تبیین انواع جهت‌گیری‌های معلم‌های ابتدایی در حوزۀ آموزش مجازی در دورة همه‌گیری کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختة کارشناسی ارشد، گروه روش‌ها و برنامه‌های آموزشی و درسی، دانشکدة روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه روش‌ها و برنامه‌های درسی و آموزشی، دانشکدة روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، ایران

3 دانشیار، گروه روش‌ها و برنامه‌های درسی و آموزشی، دانشکدة علوم روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی انواع جهت‌گیری‌های معلم‌های ابتدایی درخصوص آموزش مجازی در دورة همه‌گیری کرونا انجام شده است. رویکرد پژوهش کیفی است و از روش پدیدارشناسی توصیفی استفاده شده است. میدان پژوهش را تمامی معلم‌های ابتدایی شهرستان قشم تشکیل می‌دهند. برای گردآوری داده‌ها ازطریق مشارکت‌کننده‌ها 31 مصاحبة نیمه‌ساختاریافته و غیر‌رسمی به‌روش نمونه‌گیری نظری و در دسترس انجام شد. مشارکت‌کننده‌ها برمبنای داشتن دست‌کم سه سال سابقۀ تدریس در آموزش حضوری (قبل از همه‌گیری) انتخاب شدند. داده‌ها با روش هفت‌مرحله‌ای کلایزی تحلیل شدند. به‌منظور اعتباربخشی یافته‌ها از دو راهبرد بازبینی اعضا و ممیزی همگنان استفاده شد. براساس یافته‌ها، انواع جهت‌گیری‌های معلم‌های ابتدایی درخصوص آموزش مجازی بدین‌شرح است: اجتنابی ـ آسیب‌زا، نقصان ـ نابسنده، اقتضایی ـ واقع‌گرایانه و حامی ـ تجربی. همچنین عواملی که در شکل‌گیری این جهت‌گیری تأثیر بسزایی داشته‌اند عبارت‌اند از: انگارة نقش، بافت آموزشی، موانع ساختاری و زیرساختی. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Typology of orientations of primary school teachers towards virtual education during the coronavirus pandemic

نویسندگان [English]

 • Behrooz Āzād Doulābi 1
 • Rezvān Hakimzāde 2
 • Mohammad Javādipour 3
1 MA in Psychology and Educational Sciences graduated from University of Tehran, Tehran, Iran
2 (PhD), University of Tehran, Tehran, Iran
3 (PhD), University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study was conducted to investigate the typology of orientations of primary school teachers towards virtual education during the Coronavirus pandemic. To this end, the qualitative approach of descriptive phenomenology was used. The research population included all primary school teachers in Qeshm, of whom 31 teachers were selected as the sample by purposive and theoretical sampling. The research tool consisted of semi-structured interviews. The criterion for selecting the participants was having at least three years of teaching experience in the face-to-face education before the pandemic. Data was analyzed using Colaizzi’s seven-step coding. To validate the findings, two strategies of member check and peer debriefing were used. According to the findings, the types of orientations of primary school teachers towards virtual education were as follows: Avoidant-harmful, deficit-insufficient, contingency-realistic, and supportive-experimental. Findings showed that the factors of role image, educational context, and structural, and infrastructural barriers have played a significant role in the formation of this orientation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Virtual Education
 • Orientation
 • Primary School Teachers
 • Coronavirus Pandemic
 • امراله، امید و آزادی‌احمدآبادی، قاسم. (1400). شناسایی و اولویت‌بندی موانع اجرای مجازی برنامة درسی رسمی در دوران شیوع جهانی بیماری کرونا (از دیدگاه معلم‌ها و مدیران شاغل در مدارس شهر تهران). فصلنامة مطالعات برنامه درسی، 16(61)، 1-26.
 • آزاددولابی، بهروز، دهقانی، مرضیه و خطاط، محدثه. (1401). مواجهه معلم‌ها با اجرای برنامه‌های درسی در آموزش مجازی و ارائة راهکارهای آنان برای بهینه‌کردن فرایند یاددهی ـ یادگیری. پژوهش‌های برنامة درسی، 12(1)، 121-153.
 • حاجی‌زاده، انور، عزیزی، قادر و کیهان، جواد. (1400). تحلیل فرصت‌ها و چالش‌های آموزش مجازی در دوران کرونا: رهیافت توسعة آموزش مجازی در پسا‌کرونا. تدریس پژوهی، 9(1)، 174-204.
