واکاوی و اولویت‌بندی راهبردهای آموزش اصیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم تربیتی، دانشکدة علوم‌انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

دو هدف عمده از پژوهشِ حاضر واکاوی راهبردهای آموزش اصیل و اولویت‌بندی این راهبردها در بافت مدارس ابتدایی است. برای شناسایی راهبردهای آموزش اصیل از روش گروه‌های کانونی مجازی استفاده شد. به این منظور با استفاده از رویکرد هدفمند و ازطریق روش نمونه‌گیری گلوله‌برفی سه گروه کانونی پنج‌نفره از متخصصان تعلیم‌وتربیت (به‌جز گردانندۀ جلسه) انتخاب و بررسی شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات در این بخش مصاحبة غیرساختاریافته بود و تحلیل مصاحبه‌ها در دو سطح مفاهیم فرعی و مفاهیم اصلی صورت گرفت. درنهایت اعتبار تحلیل‌ها ازطریق شناخت بازخورد گروه‌ کانونی و مثلث‌سازی تحلیل‌گر تأیید شد. همچنین برای اولویت‌بندی راهبردهای آموزش اصیل از روش تحلیل سلسله‌مراتبی استفاده شد. به این منظور، بیست نفر از معلمان خبره به‌‌صورت هدفمند و با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله‌برفی انتخاب و بررسی شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامة مقایسه‌های زوجی مشتمل بر پنج ماتریس مقایسة دوبه‌دو بود که از دل تحلیل مصاحبه‌ها در بخش قبلی بیرون آمدند. نرخ ناسازگاری هریک از ماتریس‌های پنج‌گانه کمتر از 0/1 بود و لذا از اعتبار مقایسه‌ها اطمینان حاصل شد. درنهایت برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها به شاخص‌هایی همچون میانگین هندسی و بردار ویژه استناد شد. نتایج این پژوهش شناسایی و اولویت‌بندی 35 راهبرد آموزش اصیل بود که این راهبردها در چهار مؤلفه دسته‌بندی شدند. براین‌اساس مهم‌ترین راهبردهای کلی آموزش اصیل به ترتیب عبارت از «فرصت‌های کسب تجارب آموزشی اصیل»، «سنجش یادگیری»، «شخصی‌سازی یادگیری»، و «اصالت معلم» بودند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring and prioritizing authentic instruction strategies

نویسندگان [English]

  • Siroos Ghanbari 1
  • Khalil Zandi 2
  • Siāmak Sādeghi 3
1 (PhD), Bu Ali Sinā University, Hamedān, Iran
2 (PhD), Bu Ali sinā University, Hamedān, Iran
3 PhD student in Educational Management at Bu Ali sinā University, Hamedān, Iran
چکیده [English]

