دوره و شماره: دوره 21، شماره 2 - شماره پیاپی 82، تیر 1401 
الگو‌سازی تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر خودکارآمدی معلمان با میانجی‌گری فرهنگ مدرسه

صفحه 49-66

10.22034/jei.2022.297909.2049

عادل زاهد بابلان؛ افشین عابدی نیا؛ حسین تقوی قره بلاغ؛ پدرام قربانزاده طولارود پایین