 • رحیمی، عبدالله، احمدی، هایده و رستمی، ادریس. (1401). رهیافتی پدیدارشناسانه بر تجارب زیستة معلم‌های ابتدایی از آموزش مجازی دانش آموزان در شرایط کرونا (COVID-19). تدریس پژوهی، 10(1)، 131-162.
 • سبزه، بتول و حسینی‌کامیاب، فائزه. (1401). تجارب زیستة معلم‌های دورة اول ابتدایی دربارة شیوه‌های تدریس خلاق در بستر آموزش مجازی. تدریس پژوهی، 10(1)، 206-236.
 • شمشیری، بابک، شفیعی‌سروستانی، مریم، میرغفاری، فاطمه و جوانمرد، علی. (1400). شناسایی ویژگی‌های معلم اثربخش در آموزش مجازی دوران کرونا ـ رویکرد فراترکیب. فصلنامة نوآوری‌های آموزشی، 20(4)، 105-130.
 • صادقی، زهرا و دهقانی، مرضیه. (1401). واکاوی تجارب معلم‌های دورة ابتدایی از آموزش مجازی در زمان شیوع ویروس کرونا: مطالعة پدیدارشناسی. نظریه و عمل در برنامة درسی، 10(19)، 163-204.
 • عباسی، فهیمه، حجازی، الهه و حکیم‌زاده، رضوان. (1399). تجربة زیستة معلم‌های دورة ابتدایی از فرصت‌ها و چالش‌های تدریس در شبکة آموزشی دانش‌آموزان (شاد): یک مطالعة پدیدارشناسی. تدریس‌پژوهی، 8(3)، 1-24.
 • مالمیر، رضا، سراجی، فرهاد و عباسی‌کسانی، حامد. (1399). تبیین خلق محتوای الکترونیکی توسط معلم‌ها در شبکه‌های اجتماعی مجازی. تدریس‌پژوهی، 8(3)، 123-146.
 • محمدی، مهدی، کشاورزی، فهیمه، ناصری‌جهرمی، رضا، ناصری جهرمی، راحیل، حسامپور، زهرا، میرغفاری، فاطمه و ابراهیمی، شیما. (1399). واکاوی تجارب والدین دانش‌آموزان دورة اول ابتدایی از چالش‌های آموزش مجازی با شبکه‌های اجتماعی در زمان شیوع ویروس کرونا. نشریة پژوهش‌های تربیتی، 7(40)، 74-101.
 • مرادی، امیر و ضرغامی‌همراه، سعید. (1400). تنگناها و راهبردهای به‌کارگیری شبکة‌ اجتماعی دانش‌آموزی (شاد) در تدریس و یادگیری دانش‌آموزان در دوران شیوع کرونا: مطالعه‌ای پدیدارشناسانه. فصلنامة نوآوری‌های آموزشی، 20(2)، 35-60.
 • مهرمحمدی، محمود و حسینی، سیدمحمدحسین. (1399). تغییر و اجرای برنامة درسی. سمت.
 • یداللهی، سارا، توکلی، الهام، پورصالحی نویده، مرضیه و آذرتاش، فاطمه. (1400). مشکلات آموزش برخط در دوران کرونا از دیدگاه معلم‌ها و والدین و ارائة راهکارها. فصلنامة نوآوری‌های آموزشی، 20(3)، 117-145.
 • Al-Fraihat, D., Joy, M., & Sinclair, J. (2020). Evaluating E-learning systems success: An empirical study. Computers in human behavior, 102, 67-86.
 • Aliyyah, R. R., Rachmadtullah, R., Samsudin, A., Syaodih, E., Nurtanto, M., & Tambunan, A. R. S. (2020). The perceptions of primary school teachers of online learning during the COVID-19 pandemic period: A case study in Indonesia. Journal of Ethnic and Cultural Studies, 7(2), 90-109.
 • Amri, A., Abidli, Z., Elhamzaoui, M., Bouzaboul, M., Rabea, Z., & Ahami, A. O. T. (2020). Assessment of burnout among primary teachers in confinement during the COVID-19 period in Morocco: case of the Kenitra. The Pan African medical journal, 35(2), Article 92. https://doi: 10.11604/pamj.supp.2020.35.2.24345
 • Anderson, E., & Hira, A. (2020). Loss of brick-and-mortar schooling: How elementary educators respond. Information and Learning Sciences, 121(5/6), 411-418.
