اصلاحات برنامهٔ درسی ملی ژاپن با تأکید بر رویکرد تلفیقی

نویسنده

چکیده

هدف این مقاله، مطالعه و بررسی فرایند اصلاح برنامه های درسی ژاپن بر اساس پژوهش های ملی، بین المللی و تطبیقی سال های 1993 تا 2000 میلادی و تجربه های اصلاحات آموزشی در دوره های گذشته است. پیشینه و ضرورت های اصلاح برنامه درسی ملی ژاپن، با استفاده از روش تحقیق مطالعه موردی و توصیفی بررسی شده و با تأکید بر رویکرد تلفیقی اصلاحات برنامه های درسی ملی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. نگارنده در این مقاله، ابتدا هدف های اصلاحات آموزشی و تغییر برنامه های درسی ژاپن را در دوره های گذشته بررسی کرده است و سپس، پژوهش های ملی را که اصلاح برنامه های آموزشی و درسی مبتنی بر آن ها بوده، مورد تجزیه وتحلیل قرار داده است. در ادامه، اصول، راهبردها و تغییرات برنامه های آموزشی و درسی با تأکید بر روش عملیاتی کردن رویکرد تلفیقی در برنامه های درسی و نحوه افزایش دروس اختیاری و کاهش محتوای آموزشی و ساعات دروس تبیین شده است. نهایتاً در پایان مقاله، ضمن بحث و نتیجه گیری باهدف بهر ه گیری مدیران، برنامه ریزان، سیاست گذاران و پژوهشگران بخش های مختلف آموزش وپرورش – به ویژه سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی – نحوه استفاده از این تجربه در ایران بررسی شده و پیشنهادهای عملی در این زمینه ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها