رابطۀ متقابل در ابرها: طراحی مزوسیستم خانه - مدرسه در فضای پوشه‌کار ابر - محور برای دانش‌آموزان دورۀ ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی، دانشکدۀ روا‌ن‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی

2 دانشیار، گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی

3 استاد، گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی

4 دانشیار، گروه روا نشناسی تربیتی، دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی

5 استادیار، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

رابطۀ موثر بین خانه و مدرسه باعث افزایش درگیرشدن والدین در فرایند یادگیری فرزندانشان و درنتیجه بهبود یادگیری و رشد شخصی آن‌ها می‌شود. در سال‌های اخیر، گسترش فناوری‌های ارتباطی نوین، حوزۀ ارتباط بین خانه و مدرسه را متحول کرده‌ است، اما استفاده از این فناوری‌های ارتباطی به معنای برقراری رابطۀ مؤثر بین خانه و مدرسه نیست؛ بلکه آنچه در اثربخش‌بودن آن‌ها نقش تعیین‌کننده دارد چگونگی تعامل کاربران و روابط انسانی طراحی‌شده در بستر فناوری‌ است. هدف از پژوهش حاضر طراحی رابطۀ بین خانه و مدرسه براساس نظریۀ برونفن‌برنر در بستر پوشه‌کار ابر ـ محور و بررسی چگونگی درگیرشدن والدین در فرایند یادگیری فرزندانشان از دیدگاه خود و معلمان بود. در این پژوهش کیفی از نوع مطالعۀ موردی، پنج والد و دو معلم به شیوۀ هدفمند انتخاب شــدند و در مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته شرکت کردند. تجزیه‌وتحلیل داده‌های کیفی با استفاده از مراحل پیشنهادی کرسول (2012) انجام شد. شناسایی مقوله‌ها با استفاده از تکنیک کدگذاری سه‌مرحله‌ای کوربین و اشتراوس (2008) و با توجه به چهارچوب ابعاد درگیری والدین اپشتاین (2019) انجام شد. یافته‌های به‌دست‌آمده نشان دادند که طراحی مزوسیستم بین خانه‌ و مدرسه در بستر پوشه‌کار ابر ـ محور، والدین را در ابعاد ارتباط بین خانه و مدرسه، یادگیری در خانه و والدگری در فرایند‌های یادگیری فرزندشان درگیر می‌کند. همچنین یافته‌ها نشان دادند این طراحی فرصت‌هایی را در راستای رشد شخصی دانش‌آموزان فراهم و برخی موانع ارتباطی در بستر فناوری نوین را برای کاربران ایجاد می‌کند. نتایج این مطالعه تبیین‌کنندۀ چگونگی طراحی بسترهای فناوری‌های ارتباطی به پشتوانۀ نظریۀ مناسب برای تعامل مؤثر بین والدین، دانش‌آموز و معلم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interrelationship in the clouds: Designing a home-school mesosystem in a cloud-based portfolio space for primary school students

نویسندگان [English]

 • Reyhāne Sādāt Hoseini Beheshti 1
 • Hamidrezā Hassanābādi 2
 • Parvin Kadivar 3
 • Hādi Kerāmati 4
 • Nasrin Mohammadhasani 5
1 , PhD Candidate in Educational Psychology at Kharazmi University, Tehran, Iran
2 (PhD), Kharazmi University, Tehran, Iran
3 (PhD), Kharazmi University, Tehran, Iran
4 (PhD), Kharazmi University, Tehran, Iran
5 (PhD), Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The effective relationship between home and school increases the involvement of parents in the learning process of their children and thus improves their learning and personal growth. In recent years, the spread of new communication technologies has changed the field of communication between home and school. However, the use of these communication technologies does not mean establishing an effective relationship between home and school. Actually, what plays a decisive role in their effectiveness is the user interactions and human relations, designed in the context of technology. The aim of the current research was to design the relationship between home and school based on Bronfenbrenner's theory in the context of a cloud-based Portfolio to examine how parents are involved in the learning process of their children from their own and teachers' point of view. In a qualitative research of the case study type, five parents and two teachers were selected purposefully and participated in a semi-structured interview. Qualitative data analysis has been done, using the steps proposed by Creswell (2012). The categories were identified through the three-step coding technique of Corbin and Strauss (2015) and according to the Epstein et al.’s six types of involvement framework (2019). Findings showed that the design of the mesosystem between home and school in a cloud-based Portfolio involves parents in the dimensions of communication between home and school, learning at home and parenting in their child's learning processes. Also, findings showed that this design creates opportunities for the personal growth of students and some communication barriers in the context of new technologies for users. The results explain how to design communication technology platforms based on the appropriate theory for effective interaction between parents, students and teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Parental Involvement
 • Cloud-based Portfolio
 • Home- school relation- Mesosystem
 • زارعی، احمد.، دهقانی، مرضیه و صالحی، کیوان. (1398). واکاوی محدودیت‌های مشارکت والدین در مدارس متوسطه: مطالعه‌ای با رویکرد پدیدارشناسانه. نظریه و عمل در برنامه درسی، 7(14)، 96-71.
