طراحی و اعتباریابی الگوی یادگیری معکوس مبتنی بر رویکرد تدریس مسئله‌محور درس زبان انگلیسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری گروه فناوری آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران‌ـ ‌ایران

2 دانشیار گروه فناوری آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 استاد گروه فناوری آموزشی، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

4 استاد گروه سنجش و اندازه‌گیری، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در این پژوهش برای شناسایی، طراحی و اعتباریابی الگوی یادگیری معکوسِ مبتنی بر رویکرد تدریسِ مسئله‌محور چارچوبی داده شده است. تلاش بر آن بوده طرحی کلی برای طراحی الگوی آموزشی نوین به‌منزلۀ راهبرد بهبود در تدریس و یادگیری زبان انگلیسی ارائه شود. همچنین در این پژوهش در جایگاه تسهیلگر و راهنما به رفع مشکل یادگیری و عملکرد بهتر در یادگیری پرداخته شده است. پژوهش حاضر جزء پژوهش‌های کاربردی است. اطلاعاتِ بخش کیفی برای شناسایی مؤلفه‌هایِ الگو ازطریق مرور نظام‌مندِ 93 اثر و ازطریق مصاحبۀ عمیق با 32 نفر از متخصصانِ در دسترس و هدفمند گردآوری شده است. سپس تحلیل محتوای کیفی استقرائی مؤلفه‌ها انجام گرفت و شاخص‌های نهایی الگو مشخص شدند. برای اعتباریابی مؤلفه‌ها در بخشِ کمی از 25 نفر از متخصصان خواسته شد درزمینة شاخص‌ها و الگو اظهارنظر کنند. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از 0/9 = CVR و پایایی پرسش‌نامۀ 0/83 =r نیز هر 94 مؤلفه در قالب 18 شاخص اصلی و 76 شاخص فرعی دسته‌بندی شدند که جداگانه فعالیت‌های قبل، حین و بعد از کلاس به همراه فعالیت‌های مستقل مدرس و فراگیر تأیید و به‌صورت الگوی مفهومی و روندی بررسی شدند. طبق نتایج، شاخص‌های شناسایی‌شدۀ الگوی طراحی‌شده قابل‌قبول‌اند. همچنین طبق نظرِ متخصصان، وجود مؤلفه‌های ارائه‌شده در الگو می‌تواند به‌عنوان انتخاب روش تدریس مناسب با طراحی آگاهانه تأثیر فراوانی در فعال‌بودن فراگیران در یادگیری خود داشته باشد. لذا نحوۀ برنامه‌ریزی و اجرای این الگو نه‌تنها به مدرسان زبان انگلیسی، بلکه به مدرسان گرایش‌ها و دروس گوناگون نیز پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and validating a flipped learning pattern based on problem-oriented teaching approach of the English course

نویسندگان [English]

  • Shilā Soleymāni 1
  • Khadije Aliābādi 2
  • Ismā’il Zāre’i Zavāraki 3
  • Ali Delāvar 4
1 PhD Candidate in Educational Technology at Allāme Tabātabā’i University, Tehran, Iran
2 (PhD), Allāme Tabātabā’i University, Tehran, Iran
3 Zavāraki (PhD), Allāme Tabātabā’i University, Tehran, Iran
4 (PhD), Allāme Tabātabā’i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This research provides a framework for identifying, designing and validating a Flipped Learning Pattern (FLP) in terms of Problem-Oriented Teaching Approach (POTA). It seeks to provide an outline for designing a new learning model as an improvement strategy in teaching and learning English. It is also as a facilitator and guide to solve the learning problems and improve the learning performance. It was applied research. Qualitative data was collected to identify the components of the pattern through a systematic review of 93 written and electronic documents and in-depth interviews with 32 available and purposeful experts. Then, the inductive qualitative content analysis of the components was performed and the final indicators of the pattern were determined. To confirm the components, 25 experts were asked to evaluate them. Based on the results of CVR = 0.9 and the reliability of the questionnaire) r = 0.83(, all 94 components in 18 main indicators and 76 sub-indicators were confirmed.  The activities before, while and after the class were separately approved along with the independent activities of the teacher and learner, and it was presented as a conceptual and process pattern. The results indicated the acceptability of the identified indicators and sub-indicators of the designed pattern. Also, according to the experts, the existence of the presented components in the pattern can have a great impact on the activity of learners through choosing the appropriate teaching method with conscious design. Therefore, how to plan and implement this pattern are recommended not only to English language teachers, but also to teachers of different courses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pattern
  • Flipped Learning
  • Teaching
  • English Language
ارخودیقلعهنویی، مهدی.، میرزایی، محمدمهدی و کارشکی، حسین. (1393). بررسی نظریۀ خودکارآمدی و کاربرد آن در تعلیمو تربیت [مقالة ارائهشده]. نخستین همایش ملی علومتربیتی و روانشناسی، شرکت اندیشه سازان مبتکر جوان، مرودشت.