The two main objectives of the present study were exploring the authentic instruction strategies and prioritizing these strategies in the context of primary schools. In order to identify the authentic instruction strategies, the virtual focus groups method was used. Three focus groups of five education specialists (except the meeting moderator) were selected using a purposive approach and snowball sampling method. The research tool in this section was the unstructured interview. Moreover, the interviews were analyzed at two levels of sub-themes and main themes. Finally, the validity of the analyses was confirmed by focus group feedback and the analyst’s triangulation. Also, to prioritize the authentic instruction strategies the technique of hierarchical analysis technique was used. Using a purposive approach and snowball sampling method, 20 expert teachers were selected. The research tool was a pair-wise comparison questionnaire consisting of five 2 ˟ 2 comparison matrices which were emerged from the analysis of interviews in the previous section. The inconsistency rate of each of the five matrices was less than 0.1 and therefore the validity of the comparisons was ensured. Finally, in order to analyze the data, indices such as the geometric mean and eigen vector were used. This study led to identifying and prioritizing the thirty-five authentic instruction strategies which were classified into four components. Accordingly, the most important general authentic instruction strategies were "opportunities to gain the authentic educational experiences", "assessment as learning", "personalization of learning", and "teacher originality", respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Authentic Instruction
  • Assessment as Learning
  • Personalization of Learning
ترکزاده، جعفر و کشاورزی، فهیمه. (1399). شناسایی مؤلفههای مؤثر بر تدریس اثربخش با رویکرد راهبردی در دورههای آموزش عالی. فصلنامۀ آموزش در علوم انتظامی، 7(2۵)، ۴۳-۶۳.
جوادی بورا، محمدعلی و ایزدی، صمد. (139۶). مدل آموزش اثربخش در دانشگاه فرهنگیان با تأکید بر رویکرد حمایت یاددهنده ـ یادگیرنده. مجلۀ پژوهشهای برنامۀ درسی، 7(2)، ۱۴۵-۱۶۶.
حسینی، مریم. (139۴). معرفی روش گروه کانونی و کاربرد آن در تحقیقات. مرکز پژوهش و سنجش افکار.چاپ دوم.
دان، دیوید. (1399). چگونه یک معلم ابتدایی ممتاز باشیم؟ (ترجمة خلیل زندی و محمدفائق محمدی). نشر آمیار. (اثر اصلی در تاریخ 2011 چاپ شده است).
عبدالملکی، صابر.، ملکی، حسن و فرجادمند، لیلا. (1398). مؤلفههای اثرگذار بر تدریس اثربخش معلمان (مطالعه مورد: معلمان پایۀ پنجم دورۀ ابتدایی شهر تهران). نشریۀ پژوهشهای آموزش و یادگیری، 1۶(1)، 1۲۳-۱۳۵
محمودی، حشمتالله.، عرفانی، نصراله.، جمهری، فرهاد و نیوشا، بهشته. (1398). تدوین و اعتباریابی پرسشنامۀ تدریس اثربخش آموزگاران. دوفصلنامۀ مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، 8(20)، ۴۹-۷۷
Cydis, S. (2015). Authentic instruction and technology literacy. Journal of Learning Design, 8(1), 68-78.
Emmerson, J. (2019). Authentic Instruction in the 21st Century: A Professional Development Presentation  [Master’s Thesis, Vancouver Island University]. https://viurrspace.ca/bitstream/handle/10613/12090/Emmerson.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Güneş, G., Arikan, A., & Çetin, T. (2020). Analysing the Effect of Authentic Learning Activities on Achievement in Social Studies and Attitudes towards Geographic Information System (GIS). Participatory Educational Research, 7(3), 247-264.
Greenier, V. T., & Whitehead, G. E. (2016). Towards a model of teacher leadership in ELT: Authentic leadership in classroom practice. RELC Journal, 47(1), 79-95.
Harm, J. E. (2013). Promoting authentic instruction through second-career educators [Doctoral dissertation, Boise State University]. https://1library.net/document/zlre84gz-promoting-authentic-instruction-through-second-career-educators.html
Hunger, G. M. (2010). Guidelines for authentic instruction in an online environment for faculty in higher education: Design, development, and illustrative module prototype [Doctoral dissertation, Virginia Tech]. https://vtechworks.lib.vt.edu/bitstream/handle/10919/26455/HungerGailM_D_2010.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Iucu, R. B., & Marin, E. (2014). Authentic learning in adult education. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 142, 410-415.
Kreber, C., Klampfleitner, M., McCune, V., Bayne, S., & Knottenbelt, M. (2007). What do you mean by “authentic”? A comparative review of the literature on conceptions of authenticity in teaching. Adult Education Quarterly, 58(1), 22-43.
Lindquist, C. S. (2013). Authenticity in education: Theory into practice [Doctoral dissertation, University of Denver].https://digitalcommons.du.edu/etd/370.
Maina, F W. (2004). Authentic learning: Perspectives from contemporary educators. Journal of Authentic Learning, 1(1), 1-8. https://dspace.sunyconnect.suny.edu/bitstream/handle/1951/389/maina.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Mutlu, G. (2017). Teaching Gifted Students through Authentic Instruction: Reflections from the EFL Teachers. Online Submission, 14(4), 3663-3675.
Newmann, F. M., & Wehlage, G. G. (1993). Five standards of authentic instruction. Educational leadership, 50(7), 8-8.
Rule, A C. (2006). Editorial: The components of authentic learning. Journal of Authentic Learning, 3(1), 1-10. 
Saariaho, E., Toom, A., Soini, T., Pietarinen, J., & Pyhältö, K. (2019). Student teachers' and pupils' co-regulated learning behaviours in authentic classroom situations in teaching practicums. Teaching and Teacher Education, 85(2), 92-104. 
Shaffer, D. W., & Resnick, M. (1999). “Thick" authenticity: New media and authentic learning. Journal of interactive learning research, 10(2), 195-216.
Slavich, G. M., & Zimbardo, P. G. (2012). Transformational teaching: Theoretical underpinnings, basic principles, and core methods. Educational psychology review, 24(4), 569-608.
Smith, S. B., & Kennedy, S. (2020). Authentic teaching to promote active learning: Redesign of an online RN to BSN evidence-based practice nursing course. Journal of Professional Nursing, 36(2), 56-61.
Soslau, E. G., & Yost, D. S. (2007). Urban service-learning: An authentic teaching strategy to deliver a standards-driven curriculum. Journal of Experiential Education, 30(1), 36-53.
Young, S. M. (2003). Authentic teaching experiences for the prospective music educator. General Music Today, 17(1), 28-31.