 • شیربیگی، ناصر.، سلیمی، جمال و آزادبخت، نسرین. (1395). ارزیابی مدارس از دیدگاه ذی‌نفعان براساس شاخصه‌های مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش. مدیریت مدرسه، 4 (2)، 164-145.
 • ویمر، راجر دی و دومنیک، جوزف آر. (1384). تحقیق در رسانه‌های جمعی (ترجمة کاووس سیدامامی). سروش.
 • Abrami, P., & Barrett, H. (2005). Directions for research and development on electronic portfolios. Canadian Journal of Learning and Technology, 31(3),1-16. https://doi.org/10.21432/T2RK5K
 • Bahceci, F. (2019). The efects of digital classroom management program on students-parents and teachers. International Online Journal of Educational Sciences, 11(4), 160–180. https://doi. org/10.15345/iojes.2019.04.012
 • Bateman, W. (2019). Fostering reciprocal home and school relationships using e-portfolios [Master's thesis, The University of British Columbia, Ontario, Canada]. University of British Columbia Digital Archive. http://hdl.handle.net/2429/71472
 • Bavuso, P. (2016). Using technology for effective communication among schools, parents, and the community (Publication No. 10118825) [Doctoral dissertation, Cambridge College, Boston, United States]. Cambridge College ProQuest Dissertations Publishing. https://www.proquest.com/openview/351f649e7428
 • Bergman, P. (2015). Parent-child information frictions and human capital investment: Evidence from a field experiment. Journal of Political Economy, 129(1), 286-322. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2622034
 • Bond, M. (2021). Schools and emergency remote education during the COVID-19 pandemic: A living rapid systematic review. Asian Journal of Distance Education, 15(2), 191-247. https://doi. org/10.5281/zenodo.4425682.
 • Bordalba, M. M., & Bochaca, J. G. (2019). Digital media for family-school communication? Parents' and teachers' beliefs. Computers & Education, 132(1), 44- 62. http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2019.01.006
 • Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development: Experiments by nature and design. Cambridge, MA Harvard University Press. https://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674224575
 • Bronfenbrenner, U. (2005). Making human beings human: Bioecological perspectives on human development. Sage. https://us.sagepub.com/en-us/nam/making-human-beings-human/book225589
 • Brossard, M., Cardoso, M., Kamei, A., Mishra, S., Mizunoya, S., & Reuge, N. (2020). Parental Engagement in Children’s Learning: Insights for remote learning response during COVID-19, UNICEF Office of Research. https://doi.org/10.18356/e6a74487-en
 • Carrión-Martínez, J. J., Pinel-Martínez, C., Pérez-Esteban, M. D., & Román-Sánchez, I. M. (2021). Family and School Relationship during COVID-19 Pandemic: A Systematic Review. International journal of environmental research and public health, 18(21), 2-18. https://doi.org/10.3390/ijerph182111710
 • Chen, J. J., & Rivera-Vernazza, D. E. (2022). Communicating digitally: Building preschool teacher-parent partnerships via digital technologies during Covid-19. Early childhood education journal, 24(2), 1-15. https://doi.org/10.1007/s10643-022-01366-7
 • Corbin, J., & Strauss, A. (2008). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory (3rd ed.). Sage. https://doi.org/10.4135/9781452230153
 • Cowie, B., & Mitchell, L. (2015). Equity as family/whānau opportunities in formative assessment. Assessment Matters, 8(Special Issue), 119-141. http://dx.doi.org/10.18296/am.0007
 • Creswell, J. W. (2012) Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative (Vol. 7). Upper Saddle. Merrill/Prentice Hall.