باقری، محسن و جوشقاننژاد، فاطمه. (1395). تأثیر آموزش به روش معکوس بر آمادگی یادگیری خودراهبر و یادگیری دانشجویان در درس مقدمات کامپیوتر. فصلنامۀ فناوری برنامۀ درسی، 1(1)، 49-61.
پیشقدم، رضا. (1386). افزایش تفکر انتقادی ازطریق مصاحبۀ ادبی در کلاسهای زبان انگلیسی. مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علومانسانی مشهد، 159(4)، 153-167.
ثناگو، اکرم.، عراقیانمجرد، فرشته و جویباری، لیلا. (1394). کلاس وارونه؛ شیوهای جدید و مناسب برای درس روش تحقیق. مجلۀ ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 15(55)، 442-443
حیدری، طوبی.، کریمان، نورالسادات.، حیدری، زهرا و امیریفراهانی، لیلا. (1388) مقایسه تأثیر تدریس به روش سخنرانی با بازخورد و سخنرانی به روش سنتی بر میزان یادگیری و کیفیت تدریس. مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی اراک، ۱۲(۴)، ۳۴-۴۳ 
خیرآبادی، رضا. (1396). تأثیر راهبرد کلاس معکوس بر یادگیری بخش گرامر درس زبان انگلیسی پایۀ دهم تحصیلی. فصلنامۀ نوآوریهای آموزشی، 16(4)، 141-162.
دهاقین، وحیده و حجازی ، الهه. (1398). بررسی فرایند یادگیری و انگیزش در کلاس معکوس: مقالۀ مروری. مجلۀ رویش روانشناسی، 11(44)، 149-158.
دهقانزاده، شادی و جعفرآقایی، فاطمه. (1396، 19-20 بهمن). بهکارگیری آموزش کلاس درس معکوس در آموزش دانشجویان پرستاری [مقالة ارائهشده]. نهمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی، مشهد.
رضوی، سیدعباس و شریفاتی، سکینه. (1396). کلاس معکوس، راهبرد نوین آموزشی، رشد فناوری آموزشی، 33(6)، 20-23.
سرمد، زهره.، بازرگان، عباس و حجازی الهه. (1399). روشهای تحقیق در علوم رفتاری. انتشارات آگه.
سیف، علیاکبر. (1392). روانشناسی پرورشی نوین: روانشناسی یادگیری و آموزش (ویراست هفتم). دوران.
طوفانینژاد، احسان.، هوشمندجا، منیژه و اللهکرمی، آزاد. (1398). بررسی استفاده از رویکرد کلاس معکوس در آموزش عالی: یک مرور نظاممند. فصلنامه روان شناسی تربیتی، 15(53)، 183-224.
عباسی، مریم.، بصیری، ایرج و آزادی، فاطمه. (1397). نقش کاربرد محتوای الکترونیکی در تسهیل، تسریع و تثبیت یادگیری دانشآموزان مدارس ابتدایی. نشریۀ پویش در آموزش علومانسانی، 4(13)، 1-11.
علوی، سیدمحمد.، کیوانپناه، شیوا و فضلعلی، فاطمه. (1396). تأثیر یادگیری معکوس بر توسعۀ حرفهای نومعلمان زبان انگلیسی، میزان مشغولبودن و نگرش آنها. پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی، 7(2)، 471-496 .
علوىمقدم، سیدبهنام و بهمنی، مصطفی. (1398). مفهومسازی آموزش معکوس، رشد آموزش زبانهای خارجی، 33(3)، 9-19.
کاویانی، حسن.، لیاقتدار، محمدجواد.، زمانی، بیبیعشرت و عابدینی، یاسمین. (1396). فرایند یادگیری در کلاس معکوس: بازنمایی از برنامۀ درسی تجربهشده در آموزش عالی. دو فصلنامۀ مطالعات برنامۀ درسی آموزش عالی، 8(15)، 179-214
کاویانی، حسن.، لیاقتدار، محمدجواد.، زمانی، بیبیعشرت و عابدینی، یاسمین. (1397). بازنمایی تجارب دانشجویان از یادگیری فعال در کلاس معکوس: پژوهشی پدیدارشناسانه . فصلنامۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 4(32)، 111-138.
مبصرملکی، سمیه و کیان، مرجان. (1397). تأثیر روش آموزش معکوس بر یادگیری درس کار و فناوری. تدریسپژوهی، 6(2)، 1-14.
