نقش و کارکردهای نهادهای آموزشی در انتقال ارزش های اجتماعی - فرهنگی

نویسنده

چکیده

در این مقاله، به بررسی نقش و کارکرد نهادهای آموزشی در انتقال ارزش های فرهنگی- اجتماعی می پردازیم. نهادهای آموزشی از جمله نهادهای بنیادی جامعه به حساب می آیند. اصولاً جوامع برای یادگیری، دانش اندوزی، انتقال ارزش های فرهنگی- اجتماعی و ارزش گذاری به اصول اخلاقی، اهمیت قائل اند. هر چیزی که برای یک نظام اجتماعی، مورد نیاز، محترم، مقدس، خواستنی و مطلوب تلقی شود، جزو ارزش های آن جامعه است. میان ارزش ها و توسعه ملی در ابعاد گوناگون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، تعامل وجود دارد. نهادهای آموزشی هر کشور در انتقال ارزش ها، سنت ها و هنجارهای اجتماعی نقش مهمی دارند. نظام تعلیم و تربیت، مدارس و نهادهای آموزشی در هر جامعه منعکس کننده ارزش ها و هنجارهای فرهنگی- اجتماعی آن جامعه محسوب می شود. در این مقاله به فرهنگ و ویژگی های آن، ارزش ها و هنجارهای اجتماعی، ارزش ها و نقش نهاد آموزشی، تحقیقات انجام شده در این زمینه، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها می پردازیم.

کلیدواژه‌ها