 • Croft, K. M. (2020). Twenty-First Century Parent-Teacher Communication: An Explanatory Case Study in a California Title I School District (Doctoral, dissertation, Northcentral University, La Jolla, California). Northcentral University Digital Archive. https://www.proquest.com/openview
 • DeCamp, K. (2022). Building Connections between School Staff and Families with Mobile Friendly Digital Tools [Doctoral dissertation, Plymouth State University, Plymouth, United States]. Plymouth State University Digital Archive. https://summit.plymouth.edu/bitstream/handle/20.500.12774/445
 • Deleon, K. (2018). Using the Technology SEESAW to Strengthen Communication between Home and School [Master's thesis, California State University San Marcos, San Marcos, United States]. California State University Digital Archive. http://hdl.handle.net/10211.3/206456
 • Egan, S., & Pope, J. (2021). A Bio- ecological Systems Approach to Understanding the Impact of the COVID-19 Pandemic: Implications for the Education and Care of Young Children. The Impact of COVID-19 on Early Childhood Education and Care, 18(1), 15–31. https://doi.org/10.1007/978-3-030-96977-6_2
 • Elias, S., Cromarty, E., & Wilson-Jones, L. (2022). Family Communication and Engagement with Digital Technology: Approaches and Strategies, Journal of Research Initiatives: 6(2), 1-11. https://digitalcommons.uncfsu.edu/jri/vol6/iss2/4
 • Epstein, J. L. (1990). School and family connections: Theory, research, and implications for integrating sociologies of education and family. Marriage & Family Review, 15(2), 99- 126. https://doi.org/10.1300/J002v15n01_06
 • Epstein, J. L. (2013). Ready or not? Preparing future educators for school, family, and community partnerships. Teaching Education, 24(2), 115-118. https://doi.org/10.1080/10476210.2013.786887
 • Epstein, J. L. (2018). School, Family, and Community Partnerships: Preparing Educators and Improving Schools. Westview Press. https://doi.org/10.4324/9780429494673
 • Epstein, J. L., Sanders, M. G., Sheldon, S. B., Simon, B. S., Salinas, K. C., Jansorn, N. R., van Voorhis, F. L., Martin, C. S., Thomas, B. G., Greenfeld, M. D., Hutchins, D. J., & Williams, K. J. (2019). School, family, and community partnerships: Your handbook for action (4th Ed.). Corwin Press. https://us.corwin.com/books/school-family-and-community-pa-242535#1_3
 • Erdreich, L. (2021). Managing parent capital: Parent-teacher digital communication among early childhood educators. Italian Journal of Sociology of Education, 13(1), 135–159. https://doi. org/10.14658/pupj-ijse-2021-1-6.