مصلینژاد، لیلی و عبداللهیفرد، سعید. (1397). کلاس درس سنتی را فراموش کنیم: از رویکردهای مبتنی بر فناوری صحیح استفاده کنیم. مجلۀ ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 18، 539-540.
نوروزی، داریوش و رضوی، سیدعباس. (1390). مبانی طراحی آموزشی. سمت.
نیایی، سودابه.، ایمانزاده، علی و واحدی، شهرام. (1400). اثربخشی تدریس معکوس بر اضطراب ریاضی و عملکرد ریاضی دانشآموزان پایۀ پنجم شهرستان مرند. نشریۀ فناوری آموزش (فناوری و آموزش)، 15(3)، 419-428.
نیرو، محمد و اصلانی، نبی. (1398). یادگیری معکوس و پرسشهای معلمان. مجلۀ رشد معلم، ۳۸(۵)، 8-10.
نیرو، محمد و دانشیان، بهمن. (1398). یادگیری معکوس با فیلم آموزشی. نشریۀ رشد معلم، ۳۸(3)، 8-10.
وحیدی، زهرا و پوشنه، کامبیز. (1397). تأثیر کلاس معکوس بر مهارتهای فراشناختی و انگیزش تحصیلی دانشآموزان هنرستان. فصلنامۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 8(3)، 141-168.
هاشمی, زهرا.، هادوی، مریم و اسداللهی، زهرا. (1396). مقایسۀ راهبردهای یادگیری واژگان انگلیسی دانشجویان جدیدالورود و دانشجویان سال آخر دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. سلامت جامعه، 9(4)، 81-89.
Abeysekera, L., & Dawson, P. (2015). Motivation and cognitive load in the flipped classroom: definition, rationale and a call for research. Higher education research & development, 34(1), 1-14.
Alsowat, H. (2016). An EFL flipped classroom teaching model: Effects on English language higher-order thinking skills, student engagement and satisfaction. Journal of Education and Practice, 7(9), 108-121.
Bergmann, J., & Sams, A. (2014). Flipping for mastery. Educational Leadership, 71(4), 24-29.
Chou, C. L., Hung, M. L., Tsai, C. W., & Chang, Y. C. (2020). Developing and validating a scale for measuring teachers’ readiness for flipped classrooms in junior high schools. British Journal of Educational Technology, 51(4), 1420-1435.
El-Banna, M. M., Whitlow, M., & McNelis, A. M. (2017). Flipping around the classroom: accelerated Bachelor of Science in Nursing students' satisfaction and achievement. Nurse education today, 56, 41-46.
Estes, M. D., Ingram, R., & Liu, J. C. (2014). A review of flipped classroom research, practice, and technologies. International HETL Review, 4(7), 1-8.
Fauzi, S. S. M., & Hussain, R. M. R. (2016). Designing instruction for active and reflective learners in the flipped classroom. Malaysian Journal of Learning and Instruction, 13(2), 147-173.
Fraga, L. M., & Harmon, J. (2014). The flipped classroom model of learning in higher education: An investigation of preservice teachers’ perspectives and achievement. Journal of Digital Learning in Teacher Education, 31(1), 18-27.
González-Gómez, D., Jeong, J. S., & Rodríguez, D. A. (2016). Performance and perception in the flipped learning model: an initial approach to evaluate the effectiveness of a new teaching methodology in a general science classroom. Journal of Science Education and Technology, 25(3), 450-459.
Hamdan, N., McKnight, P., McKnight, K., & Arfstrom, KM. (2013). The flipped learning model: A white paper based on the literature review titled a review of flipped learning. Flipped Learning Network. http://www.maktabe-hekmat.ir/wp-content/uploads/2018/12/2013.-A-REVIEW-OF-FC.pdf
Heshmatifar, Z., Zareian, G. R., & Davoudi, M. (2018). A Qualitative Investigation of Factors Affecting a Preparation Course for MSRT: A Grounded-Theory. Foreign Language Research Journal, 8(1), 27-56.
Hotle, S. L., & Garrow, L. A. (2016). Effects of the traditional and flipped classrooms on undergraduate student opinions and success. Journal of Professional Issues in Engineering Education and Practice, 142(1), 05015005.
Jamalifar, G., Salehi, H., Tabatabaei, O., & Jafarigohar, M. (2021). Washback Effect of the English Proficiency Test (EPT) on PhD Candidates’ Language Learning Strategies. Language and Translation, 11(3), 179-191.
