تدوین الگوی ساختاری ترک‌تحصیل‌ براساس یادگیری خودراهبر و عملکرد خانواده با میانجیگری ذهن‌آگاهی در میان دانش‌آموزان دختر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مطالعات علوم اجتماعی و توسعه، پژوهشکدة زنان، دانشگاه الزهرا، تهران، ‌ایران

2 استادیار گروه مطالعات علوم اجتماعی و توسعه،پژوهشکدۀ زنان، ‌دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 دکتری روان‌شناسی تربیتی دانشگاه خوارزمی البرز، ایران

چکیده

از عوامل مؤثر در عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان توجه به یادگیری و آگاهی است. بنابراین، تأثیر ذهن‌آگاهی در یادگیری مهم است. هدف از این پژوهش، تدوین الگوی ذهن‌آگاهی براساس عملکرد خانواده و خودراهبری یادگیری با میانجیگری ترک‌تحصیل‌ دانش‌آموزان تهران است. روش پژوهش هم‌بستگی توصیفی و از نوع الگو‌یابی معادلات ساختاری به‌ویژه معادلات رگرسیون ساختاری (آمیخته‌ای از تحلیل مسیر و تحلیل عاملی) است. ‌جامعة آماری متشکل از دختران نوجوان 12 تا 18سالة تهران در سال 1399 در مقطع متوسطة (اول و دوم) است (۱۵۱۸۹۹۸=N). ‌روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای است. ابزار پژوهش عبارت‌اند از پرسش‌نامه‌های مقیاس محیط پویایی خانواده (2007)، سنجش خودراهبری در یادگیری دانش‌آموزان (2001)، پنج‌عاملی ذهن‌آگاهی (۲۰۰۶) و پرسش‌نامة ترک‌تحصیل‌ (۲۰۱۵). یافته‌های به‌دست‌آمده از پژوهش بیانگر آن است که ‌بین مؤلفه‌های محیط پویایی خانواده با ذهن‌آگاهی و خودراهبری یادگیری با ذهن‌آگاهی ‌و خودراهبری یادگیری با پویایی و محیط خانواده رابطة مثبت و معنی‌داری (0/001≥P) است. همچنین ‌بین پویایی محیط خانواده (۲۸۴/0-=r)، خودراهبری یادگیری (۳۵۹/0-=r) و ذهن‌آگاهی (۴۲۷/0-=r) رابطة منفی و معنی‌داری وجود دارد. هرچه محیط خانواده پویا و خودراهبری یادگیری و ذهن‌آگاهی دانش‌آموزان بیشتر باشد احتمال ترک‌تحصیل‌ آنان کمتر است و برعکس.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a structural model for dropout, based on self-directed learning and family functioning mediated by mindfulness among female students*

نویسندگان [English]

 • Mahboobe Moosivand 1
 • Mansoureh Zāre'ān 2
 • Maryam Kāboli 3
1 (PhD), Department of Social Science and Development Studies, Women's Research Center, Alzahrā University, Tehran, Iran
2 (PhD), Department of Social Science and Development Studies, Women's Research Center, Alzahrā University, Tehran, Iran
3 , PhD in Educational Psychology, Graduated from Khārazmi University, Iran
چکیده [English]

Attention to learning and knowledge is one of the factors influential on students' academic performance. Therefore, mindfulness plays an important role in learning. The aim of this research was to develop a mindfulness model based on family functioning and self-directed learning, mediated by school dropout among students in Tehran. It was a descriptive correlational research of structural equation modeling (SEM) type, especially structural regression equations (a combination of path analysis and factor analysis). The research population consisted of Tehran secondary school (1st and 2nd cycle) adolescent females aged 12-18 years old in the academic year 2020 (N=1518998). The sample was selected using a multi-stage cluster sampling method. The research tools consisted of the Family Dynamic Environment Scale (FDES, 2007), Self-directed Assessment in Students' Learning (SDL, 2001), Five Factors of Mindfulness Questionnaire (FFMQ, 2006) and School Dropout Scale (SDS, 2015). Findings revealed that there are positive and significant relationship between the components of family dynamic environment and mindfulness, and also between self-directed learning with family dynamic environment (P≥0.001). Also, there were negative and significant relationship between the family dynamic environment (r= -0.284), self-directed learning (r= - 0.359) and mindfulness (r= - 0.427). In other words, the more dynamic the family environment, the more self-directed learning, and the more mindful the students are, the less likely they are to drop out and vice versa.
