تغییر و نوآوری در آموزش و پرورش ایران و چشم انداز آینده

نویسنده

چکیده

«نظام آموزش و پرورش» به حق از بزرگ ترین و پیچیده ترین نظام های اجتماعی است و امروزه سنگ زیربنای توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی هر جامعه به شمار می رود. تغییر و نوآوری در این نظام، با توجه به رسالت ها و نقش های متعدد آن در جهان کنونی و در جامعه ایران و رفع موانع این تغییر، امری حیاتی و ضروری است. با توجه به اهمیت این موضوع، موارد زیر در این مقاله بحث شده است: - مفهوم و تعریف تغییر و نوآوری؛  - مفهوم و تعریف آموزش و پرورش؛ - زمینه های گوناگون تغییر در نظام آموزش و پرورش ایران؛ - موانع و تغییر و نوآوری در نظام آموزش و پرورش؛  - راه های رفع موانع و نقش مدیریت آموزش و پرورش در این زمینه در پایان مقاله، به 30 نکته مهم، تحت عنوان «چشم انداز آموزش و پرورش ایران» اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها