واکاوی مؤلفه‌ها‌ی آموزش شهروندی در بستر فناوری‌های یادگیری سیار (یک مطالعۀ سنتزپژوهی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

2 کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی، دانشکدۀ تعلیم و تربیت اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر واکاوی مؤلفه‌ها‌ی آموزش شهروندی در بستر فناوری‌های یادگیری سیار (یک مطالعۀ سنتزپژوهی) بود. به‌منظور دسترسی به پیشینه و جمع‌آوری داده‌های متناسب با هدف پژوهش، از پایگاه‌های داخلی مانند پایگاه اطلاعاتی مگ‌ایران، نورمگز، سیویلیکا، پژوهشگاه علوم انسانی، ایران‌نمایه و پایگاه‌های خارجی اسکوپوس، ساینس دایرکت، پروکوئست، اریک، اشپرینگر و گوگل‌اسکالر در بازۀ زمانی 1393 تا 1401 برای اسناد فارسی و برای اسناد انگلیسی در بازۀ زمانی 2011 تا 2022 استفاده شد. از مجموع پژوهش‌های واردشده، تعداد 100 مورد از فرایند تحلیل خارج شدند. از پایگاه‌های داخلی 25 مقاله در بازۀ سال‌های 1393 تا 1401 و از پایگاه‌های اطلاعاتی خارجی نیز 55 مورد در بازۀ زمانی 2011 تا 2022 انتخاب و درنهایت با توجه به ملاک‌ها، بیست نمونه به‌صورت هدفمند انتخاب و تحلیل نهایی شدند. نتیجۀ تحقیق نشان داد آموزش‌های شهروندیِ مبتنی بر فناوریِ سیار باید مؤلفه‌هایی را داشته باشند، مؤلفه‌هایی همچون مهارت‌های شهروندی، توانایی تعامل شهروندی، اشتراک‌گذاری اطلاعات، زیرساخت‌های فناورانه، روش‌های آموزش شهروندمدارانه، ارزیابی شهروندمحور و قابلیت حمل داشتن. پیشنهاد می‌شود آموزش‌وپرورش، دانشگاه‌ها، مدارس و سازمان‌های متولیِ طراحی، اجرا و ارزشیابی دوره‌های آموزش شهروندی، مؤلفه‌های محتوای آموزش حقوق شهروندی، تعاملی‌بودن آموزش شهروندی، به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات، زیرساخت‌های فناورانه، روش‌های آموزش شهروندمدارانه، ارزیابی شهروندمحور و قابلیت حمل داشتن را در نظر داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the components of citizenship education in the context of mobile learning technologies (a synthesis study)

نویسندگان [English]