 • Andrade-Vargas, L., Estevao-Romeiro, A., Iriarte-Solano, M., Riofrio-Leiva, V., & Yunga-Godoy, D. (2021). Teacher's perceptions, institutional challenges, and educational sustainability during Covid-19 in Ecuador. Heliyon, 7(12), Article e08596. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e08596
 • Baker, C. N., Peele, H., Daniels, M., Saybe, M., Whalen, K., Overstreet, S., & The New Orleans, T. I. S. L. C. (2021). The experience of COVID-19 and its impact on teachers’ mental health, coping, and teaching. School Psychology Review, 50(4), 491-504.
 • Bergdahl, N., & Nouri, J. (2021). Covid-19 and crisis-prompted distance education in Sweden. Technology, Knowledge and Learning, 26(3), 443-459.
 • Bragg, L. A., Walsh, C., & Heyeres, M. (2021). Successful design and delivery of online professional development for teachers: A systematic review of the literature. Computers & Education, 166, Article 104158. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2021.104158
 • Fauzi, I., & Khusuma, I. H. S. (2020). Teachers’ elementary school in online learning of COVID-19 pandemic conditions. Jurnal Iqra': Kajian Ilmu Pendidikan, 5(1), 58-70.
 • Ferri, F., Grifoni, P., & Guzzo, T. (2020). Online learning and emergency remote teaching: Opportunities and challenges in emergency situations. Societies, 10(4), 86-104.
 • Gouseti, A. (2021). ‘We'd never had to set up a virtual school before’: Opportunities and challenges for primary and secondary teachers during emergency remote education. Review of Education, 9(3), Article e3305. https://doi.org/10.1002/rev3.3305
 • Henriques, S., Correia, J. D., & Dias-Trindade, S. (2021). Portuguese primary and secondary education in times of covid-19 pandemic: An exploratory study on teacher training and challenges. Education Sciences, 11(9), 542-553.
 • Hilli, C. (2020). Distance teaching in small rural primary schools: a participatory action research project. Educational Action Research, 28(1), 38-52.
 • Hinshaw, N., Gonzalez, S., & Engel, L. (2022). Internationalization of K-12 Schooling through Virtual Exchange: Opportunities in a Fractured Context. Journal of International Students, 12(S3), 1-16.
 • Keaton, W., & Gilbert, A. (2020). Successful online learning: What does learner interaction with peers, instructors and parents look like?. Journal of Online Learning Research, 6(2), 129-154.
 • König, J., Jäger-Biela, D. J., & Glutsch, N. (2020). Adapting to online teaching during COVID-19 school closure: teacher education and teacher competence effects among early career teachers in Germany. European Journal of Teacher Education, 43(4), 608-622.
 • Kundu, A., & Bej, T. (2021). COVID 19 response: An analysis of teachers' perception on pedagogical successes and challenges of digital teaching practice during new normal. Education and information technologies, 26(6), 6879-6903.
 • Lau, E. Y. H., & Lee, K. (2021). Parents’ views on young children’s distance learning and screen time during COVID-19 class suspension in Hong Kong. Early Education and Development, 32(6), 863-880.
 • Mahmood, F., Ariza-Montes, A., Saleem, M., & Han, H. (2021). Teachers’ teleworking job satisfaction during the COVID-19 pandemic in Europe. Current Psychology, 42, 8540-8553.
 • Orhan, G., & Beyhan, Ö. (2020). Teachers’ perceptions and teaching experiences on distance education through synchronous video conferencing during Covid-19 pandemic. Social Sciences and Education Research Review, 7(1), 8-44.
 • Pozas, M., Letzel, V., & Schneider, C. (2021). ‘Homeschooling in times of corona’: exploring Mexican and German primary school students’ and parents’ chances and challenges during homeschooling. European Journal of Special Needs Education, 36(1), 35-50.
 • Sari, T., & Nayır, F. (2020). Challenges in distance education during the (Covid-19) pandemic period. Qualitative Research in Education, 9(3), 328-360.
 • Wu, J. (2021). Exploring Pragmatic Identities of Teachers, Pupils and Parents in Chinese Primary School Online Education. International Journal of Linguistics, 13(3), 124-148.
 • Zhou, X., & Yao, B. (2020). Social support and acute stress symptoms (ASSs) during the COVID-19 outbreak: deciphering the roles of psychological needs and sense of control. European journal of psychotraumatology, 11(1), Article 1779494. https://doi: 10.1080/20008198.2020.1779494