دوره و شماره: دوره 22، شماره 4 - شماره پیاپی 88، دی 1402، صفحه 1-182 
راهبردهای معناسازی معلمان در مدیریت کلاس در بحران کرونا

صفحه 7-22

10.22034/jei.2023.336338.2303

مهدی محمدی؛ رضا ناصری جهرمی؛ سولماز خادمی؛ صدیقه شادی؛ مرضیه مسگرپور؛ زهرا حسام پور