پایایی سنجی و اعتباریابی مقیاس شایستگی ریاضی کودکان اوترخت در دانش آموزان دختر و پسر پیش دبستانی و دبستانی شهر اصفهان

نویسندگان

1 استادیار روان شناسی دانشگاه اصفهان

2 عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم (مؤسسۀ تحقیقات تربیتی)

3 استاد روان‌شناسی دانشگاه تربیت معلم

چکیده

هدف پژوهش حاضر، اعتباریابی مقیاس شایستگی ریاضیات اوترخت برای کودکان است تا از طریق آن سطوح رشدی کودکان 4/5 تا 7/5 ساله برای شایستگی ریاضی بررسی شود. برای اعتباریابی همزمان، از دو تکلیف شکل های نهفته استفاده شد. آزمودنی ها 720 دانش آموز در شش گروه سنی بودند. تحلیل مؤلفه های اصلی نشان داد که راه حل یک عاملی بهترین تفسیر برای داده ها را فراهم می سازد. تحلیل واریانس دوطرفه نشان می دهد که سن (اما نه جنسیت) از نظر آماری معنادار است. این یافته هماهنگ با پژوهش های دیگر در این زمینه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validation of the Utrecht Mathematical Competency Scale (UMCS) for pre & primary school students

نویسندگان [English]

  • HamidReza Oreizi Samani 1
  • Javad Kavoosian 2
  • Parvin Kadivar 3
1 (ph D)
2 (ph D)
3 (ph D)
چکیده [English]

The purpose of current research was to validate the Utrecht Mathematical Competency Scale (UMCS) to assess the developmental level of early Mathematical competence in children of ages 4/5 to 7/5 years.

Concurrent validity was confirmed with two different embedded figures task. Participants were 720 children divided into six age groups.

Applying the principal component analysis showed that a one – factor solution gives the best interpretation of the data.

Using a two way analysis of variance showed that the age of students (but not gender) was statistically significant concerning their developmental level.

The results of this study support the research findings obtained by many other researchers in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Utrecht Test
  • Mathematical competency
  • Cognitive abilities
  • Cognitive style
  • Field dependence