati Aliyyah, R., Rachmadtullah, R., Samsudin, A., Syaodih, E., Nurtanto, M., & Tambunan, A. (2020). The Perceptions of Primary School Teachers of Online Learning during the COVID-19 Pandemic Period: A Case Study in Indonesia. Journal of Ethnic and Cultural Studies, 7(2), 90-109.
Rosalina, E., Nasrullah, N., & Elyani, E. P. (2020). Teacher’s Challenges towards Online Learning in Pandemic Era. Literature and English Teaching Journal, 10(2), 71-88. 
Rufai, M., Alebiosu, S., & Adeakin, O. (2015). A conceptual model for virtual classroom management. International Journal of Computer Science, Engineering, and Information Technology, 5(1), 27-32.
Saikia, N. (2021). COVID-19 Pandemic: Impact and Strategies for E-Learning Educational System in India. International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology, 4(2), 621-626.
Sajed, A. N., & Amgain, K. (2020). Corona virus disease (COVID-19) outbreak and the strategy for prevention. Europasian Journal of Medical Sciences, 2(1), 1-3.
Sandelowski, M., & Barroso, J. (2007). Toward a Meta synthesis of qualitative findings on motherhood in HIV-positive women. Research in Nursing & Health, 26(2), 153-170.
Schneider, R., Sachse, K. A., Schipolowski, S., & Enke, F. (2021). Teaching in Times of COVID-19: The Evaluation of Distance Teaching in Elementary and Secondary Schools in Germany. Frontiers in Education, 6, 1-17. https://doi.org/10.3389/feduc.2021.702406
Singh, A., Gupta, K., & Yadav, V. K. (2021). Adopting e-learning facilities during COVID-19: Exploring perspectives of teachers working in Indian Public-funded Elementary Schools. Education 3-13, International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education. https://doi.org/10.1080/03004279.2021.1948091
Subaih, R. H. A., Sabbah, S. S., & Al-Duais, R. N. E. (2021). Obstacles Facing Teachers in Palestine While Implementing E-learning During the COVID-19 Pandemic. Asian Social Science, 17(4), 44-54. 
Sun, A., & Chen, X. (2016). Online education and its effective practice: A research review. Journal of Information Technology Education, 15, 157-190. https://doi.org/10.28945/3502.
Tomczyk, Ł., & Walker, C. (2021). The emergency (crisis) e-learning as a challenge for teachers in Poland. Education and Information Technologies, 26, 6847–6877.
Ujianti, P. R. (2021). Challenges Faced by Teachers in Remote Area During Pandemic Covid-19. Advances in Social Science, Education and Humanities, 538, 343-346. 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization . (2020). A snapshot of educational challenges and opportunities for recovery in Africa. https://fr.unesco.org/sites/default/files/20210527a_snapshot.pdf. 
Viner, R.M., Russell, S.J., Croker, H., Packer, J., Ward, J., Stansfield, C., Mytton, O., Bonell, C., & Booy, R. (2020). School closure and management practices during coronavirus outbreaks including COVID 19: a rapid systematic review. The Lancet Child Adolescent Health, 4(5), 397–404.
Vlachopoulos, D. (2021). COVID-19: threat or opportunity for online education?. Higher Learning Research Communications, 10(1), 16-19.
Walsh, D., & Downe, S. (2005). Meta‐synthesis method for qualitative research: a literature review. Journal of Advanced Nursing, 50(2), 204–211.
Wang, Z., Pang, H., Zhou, J., Ma, Y., & Wang, Z. (2021). “What if… it never ends?”: Examining challenges in primary teachers' experience during the wholly online teaching. The Journal of Educational Research, 114(1), 89-103.
Wang, C. J., Ng, C. Y., & Brook, R. H. (2020). Response to COVID-19 in Taiwan: big data analytics, new technology, and proactive testing. Jama, 323(14), 1341-1342. 
Webster, L., & Mertova, P. (2007). Using Narrative Inquiry as a Research Method. Rutledge Publications.
Wicaksono, V. D., & Rachmadyanti, P. (2017). Pembelajaran blended learning melalui google classroom di sekolah dasar. https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/9144/44.pdf?sequence.
Xie, Z., & Yang, J. (2020). Autonomous Learning of Elementary Students at Home During the COVID-19 Epidemic: A Case Study of the Second Elementary School in Daxie, Ningbo, Zhejiang Province, China. Best Evidence in Chinese Education, 4(2), 535–541. 
Zydney, J. M., McKimmy, P., Lindberg, R., & Schmidt, M. (2019). Here or there instruction: Lessons learned in implementing innovative approaches to blended synchronous learning. TechTrends, 63(2), 123-132.