الگویابی آثار تمرین و تکرار، هدایت و ‌ارزشیابی محیط شبیه‌ساز رایانه‌ای واقع‌نما در ارتقای یادگیری دروس کارگاهی معماری داخلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه معماری، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه معماری، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشکدۀ علوم‌انسانی، دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی، تهران، ایران

چکیده

 هدف از انجام‌دادن پژوهش حاضر الگویابی تأثیر «واقع‌نمایی محتوای آموزشی دروس کارگاهی رشتۀ معماری داخلی مبتنی بر استانداردهای پداگوژی» ازطریق متغیرهای میانجی «نظارت و راهبری هنرآموز»،‌ «قابلیت تمرین و تکرار»، «‌ارزشیابی» و «تناسب با توانمندی‌های هنرجو» در «ایجاد فرصت‌ها و تجارب یادگیری» است. روش اجرای آن توصیفی ـ همبستگی از نوع الگویابی روابط علّی است. جامعۀ آماری آن هنرآموزان رشتۀ معماری داخلی سراسر کشورند که در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ در یکی از پایه‌های دهم، یازدهم یا دوازدهم دروس کارگاهی این رشته را تدریس می‌کنند. به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی 326 نفر نمونه انتخاب شدند. ابزار استفاده‌شده در این پژوهش پرسش‌نامة محقق‌ساخته است. ارزیابی الگو با روش تحلیل مسیر انجام گرفت. بر اساس یافته‌ها، الگوی پیشنهادی برازش خوبی دارد
(RMSEA= 0/058, GFI= 0/998, IFI= 0/999, χ2= 2/09, P<0/05) و درکل تمام مسیرهای مستقیم معنادارند (0/05>P). همچنین تمامی مسیرهای غیر‌مستقیم واقع‌نمایی محتوای آموزشی مبتنی بر استانداردهای پداگوژی ازطریق متغیرهای میانجی تناسب با توانمندی‌های هنرجو، ارزشیابی، قابلیت تمرین و تکرار و نظارت و راهبری هنرآموز بر فرصت‌ها و تجارب یادگیری معنادار بود. نتایج دلالت بر آن دارد که الگوی ارائه‌شده می‌تواند الگویی مناسب برای طراحی محیط شبیه‌سازی رایانه‌ای در دروس کارگاهی رشتۀ معماری داخلی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling the effects of practice and repetition, guidance, and evaluation of the realistic computer simulation environment on improving the learning of interior architecture’s workshop courses

نویسندگان [English]

  • Parastoo Ariyānejād 1
  • Mohammadali Khānmohammadi 2
  • Farhangh Mozaffar 3
  • Bahrām Sāleh Sedghpour 4
1 , PhD Candidate in Architecture at Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran
2 (PhD), Iran University of Science & Tecnology, Tehran, Iran
3 (PhD). Art University of Isfahan, Isfahan, Iran
4 (PhD) Shahid Rajāee Teacher Training University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was modeling the effect of “realization of the educational content of the interior architecture workshop courses based on pedagogical standards” through the mediating variables “student monitoring and guidance”, “ability to practice and repetition”, “evaluation”, and “appropriate with the student’s abilities” on “creating the learning opportunities and experiences”. It was descriptive research with correlational design of modeling the casual relationships’ type. The research population consisted of students of interior architecture throughout the country who taught the workshop coursers of this field in at least one of the tenth, eleventh or twelfth grades at the academic year of 2020-2021. From this population, 326 persons were selected as the research sample through the cluster sampling method. In this study a researcher-made questionnaire was used as the research instrument. The proposed model was evaluated using path analysis. Finding showed that the proposed model has an acceptable fitness to the data (RMSA=0/058, GFI=0/998, IFI=0/999, x2=2/09, P-value<0/05), and all the direct paths are significant (p<0/05). Also, all the indirect paths of realizing the educational content, based on the pedagogical standards through the mediating variables “appropriateness to the student's abilities”, “evaluation”, “ability to practice and repetition”, and “student monitoring and guidance” on learning opportunities and experiences were significant. The results of this research indicate that the proposed model can be used as a suitable model for designing a computer simulation environment for the workshop courses in the field of interior architecture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Computer training simulator
  • Realization
  • Interior Architecture
  • Modeling
  • Learning experiences
آزاد، ابراهیم. (1396). مبانی نظری ارزشیابی (سنجش) بر اساس شایستگی. رشد آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای و کاردانش، 12(ویژه‌نامة پاییز)، 4-9.
اسکندری، حسین. (1391). نظریه و عمل رسانه‌های آموزشی در عصر دیجیتال. سمت.
امیرتیموری، محمدحسن. (1393). رسانه‌ها و محیط‌های آموزشی-یادگیری. سمت.
برنامة درسی رشتة معماری داخلی (1393). دفتر تألیف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش.
خشنودی فر، مهرنوش.، فاضلیان، پوراندخت و فرج‌اللهی، مهران. (1393). مقدمه‌ای بر مبانی تعلیم و تربیت. آوای نور.
