رابطۀ خلاقیت و ویژگی های شخصیتی دانش آموزان دبیرستان های تهران

نویسنده

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی رابطۀ سطح خلاقیت و پنج عامل بزرگ شخصیتی دانش آموزان دبیرستان های نظری و پیش دانشگاهی انجام گرفته است. نمونه مورد مطالعه شامل 250 دانش آموز دختر و پسر بوده که به طور تصادفی از پایه های سوم دبیرستان های نظری و مراکز آموزش پیش دانشگاهی تهران انتخاب شده اند. برای اندازه گیری سطح خلاقیت از آزمون تورنس (بخش کلامی) و برای اندازه گیری خصایص شخصیتی از آزمون استانداردشده ایرانی پنج عامل بزرگ شخصیت استفاده شده است. نتایج زیر پس از جمع آوری و تجزیه وتحلیل آماری داده ها به دست آمده است: پسران از نظر خلاقیت بر دختران برتری دارند. گرایش به روان نژندی در میان دختران بیش از پسران است. میان عامل های شخصیتی برونگرایی (E)، وجدان (C)، و انعطاف پذیری (O) و خلاقیت رابطۀ مثبت وجود دارد. میان عامل شخصیتی توافق پذیری و گرایش به روان نژندی با خلاقیت رابطه معنادار مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between creativity and personality traits of high school students in Tehran

نویسنده [English]

  • Hasan Pasha Sharifi
(Ph D)
چکیده [English]

The main objective of this research was to investigate the relationship between creativity and personality traits of the 3rd grade secondary school and pre-college students in Tehran. A group of 250 boys and girls were randomly selected from the population mentioned above. Torrance Test of Creativity and personality test of NEOAC-R were administered on the sample group to assess their creativity levels and personality traits. After gathering and analyzing data, the following results were found:

1. It was shown that boys were more creative than girls.

2. The traits related to neuroticism were higher among girls than boys.

3. A positive relationship between creativity and personality factors of Extroversion (E), Conscientiousness (C), and Openness to Experience  (O) was shown.

4. There was no significant relationship between creativity and personality factors of Neuroticism (N) and Agreeableness (A).

کلیدواژه‌ها [English]

  • creativity
  • personality traits
  • high school students