کاربرد پویانمایی در آموزش مفاهیم محیطزیستی به دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه محیط‌زیست، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

برای انتقال پیام به رسانه نیاز است و پویانمایی یکی از بهترین رسانه‌ها برای انتقال پیام، به‌ویژه به کودکان، است. در ایران از ظرفیت پویانمایی درزمینۀ آموزش و ترویج فرهنگ محیط‌زیست کمتر استفاده شده است. این پژوهش به‌منظور بررسی تأثیر پویانمایی در آموزش دانش‌آموزان درزمینۀ انواع پسماند، مدت‌زمان تجزیه و آثار آن در محیط‌زیست انجام شده است. جامعۀ آماری این پژوهش 70 نفر از دانش‌آموزان پسر پایۀ دوم مقطع ابتدایی شهر اصفهان در سال تحصیلی 97-98 است. دانش‌آموزان به دو گروه مداخله و شاهد تقسیم شدند. گروه مداخله ازطریق نمایش فیلم پویانمایی آموزش دیدند و گروه شاهد فقط آموزش‌های معمول مدرسه را دریافت کردند. با تکمیل چرخۀ آموزش پرسش‌نامه‌ای تهیه شد و در اختیار هر دو گروه قرار گرفت. پایایی این پرسش‌نامه با استفاده از آلفای کرونباخ 0/89 محاسبه شد. میانگین اختلاف معنی‌داری (0/001= p) میان گروه مداخله 11/73 و گروه شاهد 5/61 بود. طبق نتایج، پس از دورۀ آموزشی با استفاده از پویانماییْ دانش، نگرش و رفتارهای محیط‌زیستی مناسب در دانش‌آموزان افزایش چشمگیری یافت. درنتیجه، آموزش مفاهیم محیط‌زیستی درزمینۀ پسماند در محیط‌زیست ازطریق پویانمایی مثبت، معنی‌دار و اثر‌‌بخش بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of animation in teaching environmental concepts to primary school students of Isfahan city

نویسندگان [English]

  • Mansoure Malekiyān 1
  • Mohammadhosein Hajāriyān 2
1 (PhD), Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
2 MA student at Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
چکیده [English]

A medium is required to convey a message, and animation is one of the best ways in this regard, especially for children. In Iran, the capacity of animation has been less used for the environmental education. The current study was conducted to investigate the effect of animation  on educating students in terms of the types of waste, duration of the waste decomposition and its impact on the environment. The research population included 70 primary school second grade male students in Isfahan city in the academic year of 2018-2019. The students were divided into treatment and control groups, so  that the treatment group received training using animation and the control group only received regular school instruction. After completing the training cycle, a questionnaire was prepared and distributed between both groups. The reliability of this questionnaire was calculated using Cronbach's alpha (α = 0.89). The results showed that there was a significant difference (p <0.001) between the treatment group  (mean = 11.73) and control group (mean = 5.61). Findings indicated that after the training course using animation, knowledge, attitude and behaviors of students towards the environment were significantly increased. Thus, the impact of animation on the waste management training was positive and significant, showing that the effectiveness of environmental education could be increased using animation. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media
  • Animation
  • Environment
  • Waste
  • School
پالمر، جوی. (139۶). آموزش محیطزیست در قرن بیستویکم (ترجمۀ علیمحمد خورشیددوست). سازمان سمت.
پورمعصوم، بهمن.، فیاض، ایراندخت و بازرگان، سیمین. (139۶). شکلگیری سواد زیستمحیطی کودکان بر اساس برنامۀ درسی راهبردی، برنامهریزی چندبعدی و بستۀ یادگیری چندرسانهای. فصلنامۀ تعلیم و تربیت، 33(129)، 9-32.
تقیپور، بهنام.، علیآبادی، خدیجه و پورروستایی، سعید. (1397). تأثیر چندرسانهای آموزش محیطزیست بر میزان یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشآموزان پایۀ سوم ابتدایی در مدارس سبز شهر تهران. فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 9(2)، 27-۴۳.
شبیری، سیدمحمد.، شمسی پاپکیاده، سیده زهرا و ابراهیمی، هادی. (1392). اثرات اجرای برنامههای آموزش زیستمحیطی بر طبیعتگردی (مطالعۀ موردی: دانشآموزان مدارس لنگرود). مجلۀ برنامهریزی و توسعۀ گردشگری، 2(7)، 1۴8-1۶2.
شرفی، حسن. (1390). امکان کاربرد رویکرد تلفیق تولید هنری و مفاهیم علوم تجربی در آموزش هنر. فصلنامۀ نوآوریهای آموزشی، 10(39)، 119- 1۴9.
کرمی، غلامحسین. (139۴). تحلیلی بر نقش هنر ـ رسانه پویانمایی در آموزش حفاظت محیطزیست. فصلنامۀ مطالعات رسانهای، 10(28)، 9۵-110.
نصیری، هادی.، مفیدی، فرخنده و کولایینژاد، جمالالدین. (1394، 30 خرداد). تأثیر فعالیتهای نمایشی خالق بر آموزش و یادگیری مفاهیم محیطزیست در کودکان پیشدبستانی شهر بابک [مقالة ارائهشده]. اولین کنفرانس بینالمللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی، ساری، ایران.
ولیپور، فرزانه و فرخیان، فروزان. (1398). آموزش محیطزیست بر آگاهی، نگرش و رفتار طرف دار محیطزیست در دختران مقطع متوسطه دوم (مطالعۀ موردی: ناحیۀ ۴ اهواز). فصلنامۀ علوم و تکنولوژی محیطزیست، 21(1)، 213-225.
یوسفی افراشته، مجید.، شیخی فینی، علیاکبر.، مظفری، سلطان حسین و رشیدی، مهران. (1391). تأثیر آموزش مؤثر هنر در پرورش خلاقیت دانش آموزان. مجلۀ علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، ۶(1)، ۴۷-۶۶.