 • Ewin, C. A., Reupert, A. E., McLean, L. A., & Ewin, C. J. (2021). The impact of joint media engagement on parent–child interactions: A systematic review. Human Behavior and Emerging Technologies, 3(2), 230-254. https://doi.org/10.1002/hbe2.203
 • Fadum, K. U. (2019). Digital portfolios: engaging parents to support early learning [Doctoral dissertation, University of British Columbia, Vancouver, Canada]. University of British Columbia Digital Archive. https://dx.doi.org/10.14288/1.0377235
 • Fan, X. & Williams, C. M. (2010). The effects of parental involvement on students’ academic self‐efficacy, engagement and intrinsic motivation. Educational Psychology, 30(1), 53–74. https://doi.org/10.1080/01443410903353302
 • Fredricks, J. A., Reschly, A. L., & Christenson, S. L. (2019). Handbook of student engagement interventions: Working with disengaged students. Elsevier Academic Press. https://doi.org/10.1016/C2016-0-04519-9
 • Fulantelli, G., Scifo, L., & Taibi, D. (2021). Training School Activities to Promote a Conscious Use of Social Media and Human Development According to the Ecological Systems Theory. 13th International Conference on Computer Supported Education, 1(1), 517-524. https://doi.org/10.5220/0010513005170524
 • Gallagher, A. (2018). E-portfolios and relational space in the early education environment. Journal of Pedagogy, 9(1), 23-44. ‏ https://doi.org/10.2478/jped-2018-0002
 • Goodall, J. S. (2016). Technology and school–home communication. International Journal of pedagogies and learning, 11(2), 118-131. https://doi.org/10.1080/22040552.2016.1227252
 • Goodman, N., & Cherrington, S. (2015). Parent, whānau and teacher engagement through online portfolios in early childhood education. Early Childhood Folio, 19(1), 10-16. https://doi.org/10.18296/ecf.0003
 • Gorman, S. (2021). Parent Engagement: Impacts, Influences, and Resources [Master's thesis, University of Victoria, British Columbia, Canada]. University of Victoria Digital Archive. http://hdl.handle.net/1828/12897
 • Grant, L. J. (2009). Children’s role in home-school relationships and the role of digital technologies: A literature review. Futurelab. https://www.nfer.ac.uk/publications/FUTL14/FUTL14.pdf
 • Grow, L. (2021). Digital Parent-Teacher Communication: The Effectiveness of Using Technology to Facilitate Parent-Teacher Communication and its Impact on Parent Involvement [Doctoral dissertation, Milligan University, Tennessee, United States]. Milligan University Digital Archive. http://hdl.handle.net/11558/5861
 • Higgins, A. (2015). Electronic portfolios in early childhood education: Parent-teacher communication [Master's thesis, Victoria University of Wellington, Wellington, New Zealand]. Victoria University of Wellington Digital Archive. http://hdl.handle.net/10063/4805
 • Higgins, A., & Cherrington, S. (2017). What’s the story? Exploring parent-teacher communication through ePortfolios. Australasian Journal of Early Childhood, 42(4), 13– 21. https://doi.org/10.23965/AJEC.42.4.02
 • Hine, M. G. (2022). Words Matter: Differences in Informative and Negative School Communication in Engaging Families. School Community Journal, 32(1), 157-185. https://www.proquest.com/docview/2670463450
 • Hirst, J. C. (2021). Perspectives on the Use of Technology as a Home–School Communication and Parent Partnership Tool [Doctoral dissertation, Walden University, Minnesota, United States]. Walden University Digital Archive. https://scholarworks.waldenu.edu/dissertations
 • Hooker, T. (2019). Using ePortfolios in early childhood education: Recalling, reconnecting, restarting and learning. Journal of Early Childhood Research. ECR, 17(4), 376-391. https://doi.org/10.1177/1476718X19875778
 • Hutchison, K., Paatsch, L., & Cloonan, A. (2020). Reshaping home–school connections in the digital age: Challenges for teachers and parents. E-Learning and Digital Media, 17(2), 167-182. https://doi.org/10.1177/2042753019899527
 • Johnson, G. M., & Puplampu, K. P. (2008). Internet use during child hood and the ecological techno-subsystem. Canadian Journal of Learning and Technology, 34(1), 19–28. https://doi.org/10.21432/ t2cp4t
 • Kiffer, S., Bertrand, É, Eneau, J., Gilliot, J. M., & Lameul, G. (2021). Enhancing Learners’ Autonomy with E-Portfolios and Open Learner Models: A Literature Review. Education Thinking. 1 (1), 1-9. https://hal.science/hal-03167146
 • Kraft, M. A., & Rogers, T. (2015). The underutilized potential of teacher-to-parent communication: Evidence from a feld experiment. Economics of Education Review, 47(C), 49–63. https://doi. org/10.1016/j.econedurev.2015.04.001