This Amos software-based approach to modeling covariance-based structural equations (CBSEM) calculates path coefficients and factor loads by minimizing the difference between the sample-based and model-based covariance matrices. This study's statistical population is made up of teenage girls aged 12 - 18 years old in Tehran who are enrolled in high school (first and second years) in the academic year 1399 (N = 1518998).
The multi-stage cluster sampling approach was used in this research. First, the Family Dynamics Environment Scale Questionnaire (FDES 2007) and the Student Learning Self-Management Assessment Questionnaire were chosen from Tehran's 22 districts and used as study instruments. First, the Family Dynamics Environment Scale Questionnaire (FDES 2007) and the Student Learning Self-Management Assessment Questionnaire were chosen from Tehran's 22 districts and used as study instruments, as were the Family Dynamics Environment Scale Questionnaire (FDES 2007) and the Student Learning Self-Management Assessment Questionnaire (SDL, 2001).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dropout
 • Self-directed Learning
 • Family Functioning
 • Mindfulness
 • Students
 • خوی‌نژاد، غلامرضا، رجایی، علیرضا، و شیرازی، مهناز. (1391). بررسی رابطه عملکرد خانواده و هویت نوجوانان. نوآوری‌های مدیریت آموزشی (اندیشه‌های‌ تازه در علوم تربیتی)، 8(1)، 47-58.
 • عطایی، فاطمه، احمدی، عبدالجواد، کیامنش، علیرضا، و سیف، علی‌اکبر. (1398). اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی در افزایش انگیزش نسبت به تحصیل در دانش‌آموزان دختر و پسر دورة متوسطه. روان‌شناسی مدرسه، 8(4)، 176-199.
 • نادی، محمدعلی، و سجادیان، ایلناز. (1385). هنجاریابی مقیاس سنجش خودراهبری در یادگیری در مورد دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های شهر اصفهان. فصلنامة نوآوری‌های آموزشی، 18(5)، 111-134.
 • نادی، محمدعلی، و سجادیان، ایلناز. (1390). اعتباریابی مقیاس آمادگی برای خودراهبری در یادگیری برای دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی. مجلة ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 11(2)، 174-183.
 • موسیوند، محبوبه، بگیان کوله‌مرزی، محمدجواد، قبادیان، مسلم، و حقانی، مریم. (1401). ساختار عاملی تأییدی و ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامة خطر ترک‌تحصیل‌ دانش‌آموزان (SDS). فصلنامة آموزش و ارزشیابی، 15(57)، 127-150.
 • Alphonso, K., Durrani, S., & Sood, M. (2019). Effects of Mindfulness Strategies on Student Self-regulation Skills in Primary and Elementary Students (Publication No. 299) [Master's Thesis, Catherine University]. Sophia, the St. Catherine University repository. https://sophia. stkate. Edu/maed/299
 • Amato, P. O., Patterson, S., & Beattie, B. (2015). Single parent household and children’s educational achievement. A state level analysis. Social Science Research, 53, 191-202. https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2015.05.012
 • Anderson, M. (2014). In school and out of trouble? The minimum dropout age and juvenile crime. Review of Economics and Statistics, 96(2), 318-331. https://doi.org/10.1162/REST_a_00360
 • Andrei, T., Teodorescu, D., & Oancea, B. (2011). Characteristics and causes of school dropout in the countries of the European Union. Procedia-social and behavioral sciences, 28, 328-332. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.11.062
 • Baer, R. A., Smith, G. T., & Allen, K. B. (2004). Assessment of mindfulness by self-report: The Kentucky Inventory of Mindfulness Skills. Assessment, 11(3), 191-206.
 • Baer, R. A., Smith, G. T., Hopkins, J., Krietemeyer, J., & Toney, L. (2006). Using self-report assessment methods to explore facets of mindfulness. Assessment, 13(1), 27-45.
