نرم افزار آموزش ریاضی ابتدایی بر اساس رویکرد سازنده گرایی و سنجش میزان اثربخشی آن

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

2 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

این مقاله دربارۀ دیدگاه آموزش به کمک رایانه از دیدگاه سازنده گرایی است. هدف مقاله تولید نرم افزار آموزش ریاضی بر اساس دیدگاه سازنده گرایی است و میزان اثربخشی نرم افزار را به شیوۀ نیمه تجربی با گروه آزمایش و گواه در دوره ابتدایی مورد بررسی قرار داده است.  جامعۀ آماری تحقیق شامل دانش آموزان استان آذربایجان غربی در سال تحصیلی 1384-1383 است. نمونه آماری شامل دو کلاس چهارم دخترانه از مدارس ابتدایی شهر ارومیه است. حجم نمونه برای گروه آزمایش برابر با 34 و برای گروه گواه برابر با 36 دانش آموز است. دانش آموزان در هر دو گروه همسان شده اند. در گروه آزمایش از آموزش نرم افزاری و در گروه گواه از آموزش معمول کلاسی استفاده شده است. از پیش آزمون و پس آزمون برای سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و از چک لیست مشاهده برای اندازه گیری میزان پیشرفت فرآیند تدریس استفاده شده است. نتایج تحلیل آزمون u نشان می دهد که میان آموزش نرم افزار سازنده گرایی و انجام دادن فعالیت های گروهی (z=3/256, p<0/01) و همچنین میان آموزش نرم افزار سازنده گرایی و میزان پاسخ دانش آموزان به سؤالات مراحل بالای حیطه شناختی (z=2/518, p<0/05) تفاوت معنادار (در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه) وجود دارد. نتایج آزمون t مشخص کرد که آموزش از طریق نرم افزار سازنده گرایی باعث افزایش انگیزه (t=3/318, p<0/01) و مهارت حل و طرح مسئله (t=2/124, p<0/01) در فراگیران نسبت به روش تدریس غیررایانه ای می شود. همچنین پس آزمون در گروه آزمایش و گروه گواه نشان می دهد که مقدار t مشاهده شده (3/136) در گروه آزمایش بیشتر از مقدار بحرانی جدول (2/66) در سطح آلفای 1% است. بنابراین فرضیه صفر رد شده و به مفهوم تأثیر آموزش های رایانه ای بر ارتقای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، نسبت به آموزش های معمول مدارس که از آموزش های غیر رایانه ای استفاده می کنند، دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an educational software of mathematics for elementary school students from the point of view of constructivism and its effectiveness

نویسندگان [English]

  • Mostafa Sheykhzadeh 1
  • Mahmood Mehrmohammadi 2
1 (Ph D)
2 (Ph D)
چکیده [English]

This investigation studies the view of constructivism computer-based education. The purpose of this study was to produce mathematics educational software based on constructivism and studies its effectiveness with two randomly chosen groups of subjects one control group and other experimental

The population under study consists of 34 students for experimental group and 36 for control group including girl students from Uremia primary schools in the academic year 1383-1384. Students were matched in two groups. In experimental group educational software was used and in control group ordinary education was used. The instruments for this study were a pre- and post-tests for academic achievement and a checklist for observation of teaching in class.

The analysis of u test shows there were significant relationships between constructivism software and grouping activities (z= 3/256, p<0/01) and between constructivism software and answer of students to high levels of cognitive domain (z=2/518, p<0/05) in experimental group in comparison to control group. The results of t test showed that learning by constructivism software increased motivation (t=3/318, p<0/01) also problem solving and problem posing for students (t=2/124, p< 0/01). The difference between experimental and control groups in academic post-tests was also significant (t=3/316, p<0/01).

Therefore, the null hypothesis is rejected meaning that constructivism computer-based education in comparison with ordinary instruction has a significant effect on student’s achievement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • constructivism
  • Educational software
  • problem solving
  • Mathematical software for elementary schools