اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر همجوشی شناختی و شایستگی اجتماعی نوجوانان قلدر در مدارس شبانه روزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشتة مشاوره، گرایش مدرسه، گروه علوم تربیتی، دانشکدة علوم‌انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکدة علوم‌انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکدة علوم‌انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد در همجوشی شناختی و شایستگی اجتماعی نوجوانان قلدر در مدارس شبانه‏‏روزی است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش کاربردی و ازنظر روش تحقیق به سبب جایگزینی تصادفی در گروه آزمایش و گروه کنترلْ آزمایشی است. جامعة آماری این پژوهش شامل تمامی دانش‏‏آموزان دو مدرسة شبانه‏‏روزی سال تحصیلی 98-99 در شهرستان نیشابور است که ویژگی قلدری دارند. نمونة این پژوهش عبارت است از 30 دانش‏‏آموز دو مدرسة شبانه‏‏روزی متوسطة اول شهرستان نیشابور که با روش تصادفی بدون جایگزینی انتخاب شدند. این دانش‏آموزان در گروه 1۵ نفری آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ارزیابی با پرسش‌نامه‏‏های همجوشی شناختی گیلاندرز (2010)، شایستگی اجتماعی پرندین (138۵) و مقیاس قلدری ایلینویز (2001) انجام شد. طبق یافته‏‏های این پژوهش، سطح معناداری متناظر با هر سه متغیر در شاخص گروه کمتر از 0/017 است. بنابراین با اطلاعات جمع‏‏آوری‏‏شده و با توجه ‏به رد فرض صفر فرضیة اصلی پژوهش مبنی بر اینکه «آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد در شایستگی اجتماعی و همجوشی شناختی نوجوانان قلدر تأثیر مثبت دارد» با اطمینان 0/95 تأیید می‏‏شود‏‏. آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد در کاهش همجوشی شناختی و بهبود شایستگی اجتماعی نوجوانان قلدر مؤثر بوده است. پیشنهاد می‏‏شود این پژوهش روی سایر اختلالات و همچنین در سایر شهرستان‏‏ها صورت گیرد تا هم دارای قدرت تعمیم‏‏پذیری بالاتری شود و هم تفاوت‏‏های فرهنگی در این‏‏گونه پژوهش‏‏ها شناسایی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of group education based on acceptance and commitment on cognitive fusion and social competence of bullying adolescents in boarding schools

نویسندگان [English]

  • Mohammadhosein Bayāttork 1
  • Jamshid Jarāre 2
  • Faride Hamidi 3
1 MA in Counseling from Shahid Rajāee University, Tehran, Iran
2 (PhD), Shahid Rajāee Teacher Training University, Tehran, Iran
3 (PhD), Shahid Rajāee Teacher Training University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of the present study was to determine the effectiveness of group education based on the acceptance and commitment on the cognitive fusion and social competence of bullying adolescents in the boarding schools. It was applied research and in terms of method, it was an experimental one due to the random assignment of the participants in the experimental and control groups. The research population included all the students of two boarding schools in Neishābour city who had bullying characteristics in the 98-99 academic year. The sample of this study consisted of 30 students of two boarding schools in the first-grade high school of Neishābour who were randomly selected with no assignment. These students were divided into experimental (N=15) and control groups (N=15). Evaluation was done by Gilanders (2010)’s Cognitive Fusion Questionnaire, Parandin (2006)’s Social Competence Questionnaire and Illinois’s Bullying Scale (2001). Findings of this study showed that the level of significance corresponding to all three variables in the group index is less than 0.017, so with the information collected and considering the rejection of the null hypothesis, the main hypothesis of the study (i.e., acceptance and commitment-based education has a positive effect on the social competence and cognitive fusion of bullying adolescents) was confirmed with 0.95 confidence. Acceptance and commitment-based education have been effective in reducing the cognitive fusion and improving the social competence of the bullying adolescents. It is suggested that this research to be conducted on the other disorders as well as in the other cities in order to have higher generalizability and to identify cultural differences in such studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acceptance and Commitment- based Education
  • Cognitive Fusion
  • Social Competence
  • Adolescents
  • Bullying
الفونه، انسیه.، ایمانی، مهدی و سرافراز، مهدی رضا. (1399). مقایسۀ اثربخشی گروهدرمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و رفتاردرمانی شناختی بر اجتناب تجربی و همجوشی شناختی بیماران مبتلا به سردرد میگرنی. نشریة ارمغان دانش، 25(1)، 69-83.