دوراندیش، احمدرضا. (1395). ویژگی‌های بسته آموزشی در شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش. ویژه‌نامة رشد آموزش فنی و حرفه‌ای و کاردانش، 12، 136-143.
ذوفن، شهناز. (1395). کاربرد فناوری‌های جدید در آموزش. سمت.
زارعی زوارکی، اسماعیل. (1387). سنجش و ارزشیابی یادگیری الکترونیکی. نامة آموزش عالی، 1(3)، 73-88. 
سجادی، سیده اعظم و فارسی، زهرا. (1394). آموزش مبتنی بر شبیه‌سازی.  نشریة مطالعات آموزشی نما، 3(2)، 21-30.
سلیمانی، سارا. (1392). تأثیر به‌کارگیری چند رسانه‌های تعاملی بر بهبود کیفیت آموزش سازه در رشته معماری. انجمن علمی معماری و شهرسازی، 5، 75-83.
سیف، علی‌اکبر. (1386). اندازه‌گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی. دوران.
شعبانی، حسن. (1394). مهارت‌های آموزشی و پرورشی (روش‌ها و فنون تدریس). سمت.
فردانش، هاشم. (1396). مبانی تکنولوژی آموزشی. سمت.
فری، شرلی. امی، گیمبل و سلی، آیزونر. (1392). تلفیق فناوری با برنامة درسی (ترجمة محمد نوریان). دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب.
کلارک، روت کالوین و مایر، ریچارد ای. (1393). یادگیری الکترونیکی و علم آموزش (ترجمة خدیجه علی‌آبادی، اکرم اسکندری و مصطفی کنعانی). دانشگاه علامه طباطبایی.
لاکدشتی، ابوالفضل.، یوسفی، رضا و خطیری، خدیجه. (1390). تأثیر نرم‌افزارهای شبیه‌ساز آموزشی بر یادگیری و یادسپاری دانشجویان و مقایسه آن با روش سنتی. فصلنامة فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 1(3)، 5-21.
نوروزی، داریوش. ولایتی، الهه و وحدانی اسدی، محمدرضا. (1396). تکنولوژی آموزشی پیشرفته. سمت.
هاراسیم، لیندا. (1393). نظریه‌های یادگیری و فناوری‌های آنلاین ( ترجمة اسماعیل سعدی پور). آوای نور. (اثر اصلی در سال 2013 چاپ شده است).
ملکی، حسن. (1387). برنامه‌ریزی درسی (راهنمای عمل). پیام اندیشه.
Adams, W. K., Reid, S., LeMaster, R., McKagan, S. B., Perkins, K. K., Dubson, M., & Wieman, C. E. (2008). A study of educational simulations part I-Engagement and learning. Journal of Interactive Learning Research, 19(3), 397-419.‏
Angulo, A. (2015). Rediscovering Virtual Reality in the Education of Architectural Design: The immersive simulation of spatial experiences. Ambiances (online), (1). http://journals.openedition.org/ambiances/594.
Boyles, M., Rogers, J., Goreham, K., Frank, M. A., & Cowan, J. (2009, March). Virtual simulation for lighting & design education. In 2009 IEEE Virtual Reality Conference (pp. 275-276). IEEE.
Castronovo, F. (2016). Assessing problem-solving skills in construction education with the virtual construction simulator. The Pennsylvania State University.
Chin, J., Dukes, R., & Gamson, W. (2009). Assessment in simulation and gaming: A review of the last 40 years. Simulation & Gaming, 40(4), 553-568.‏
Dede, C., & Lewis, M. (1995). Assessment of emerging educational technologies that might assist and enhance school-to-work transitions. National Technical Information Service.‏
Finkelstein, N. D., Perkins, K. K., Adams, W., Kohl, P., & Podolefsky, N. (2005, September). Can computer simulations replace real equipment in undergraduate laboratories? In AIP Conference Proceedings (Vol. 790, No. 1, pp. 101-104). AIP.‏
Fonseca, D., Martí, N., Redondo, E., Navarro, I., & Sánchez, A. (2014). Relationship between student profile, tool use, participation, and academic performance with the use of Augmented Reality technology for visualized architecture models. Computers in human behavior, 31, 434-445.‏
Goedert, J., Cho, Y., Subramaniam, M., Guo, H., & Xiao, L. (2011). A framework for virtual interactive construction education (VICE). Automation in Construction, 20(1), 76-87.‏
Henderson, S. A. (2018). Pedagogical contraband: A phenomenological approach to understanding student engagement during simulations [Doctoral dissertation, Cedar Falls, Lowa, U.S.]. https://scholarworks.uni.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1940&context=etd
Holton III, E. F., Coco, M. L., Lowe, J. L., & Dutsch, J. V. (2006). Blended delivery strategies for competency-based training. Advances in Developing Human Resources, 8(2), 210-228.
Hung, G. R., Whitehouse, S. R., O'neill, C., Gray, A. P., & Kissoon, N. (2007). Computer modeling of patient flow in a pediatric emergency department using discrete event simulation. Pediatric emergency care, 23(1), 5-10.
