ضرورت تدوین نظریه برنامه درسی برای آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

نویسنده

دانشیار دانشگاه تربیت معلم

چکیده

مقالۀ حاضر به پیشینۀ تدوین برنامه ها و تألیف کتاب های درسی مدارس و دبیرستان های کشور اشاره ای گذرا دارد. آنگاه دربارۀ مفهوم نظریه های برنامه درسی، عناصر آن و طبقه بندی هایی که صاحبنظران معاصر غربی از نظریه های برنامه درسی به عمل آورده اند، به بحث می پردازد. درضمن یادآور می شود که این نظریه های برنامه درسی از دیدگاه های فلسفی، روانشناختی و جامعه شناختی متداول در غرب نشأت گرفته اند و راهنمای عمل برنامه ریزان درسی این جوامع هستند. مقاله سپس بر ضرورت تدوین نظریه برنامه درسی بومی به عنوان راهنمای عمل برنامه ریزان و مؤلفان کتاب های درسی کشور تأکید می کند و مشکلات ناشی از نبود چنین نظریه ای را در گذشته متذکر می شود. آنگاه با ذکر شواهد و مثال هایی، استدلال می کند که با رجوع به جهان بینی اسلامی و ادبیات تعلیم و تربیت مسلمانان می توان به استخراج و استنباط عناصر نظریه برنامه درسی برای آموزش و پرورش دست یازید و به تدوین نظریه ای بومی در حوزه برنامه درسی همت گماشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The necessity of formulating a curriculum theory for the educational system of Iran

نویسنده [English]

  • Bahram Mohsen poor
(Ph D)
چکیده [English]

This article provides a short historical background of curriculum development and textbook preparation for primary and secondary schools in Iran. It further describes the concept and components of Curriculum Theory and reviews the viewpoints of the contemporary western theorists who have discussed and categorized curriculum theories. It also points out that these curriculum theories have their origins in the western philosophical, psychological and sociological doctrines and they provide guidelines for curriculum planners of those societies. The article then highlights some educational problems in Iran that have emerged over the past years due to the lack of a home-grown curriculum theory. Therefore, the article emphasizes the necessity of formulating an indigenous curriculum theory to serve as a guide for curriculum planners and textbook compilers of the country. By presenting some evidence and examples the article argues that the indigenous Curriculum Theory and its components can be drawn up from the Islamic world view as well as from Moslem educational literature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum
  • Education
  • Curriculum theory