 • Bannert, M., Sonnenberg, C., Mengelkamp, C., & Pieger, E. (2015). Short-and long-term effects of students’ self-directed metacognitive prompts on navigation behavior and learning performance. Computers in Human Behavior, 52, 293-306. https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.05.038
 • Bradshaw, C. P., O'Brennan, L. M., & McNeely, C. A. (2008). Core competencies and the prevention of school failure and early school leaving. New directions for child and adolescent Development, 2008(122), 19-32. https://doi.org/10.1002/cd.226
 • Brown, K. W., & Ryan, R. M. (2003). The Benefits of Being Present: Mindfulness and Its Role in Psychological Well-Being. Journal of Personality and Social Psychology, 84(4), 822– 848. https://doi.org/10.1037/0022-3514.84.4.822
 • Burgdorf, V., Szabَ, M., & Abbott, M. J. (2019). The effect of mindfulness interventions for parents on parenting stress and youth psychological outcomes: A systematic review and meta-analysis. Frontiers in psychology, 10, Article 1336. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01336
 • Carsley, D., Heath, N. L., Gomez-Garibello, C., & Mills, D. J. (2017). The importance of mindfulness in explaining the relationship between adolescents’ anxiety and dropout intentions. School Mental Health, 9, 78-86. https://doi.org/10.1007/s12310-016-9196-x
 • Chen, C. H., Chen, K. Z., & Tsai, H. F. (2022). Did Self-Directed Learning Curriculum Guidelines Change Taiwanese High-School Students’ Self-Directed Learning Readi-ness. Asia-Pacific Education Researcher, 31(4), 409–426. https://doi.org/10.1007/s40299-021-00582-w
 • De Witte, K., Cabus, S., Thyssen, G., Groot, W., & van den Brink, H. M. (2013). A critical review of the literature on school dropouts. Educational Research Review,10, 13–28. https://doi.org/ 10.1016/j.edurev.2013.05.002
 • Duncan, L. G., Coatsworth, J. D., Gayles, J. G., Geier, M. H., & Greenberg, M. T. (2015). Can mindful parenting be observed? Relations between observational ratings of moth-er youth interactions and mothers' self-report of mindful parenting. Journal of Family Psychology, 29(2), 276–282. https://doi.org/10.1037/a0038857
 • Dundas, I., Thorsheim, T., Hjeltnes, A., & Binder, P. E. (2016). Mindfulness based stress reduction for academic evaluation anxiety: A naturalistic longitudinal study. Journal of college student psychotherapy, 30(2), 114-131. https://doi.org/10.1080/87568225.2016.1140988
 • Dunna, T. J., & Kennedy, M. (2019). Technology Enhanced Learning in higher education, motivations, engagement, and academic achievement. Computers & Education, 137, 104-113. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.04.004
 • Fisher, M. J., & King, J. (2010). The self-directed learning readiness scale for nursing education revisited: A confirmatory factor analysis. Nurse Education Today, 30(1), 44-48. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2009.05.020
 • Fisher, M., King, J., & Tague, G. (2001). Development of a self-directed learning readiness scale for nursing education. Nurse Education Today, 21(7), 516-525. https://doi.org/10.1054/nedt.2001.0589
 • Gavriel, J. (2017). The Self-Directed Learner in Medical Education: The Three Pillar Model for developing self- directedness. CRC Press. https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/41644/1/9781785230097.pdf
 • Geduld, B., & Mdakane, M. (2020). A contextual consideration of parental involvement in homework to develop self-regulated learning. In E. Mentz and R. Bailey (Eds), NWU Self-Directed Learning Series Volume 3: Self-directed learning research and its impact on educational practice (pp. 329-360). AOSIS.
 • Gubbels, J., van der Put, C. E., & Assink, M. (2019). Risk Factors for School Absenteeism and Dropout: A Meta-Analytic Review. Youth and Adolescence, 48(5), 1637–1667. https://doi.org/10.1007/s10964-019-01072-5
 • Guglielmino, L. M. (1977). Development of the self-directed learning readiness scale. University of Georgia.