 • Kraft, M A., Simon, N. S., & Lyon, M. A. (2020). Sustaining a sense of success: The importance of teacher working conditions during the COVID-19 pandemic. Journal of Research on Educational Effectiveness, 14(4), 727-769. https://doi.org/10.1080/19345747.2021.1938314
 • Laho, N. S. (2019). Enhancing School-Home Communication through Learning Management System Adoption: Parent and Teacher Perceptions and Practices. School Community Journal, 29(1), 117-142. http://www.schoolcommunitynetwork.org/SCJ.aspx
 • Ma, H., Li, D., & Zhu, X. (2023). Effects of parental involvement and family socioeconomic status on adolescent problem behaviors in China. International Journal of Educational Development, 97(6), 111- 123. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2022.102720
 • Martins, J., Cunha, J., Lopes, S., Moreira, T., & Rosário, P. (2021). School engagement in elementary school: A systematic review of 35 years of research. Educational Psychology Review, 30(2), 793 – 849. http://dx.doi.org/10.1007/s10648-021-09642-5
 • McNeal, R. B. (2014). Parent Involvement, academic achievement and the role of student attitudes and behaviors as mediators. Universal Journal of Educational Research, 2(8), 564-576. https://doi.org/10.13189/ujer.2014.020805
 • Navarro, J. L., & Tudge, J. R. (2022). Technologizing bronfenbrenner: neo-ecological theory. Current Psychology, 40(1), 1-17. https://doi.org/10.1007/s12144-022-02738-3
 • Plowman, L. (2016). Rethinking context: Digital technologies and children's everyday lives. Children's Geographies, 14(2), 190-202. https://doi.org/10.1080/14733285.2015.1127326
 • Reese, A. (2021). Using Communication to Improve Parental Involvement in the Sixth-Grade Classroom [Master's thesis, Northwestern College, Evanston, United States]. Northwestern College Digital Archive. https://nwcommons.nwciowa.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1368
 • Rillero, P. (2016). Enhancing the mesosystem for adolescent growth: Home-based parent involvement and guided inquiry activities for parents and children. Journal of Studies in Education, 6(1), 1-19. https://doi.org/10.5296/jse.v6i1.8642
 • Rowley, J. & Munday, J. (2018). The evolved landscape of ePortfolios: Current values and purposes of academic teachers and curriculum designers. Journal of Teaching and Learning for Graduate Employability, 9(1), 3–22. https://doi.org/10.21153/jtlge2018vol9no1art669
 • ‏Şad, S. N., Konca, A. S., Özer, N., & Acar, F. (2016). Parental e-nvolvement: phenomenological research on electronic parental involvement. International Journal of Pedagogies and Learning, 11(2), 163-186. https://doi.org/10.1080/22040552.2016.1227255
 • See, B. H., Gorard, S., El-Souf, N., Lu, B., Siddiqui, N., & Dong, L. (2020). A systematic review of the impact of technologymediated parental engagement on student outcomes. Educational Research and Evaluation, 26(4), 150–181. https://doi.org/10.1 080/13803611.2021.1924791
 • Shao, X. (2021). The implementation of digital communication (DC) in parent-teacher partnership in China: teachers’ and parents’ views [Doctoral dissertation, University of Oxford, Oxford, England]. Oxford University Research Digital Archive. https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:ea
 • Shelton, L. (2019). The Bronfenbrenner Primer: A Guide to Develecology. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315136066
 • Toner, R. (2017). The Relationship between Digital Portfolio Use, Parent-Teacher Communication, and its Effect on Home-Based Parental Involvement in Middle School [Master's thesis, The University of Maine at Farmington, Farmington, United States]. University of Maine System Digital Archive. https://scholarworks.umf.maine.edu/ed_leadership_projects/29
 • Tyson, S. D. (2020). Exploring parent-teacher communication through technology: A case study (Publication No. 27828923) [Doctoral dissertation, Northcentral University, La Jolla, California]. Northcentral University ProQuest Dissertations.‏ https://www.proquest.com/openview/351f649e7428
 • Wilder, S. (2014). Effects of parental involvement on academic achievement: a meta-synthesis. Educational Review, 66(3), 377-397. https://doi.org/10.1080/00131911.2013.780009
 • Wong-Villacres, M., Ehsan, U., Solomon, A., Pozo Buil, M., & DiSalvo, B. (2017, June). Design guidelines for parent-school technologies to support the ecology of parental engagement. In Proceedings of the 2017 Conference on Interaction Design and Children (pp. 73-83). https://doi.org/10.1145/3078072.3079748