Arguel, A., & Jamet, E. (2009). Using video and static pictures to improve learning of procedural contents. Computers in human behavior, 25(2), 354-359.
Brame, C. J. (2016). Effective educational videos: Principles and guidelines for maximizing student learning from video content. CBE—Life Sciences Education, 15(4), es6. https://www.lifescied.org/doi/abs/10.1187/cbe.16-03-0125
Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. psychometrika, 16(3), 297-334.
Erdogan, M. (2015). The Effect of Summer Environmental Education Program (SEEP) on Elementary School Students' Environmental Literacy. International Journal of Environmental and Science Education, 10(2), 165-181.
Ghosh, K. (2014). Environmental awareness among secondary school students of Golaghat district in the state of Assam and their attitude towards environmental education. IOSR Journal of Humanities and Social Science, 19(3), 30-34.
Ghulam, A. (2003). NASSD Background Paper: Environmental Education. IUCN Northern Areas Progamme.
Islam, M., Ahmed, A., & Shamsuddin, A. (2014). Child Education Through Animation: An Experimental Study. International Journal of Computer Graphics & Animation, 4(4), 43-52.
Kushwaha, V. S. (2015). Mass media in disseminating environmental awareness. Social Issues and Environmental Problems, 3(9), 1-4.
Lusagalika, J. S. (2020). The Role and Influence of Media in Creating Environmental Awareness in Dar es Salaam Tanzania. Nokoko, 8, 83-98.
Mayer, R. E. (2009). Multimedia learning (2nd edition). Cambridge University Press.
Mayer, R. E. (2014). Cognitive theory of multimedia learning. In R. E. Mayer (Ed.), The Cambridge handbook of multimedia learning (pp. 43–71). Cambridge University Press.
Saud, I. W., & Rahman, Y. (2019). Integrating Local Cultural Animated Video as a Media in English Language Teaching to Promote Students’ Character in Gorontalo Elementary Schools. ETERNAL (English Teaching Journal), 10(2), 15-23.
Toivonen, T., Heikinheimo, V., Fink, C., Hausmann, A., Hiippala, T., Järv, O., & Di Minin, E. (2019). Social media data for conservation science: A methodological overview. Biological Conservation, 233, 298-315. 
Verma, G., & Dhull, P. (2017). Environmental education as a subject in schools. International Journal of Advanced Research, 8(5), 1547-1552.