 • Rahim Morādi 1
 • Somayye Maleki 2
1 (PhD), Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Arāk University, Arāk, Iran
2 , MA in Educational Technology, Graduated from Islāmic Āzād University (Science & Research Branch), Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of the current research was to analyze the components of citizenship education in the context of mobile learning technologies (a synthesis study). It was a research synthesis. In order to access the background and collect data relevant to the purpose of the study, the internal databases such as Magiran, Normagz, Civilica, Humanities Research Institute, and Iran Profile were used between 2014 and 2022 for the Persian documents. Also, external databases such as Scopus, Science Direct, ProQuest, Eric, Springer and Google Scholar were used between 2011 and 2022 for the English documents. From the total number of the included researches, 100 cases were excluded from the analysis process. 25 articles were selected from internal databases between 2014 and 2022, and 55 articles were selected from external databases between 2011 and 2022, and finally, according to the criteria, 20 samples were purposefully selected and subjected to final analysis. The results showed that the citizenship education based on mobile technology should have components such as citizenship skills, the citizenship interaction ability, information sharing, technological infrastructure, methods of citizen-oriented education, citizen-centered assessment, and portability. Therefore, it is suggested that education system, Universities, schools and organizations in charge of designing, implementing and evaluating citizenship education courses should consider the components of the content of the citizenship rights' education, interactivity of citizenship education, information sharing, technological infrastructure, methods of citizen-oriented education, citizen-centered assessment and portability.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Analysis
 • Components
 • Citizenship Education
 • Mobile Learning Technology
 • Research Synthesis
 • بداقیان، محمود و ناطقی، فائزه. (1395). مهارت‌های شهروندی مغفول در برنامة درسی دورة ابتدایی. فصلنامة پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، 49، 1-12.
 • حسنی، حمید. (1395). بررسی یادگیری سیار به‌عنوان راهکاری نوین در آموزش شهروند هوشمند [مقالة ارائه‌شده]. اولین کنفرانس ملی شهر هوشمند، قم، https://civilica.com/doc/565693
 • حمزه‌ئی، افسانه، باقری، محسن و موسوی پور، سعید. (1396). تأثیر یادگیری سیار بر اساس الگوی طراحی آموزشی گانیه بر مهارت‌های خودتنظیمی و یادگیری دانشجویان. فناوری برنامة درسی، 2(3)، 69-77.
 • خسروی، نجمه، برات دستجردی، نگین و امیرتیموری حسن. (1393). عوامل مؤثر بر یادگیری سیار در آموزش پزشکی بر اساس مدل FRAME. مجلة ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 14(3)، 206-215.
 • سبحانی‌نژاد، مهدی، نجفی، حسن و جعفری هرندی، رضا. (1399). تحلیل جایگاه مؤلفه‌های اساسی آموزش شهروندی در محتوای کتاب‌های درسی مطالعات اجتماعی دورة ابتدایی. پژوهش‌های آموزش و یادگیری، 15(1)، 68-78.
 • سیف، علی‌اکبر. (1401). اندازه‌گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی. انتشارات دوران
 • مصلی‌نژاد، لیلی، درویشی تفویضی، منصور و خیمه، علی. (1399). یادگیری سیار در آموزش پزشکی و عوامل مؤثر. آموزش و اخلاق در پرستاری، 9(2)، 102-111.
 • میرزایی، آناهیتا و احمدبیگی، فاطمه. (1399). رابطة استفاده از فناوری سیار با راهبردهای حل مسئله در دانشجویان دانشکدة علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. دانش‌شناسی، 13(48)، 89-99.
 • نعمتی، علیرضا، فرج‌اللهی، مهران، خطیب زنجانی، نازیلا و واجاری، طلعت دیبا. (1396). ویژگی‌های موردنیاز در به‌کارگیری یادگیری سیار در آموزش کشاورزی ارگانیک از دیدگاه کشاورزان آذربایجان شرقی. پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 9(42)، 120-135
 • Bandu, S. H., Awang, M. M., & Ahmad, A. R. (2017). Element of citizenship in education system in Malaysia. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 7(3), 836-841.
 • Banks, J. A. (2008). Diversity, group identity, and citizenship education in a global age. Educational researcher, 37(3), 129-139.
 • Castro, A. J., & Knowles, R. T. (2017). Democratic citizenship education. In M. M. Manfra & C. M. Bolick(Eds.), The Wiley handbook of social studies research (pp. 287-318). John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002/9781118768747.ch13
 • Choi, M. (2016). A concept analysis of digital citizenship for democratic citizenship education in the internet age. Theory & research in social education, 44 (4), 565-607.
 • Cooper, H., Hedges, L. V.(2009). Research synthesis as a scientific process. In H. Cooper., L. V. Hedges, & J. C. Valentine (Eds.), The handbook of research synthesis and meta-analysis (pp. 3-16). Russell Sage Foundation. https://www.jstor.org/stable/10.7758/9781610441384
 • De Arriba Rivas, C., & Del Portal, E. I. R. (2023). Teachers’ insights from an ethics of care programme aimed at promoting global citizenship education in the classroom. Teaching and Teacher Education, 126, Article 104075. https://doi.org/10.1016/j.tate.2023.104075
 • De Leeuw, R. R. (2023). Student reflections on the curriculum and citizenship education using card sorting in group settings. International Journal of Educational Research Open, 4, Article 100237. https://doi.org/10.1016/j.ijedro.2023.100237
 • Elkhair, Z., & Abdul Mutalib, A. (2019). Mobile learning applications: characteristics, perspectives, and future trends. International Journal of Interactive Digital Media (IJIDM), 5(1), 18-21.
 • Gaudelli, W. (2016). Global citizenship education. In Global Citizenship Education (pp. 41-72). Routledge.
 • Goren, H., & Yemini, M. (2017). Global citizenship education redefined–A systematic review of empirical studies on global citizenship education. International Journal of Educational Research, 82, 170-183.
 • Hadjichambi, D., Hadjichambis, A. C., Adamou, A., & Georgiou, Y. (2023). A systematic literature review of K-12 environmental Citizen Science (CS) initiatives: Unveiling the CS pedagogical and participatory aspects contributing to students’ environmental citizenship. Educational Research Review, Article 100525. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2023.100525.
 • Ho, L. C., & Barton, K. C. (2022). Critical harmony: A goal for deliberative civic education. Journal of Moral Education, 51(2), 276-291.
 • Imtinan, U., Chang, V., & Issa, T. (2013). Common mobile learning characteristics-an analysis of mobile learning models and frameworks. In Proceedings Of The International Conference Mobile Learning 2013 (pp. 3-11). IADIS Press.
 • Johnson, L., & Morris, P. (2010). Towards a framework for critical citizenship education. The curriculum journal, 21(1), 77-96.
 • Krüger, T. (2016). Citizenship education in times of crises. Citizenship. Social and Economics Education, 15(3), 183-189.
 • Misiaszek, G. W. (2016). Ecopedagogy as an element of citizenship education: The dialectic of global/local spheres of citizenship and critical environmental pedagogies. International Review of Education, 62(5), 587-607.
 • Ozdamli, F., & Cavus, N. (2011). Basic elements and characteristics of mobile learning. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 28, 937-942.
 • Prasetiyo, W. H., Naidu, N. B. M., Tan, B. P., & Sumardjoko, B. (2021). Digital Citizenship Trend in Educational Sphere: A Systematic Review. International Journal of Evaluation and Research in Education, 10(4), 1192-1201.
 • Rouah, I., Bourekkadi, S., Khoulji, S., Slimani, K., & Kerkeb, M. L. (2021). Mobile Learning Driving the Development of Higher Education Through a New Vision of Teaching Methods Thanks to Educational Technology. Ilkogretim Online, 20(5), 976-987.
 • Sandelowski, M., & Barroso, J. (2006). Handbook for synthesizing qualitative research. Springer Publishing Company.
 • Udvari, B., & Vizi, N. (2023). Employing the flipped classroom to raise the global citizenship competences of economics students to a global issue. The International Journal of Management Education, 21(1), Article 100736. https://doi.org/10.1016/j.ijme.2022.100736.
 • Vajen, B., Kenner, S., & Reichert, F. (2023). Digital citizenship education–Teachers’ perspectives and practices in Germany and Hong Kong. Teaching and Teacher Education, 122, Article 103972. https://doi.org/10.1016/j.tate.2022.103972.
 • Wyborn, C., Louder, E., Harrison, J., Montambault, J., Montana, J., Ryan, M., ... & Hutton, J. (2018). Understanding the impacts of research synthesis. Environmental Science & Policy, 86, 72-84.