Kline, R.B. (2010).Principals and Practice of structural equation modeling. Gulford press.
 Kincaid J.Peter& Westerlund Ken K. (2009). Simulation in education and training.  In M. D. Rossetti, R. R. Hill, B. Johansson, A. Dunkin and R. G. Ingalls  (Eds.), Winter Simulation Conference (PP.273-280). IEEE.
Lee, S., Nikolic, D., & Messner, J. I. (2014). Framework of the virtual construction simulator  for construction planning and management education. Journal of Computing in Civil Engineering, 29(2), 05014008.‏
Li, F. (2015). Architectural Design Virtual Simulation Based On Virtual Reality Technology. International Journal of Multimedia and Ubiquitous Engineering, 10(11), 1-10.
Li, Z. Z., Cheng, Y. B., & Liu, C. C. (2013). A constructionism framework for designing game-like learning systems: Its effect on different learners. British Journal of Educational Technology, 44(2), 208-224.
McHaney, R. (2009). Understanding computer simulation. Ventus.
Messner, J., Yerrapathruni, S., Baratta, A., & Whisker, V. (2003). Using virtual reality to improve construction engineering education. In 2003 Annual Conference (pp. 8-1266). American Society for Engineering Education.
Nikolic, D., Jaruhar, S., & Messner, J. I. (2011). Educational simulation in construction: Virtual construction simulator. Journal of Computing in Civil Engineering, 25(6), 421-429.
Pariafsai, F. (2016). Students’ View on Potential of a Project-Based Simulation Game for Construction Education. International Journal of Scientific Research in Science, Engineering and Technology, 2(5), 514-523.
Poikela, P. (2017). Rethinking computer-based simulation: concepts and models [Doctoral dissertation, Universiyu of Lapland, Rovaniemi, Fanland]. https://lauda.ulapland.fi/handle/10024/62754
Pozzi, C. (2012). The role of computer in the teaching of architectural project. In International conference on artificial intelligence and soft computing, in lecture notes in information technology (Vol. 12, pp. 414-419).‏ Speringer
Rahmana, A., & Kamil, M. (2013). Simulation-based training model to improve project management competencies of manufacturing industry employees (Methodological Framework) In N. Salamuddin, M. M. Awang, M. Dato’, A. Ahmad, M. Harun & J. Abdul Wahab (Eds), PROCEEDINGS OF Seminar Internasional Pendidikan Serantau Ke-6, 6th International Seminar on Regional Education UKM-UR2013 (pp. 2445- 2456). Perpustakaan Negara Malaysia.
Raison, N., Ahmed, K., Fossati, N., Buffi, N., Mottrie, A., Dasgupta, P., & Van Der Poel, H. (2017). Competency based training in robotic surgery: benchmark scores for virtual reality robotic simulation. Bju international, 119(5), 804-811.
Rieber, L. P. (1996). Seriously considering play: Designing interactive learning environments based on the blending of microworlds, simulations, and games. Educational technology research and development, 44(2), 43-58.‏
Rokooei, S., & Goedert, J. D. (2015). Lessons learned From a Simulation Project in Construction Education [paper presentation]‏. 122nd ASEE Annual Conference and Exposition, Seattle, Washington. https://digitalcommons.unl.edu/constructionmgmt/11/ 
Sawhney, A., Mund, A., & Koczenasz, J. (2001). Internet-based interactive construction management learning system. Journal of Construction Education, 6(3), 124-138.
Shapira-Lishchinsky, O. (2015). Simulation-based constructivist approach for education leaders. Educational Management Administration & Leadership, 43(6), 972-988.
Shen, C., Zhang, Z., & Lai, D. (2006, April). Understanding and enlivening AQM workings using computer simualtion. In Proceedings of the ASEE Mid-Atlantic Section Spring 2006 Conference (ASEE 2006). American Society for Engineering Education (ASEE).‏
Summers, G. J. (2004). Today’s business simulation industry. Simulation & Gaming, 35(2), 208-241.
Swain, N. K., Anderson, J. A., & Korrapati, R. B. (2008, November 17-19). Role of simulation software in enhancing student learning in computer organization and microcontroller courses [paper presentation]. The 2008 IAJC-IJME International Conference, Music City Sheraton, Nashville. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.620.2552&rep=rep1&type=pdf 
Tomas, M. D. L. A. M., García, V. B., Elvira, C. L., & Ibáñez, Q. A. (2013). Comprehension of architectural construction through multimedia active learning. In Higher Education Studies (Vol. 3, No. 2, pp. 1-12). Canadian Center of Science and Education (CCSE).‏
Vlachopoulos, D., & Makri, A. (2017). The effect of games and simulations on higher education: a systematic literature review. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 14(1), 1-33.‏
Zafar, N., Soori, P. K., & Vishwas, M. (2013, June). The use of simulation tools in teaching lighting system design. In Power Engineering and Optimization Conference (PEOCO), 2013 IEEE 7th International (pp. 459-463). IEEE.
Ziv, A., Ben-David, S., & Ziv, M. (2005). Simulation based medical education: an opportunity to learn from errors. Medical teacher, 27(3), 193-199.