Karbasi, M., Barati, H., & Youhanaee, M. (2018). The Role of Gender and Field of Study and their Relation to Participants’ Scores in the Ministry of Health Language Exam (MHLE). Iranian Journal of Medical Education, 18, 427-434.
Kenna, D. C. (2014). A study of the effect the flipped classroom model on student self-efficacy (No. 1563865) [Doctoral dissertation, North Dakota State University]. ProQuest Dissertations Publishing
Lage, M. J., Platt, G. J., & Treglia, M. (2000). Inverting the classroom: A gateway to creating an inclusive learning environment. The Journal of Economic Education, 31(1), 30-43.
Little, C. (2015). The flipped classroom in further education: literature review and case study. Research in Post-Compulsory Education, 20(3),46-81.
Lo, C. K. (2017). Toward a flipped classroom instructional model for history education: A call for research. International Journal of Culture and History, 3(1), 36-43.
McLean, S., Attardi, S.M., Faden,L. & Goldszmidt, M. (2016) flipped classroom and student learning: not just surface gains. Advances in physiology Education, 40(1),47-55.
Mennella, T. A. (2016). Comparing the efficacy of flipped vs. alternative active learning in a college genetics course. American Biology Teacher, 78(6), 471-479.
Moffett, J. (2015). Twelve tips for “flipping” the classroom. Medical teacher, 37(4), 331-336.
Moore, G. T., Block, S. D., Style, C. B., & Mitchell, R. (1994). The influence of the New Pathway curriculum on Harvard medical students. Academic Medicine, 69(12), 983–989. https://doi.org/10.1097/00001888-199412000-00017.
Moos, D. C., & Bonde, C. (2016). Flipping the classroom: Embedding self-regulated learning prompts in videos. Technology, Knowledge and Learning, 21(2), 225-242.
Moravec, M., Williams, A., Aguilar-Roca, N., & O'Dowd, D. K. (2010). Learn before lecture: A strategy that improves learning outcomes in a large introductory biology class. CBE—Life Sciences Education, 9(4), 473-481.
O'Flaherty, J., & Phillips, C. (2015). The use of flipped classrooms in higher education: A scoping review. The internet and higher education, 25, 85-95.
Pierce, R., & Fox, J. (2012). Vodcasts and active-learning exercises in a “flipped classroom” model of a renal pharmacotherapy module. American journal of pharmaceutical education, 76(10). https://www.ajpe.org/content/ajpe/76/10/196.full.pdf.
Pinos-Vélez, V., Quinde-Herrera, K., Abril-Ulloa, V., Moscoso, B., Carrión, G., & Urgilés, J. (2020). Designing the Pre-Class and Class to Implement the Flipped Learning Model in a Research Methodology Course. IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologias del Aprendizaje, 15(1), 43-49.
Ramadhani, R., & Fitri, Y. (2020). A Project-based learning into flipped classroom for epub3 electronic mathematics learning module (eMLM)-based on course design and implementation. Universal Journal of Educational Research, 8(7), 3119-3135.
Rotellar, C., & Cain, J. (2016). Research, Perspectives, and Recommendations on Implementing the Flipped Classroom. American journal of pharmaceutical education, 80(2), 34. https://doi.org/10.5688/ajpe80234
Salehi, M., & Rezaee, A. A. (2009). On the factor structure of the grammar section of University of Tehran English Proficiency Test (UTEPT). Indian journal of applied linguistics, 35(2), 169-188.
Schwarzenberg, P., Navon, J., Nussbaum, M., Pérez-Sanagustín, M., & Caballero, D. (2018). Learning experience assessment of flipped courses. Journal of Computing in Higher Education, 30(2), 237-258.
Seery, M. K. (2015). Flipped learning in higher education chemistry: emerging trends and potential directions. Chemistry Education Research and Practice, 16(4), 758-768.
Song, Y., & Kapur, M. (2017). How to flip the classroom-" productive failure or traditional flipped classroom" pedagogical design?. Educational Technology & Society, 20(1), 292-305.
Yong, D., Levy, R., & Lape, N. (2015). Why no difference? A controlled flipped classroom study for an introductory differential equations course. Primus, 25(9-10), 907-921.
Yousefi, M. (2017). Recognition of an enhanced multi-element geochemical signature of porphyry copper deposits for vectoring into mineralized zones and delimiting exploration targets in Jiroft area, SE Iran. Ore Geology Reviews, 83, 200-214.
Zhonggen, Y., & Guifang, W. (2016). Academic achievements and satisfaction of the clicker-aided flipped business English writing class. Journal of educational technology & society, 19(2), 298-312.
Zainuddin, Z., & Halili, S. H. (2016). Flipped classroom research and trends from different fields of study. International review of research in open and distributed learning, 17(3), 313-340.