 • Hjeltnes, A., Binder, P. E., Moltu, C., & Dundas, I. (2015). Facing the fear of failure: An explorative qualitative study of client experiences in a mindfulness-based stress reduc-tion program for university students with academic evaluation anxiety. International journal of qualitative studies on health and well-being, 10(1), Article 27990. https://doi.org/ 10.3402/qhw. v10.27990
 • Hofstee, M., van der Velde, B., Huijding, J., Endendijk, J., Kemner, C., & Deković, M. (2022). The direct and indirect effects of parenting behaviors and functional brain network effi-ciency on self-regulation from infancy to early childhood: A longitudinal mediation mod-el. Infant Behavior and Development, 69, Article 101769. https://doi.org/ 10.1016/j.infbeh.2022.101769
 • Jittaseno, P., & Varma S, P. (2017). Influence of Parenting Styles on Self-Regulated Learning Behavior Mediated by Self-Efficacy and Intrinsic Value. Scholar: Human Sciences, 8(2), 44-62. http://www.assumptionjournal.au.edu/index.php/Scholar/article/view/2495/1697
 • Khng, K. H. (2022). Mindfulness in Early Childhood: Developing 21st Century Competencies. In O. S. Tan, K. K. Poon, B. A. O’Brien, & A. Rifkin-Graboi (eds), Early Childhood De-velopment and Education in Singapore (pp. 163-187). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-16-7405-1_9
 • Kim, H. S., & Kim, H. S. (2007). Development of a family dynamic environment Scale for Korean adolescents. Public Health Nursing, 24(4), 372-381.
 • Kline, R. B. (2016). Principles and practice of structural equation modeling (4th ed.). Guilford Press.
 • Mahoney, J. L. (2018). School dropout. In M. H. Bornstein (General Ed.), M. E. Arterberry, K. L. Fingerman, and J. E. Landsford (Eds.), The SAGE encyclopedia of lifespan human development (pp. 1889-1891). SAGE.
 • Malins, S., Biswas, S., Rathbone, J., Vogt, W., Pye, N., Levene, J., Moghaddam, N., & Russell, J. (2020). Reducing dropout in acceptance and commitment therapy, mindful-ness-based cognitive therapy, and problem-solving therapy for chronic pain and cancer patients using motivational interviewing. British Journal of Clinical Psychology, 59(3),424-438. https://doi.org//10.1111/bjc.12254
 • Mayra, A., & Mauricio, D. (2018, April). Factors to predict dropout at the universities: A case of study in Ecuador. In 2018 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON) (pp. 1238-1242). IEEE. Https://doi.org/ 10.1109/EDUCON.2018.8363371
 • Miralles-Armenteros, S., Chiva-Gَmez, R., Rodrیguez-Sلnchez, A., & Barghouti, Z. (2021). Mindfulness and academic performance: The role of compassion and engage-ment. Innovations in Education and Teaching International, 58(1), 3-13. https://doi.org/10.1080/14703297.2019.1676284
 • Mishra, P., & Azeez, A. P. (2014). Family Etiology of School Dropouts: A Psychosocial Study. International Journal of Language & Linguistics, 1(1), 45-50.
 • Morelli, M., Chirumbolo, A., Baiocco, R., & Cattelino, E. (2023). Self-regulated learning self-efficacy, motivation, and intention to drop-out: The moderating role of friendships at University. Current Psychology, 42, 15589-15599. https://doi.org/10.1007/s12144-022-02834-4
 • Nairz-Wirth, E, & Lessky, F. (2019). Self-Regulated Learning Disengagement and Dropping Out [Conference presentation]. European Educational Research Association (ECER) 2019, Berlin, Germany. https://eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/24/contribution/49384
 • Njoku, Joy. N., Osang, Edna. A., & Ntamu, Blessing. A. (2020). Social Variables and Dropout Tendencies among Secondary School Students in Ikom Education Zone, Cross River State, Nigeria. International Education Studies, 13(8), 88-94. https://doi.org/ 10.5539/ies. v13n8p88
 • Park, S., & Kim, Y. (2016). Prevalence, correlates, and associated psychological problems of substance use in Korean adolescents. BMC Public Health, 16, Article 79. https://doi.org/10.1186/s12889-016-2731-8
 • Parker, A. (2003). Identifying predictors of academic persistence in distance education. Usdla Journal, 17(1), 55-62.