باخ، پاتریشیا و موران، دنیل ج. (1396). ACT در عمل: مفهومپردازی موردی در درمان پذیرش و تعهد (ترجمة سارا کمالی و نیلوفر کیان راد). انتشارات ارجمند
برادران، مجید.، زارع، حسین.، علی پور، احمد و فرزاد، ولی الله. (1395). اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بر همجوشی شناختی و شاخصهای سلامت جسمانی بیماران مبتلا به فشارخون اساسی. فصلنامة روانشناختی، 4(1)، 9-1.
بریس، نیکلا.، کمپ، ریچارد و سلنگار، رزمری. (1389). تحلیل داده‏‏های روانشناسی با برنامۀ spss (ترجمة خدیجه علیآبادی و علی صمدی). انتشارات دوران.
پرندین، شیما. (1385). ساخت و هنجاریابی پرسشنامۀ کفایت اجتماعی در نوجوانان شهر تهران [پایاننامة کارشناسی ارشد]. دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
پورعبدل، سعید و صبحی قراملکی، ناصر. (1397). اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود کفایت اجتماعی دانش‏‏آموز دارای اختلال یادگیری خاص. مجلة پژوهشهای روانشناسی اجتماعی، 8(32)، 45-60.
چالمه، رضا. (1392). کفایت روانسنجی مقیاس قلدری ایلینویز در دانش‏‏آموز ایرانی: بررسی روایی، پایایی و ساختار عاملی. مجلة روش ها و مدل های روانشناختی، 3(11)، 39-52.
حر، مریم.، آقایی، اصغر.، عابدی، احمد و عطاری، عباس. (1392). تأثیر روش درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر میزان افسردگی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2. مجلة تحقیقات علوم رفتاری، 11(2)، 121-128
زارع، حسین. (1393). هنجاریابی مقیاس اجتماعی همجوشی شناختی گیلاندرز بر اساس الگوی بوهرنشتات. فصلنامة پژوهش های روان شناسی اجتماعی، 4(15)، 17-28.
کیهانی، علی.، رسولی آزاد، مراد.، ناصرمقدسی، عبدالرضا و امیدی، عبداله. (1398).تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش تعهد بر همجوشی شناختی، علائم اضطرابی و کیفیت زندگی بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس. دوماهنامة علمی پژوهشی فیض، 23(4)، 380-388.
محمدی، نورالله. (1385). بررسی مقدماتی شاخص‏‏های روانسنجی پرسشنامۀ پرخاشگری باس ـ پری. مجلة علوم اجتماعی و انسانی شیراز، 25(4)، 131-151.
مش، اریک جی و ولف، دیوید ای. (1391). روانشناسی مرضی کودک (ترجمة اصغر فروعالدین عدل و محمد مظفری مکی آبادی). انتشارات رشد.
Alberto, P. A., & Troutman, A. C. (2009). Applied behavior analysis for teachers (8th ed.). Pearson.
Albayrak, S., Yildiz, A., & Erol,S. (2016). Assessing the effect of school bullying prevention programs on reducing bullying. Journal of children and youth services review, 63, 1-9.
Albuhairan, F., Abbas, O.A., Elsyeed, D., Badri, M., Alshahri, S., & de vires, N. (2017). The relationship of bullying and physical violence to mental health and academic performance: A cross- sectional study among adolescents in kingdom of Saudi Arabia. International journal of pediatrics and adolscenct meidince, 4(2), 61-65.
Block, W.A., Wilson, K.G., Stroassli, R.D., & Meneil, J.W. (2014). A preliminary investigation of the use of acceptance and commitment therapy in group treatment for social phobia. International journal of psychology and psychological therapy, 6(3), 397-416.
Bosworth, K., Espelage, D., & Simon, T. (1999). Factors associated with bullying with bullying behavior in middle school students. Journal of early adolescence, 19(3), 341-362.
Bond, F., Hayes, S., Baer, R., Carpenter, K., Guenole, N., Orcutt, H., Waltz, T., & Zettle, R. (2011). Preliminary Psychometric Properties of the Acceptance and Action Questionnaire–II: A Revised Measure of Psychological Inflexibility and Experiential Avoidance. Behavior Therapy, 42(4), 676-688.
Eastman, M., Foshee, V., Ennett, S., Sotres-Alvarez, D., Reyes, H. L. M., Faris, R., & North, K. (2018). Profiles of internalizing and externalizing symptoms associated with bullying victimization. Journal of adolescence, 65, 101-110.
Esplage, D., & Holt, M. (2001). Bullying and victimization during early adolescence. Journal of emotional abuse, 2(2-3), 123-142.