 • Patrick, M. E., Schulenberg, J. E., & O’Malley, P. M. (2016). High school substance use as a predictor of college attendance, completion, and dropout: A national multicohort longi-tudinal study. Youth & society, 48(3), 425-447. https://doi.org/ 10.1177/0044118X13508961
 • Premkumar, K., Vinod, E., Sathishkumar, S., Pulimood, A. B., Umaefulam, V., Prasanna Samuel, P., & John, T. A. (2018). Self-directed learning readiness of Indian medical students: a mixed method study. BMC medical education, 18, Article 134. https://doi.org/10.1186/s12909-018-1244-9
 • Roberson, D. N., & Merriam, S. B. (2005). The Self-Directed Learning Process of Older, Rural Adults. Adult Education Quarterly, 55(4), 269–287.https://doi.org/10.1177/0741713605277372
 • Roh, S. H., Jung, J. M., Choi, E. J., & Kim, H. N. (2015). A Study on the Scale Development of School Dropout. Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society, 16(10), 6584-6594. https://doi.org/10.5762/KAIS.2015.16.10.6584
 • Romلn, M. (2013). Factores asociados al abandono y la deserciَn escolar en América Latina: una mirada en conjunto. REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Efica-cia y Cambio en Educaciَn, 11(2), 33-59. https://doi.org/org/10.15366/reice2013.11.2.002
 • Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2017). Self-determination theory: Basic psychological needs in motivation, development, and wellness. Guilford Press. https://doi.org/10.7202/1041847ar
 • Saks, K., & Leijen, ؤ. (2014). Distinguishing self-directed and self-regulated learning and measuring them in the e-learning context. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 112, 190-198. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1155
 • Sample, J., Maran, T., & Furtner, M. R. (2017). A Randomized Controlled Pilot Intervention Study of Mindfulness-Based Self-Leadership Training (MBSLT) on Stress and Perfor-mance. Mindfulness, 8, 1393–1407. https://doi.org/10.1007/s12671-017-0715-0
 • Song, C., Benin, M., & Glick, J. (2012). Dropping out of high school: The effects of family structure and family transitions. Journal of Divorce & Remarriage, 53(1), 18-33. https://doi.org/10.1080/10502556.2012.635964
 • Sumuer, E. (2018). Factors related to college students’ self-directed learning with technology. Australasian Journal of Educational Technology, 34(4), 29-43. https://doi.org/10.14742/ajet.3142
 • Tsolou, O., & Babalis., T. (2020). The Contribution of Family Factors to Dropping Out of School in Greece. Creative Education, 11(8), 1375-1401. https://doi.org/ 10.4236/ce.2020.118101
 • Walsh, M. M., & Arnold, K. A. (2018). Mindfulness as a buffer of leaders’ self-rated behavioral responses to emotional exhaustion: a dual process model of self-regulation. Frontiers in Psychology, 9, Article 2498. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.02498
 • Walsh, R. & Shapiro, S. L. (2006). The meeting of meditative disciplines and western psychology: A mutually enriching dialogue. American Psychologist, 61(3), 227–239. https://doi.org/10.1037/0003-066X.61.3.227
 • Wilkins, J., & Bost, L. W. (2016). Dropout prevention in middle and high schools: From research to practice. Intervention in School and Clinic, 51(5), 267-275. https://doi.org/10.1177/1053451215606697
 • Wilson, S., Tanner-Smith, E., & Lipsey, M. (2013). Dropout Prevention and Intervention Programs for Improving School Completion Among School-Aged Children and Youth: A Systematic Review. Journal of the Society for Social Work and Research, 4(4), 357-372. https://doi.org/10.5243/jsswr.2013.22
 • Wu, M. L. (2009). Structural equation model: The operation and application of AMOS (in Chinese). Chongqing University Press.
 • Zhao, F. F. (2022). The association of loneliness, mindfulness, and optimism with self-directed learning among nursing students in China: A cross-sectional study. Journal of Professional Nursing, 38, 65-73. https://doi.org/ 10.1016/j.profnurs.2021.11.009
 • Zhu, M., Bonk, C. J., & Doo, M. Y. (2020). Self-directed learning in MOOCs: exploring the relationships among motivation, self-monitoring, and self-management. Educational Technology Research and Development, 68(5), 2073–2093. https://doi.org/10.1007/s11423-020-09747-8