Gomez-Ortiz, O., Romera-Fliex, E-M., & Ortega-Ruiz, R. (2017). Multidimensionality of social compentece: Measurment of the construct and its relationship with bullying roles. Revista de piscodidatica (Englished), 22(1), 37-44.
Griffin, R.S., & Gross, A.M. (2004). Childhood bullying: current empirical findings and future directions for research. Journal of aggression and violent behavior, 9(4), 379-400.
Guillanders, D., Ashleigh, K.S., Margaret, M., & Kristen, J. (2015). Illness cognitive, cognitive fusion, avoidance and self –compassion as predictors of distress and quality of life in a heterogeous sample of adults, after cancer. Journal of contextual behavior science, 4(4), 300-311. https://doi.org/10.1016/j.jcbs.2015.07.003
Halliburton, A. E., & Cooper, L. D. (2015). Applications and adaptations of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) for adolescents. Journal of Contextual Behavioral Science, 4(1), 1-11.
Hayes, S. C., Bissett, R. T., Korn, Z., Zettle, R. D., Rosenfarb, I. S., Cooper, L. D., & Grundt, A. M. (1999). The impact of acceptance versus control rationales on pain tolerance. The psychological record, 49(1), 33-47.
Hayes, L., & Rowse, J. (2008). Acceptance and commitment therapy: Experimental adolescent group. Associating for contextual behavrioal science website: http://contextualpsychology.org/treatment-protocols. 
Hayes, S.C., Levin, M., Plumb, J., Boulanger, J., & Pistorello, J. (2011). Acceptance and commitment therapy and contextual behavioral science: Examining the progress of a distinctive model of behavioral and cognitive therapy. Behavior therapy, 44, 180-198. 
Hayes, S.C., Louma, J.B., Bond, F.W., Masuda, A., & Lillis, J. (2006). Acceptance and commitment therapy: Model, processes. and outcomes. Behavior research and therapy, 44(1), 1-25. 
Herbert, J., & Forman, E. (2011). Acceptance and mindfulness in behavior therapy. John Wiley & Sons. 
Jolliffe, D., & Farrington, D.P. (2011). Is low empathy related to bullying after controlling for individual and social background variables?. Journal of adolescence, 34(1), 59-71.
Junttila, N., Vauras, M., Niemi, P. M., & Laakkonen, E. (2012). Multisource assessed social competence as a predictor for children’s and adolescents’ later loneliness, social anxiety, and social phobia. Journal for educational research online, 4(1), 73-98.
Maunder, R.E., & Crafter, S. (2018). School bullying from a sociocultural perspective. Aggerssion and violent behavior, 38, 13-20.
Mayberry, M. L., & Espelage, D. L. (2007). Associations among empathy, social competence, & reactive/proactive aggression subtypes. Journal of Youth and Adolescence, 36(6), 787-798.
MC Cracken, LM., Dasilva, P., Skillicom, B., & Doherty, R. (2014). The cognitive fusion questionnaire: A preliminary study of psychometric properties and prediction of functioning in chromic pain. The clinical journal of pain, 30(10), 894-901.
Olweus, D. (2013). School bullying: Development and some important challenges. Annual review of clinical psychology, 9, 751-780.
Papanikolaou, M., Chatzikosma, T., & Kleio, k. (2011). Bullying at school: The role of family. Procedia-social and behavioral sciences, 29, 433-442.
Parson, D.S. (2015). School bullying and teacher professional development (No. 3734309) [Doctoral dissertation, Walden University]. ProQuest Dissertations Publishing.
Peace, J. S. (2016). Why we to take a behavior analytic perspective on bullying. Behavior Analysis Quarterly, 2(3), 22-30.
Raino, S.S. (2008). Factor structure of social competence based upon the perceptions of school psychologists (No. 3318492) [Doctoral dissertation, Northern Arizona University]. ProQuest Dissertations Publishing.
Ramya, S., & Kulkarni, M. (2010). Bullying Among School children: prevalence and association with common symptoms in childhood. The Indian journal of pediatrics, 78(3), 307-310.
Shellard, E. (2002). Recognizing and preventing bullying. The informed educator series. Educational research series. 
Smith, P.K, & Sharp, S. (1994). School bullying: Insights and perspectives. Routledge.
Takahashi, F., Ishizu, K., Matsubara, K., Ohtsuki, T., & Shimoda, Y. (2020).  Acceptance and commitment therapy as a school –based group intervention for adolescents: An open-label trial. Journal of contextual behavioral science, 16, 71-79.
Zarling, A.N. (2013). A preliminary trial of ACT skills training for aggressive behavior (No. 3566726) [Doctoral dissertation, The University of Iowa]. ProQuest Dissertations Publishing.